Διαδικασία : 2015/2313(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0015/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0015/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0030

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 631kWORD 97k
28.1.2016
PE 575.196v02-00 A8-0015/2016

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

(2015/2313(IMM))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz

(2015/2313(IMM))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz, η οποία διαβιβάσθηκε στις 13 Αυγούστου 2015 από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας σε συνάρτηση με την κίνηση ποινικής διαδικασίας από την Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας (αριθ. υπόθεσης CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), και η οποία ανακοινώθηκε στην ολομέλεια στις 29 Οκτωβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο Robert Jarosław Iwaszkiewicz παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8 και 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί της εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική ψηφοφορία,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις που εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 1964, 10 Ιουλίου 1986, 15 και 21 Οκτωβρίου 2008, 19 Μαρτίου 2010, 6 Σεπτεμβρίου 2011 και 17 Ιανουαρίου 2013(1),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας καθώς και τα άρθρα 7β παράγραφος 1 και 7γ παράγραφος 1 του πολωνικού νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων ενός μέλους της πολωνικής Βουλής ή της Γερουσίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0015/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας έχει διαβιβάσει μία αίτηση της Γενικής Επιθεώρησης Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας για την άρση της ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz, πολωνού βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνάρτηση με ένα αδίκημα που προβλέπεται από το άρθρο 92α του κώδικα περί παραβάσεων τάξεως (Εφημερίδα των Νόμων 2013, σημείο 482, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997 (Εφημερίδα των Νόμων 2012, σημείο 1137, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου αριθ. 7 περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν, εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ένας βουλευτής ή ένας γερουσιαστής δεν διώκεται ποινικά χωρίς άδεια του Κοινοβουλίου ή της Γερουσίας αντιστοίχως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εναπόκειται συνεπώς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει εάν θα πρέπει να αρθεί η ασυλία του Robert Jarosław Iwaszkiewicz·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Robert Jarosław Iwaszkiewicz κατηγορείται ότι δεν τήρησε το όριο ταχύτητας σε μια αστική περιοχή·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το εικαζόμενο αδίκημα δεν τελεί σε άμεση ή πρόδηλη συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων του Robert Jarosław Iwaszkiewicz υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην παρούσα υπόθεση το Κοινοβούλιο δεν έχει διαπιστώσει ενδείξεις περί fumus persecutionis, δηλαδή, μια αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η αίτηση υποβλήθηκε με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του βουλευτή·

1.  αποφασίζει να άρει την ασυλία του Robert Jarosław Iwaszkiewicz·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει αμέσως την παρούσα απόφαση και την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του στην αρμόδια αρχή της Πολωνίας και στον Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ιστορικό

Στις 13 Αυγούστου 2015 ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας διαβίβασε προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αίτηση της Γενικής Επιθεώρησης Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας προκειμένου να της δοθεί άδεια για να ασκήσει δίωξη για παράβαση του ορίου ταχύτητας κατά του Robert Jarosław Iwaszkiewicz, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας ισχυρίζεται ότι στις 7 Σεπτεμβρίου 2014 περί ώρα 12.34 στην πόλη Szklary, ο κ. Iwaszkiewicz, οδηγώντας αυτοκίνητο μάρκας Opel με αριθμό κυκλοφορίας DW404NA, δεν τήρησε το όριο ταχύτητας σε μια αστική περιοχή – στην οποία ίσχυε συνεπώς ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h – κινούμενος με το προαναφερθέν όχημα με ταχύτητα 79 km/h, και ως εκ τούτου υπερέβη το όριο ταχύτητας κατά 29 km/h.

Η Γενική Επιθεώρηση αναφέρει περαιτέρω ότι το προαναφερόμενο όχημα ανήκε στην κ. Małgorzata Iwaszkiewicz και καταγράφηκε από κάμερα μέτρησης ταχύτητας να κινείται με ταχύτητα 79 km/h σε μια περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας 50 km/h. Σε συνάρτηση με την παράβαση αυτή, απεστάλη κλήση στον ιδιοκτήτη του οχήματος στις 3 Οκτωβρίου 2014. Απαντώντας στην κλήση αυτή, η κ. Małgorzata Iwaszkiewicz επιβεβαίωσε προς τη Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας της Πολωνίας ότι χρήστης του οχήματος ήταν ο κ. Robert Iwaszkiewicz. Απαντώντας σε κλήση που του απεστάλη στις 9 Δεκεμβρίου 2014, ο κ. Iwaszkiewicz απέστειλε επιστολή στις 13 Ιανουαρίου 2013 στη Γενική Επιθεώρηση Οδικής Κυκλοφορίας με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί το πρόστιμο. Τέλος, απαντώντας σε επιστολή που απεστάλη στον κ. Iwaszkiewicz στις 13 Μαΐου 2015 με την οποία ερωτάτο εάν κατά την συγκεκριμένη στιγμή ο ίδιος ήταν ο οδηγός του οχήματος ή εάν αρνείται να δηλώσει σε ποιον είχε παραχωρηθεί το όχημα, ο κ. Iwaszkiewicz επιβεβαίωσε γραπτώς ότι ο ίδιος ήταν ο οδηγός κατά τη συγκεκριμένη στιγμή.

Τα πραγματικά περιστατικά για τα οποία κατηγορείται ο κ. Iwaszkiewicz στοιχειοθετούν αδίκημα προβλεπόμενο από το άρθρο 92α του πολωνικού κώδικα περί παραβάσεων τάξεως σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του πολωνικού Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της 20ής Ιουνίου 1997.

Κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας της 29ης Οκτωβρίου 2015, ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έχει λάβει επιστολή εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, με την οποία ζητείται η άρση της βουλευτικής ασυλίας του Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

Στις 20 Νοεμβρίου 2015 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου παρέπεμψε την εν λόγω αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού. Στις 11 Ιανουαρίου 2016 ο κ. Iwaszkiewicz παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

2. Νομοθετικές διατάξεις και διαδικασία σχετικά με την ασυλία των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως εξής:

Άρθρο 9

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη του απολαύουν:

α. εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του Κοινοβουλίου της χώρας τους,

β. εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτρο κρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξη·

Η ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόν.

Επίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος και ούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του.

Δεδομένου ότι η άρση της ασυλίας ζητείται για την Πολωνία, εφαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α η πολωνική νομοθεσία περί βουλευτικής ασυλίας. Τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Πολωνίας ορίζουν ότι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές δεν διώκονται ποινικά χωρίς την άδεια του αντίστοιχου σώματος στο οποίο ανήκουν. Σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 1 του νόμου της 9ης Μαΐου 1996 σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή του Πολωνικού Κοινοβουλίου ή της Γερουσίας η αίτηση για την παροχή άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά ο βουλευτής ή γερουσιαστής σε υπόθεση που αφορά αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα μέσω του υπουργού Δικαιοσύνης. Το άρθρο 7γ παράγραφος 1 του ίδιου νόμου ορίζει εξάλλου ότι η αίτηση για την παροχή άδειας προκειμένου να διωχθεί ποινικά βουλευτής ή γερουσιαστής υποβάλλεται στον πρόεδρο της Βουλής ή στον πρόεδρο της Γερουσίας, ο οποίος διαβιβάζει την εν λόγω αίτηση στο αρμόδιο για την εξέτασή της όργανο σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της Βουλής ή της Γερουσίας, κοινοποιώντας ταυτόχρονα στον συγκεκριμένο βουλευτή ή στον γερουσιαστή το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

Τα άρθρο 6 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής:

Άρθρο 6

Άρση της βουλευτικής ασυλίας

1. Το Κοινοβούλιο, κατά την άσκηση των εξουσιών του σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες, ενεργεί με σκοπό τη διατήρηση της ακεραιότητάς του ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Κάθε αίτηση για άρση της ασυλίας αξιολογείται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις αρχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

(...)

Άρθρο 9

Διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

1. Κάθε αίτηση η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο από αρμόδια αρχή κράτους μέλους με σκοπό την άρση της ασυλίας ενός βουλευτή, ή από βουλευτή ή πρώην βουλευτή με σκοπό την προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας, ανακοινώνεται στην Ολομέλεια και παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή.

Ο βουλευτής ή πρώην βουλευτής μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον βουλευτή. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβάλλεται από άλλον βουλευτή χωρίς τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου βουλευτή.

2. Η επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την σχετική περιπλοκότητά τους, τις αιτήσεις για άρση της ασυλίας ή τις αιτήσεις για προάσπιση των προνομίων και της ασυλίας.

3. Η επιτροπή καταρτίζει πρόταση αιτιολογημένης απόφασης που περιορίζεται σε σύσταση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης άρσης της ασυλίας ή προάσπισης των προνομίων και της ασυλίας.

4. Η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενδιαφερόμενη αρχή να της παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία ή επεξήγηση θεωρεί αναγκαία προκειμένου να σχηματίσει γνώμη για το εάν η ασυλία πρέπει να αρθεί ή να προασπισθεί.

5. Ο ενδιαφερόμενος βουλευτής πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, μπορεί να προσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα και μπορεί να εκπροσωπηθεί από άλλον βουλευτή.

Ο βουλευτής δεν παρίσταται στις συζητήσεις σχετικά με την αίτηση άρσης ή υπεράσπισης της ασυλίας του, παρά μόνο στην ίδια την ακρόαση.

Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα αυτής. Ο βουλευτής δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος ακρόασης.

Εάν ο βουλευτής δεν παραστεί στην ακρόαση σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, λογίζεται ότι παραιτήθηκε του δικαιώματος ακρόασης, εκτός εάν ζητήσει να μη συμμετάσχει στην ακρόαση κατά την προτεινόμενη ημερομηνία και ώρα, αιτιολογώντας την απουσία του. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποφασίζει εάν θα κάνει δεκτή την ως άνω αίτηση, λαμβάνοντας υπόψη τους εκτιθέμενους λόγους· κατά της απόφασης του προέδρου δεν επιτρέπεται προσφυγή.

Εάν ο πρόεδρος της επιτροπής δεχθεί την αίτηση, καλεί τον βουλευτή σε ακρόαση σε νέα ημερομηνία και ώρα. Εάν ο βουλευτής αγνοήσει τη δεύτερη πρόσκληση σε ακρόαση, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς να έχει ακουσθεί ο βουλευτής. Στην περίπτωση αυτή, δεν γίνονται δεκτές περαιτέρω αιτήσεις ακρόασης ή μη συμμετοχής σε αυτή.

(...)

7. Η επιτροπή μπορεί να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με την αρμοδιότητα της εν λόγω αρχής και σχετικά με το παραδεκτό της αίτησης, αλλά δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη βουλευτών ούτε για το σκόπιμο ή μη της ποινικής δίωξης για την έκφραση γνώμης ή τις πράξεις που τους καταλογίζονται, ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εξέταση της αίτησης παρέχει στην επιτροπή εμπεριστατωμένες πληροφορίες για την υπόθεση.

(...)

3. Αιτιολόγηση της προτεινόμενης απόφασης

Βάσει των προαναφερθέντων πραγματικών περιστατικών, στην παρούσα υπόθεση εφαρμόζεται το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απολαύουν εντός της επικρατείας των κρατών τους, των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη του κοινοβουλίου της χώρας τους. Στη συνάρτηση αυτή, τα άρθρα 105 παράγραφος 2 και 108 του πολωνικού Συντάγματος ορίζουν ότι ποινική δίωξη κατά ενός μέλους της Βουλής ή της Γερουσίας δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς προηγούμενη άδεια του Σώματος στο οποίο το μέλος αυτό ανήκει. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποφασίσει εάν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του κ. Iwaszkiewicz.

Προκειμένου να αποφασίσει εάν θα άρει την ασυλία ενός βουλευτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει τις δικές του πάγιες αρχές. Σύμφωνα με μία από τις αρχές αυτές η ασυλία αίρεται κατά κανόνα όταν το αδίκημα εμπίπτει στο άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ. 7, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται fumus persecutionis, δηλαδή μία αποχρώσα και συγκεκριμένη υπόνοια ότι η δίωξη ασκείται με σκοπό να παρεμποδιστεί η πολιτική δραστηριότητα του συγκεκριμένου βουλευτή.

Στην παρούσα υπόθεση, η αίτηση άρσης της ασυλίας του κ. Iwaszkiewicz έχει υποβληθεί συνεπεία ενός εικαζόμενου αδικήματος, το οποίο συνίσταται στην υπέρβαση του ορίου ταχύτητας σε μια αστική περιοχή. Όπως προκύπτει από τον φάκελο, ο κ. Iwaszkiewicz παραδέχτηκε στις 5 Ιουνίου 2015 ότι ο ίδιος οδηγούσε το όχημα κατά τη συγκεκριμένη στιγμή, αν και νωρίτερα, στις 8 Φεβρουαρίου 2015, είχε ζητήσει να ακυρωθεί το πρόστιμο, επικαλούμενος το γεγονός ότι το αδίκημα τελέστηκε ενώ ασκούσε κοινοβουλευτικό έργο – κατά τη μετάβασή του στις Βρυξέλλες για να παραστεί σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από τα περιστατικά της υπόθεσης προκύπτει ότι το εικαζόμενο αδίκημα και η συνακόλουθη δίωξη προδήλως δεν συναρτώνται με την ιδιότητα του κ. Iwaszkiewicz ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις περί fumus persecutionis.

4. Συμπέρασμα

Βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Κανονισμού, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνιστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του κ. Robert Jarosław Iwaszkiewicz.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.1.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Андрей Новаков, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Απόφαση του Δικαστηρίου, της 12ης Μαΐου 1964, στην υπόθεση C‑101/63 Wagner κατά Fohrmann και Krier, ECLI:EU:C:1964:28· απόφαση του Δικαστηρίου, της 10ης Ιουλίου 1986, στην υπόθεση 149/85, Wybot κατά Faure και άλλων, ECLI:EU:C:1986:310· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 15ης Οκτωβρίου 2008, στην υπόθεση T-345/05, Mote κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2008:440· απόφαση του Δικαστηρίου, της 21ης Οκτωβρίου 2008, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-200/07 και C-201/07, Marra κατά De Gregorio και Clemente, ECLI:EU:C:2008:579· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 19ης Μαρτίου 2010, στην υπόθεση T-42/06, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2010:102· απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2011, στην υπόθεση C-163/10, Patriciello, ECLI: EU:C:2011:543· απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 17ης Ιανουαρίου 2013, στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-346/11 και T-347/11, Gollnisch κατά Κοινοβουλίου, ECLI:EU:T:2013:23.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου