Menetlus : 2015/2313(IMM)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0015/2016

Esitatud tekstid :

A8-0015/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 02/02/2016 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0030

RAPORT     
PDF 441kWORD 82k
28.1.2016
PE 575.196v02-00 A8-0015/2016

Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2313(IMM))

Õiguskomisjon

Raportöör: Kostas Chrysogonos

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

(2015/2313(IMM))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 13. augustil 2015. aastal Poola Vabariigi peaprokurör seoses Poola riikliku liiklusinspektsiooni algatatud kriminaalmenetlusega (nr CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475) ja mis tehti teatavaks Euroopa Parlamendi täiskogu istungil 29. oktoobril 2015. aastal,

–  võttes arvesse asjaolu, et Robert Jarosław Iwaszkiewicz loobus kodukorra artikli 9 lõike 5 kohasest õigusest anda kuulamisel selgitusi,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid(1),

–  võttes arvesse Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõiget 2 ja artiklit 108 ning Poola Seimi või Senati liikme ülesannete täitmist käsitleva Poola 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõiget 1 ja artikli 7c lõiget 1,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0015/2016),

A.  arvestades, et Poola Vabariigi peaprokurör on edastanud Poola riikliku liiklusinspektsiooni taotluse Euroopa Parlamendi Poolast valitud liikme Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise kohta seoses õigusrikkumisega, mis kuulub 20. mai 1971. aasta haldusõiguserikkumiste seadustiku (Riigi Teataja, 2013, nr 482, nagu seda on viimati muudetud) artikli 92 punkti a alla koostoimes 20. juuni 1997. aasta liiklusseaduse (Riigi Teataja, 2012, nr 1137, nagu seda on viimati muudetud) artikli 20 lõikega 1;

B.  arvestades, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 9 kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma liikmesriigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle liikmesriigi parlamendi liikmetel;

C.  arvestades, et Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõike 2 ja artikli 108 kohaselt ei või Seimi ega Senati liiget võtta kriminaalvastutusele ilma Seimi või Senati nõusolekuta;

D.  arvestades, et seega on Euroopa Parlamendi otsustada, kas Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatus võetakse ära või mitte;

E.  arvestades, et Robert Jarosław Iwaszkiewiczit süüdistatakse kiirusepiirangu ületamises hoonestatud alal;

F.  arvestades, et väidetav õigusrikkumine ei ole otseselt ja selgelt seotud Robert Jarosław Iwaszkiewiczi Euroopa Parlamendi liikme ülesannete täitmisega;

G.   arvestades, et Euroopa Parlament ei ole käesoleva juhtumi puhul leidnud tõendeid fumus persecutionis’e kohta, st puudub piisavalt tõsine ja täpne kahtlus, et taotlus esitati eesmärgiga tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju;

1.  otsustab Robert Jarosław Iwaszkiewiczi puutumatuse ära võtta;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Poola pädevale ametiasutusele ja Robert Jarosław Iwaszkiewiczile.

SELETUSKIRI

1. Taust

Poola Vabariigi peaprokurör edastas 13. augustil 2015 Euroopa Parlamendi presidendile Poola riikliku liiklusinspektsiooni taotluse lubada algatada kohtumenetlust Euroopa Parlamendi liikme Robert Jarosław Iwaszkiewiczi vastu seoses lubatud sõidukiiruse ületamisega.

Poola riiklik liiklusinspektsioon väidab, et 7. aprillil 2015. aastal kell 12.34 juhtis Robert Jarosław Iwaszkiewicz Szklary linnas sõiduautot Opel registreerimisnumbriga DW404NA ja ei järginud hoonestatud alal kehtivat kiiruspiirangut 50 km/h, sõites kiirusega 79 km/h, mis ületab 29 km/h võrra kiiruspiirangut.

Poola riiklik liiklusinspektsioon märgib ühtlasi, et eelnimetatud sõiduk kuulub Małgorzata Iwaszkiewiczile ja kiiruskaamera salvestas selle, kuidas nimetatud auto sõidab kiirusega 79 km/h alal, kus kehtib kiirusepiirang 50 km/h. Seoses sellega saadeti sõiduki omanikule 3. oktoobril 2014 kohtukutse. Vastuseks kohtukutsele kinnitas Małgorzata Iwaszkiewicz Poola riiklikule liiklusinspektsioonile, et sõidukit kasutas Robert Iwaszkiewicz. Robert Iwaszkiewiczile 9. detsembril 2014. aastal saadetud kohtukutsele vastas Robert Iwaszkiewicz riiklikule liiklusinspektsioonile 13. jaanuaril 2015. aastal saadetud kirjaga, milles palus trahvi tühistada. Robert Iwaszkiewiczile 13. mail 2015. aastal saadetud kirjas küsiti, kas kõnesoleval ajal juhtis sõidukit tema või keeldub ta avaldamast isikut, kelle käsutusse auto oli antud. Robert Iwaszkiewicz kinnitas kirjalikult, et ta juhtis kõnesoleval ajal seda sõidukit.

Asjaolude puhul, milles Robert Iwaszkiewiczit süüdistatakse, on tegemist õigusrikkumisega, mis kuulub Poola haldusõiguserikkumiste seadustiku artikli 92a alla koostoimes 20. juuni 1997. aasta liiklusseaduse artikli 20 lõikega 1.

Euroopa Parlamendi president tegi 29. oktoobril 2015. aastal toimunud täiskogu istungil kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 1 teatavaks, et ta on saanud Poola Vabariigi peaprokurörilt kirja, milles taotletakse Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastas president 20. novembril 2015 taotluse õiguskomisjonile. Robert Jarosław Iwaszkiewicz loobus 11. jaanuaril 2016 kodukorra artikli 9 lõike 5 kohasest õigusest anda kuulamisel selgitusi.

2. Euroopa Parlamendi liikmete puutumatust käsitlevad õigusaktid ja menetlused

Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli (nr 7) artiklis 9 on sätestatud:

„Artikkel 9

Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.”

Kuna puutumatuse äravõtmist taotletakse Poola jaoks, kohaldatakse artikli 9 esimese lõigu punkti a kohaselt parlamendiliikmete puutumatust käsitlevat Poola õigust. Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõike 2 ja artikli 108 kohaselt ei või Seimi ega Senati liiget võtta kriminaalvastutusele ilma parlamendi asjaomase koja nõusolekuta. Poola Seimi või Senati liikme ülesannete täitmist käsitleva 9. mai 1996. aasta seaduse artikli 7b lõike 1 kohaselt esitab peaprokurör justiitsministri kaudu ettepaneku anda nõusolek Seimi või Senati liikme kriminaalvastutusele võtmiseks riikliku süüdistaja menetluses olevas kohtuasjas. Sama seaduse artikli 7c lõike 1 kohaselt esitatakse ettepanek anda nõusolek Seimi või Senati liikme kriminaalvastutusele võtmiseks Seimi või Senati esimehele, kes edastab ettepaneku Seimi või Senati kodukorra kohaselt sellise ettepaneku läbivaatamiseks volitatud organile, teavitades ühtlasi asjaomast Seimi või Senati liiget ettepaneku sisust.

Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 6 lõikes 1 ja artiklis 9 on sätestatud:

„Artikkel 6

Puutumatuse äravõtmine

1. Oma eesõiguste ja puutumatusega seotud volituste rakendamisel võtab parlament meetmeid enda kui demokraatliku legislatiivkogu puutumatuse säilitamiseks ja oma liikmete sõltumatuse tagamiseks nende ülesannete täitmisel. Puutumatuse äravõtmise taotlust hinnatakse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklite 7, 8 ja 9 ning käesolevas artiklis osutatud põhimõtete kohaselt.

(...)

Artikkel 9

Puutumatusega seotud menetlused

1. Kui liikmesriigi pädev ametiasutus on esitanud presidendile parlamendiliikmelt puutumatuse äravõtmise taotluse või kui parlamendiliige või endine parlamendiliige on esitanud presidendile puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse, antakse taotlusest teada täiskogu istungil ja taotlus edastatakse vastutavale komisjonile.

Parlamendiliiget või endist parlamendiliiget võib esindada teine parlamendiliige. Teine parlamendiliige ei või esitada taotlust esindatava parlamendiliikme nõusolekuta.

2. Vastutav komisjon vaatab puutumatuse äravõtmise ning eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlused läbi viivitamatult, võttes seejuures arvesse nende suhtelist keerukust.

3. Vastutav komisjon teeb ettepaneku võtta vastu põhjendatud otsus, milles soovitatakse puutumatuse äravõtmise taotlus või eesõiguste ja puutumatuse kaitsmise taotlus rahuldada või tagasi lükata.

4. Vastutav komisjon võib paluda asjaomasel ametiasutusel anda teavet või selgitusi, mida komisjon peab vajalikuks, et jõuda seisukohale, kas puutumatus tuleks ära võtta või tuleks seda kaitsta.

5. Asjaomasele parlamendiliikmele antakse võimalus anda selgitusi, ta võib esitada dokumente või muid kirjalikke tõendeid, mida ta peab asjakohaseks, ning teda võib esindada teine parlamendiliige.

Parlamendiliige ei viibi kohal tema puutumatuse äravõtmise või kaitsmise taotlust käsitlevatel aruteludel, välja arvatud kuulamisel.

Vastutava komisjoni esimees kutsub parlamendiliikme selgitusi andma, teatades talle kuulamise toimumiskuupäeva ja kellaaja. Parlamendiige võib loobuda õigusest anda kuulamisel selgitusi.

Kui parlamendiliige ei ilmu kuulamisele, kuhu teda kutsuti, loetakse seda loobumiseks õigusest anda selgitusi, välja arvatud juhul, kui parlamendiliige on teatanud, et ei saa osutatud kuupäeval ja kellajal toimuval kuulamisel osaleda, esitades asjakohased põhjendused. Vastutava komisjoni esimees otsustab, kas taotlus kuulamisel osalemisest vabastamiseks võetakse esitatud põhjenduste alusel vastu. Otsust ei saa edasi kaevata.

Kui vastutava komisjoni esimees rahuldab parlamendiliikme taotluse tema kuulamisel osalemisest vabastamiseks, kutsub ta parlamendiliikme kuulamisele uuel kuupäeval ja kellaajal. Kui parlamendiliige ei ilmu ka teisele kuulamisele, jätkatakse menetlust parlamendiliiget ära kuulmata. Edasisi taotlusi vabastuseks või selgituste andmiseks vastu ei võeta.

(...)

7. Vastutav komisjon võib esitada põhjendatud arvamuse taotluse esitanud ametiasutuse pädevuse ja taotluse vastuvõetavuse kohta, kuid ei võta mingil juhul seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas arvamused või teod, milles parlamendiliiget süüdistatakse, õigustavad tema vastutuselevõtmist, seda isegi siis, kui nõude läbivaatamise käigus on juhtumi asjaolud komisjonile üksikasjalikult teatavaks saanud.”

(...)

3. Kavandatud otsuse põhjendus

Eespool toodud asjaoludest lähtudes kohaldatakse käesoleva juhtumi suhtes Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklit 9. Selle sätte kohaselt on Euroopa Parlamendi liikmetel oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel. Poola Vabariigi põhiseaduse artikli 105 lõike 2 ja artikli 108 kohaselt ei või Seimi või Senati liikme vastu algatada kriminaalmenetlust ilma Seimi või Senati nõusolekuta. Seetõttu on vaja Euroopa Parlamendi otsust selle kohta, kas Robert Iwaszkiewiczi vastu võib algatada kriminaalmenetlust.

Selleks et otsustada, kas parlamendiliikme puutumatus ära võtta, kohaldab Euroopa Parlament oma väljakujunenud põhimõtteid. Üks neist põhimõtetest on, et tavaliselt võetakse puutumatus ära, kui õigusrikkumine kuulub protokolli nr 7 artikli 9 kohaldamisalasse, tingimusel et puudub fumus persecutionis, st piisavalt tõsine ja täpne kahtlus, et kohtuasi on algatatud eesmärgiga tekitada asjaomasele parlamendiliikmele poliitilist kahju.

Käesoleva juhtumi puhul esitati taotlus Robert Iwaszkiewiczi puutumatuse äravõtmiseks väidetava õigusrikkumise tõttu, mille puhul on tegemist lubatud sõidukiiruse ületamisega hoonestatud alal. Dokumentidest selgub, et Robert Iwaszkiewicz tunnistas 5. juunil 2015, et ta juhtis kõnesoleval ajal nimetatud autot, ehkki ta oli varem, st 8. veebruaril 2015 palunud trahvi tühistamist põhjusel, et õigusrikkumine toimus parlamenditöö tegemise ajal, kuna ta oli teel Brüsselisse osalema Euroopa Parlamendi koosolekul. Juhtumi asjaoludest selgub, et väidetaval õigusrikkumisel ja sellest tuleneval vastutuselevõtmisel ei ole selgelt mingit seost Robert Iwaszkiewiczi Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga ning puuduvad tõendid fumus persecutionis’e kohta.

4. Järeldus

Eespool esitatud kaalutlusi arvesse võttes ja vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 3 soovitab õiguskomisjon Euroopa Parlamendil Robert Jarosław Iwaszkiewiczi parlamendiliikme puutumatuse ära võtta.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

28.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

17

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika