Процедура : 2015/2240(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0016/2016

Внесени текстове :

A8-0016/2016

Разисквания :

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0031

ДОКЛАД     
PDF 635kWORD 95k
28.1.2016
PE 575.192v02-00 A8-0016/2016

относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич

(2015/2240(IMM))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Костас Хрисогонос

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич

(2015/2240(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич, изпратено на 13 август 2015 г. от Главния прокурор на Република Полша във връзка с възбуждане на наказателно производство от страна на полския Главен инспекторат по пътен транспорт (референтен номер CAN-PST-SCW.7421.1158450.2014.5.A.0475), и обявено в пленарно заседание на 9 септември 2015 г.,

–  като взе предвид факта, че Роберт Ярослав Ивашкевич се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, както и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., 10 юли 1986 г., 15 и 21 октомври 2008 г., 19 март 2010 г., 6 септември 2011 г. и 17 януари 2013 г.(1),

–  като взе предвид член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша и членове 7б, параграф 1 и 7в, параграф 1 от Закона от 9 май 1996 г. относно изпълнението на задълженията на депутат в полския Сейм или Сенат,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0016/2016),

А.  като има предвид, че Главният прокурор на Република Полша изпрати искане от страна на полския Главен инспекторат по пътен транспорт за снемане на имунитета на избран в Полша член на Европейския парламент, Роберт Ярослав Ивашкевич, във връзка с нарушение в съответствие с член 92, буква а) от Кодекса на административните нарушения (Държавен вестник, 2013 г., точка 482, с последвалите изменения) във връзка с член 20, параграф 1 от Закона за движението по пътищата от 20 юни 1997 г. (Държавен вестник, 2012 г., точка 1137, с последвалите изменения);

Б.  като има предвид, че член 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз гласи, че членовете на Европейския парламент притежават, на територията на своята собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент;

В.  като има предвид, че член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша гласят, че член на Сейма или на Сената не се подвежда под наказателна отговорност без съгласието съответно на Сейма или на Сената;

Г.  като има предвид, че във връзка с това Европейският парламент е компетентен да реши дали имунитетът на Роберт Ярослав Ивашкевич да бъде свален или не;

Д.  като има предвид, че срещу Роберт Ярослав Ивашкевич е повдигнато обвинение за неспазване на ограничението на скоростта в застроен район;

Е.  като има предвид, че предполагаемото нарушение няма пряка или явна връзка с изпълняването от страна на Роберт Ярослав Ивашкевич на задълженията на член на Европейския парламент, нито засяга изразените от него мнения или подадените гласове при изпълнението на задълженията му на член на Европейския парламент за целите на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз;

Ж.   като има предвид, че в настоящия случай Парламентът не установява наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че искането е внесено с намерение да се навреди на политическата дейност на съответния член на ЕП;

1.  решава да снеме имунитета на Роберт Ярослав Ивашкевич;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Република Полша и на Роберт Ярослав Ивашкевич.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Контекст

На 13 август 2015 г. Главният прокурор на Република Полша изпрати до председателя на ЕП искане от страна на полския Главен инспекторат по пътен транспорт за разрешение за започване на наказателно производство срещу член на Европейския парламент, г-н Роберт Ярослав Ивашкевич, във връзка с превишена скорост.

Полският Главен инспекторат по пътен транспорт твърди, че на 21 август 2014 г., в 23:46 ч., докато е управлявал автомобил марка Опел с регистрационен номер DW404NA, собственост на г-жа Малгожата Ивашкевич, в град Равич, г-н Ивашкевич е бил записан от преброителна камера със скорост от 94 км/ч в зона, където максималната позволена скорост е 60 км/ч. Във връзка с горепосоченото нарушение на 19 септември 2014 г. на собственика на превозното средство е била изпратена призовка. На 14 октомври 2014 г. горепосочената призовка е била върната на полския Главен инспекторат по пътен транспорт с бележка „непотърсено навреме“. На 13 май 2015 г. горепосочената призовка е била изпратена отново. На 8 юни 2015 г. горепосочената призовка е била върната на полския Главен инспекторат по пътен транспорт с бележка „непотърсено навреме“. Според полския Главен инспекторат по пътен транспорт снимката ясно идентифицира лицето на г-н Роберт Ивашкевич, член на ЕП, като шофьор на превозното средство по време на нарушението.

Деянието, в което е обвинен г-н Ивашкевич, представлява нарушение в съответствие с член 92а от полския Кодекс на административните нарушения във връзка с член 20, параграф 1 от полския Закон за движението по пътищата от 20 юни 1997 г.

На пленарното заседание от 9 септември 2015 г. председателят на ЕП обяви съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил писмо от Главния прокурор на Република Полша с искане за снемане на имунитета на г-н Роберт Ярослав Ивашкевич.

На 6 октомври 2015 г. председателят на ЕП отнесе за разглеждане това искане до комисията по правни въпроси в съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността. На 11 януари 2016 г. г-н Ивашкевич се отказа от правото си да бъде изслушан в съответствие с член 9, параграф 5 от Правилника за дейността.

2. Право и процедура относно имунитета на членовете на Европейския парламент

Член 9 от Протокол (№ 7) за имунитетите и привилегиите на Европейския съюз гласи следното:

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Като се има предвид, че снемането на имунитета се изисква от страна на Полша, съгласно член 9, параграф 1, буква а) се прилага полското право относно снемането на имунитет. Член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша гласят, че член на Сейма или на Сената не се подвежда под наказателна отговорност без съгласието на съответната камара. В съответствие с член 7б, параграф 1 от Закона от 9 май 1996 г. относно изпълнението на задълженията на депутат в полския Сейм или Сенат, искането за изразяване на съгласие за подвеждането на член на Сейма или на Сената под наказателна отговорност в случай на престъпление, преследвано по публично обвинение, се представя от страна на Главния прокурор чрез Министъра на правосъдието. Член 7в, параграф 1 от горепосочения акт гласи, че искането за изразяване на съгласие за подвеждането на член на Сейма или на Сената под наказателна отговорност се представя на председателя на Сейма или на Сената, който препраща това искане на органа, компетентен за разглеждането на искането съгласно Правилника за дейността на Сейма или на Сената, като същевременно уведомява члена на Сейма или на Сената, за когото се отнася искането, за съдържанието на това искане.

Член 6, параграф 1 и член 9 от Правилника за дейността на Европейския парламент гласят следното:

Член 6

Снемане на имунитет

1. При упражняването на правомощията си, свързани с привилегиите и имунитетите, Парламентът работи за запазване на неприкосновеността си на демократична законодателна асамблея и осигуряване на независимостта на своите членове при изпълнението на техните функции. Всяко искане за снемане на имунитет се оценява в съответствие с членове 7, 8 и 9 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и с принципите, посочени в настоящия член.

(...)

Член 9

Процедури, свързани с имунитета

1. Всяко искане за снемане на имунитет, отправено до председателя от компетентен орган на държава членка, или искане за защита на привилегии и имунитети, отправено до председателя от действащ или бивш член на ЕП, се обявява в пленарно заседание и се отнася за разглеждане от компетентната комисия.

Настоящият или бивш член на ЕП може да бъде представляван от друг член на ЕП. Искането не може да бъде отправено от друг член на ЕП без съгласието на засегнатия.

2. Комисията разглежда своевременно всички искания за снемане на имунитет или за защита на привилегии и имунитети, като същевременно отчита относителната им сложност.

3. Комисията прави предложение за мотивирано решение, с което препоръчва приемане или отхвърляне на искането за снемане на имунитет или за защита на имунитет и привилегии.

4. Комисията може да поиска от съответния орган да ѝ предостави всяка информация или обяснение, които тя счете за необходими, за да прецени дали имунитетът следва да бъде снет или защитен.

5. На засегнатия член на ЕП се дава право да бъде изслушан; той може да представя всякакви документи или други писмени доказателства, които счита, че имат отношение към случая. Той може да бъде представляван от друг член на ЕП.

Членът на ЕП не присъства на разискванията относно искането за снемане или защита на имунитета му, освен на самото изслушване.

Председателят на комисията отправя покана за изслушване към члена на ЕП, като посочва дата и час. Членът на ЕП може да се откаже от правото си да бъде изслушан.

Ако членът на ЕП не присъства на изслушването съгласно поканата, се счита, че той се е отказал от правото си да бъде изслушан, освен ако не поиска да бъде освободен от изслушване на предложената дата и час, като посочи причини за това. Председателят на комисията решава дали такова искане за освобождаване може да бъде прието с оглед на посочените причини. Не се допускат жалби по този въпрос.

Ако председателят на комисията одобри искането за освобождаване, той отправя покана към члена на ЕП за изслушване на нова дата и час. Ако членът на ЕП не се яви съгласно втората покана за изслушване, процедурата продължава, без той да бъде изслушан. Не се приемат други искания за освобождаване от изслушване или за изслушване.

(...)

7. Комисията може да изрази мотивирано становище относно компетентността на въпросния орган и допустимостта на искането, но при никакви обстоятелства не може да се произнася относно вината или невинността на члена на ЕП, нито по въпроса дали приписаните му мнения или деяния дават основание за наказателно преследване, дори и ако при разглеждането на искането тя подробно се е запознала с фактите по случая.

(...)

3. Обосновка на предложеното решение

Въз основа на горепосочените факти, случаят отговаря на изискванията за прилагане на член 9 от Протокол (№ 7) за имунитетите и привилегиите на Европейския съюз. Съгласно тази разпоредба, членовете на ЕП, на територията на тяхната собствена държава се ползват с имунитетите, предоставяни на членовете на националния парламент на тази държава. Във връзка с това член 105, параграф 2 и член 108 от Конституцията на Република Полша гласят, че наказателно преследване не може да бъде възбудено срещу член на Сейма или на Сената без предварителното съгласие на камарата, на която той е член. Следователно от страна на Европейския парламент се изисква решение дали срещу г-н Ивашкевич може да бъде възбудено наказателно производство.

С цел да реши дали да снеме парламентарния имунитет на свой член, Европейският парламент прилага свои добре установени принципи. Един от тези принципи е, че имунитетът обикновено се сваля, когато нарушението попада в обхвата на член 9 от Протокол № 7, при условие, че няма наличие на fumus persecutionis, т.е. достатъчно сериозно и точно предположение, че въпросът се внася пред съд с намерение да се нанесе политическа вреда на съответния член на ЕП.

В настоящия случай искането за снемане на имунитета на г-н Ивашкевич беше внесено в резултат на предполагаемо нарушение – превишена скорост в застроен район. От досието изглежда, че г-н Ивашкевич не е признал, че той е шофирал превозното средство по въпросното време, нито е приел глобата. От обстоятелствата по случая изглежда, че предполагаемото нарушение и свързаното с него производство явно нямат нищо общо с положението на г-н Ивашкевич в ролята му на член на Европейския парламент и не съществува доказателство за наличие на fumus persecutionis.

4. Заключение

Въз основа на гореизложените съображения и съгласно член 9, параграф 3 от Правилника за дейността, комисията по правни въпроси препоръчва Европейският парламент да снеме парламентарния имунитет.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.1.2016 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Mady Delvaux, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Stefan Eck, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Gabriele Preuß

(1)

Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, C-101/63, ECLI:EU:C:1964:28; решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, C-149/85, ECLI:EU:C:1986:310; решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C-200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Правна информация - Политика за поверителност