Postup : 2015/2313(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0015/2016

Predkladané texty :

A8-0015/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0030

SPRÁVA     
PDF 542kWORD 93k
28.1.2016
PE 575.196v02-00 A8-0015/2016

o žiadosti o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

(2015/2313(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Kostas Chrysogonos

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza

(2015/2313(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza, ktorú 13. augusta 2015 podal generálny prokurátor Poľskej republiky v súvislosti s trestným konaním, ktoré má začať poľský hlavný dopravný inšpektorát (ref. č. CAN-PST-SCW.7421.1209083.2014.9.A.0475), a ktorá bola oznámená na plenárnej schôdzi 29. októbra 2015,

–  so zreteľom na skutočnosť, že Robert Jarosław Iwaszkiewicz sa v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku vzdal svojho práva na vypočutie,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 105 ods. 2 a článok 108 Ústavy Poľskej republiky a na článok 7b ods. 1 a článok 7c ods. 1 poľského zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca a senátora Poľskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0015/2016),

A.  keďže generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil žiadosť poľského hlavného dopravného inšpektorátu o zbavenie imunity poslanca Európskeho parlamentu zvoleného za Poľskú republiku Roberta Jarosława Iwaszkiewicza v súvislosti s priestupkom podľa článku 92a kódexu administratívnych priestupkov (Zbierka zákonov, ročník 2013, č. 482, v znení neskorších zmien) v spojení s článkom 20 ods. 1 zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997 (Zbierka zákonov, ročník 2012, č. 1137, v znení neskorších zmien);

B.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území svojho vlastného štátu imunity priznané členom parlamentu daného členského štátu;

C.  keďže v článku 105 ods. 2 a článku 108 Ústavy Poľskej republiky sa uvádza, že voči poslancovi alebo senátorovi nemôže byť vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu Sejmu alebo Senátu;

D.  keďže teda prislúcha Európskemu parlamentu, aby rozhodol, či Robert Jarosław Iwaszkiewicz bude alebo nebude zbavený imunity;

E.  keďže Robert Jarosław Iwaszkiewicz je obvinený z nedodržania rýchlostného obmedzenia v zastavanej oblasti;

F.  keďže údajný trestný čin nemá priamu ani zjavnú súvislosť s výkonom povinností Roberta Jarosława Iwaszkiewicza ako poslanca Európskeho parlamentu;

G.   keďže Parlament v tomto prípade nenašiel žiadny dôkaz o tom, že by išlo o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto žiadosť bola predložená so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi;

1.  rozhodol zbaviť Roberta Jarosława Iwaszkiewicza imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému poľskému orgánu a Robertovi Jarosławovi Iwaszkiewiczovi.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Kontext

Dňa 13. augusta 2015 generálny prokurátor Poľskej republiky postúpil predsedovi Parlamentu žiadosť predloženú poľským hlavným dopravným inšpektorátom o povolenie začať konanie voči poslancovi Európskeho parlamentu Robertovi Jarosławovi Iwaszkiewiczovi v súvislosti s priestupkom prekročenia rýchlosti.

Poľský hlavný dopravný inšpektorát tvrdí, že 7. septembra 2014 o 12.34 h v meste Szklary pán Iwaszkiewicz pri jazde vozidlom značky Opel s evidenčným číslom DW404NA nedodržal rýchlostné obmedzenie v zastavanej oblasti, stanovené na 50 km/h, keď riadil uvedené vozidlo rýchlosťou 79 km/h, čím dané rýchlostné obmedzenie prekročil o 29 km/h.

Hlavný dopravný inšpektorát ďalej tvrdí, že uvedené vozidlo patrí pani Małgorzate Iwaszkiewiczovej a bolo zaznamenané rýchlostnou kamerou pri rýchlosti 79 km/h v zóne s obmedzením rýchlosti na 50 km/h. V súvislosti s uvedeným priestupkom bolo 3. októbra 2014 majiteľke vozidla zaslané predvolanie. V odpovedi na toto predvolanie pani Małgorzata Iwaszkiewiczová poľskému hlavnému dopravnému inšpektorátu potvrdila, že vozidlo viedol pán Robert Iwaszkiewicz. Na predvolanie, ktoré bolo pánovi Iwaszkiewiczovi zaslané 9. decembra 2014, zareagoval pán Iwaskiewicz tým, že 13. januára 2015 poľskému hlavnému dopravnému inšpektorátu adresoval list, v ktorom žiadal o zrušenie pokuty. Napokon bol 13. mája 2015 pánovi Iwaskiewiczovi zaslaný list s otázkou, či v danom čase viedol vozidlo alebo či odmieta uviesť, komu bolo vozidlo zverené. V odpovedi na tento list pán Iwaskiewicz písomne potvrdil, že v uvedenom čase viedol vozidlo on.

Skutky, z ktorých je pán Iwaszkiewicz obvinený, predstavujú priestupok podľa článku 92a poľského kódexu administratívnych priestupkov v spojení s článkom 20 ods. 1 poľského zákona o cestnej premávke z 20. júna 1997.

Na plenárnej schôdzi 29. októbra 2015 predseda Parlamentu v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil, že od generálneho prokurátora Poľskej republiky dostal list so žiadosťou o zbavenie poslaneckej imunity Roberta Jarosława Iwaszkiewicza.

20. novembra 2015 predseda Parlamentu v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku zaslal túto žiadosť Výboru pre právne veci. 11. januára 2016 sa pán Iwaszkiewicz v súlade s článkom 9 ods. 5 rokovacieho poriadku vzdal svojho práva na vypočutie.

2. Právne predpisy a postupy týkajúce sa imunity poslancov Európskeho parlamentu

Článok 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie znie takto:

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a. na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b. na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.

Keďže žiadosť o zbavenie imunity sa týka Poľska, uplatňuje sa poľský zákon o poslaneckej imunite podľa článku 9 prvého odseku písm. a). V článku 105 ods. 2 a článku 108 Ústavy Poľskej republiky sa uvádza, že voči poslancom a senátorom nemôže byť vyvodená trestná zodpovednosť bez súhlasu Sejmu alebo Senátu. Podľa článku 7b ods. 1 zákona z 9. mája 1996 o výkone mandátu poslanca Sejmu alebo Senátu predkladá návrh na vyjadrenie súhlasu s vyvodením trestnej zodpovednosti voči poslancovi alebo senátorovi vo veci súvisiacej s trestným činom, v ktorej bola podaná verejná žaloba, generálny prokurátor prostredníctvom ministra spravodlivosti. V článku 7c ods. 1 tohto zákona sa ďalej uvádza, že návrh na vyjadrenie súhlasu s vyvodením trestnej zodpovednosti voči poslancovi alebo senátorovi sa predkladá predsedovi Sejmu alebo predsedovi Senátu, ktorý ho postúpi orgánu príslušnému na preskúmanie návrhu podľa rokovacieho poriadku Sejmu alebo Senátu a zároveň informuje dotknutého poslanca alebo senátora o obsahu návrhu.

Článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu znejú takto:

Článok 6

Zbavenie imunity

1. Pri výkone svojich právomocí týkajúcich sa výsad a imunít Parlament koná v záujme zachovania svojej integrity ako demokratického zákonodarného zhromaždenia a zabezpečenia nezávislosti poslancov pri výkone ich povinností. Každá žiadosť o zbavenie imunity sa posudzuje v súlade s článkami 7, 8 a 9 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie a v súlade so zásadami uvedenými v tomto článku.

(...)

Článok 9

Imunitné konanie

1. Každá žiadosť o zbavenie poslanca imunity, ktorú predloží predsedovi príslušný orgán členského štátu, alebo každá žiadosť poslanca alebo bývalého poslanca o ochranu výsad a imunít, sa oznámi plénu a postúpi gestorskému výboru.

Poslanec alebo bývalý poslanec môže byť zastúpený iným poslancom. Žiadosť nemôže byť predložená iným poslancom bez súhlasu dotknutého poslanca.

2. Výbor bezodkladne a v poradí, v ktorom boli predložené, posúdi žiadosti o zbavenie imunity alebo žiadosti o ochranu výsad a imunity.

3. Výbor pripraví návrh odôvodneného rozhodnutia, v ktorom odporučí prijatie alebo zamietnutie žiadosti o zbavenie imunity alebo ochranu výsad a imunity.

4. Výbor môže požiadať príslušný orgán o poskytnutie všetkých informácií alebo vysvetlení, ktoré výbor považuje za potrebné na zaujatie stanoviska k zbaveniu alebo ochrane imunity.

5. Dotknutému poslancovi sa poskytne možnosť byť vypočutý, tento poslanec môže predložiť všetky dokumenty alebo iné písomné dôkazy, ktoré považuje za dôležité, a môže sa nechať zastupovať iným poslancom.

Poslanec nie je prítomný na rozpravách týkajúcich sa žiadosti o zbavenie alebo ochranu jeho imunity s výnimkou samotného vypočutia.

Predseda výboru pozve poslanca na vypočutie a oznámi mu dátum a čas. Poslanec sa môže vzdať práva na vypočutie.

Ak sa poslanec nezúčastní na vypočutí na základe tohto pozvania, predpokladá sa, že sa vzdal práva na vypočutie, ak nepožiadal o ospravedlnenie z vypočutia v navrhovaný deň a čas s uvedením dôvodov. Predseda výboru rozhodne, či sa takejto žiadosti o ospravedlnenie vzhľadom na uvedené dôvody vyhovie, pričom v tejto veci nie je prípustné odvolanie.

Ak predseda výboru žiadosti o ospravedlnenie vyhovie, pozve poslanca na vypočutie v iný deň a čas. Ak sa poslanec nedostaví na vypočutie ani na základe druhého pozvania, postup pokračuje bez vypočutia poslanca. V takomto prípade sa už nevyhovie žiadnej ďalšej žiadosti o ospravedlnenie alebo vypočutie.

(...)

7. Výbor môže predložiť odôvodnené stanovisko týkajúce sa príslušnosti daného orgánu a prípustnosti žiadosti, ale za žiadnych okolností sa nevyslovuje o vine či nevine poslanca alebo o tom, či názory alebo činy pripisované poslancovi odôvodňujú trestné stíhanie, a to ani v prípade, ak výbor pri posudzovaní žiadosti nadobudol podrobnú znalosť skutkových okolností prípadu.

(...)

3. Odôvodnenie navrhovaného rozhodnutia

Na základe uvedených skutočností táto vec spĺňa podmienky na uplatnenie článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie. V súlade s týmto ustanovením poslanci požívajú na území vlastného štátu imunitu priznanú členom parlamentu daného štátu. V tejto súvislosti sa v článku 105 ods. 2 a článku 108 poľskej ústavy uvádza, že trestné konanie voči poslancovi alebo senátorovi nemožno začať bez predchádzajúceho súhlasu Sejmu či Senátu, ktorého je členom. Je preto potrebné, aby Európsky parlament rozhodol o tom, či je možné začať trestné konanie voči pánovi Iwaszkiewiczovi.

Aby mohol Európsky parlament prijať rozhodnutie o tom, či zbaví poslanca poslaneckej imunity, uplatňuje svoje vlastné ustálené zásady. Jednou z týchto zásad je to, že k zbaveniu imunity zvyčajne dochádza, ak trestný čin patrí do rozsahu pôsobnosti článku 9 protokolu č. 7, za predpokladu, že nejde o fumus persecutionis, t. j. o dostatočne závažné a konkrétne podozrenie, že táto vec bola predložená súdu so zámerom politicky uškodiť príslušnému poslancovi.

V tomto prípade bola žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity pána Iwaszkiewicza predložená v dôsledku údajného priestupku spočívajúceho v prekročení maximálne povolenej rýchlosti v zastavanej oblasti. Zo spisu vyplýva, že 5. júna 2015 pán Iwaszkiewicz priznal, že v príslušnom čase riadil dané vozidlo, hoci predtým (8. februára 2015) požadoval zrušenie pokuty s odôvodnením, že k priestupku došlo pri výkone poslaneckej činnosti – cestou do Bruselu na zasadnutie Európskeho parlamentu. Vzhľadom na okolnosti prípadu sa zdá, že údajný priestupok a následné stíhanie zjavne nesúvisia s pozíciou pána Iwaszkiewicza ako poslanca Európskeho parlamentu a že neexistujú dôkazy fumus persecutionis.

4. Záver

Na základe uvedených skutočností a v súlade s článkom 9 ods. 3 rokovacieho poriadku Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil Roberta Jarosława Iwaszkiewicza poslaneckej imunity.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C‑-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-‑149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra /De Gregorio a Clemente, C‑-200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch /Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C‑-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch /Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia