Procedure : 2015/2256(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0017/2016

Indgivne tekster :

A8-0017/2016

Forhandlinger :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0060

BETÆNKNING     
PDF 461kWORD 114k
1.2.2016
PE 571.647v02-00 A8-0017/2016

om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016

(2015/2256(INI))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Catherine Stihler

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om styring af det indre marked inden for det europæiske semester 2016

(2015/2256(INI))

Europa-Parlamentet,

  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2015(1),

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts. 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015(2),

–  der henviser til sin beslutning af 25. februar 2014 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2014(3) og til Kommissionens opfølgning heraf, vedtaget den 28. maj 2014,

–  der henviser til sin beslutning af 22. oktober 2014 om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: gennemførelse af prioriteterne for 2014(4),

–  der henviser til sin beslutning af 7. februar 2013 med henstillinger til Kommissionen om forvaltningen af det indre marked(5) og til Kommissionens opfølgning heraf, vedtaget den 8. maj 2013,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2014 om en investeringsplan for Europa (COM(2014)0903),

–  der henviser til de fem formænds rapport af 22. juni 2015 om fuldførelse af EU's Økonomiske og Monetære Union,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 21. oktober 2015 om skridt hen imod en fuldkommen Økonomisk og Monetær Union (COM(2015)0600),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 21. oktober 2015 med henblik på Rådets henstilling om oprettelse af nationale konkurrenceevneråd i euroområdet (COM(2015)0601),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. november 2015 om den årlige vækstundersøgelse 2016 – Styrket opsving og større konvergens (COM(2015)0690),

–  der henviser til arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om medlemsstaternes investeringsudfordringer (SWD(2015)0400),

–  der henviser til Bruegels politikdokument om begrænsninger for den politiske koordinering i Euroområdet under det europæiske semester, november 2015,

–  der henviser til kvartalsrapporten om euroområdet, bind 14, nr. 2,

–  der henviser til EPRS-undersøgelsen om omkostningerne ved ikke at virkeliggøre EU på det indre marked, september 2014,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 om opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne (COM(2015)0550) og rapporten om integration på det indre marked og konkurrenceevnen i EU og dets medlemsstater (SWD(2015)0203),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 om en strategi for et digitalt indre marked i EU (COM(2015)0192),

–  der henviser til online-udgaven fra 2015 af resultattavlen for det indre marked,

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 8. juni 2012 om gennemførelse af servicedirektivet (COM(2012)0261), der blev opdateret i oktober 2015,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 27.-28. juni 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 24.-25. oktober 2013,

–  der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 19.-20. december 2013,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0017/2016),

A.  der henviser til, at EU står over for diverse udfordringer på både globalt og internt plan såsom træg vækst, høje arbejdsløshedstal og især hård international konkurrence;

B.  der henviser til, at det europæiske semester har til formål at øge koordinationen af økonomiske politikker og finanspolitikker i EU-28 for at øge stabiliteten, fremme væksten og beskæftigelsen og styrke konkurrenceevnen;

C.  der henviser til, at det er tvingende nødvendigt at mobilisere alle potentielle muligheder for at sætte skub i EU's økonomi og konkurrenceevne;

D.  der henviser til, at det indre marked er en af hjørnestenene i EU og en af EU's største bedrifter; der henviser til, at det europæiske semester ligeledes skal omfatte det indre marked og politikker til færdiggørelsen heraf, såfremt det på vellykket vis skal fremme økonomisk vækst og stabilisere økonomier;

E.  der henviser til, at et inklusivt indre marked med øget styring, der fremmer bedre regulering og konkurrence, er et afgørende instrument til at forbedre vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne og bevare tilliden blandt virksomheder og forbrugere;

F.  der henviser til, at de løbende teknologiske, samfundsmæssige og adfærdsmæssige ændringer i betydelig grad indvirker på virksomheders og forbrugeres adfærd, idet de skaber mange økonomiske muligheder og udfordringer, som det indre marked skal imødegå;

G.   der henviser til, at det frem for alt er overensstemmelse med de eksisterende regler inden for det europæiske semester og det indre marked, der vil give reel indsigt i de gældende reglers egnethed eller mangler;

Det indre marked som et vigtigt redskab til at sætte skub i EU's konkurrenceevne og skabe job og vækst

1.  gentager, at det indre marked er en af grundstenene i EU; understreger, at det europæiske semester ligeledes skal omfatte det indre marked og politikker til færdiggørelsen heraf, såfremt det på vellykket vis skal fremme økonomisk vækst og stabilisere medlemsstaternes økonomier;

2.  understreger, at det indre marked er rygraden i medlemsstaternes økonomier og det europæiske integrationsprojekt som helhed; påpeger de økonomiske fordele, der er forbundet med det indre marked, såsom produktstandardisering og markedsintegration, stordriftsøkonomier og stærkere konkurrence og lige vilkår for 500 millioner borgere i 28 medlemsstater, der navnlig giver et større udvalg af produkter og tjenesteydelser af høj kvalitet og lavere priser for forbrugerne;

3.  understreger betydningen af at sætte det indre marked i stand til at opnå strukturel og bæredygtig økonomisk vækst for at tiltrække og fremme investeringer i forbindelse med gennemsigtigheds- og effektivitetsregler, hvilket vil bidrage til at skabe nye job og fremme trivslen blandt medlemsstaternes borgere; anmoder indtrængende Kommissionen om systematisk at overvåge gennemførelsen og håndhævelsen af det indre markeds regler gennem de landespecifikke henstillinger, særlig hvor disse regler bidrager væsentligt til strukturreformerne;

4.  mener, at det er nødvendigt at fremme et hensigtsmæssigt miljø for økonomisk initiativ og forretningsudvikling, der støtter konkurrenceevne og samarbejde mellem SMV'er og dermed udnytter det industrielle potentiale for innovation, forskning og teknologi;

5.  bemærker den seneste indsats fra Kommissionens tjenestegrene for at identificere og kortlægge udfordringer for investering og udarbejdelse af landespecifikke investeringsprofiler;

6.  er bekymret over, at niveauet for gennemførelse af henstillingerne for det europæiske semester 2011-2014 var lavere end forventet; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå en mekanisme, der tilskynder landene til at gennemføre de landespecifikke henstillinger;

7.  glæder sig over, at processen med det nye europæiske semester blev strømlinet af Kommissionen, og forstår, at antallet af landespecifikke henstillinger faldt med henblik på at foreslå henstillinger, der lægger mere vægt på landenes prioriteter; bemærker, at den årlige vækstundersøgelse fokuserer mere på spørgsmålene om det indre marked end på de landespecifikke henstillinger;

8.  gentager sin opfordring til, at søjlen med det indre marked optages i det europæiske semester med et system for regelmæssig overvågning, identifikation af de landespecifikke hindringer for det indre marked og evaluering af integrationen og konkurrenceevnen på det indre marked med fokus på en række prioriteter, hvor handling ville skabe de største virkninger, hvad angår vækst og job, herunder bæredygtig udvikling af virksomheder, der ligeledes omfatter SMV'er; mener, at systemet bør omfatte en solid database med oplysninger, et sæt af kvantitative og kvalitative indikatorer, der bl.a. skal vurdere de økonomiske virkninger af anvendelsen af det indre markeds regler, benchmarking, peer review og udveksling af bedste praksis;

9.  glæder sig over rapporten fra 2015 om integration og konkurrenceevne på det indre marked i EU og dets medlemsstater; bemærker, at denne rapport, der erstatter både rapporten om integration på det indre marked, der tidligere var vedføjet som bilag til den årlige vækstundersøgelse, og rapporten om den europæiske industris effektivitet, er blevet offentliggjort som et dokument, der ledsager meddelelsen om strategien for det indre marked, i stedet for at blive tilføjet som bilag til den årlige vækstundersøgelse, som det var tilfældet tidligere; opfordrer til, at rapporten udvikles yderligere, og at den bliver en del af søjlen for styring af det indre marked og grundlaget for den årlige evaluering af fremskridtene med det indre marked; mener, at rapporten bør indgå i det specifikke afsnit om det indre marked i den årlige vækstundersøgelse, i de landespecifikke henstillinger og i regelmæssig struktureret dialog med medlemsstaterne om overholdelse af det indre markeds bestemmelser;

10.  glæder sig over Kommissionens intention om yderligere at analysere de identificerede landespecifikke udfordringer for investering inden for rammerne af det europæiske semester, navnlig i landerapporter og gennem tematiske drøftelser i Rådet;

11.  henleder opmærksomheden på det forhold, at mange af de identificerede udfordringer for investering hænger sammen med det indre markeds funktion og gennemførelsen og anvendelsen af det indre markeds regler; anmoder Kommissionen om nøje at overvåge medlemsstaternes opfølgning på de identificerede udfordringer og hindringer for investering, indgå i en regelmæssig struktureret dialog med medlemsstaterne om overholdelse og anvende sine beføjelser til at træffe foranstaltninger, hvis det er nødvendigt, med henblik på at fjerne uberettigede og uforholdsmæssige hindringer for det indre marked;

12.  understreger, at enhver revisionsproces i forbindelse med det europæiske semester skal muliggøre fuld inddragelse af Europa-Parlamentet samt de nationale og regionale parlamenter og alle relevante interesseparter, herunder arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger, ikke blot for at styrke ejerskabet over det europæiske semester, men også for at øge niveauet for gennemførelsen af de landespecifikke henstillinger;

13.  understreger vigtigheden af en altomfattende, gennemsigtig proces, der fører til relevante og nødvendige reformer gennem hele det europæiske semester;

Det indre markeds uudnyttede potentiale

14.  minder om nødvendigheden af at gennemføre passende og retfærdige økonomiske og sociale reformer og imødegå bureaukrati og protektionisme for at forbedre den europæiske økonomis produktivitet og konkurrenceevne;

15.  understreger, at der på trods af manglende reelle toldmæssige hindringer på det indre marked eksisterer et stort antal forskellige ikke-toldmæssige hindringer; tilskynder EU-institutionerne, medlemsstaterne og alle relevante aktører til at indlede en konstruktiv debat om dette emne med henblik på at overvinde de ikke-toldmæssige hindringer inden for EU;

16.  beklager, at der i adskillige medlemsstater er betydelige mangler med hensyn til gennemførelsen af tjenesteydelsesdirektivet, der dækker aktiviteter, som udgør mere end 45 % af EU's BNP og beskæftigelse, bl.a. på grund af et betydeligt antal nationale regler og bestemmelser, der ikke altid er i offentlighedens interesse; beklager ligeledes, at underretningsproceduren ikke altid overholdes;

17.  glæder sig over moderniseringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, hvor der blev foreslået en mere gnidningsløs ordning for anerkendelse af kvalifikationer, der understøtter arbejdskraftens bevægelighed; bemærker, at bestemmelserne om erhverv, der er underlagt bestemmelser, er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, som det også er tilfældet med beholdningen af aktiviteter;

18.  glæder sig over Kommissionens intention om at overveje et initiativ om et tjenestepas og en harmoniseret anmeldelsesformular, på betingelse af at dette initiativ fører til større gennemsigtighed med hensyn til udstrækningen af beføjelser hos tjenesteydere, der bevæger sig på tværs af grænserne, og nedbringelse af bureaukrati og administrative byrder; understreger, at et sådant initiativ ikke bør føre til indførelse af princippet om oprindelsesland; mener dog, at det ville være på sin plads med en mere detaljeret beskrivelse af forslagets hovedtræk; mener, at tjenestepasset er en midlertidig løsning, der skal anvendes under overgangen til et fuldt integreret indre marked;

19.  understreger, at markedet for offentlige indkøb tegner sig for en væsentlig del af det indre marked som helhed og bidrager væsentligt til medlemsstaternes og virksomheders vækst, jobskabelse og konkurrenceevne; opfordrer Kommissionen til at støtte gennemsigtigheden i offentlige indkøb i den offentlige sektor, konkurrence på tværs af grænserne og en bedre anvendelse af offentlige ressourcer, herunder sociale og miljømæssige standarder;

20.  minder om, at EU i 2014 vedtog en omfattende revision af EU's ramme for indkøb, idet procedurerne blev forenklet, og reglerne blev gjort mere fleksible og blev tilpasset til bedre at gavne andre politikker vedrørende den offentlige sektor;

21.  påpeger, at der stadig er betydelige mangler med hensyn til offentlige indkøb i medlemsstaterne, som begrænser udvidelse tværs over grænserne og vækst på de nationale markeder; understreger nødvendigheden af en korrekt og rettidig omsætning og gennemførelse i medlemsstaterne af lovgivningen om offentlige indkøb og koncessioner; mener, at en korrekt gennemførelse af klageproceduren fra 2007 vil kunne sikre, at offentlige indkøb bliver mere effektive, fyldestgørende og gennemsigtige;

22.  glæder sig over det andet program om interoperabilitetsløsninger for europæiske offentlige myndigheder (ISA2), der blev indledt den 1. januar 2016 og vil understøtte udviklingen af interoperable digitale løsninger, og som er gratis for alle interesserede offentlige forvaltninger, virksomheder og borgere i Europa;

23.  understreger, at udvikling og udbredt brug af e-forvaltning i medlemsstaterne vil tjene som et afgørende værktøj, der vil gøre det lettere for iværksættere at gøre forretninger på det indre marked og for forbrugere at udøve deres rettigheder; opfordrer i forbindelse med ovenstående Kommissionen til at forpligte sig til udvikling af e-forvaltning som en central og uopsættelig prioritet;

24.  understreger, at den private sektor er en afgørende drivkraft for bæredygtig vækst og jobskabelse; påpeger, at individuelle nationale bestemmelser og praksis kombineret med en utilstrækkelig gennemførelse af princippet om gensidig anerkendelse kan medføre unødvendige og skadelige barrierer og byrder for iværksættere og forbrugere; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre korrekt gennemførelse og bedre håndhævelse af princippet om gensidig anerkendelse og omkostningseffektive instrumenter til tvistbilæggelse;

25  opfordrer Kommissionen til at høre de interesserede parter for at identificere sektorer og markeder, hvor anvendelsen af princippet om gensidig anerkendelse er utilstrækkelig eller problematisk;

26.  anbefaler, at en styrket rolle til de eksisterende produktkontaktpunkter som centrale steder, hvor økonomiske operatører kan henvende sig i forbindelse med spørgsmål vedrørende det indre marked, vil kunne bidrage til at øge bevidstheden om og forståelsen af den gældende lovgivning;

27.  påpeger, at bedre betingelser for oprettelse af nye virksomheder og SMV'er kan resultere i mere aktiv innovation og jobskabelse og generere bæredygtig vækst; minder om, at mange barrierer, hvoraf nogle er af bureaukratisk art, hindrer udviklingen af SMV'er såvel i hjemlandet som internationalt; opfordrer til, at man identificerer og fjerner de hindringer, der står i vejen for vækst i hjemlandet og internationalt;

28.  understreger, at den voldsomme akkumulering af materiel og immateriel kapital i EU har været lavere efter den finansielle krise sammenlignet med konkurrenterne, hvilket er skadeligt for den økonomiske og sociale udvikling; understreger, at investeringer, herunder på IKT-området, er af allerstørste betydning for at genoprette produktiviteten og væksten i EU på lang sigt; mener, at det med henblik på at vende denne negative tendens er nødvendigt at styrke det indre marked og nedbringe investeringsbarriererne; kræver, at investeringerne rettes mod finansiering af realøkonomien, og at der fortsat træffes vedholdende foranstaltninger for at nå dette mål;

29.  opfordrer til en omgående afskaffelse af uberettigede territoriale begrænsninger kendt under betegnelsen "geo-blocking", især gennem fuldstændig gennemførelse af artikel 20 i tjenesteydelsesdirektivet, idet der således sættes en stopper for uberettiget diskrimination, hvad angår adgang til varer og tjenesteydelser, samt prisdiskrimination på grundlag af geografisk placering eller nationalitet;

30.  opfordrer til, at der snarest muligt iværksættes en opgradering af den europæiske standardiseringsstrategi for at støtte EU's politikker inden for digital innovation, øget cybersikkerhed og forbedret interoperabilitet;

31.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til på korrekt vis og i god tid at gennemføre og håndhæve reglerne for det indre marked; understreger betydningen af, at de landespecifikke henstillinger gennemføres – herunder reformer af de nationale markeder for produkter og tjenesteydelser – for at frisætte medlemsstaternes vækstpotentiale;

32.  mener, at medlemsstaterne skal intensivere deres indsats for at modernisere deres offentlige forvaltninger ved at indføre flere og bedre tilgængelige digitale tjenester for borgere og virksomheder og for at lette de offentlige forvaltningers samarbejde og interoperabilitet på tværs af grænserne;

Det indre marked i det 21. århundrede

33.  understreger, at opfattelsen af den moderne økonomi ændrer sig hastigt på grund af de digitale og teknologiske fremskridt, mere intens international konkurrence og ændringer i adfærdsmønstrene hos økonomiske aktører og forbrugere;

34.  påpeger de udviskede skillelinjer mellem produkter og tjenesteydelser; fremhæver den voksende betydning af erhvervsrelaterede tjenesteydelser og systemer med integrerede produkter og tjenesteydelser; mener, at de reguleringsmæssige rammer i forbindelse med det indre marked skal kunne favne denne omskabende udvikling;

35.  glæder sig over, at der er opstået nye forretningsmodeller med deleøkonomi, og anerkender deres enorme potentiale for innovation, som bør realiseres i overensstemmelse med de gældende juridiske standarder og forbrugerbeskyttelsesstandarder og på lige konkurrencevilkår; understreger vigtigheden af at sikre de bedst mulige betingelser for, at samarbejdsøkonomien kan udvikle sig og trives; opfordrer Kommissionen til at anlægge en strategisk tilgang for at sætte virksomheder med deleøkonomi i stand til at konkurrere med traditionelle virksomheder i et retfærdigt klima;

36.  påpeger, at virksomheders investeringsmønstre er undergået en markant forandring med udgifter i forbindelse med immaterielle aktiver, der vokser i omfang og betydning i sammenligning med investeringer i materielle aktiver; understreger, at kun 17 % af firmaers investeringer går til videnskabelig F&U, hvad angår immaterielle aktiver; opfordrer politiske beslutningstagere til at arbejde på at fjerne reguleringsmæssige barrierer, der forhindrer realiseringen af det fulde potentiale af denne nye løftestang for innovation;

37.  glæder sig over strategien for det indre marked, der skitserer, hvordan Kommissionens forskellige foranstaltninger (kapitalmarkedsunionen, det digitale indre marked, energiunionen osv.) er rettet mod et fælles mål – udnyttelse af det potentiale, der ligger i EU's indre marked; understreger, at meddelelsen om en strategi for det indre marked giver udtryk for, at der i processen med det europæiske semester bør lægges mere vægt på det indre marked;

38.  glæder sig over strategien for et digitalt indre marked som den rette tilgang til at bringe EU på højde med den digitale tidsalder; slår til lyd for hurtig klargøring og implementering af denne strategi for at sikre, at EU genvinder sit tabte territorium, hvad angår den tidligere langsomme indførelse og anvendelse af digitale teknologier; mener, at dette kræver, at der afsættes nationale midler og EU-midler til at skabe den nødvendige infrastruktur, især for landdistrikterne; bemærker, at det også er vigtigt at støtte digital innovation og forbedret interoperabilitet, og at der navnlig bør rettes en særlig opmærksomhed mod cybersikkerhedsspørgsmål;

39.  understreger, at tilgængelig, prisoverkommelig og effektiv pakkelevering af høj kvalitet er en væsentlig forudsætning for en livlig e-handel på tværs af grænserne, navnlig til gavn for SMV'er og forbrugere;

40.  minder om, at integration af det indre marked for varer og tjenesteydelser næsten altid drives af data, idet interoperabilitet er den "lim", der forbedrer sammenhængen langs forsyningskæden og sikrer effektiv kommunikation mellem digitale komponenter; opfordrer Kommissionen til snarest muligt at påbegynde opdateringen af den europæiske interoperabilitetsramme sammen med en integreret standardiseringsplan, der identificerer og definerer centrale prioriteter;

41.  understreger, at private og offentlige investeringer i hurtige og ultrahurtige net er en forudsætning for ethvert digitalt fremskridt og skal fremmes af en stabil EU-lovramme, der sætter alle aktører i stand til at foretage investeringer, herunder i landdistrikter og afsidesliggende områder;

42.  understreger vigtigheden af en vellykket gennemførelse af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer for at maksimere investeringerne og støtte innovative virksomheder i de forskellige finansieringsfaser af deres udvikling; understreger, at det i tilfælde af markedssvigt er vigtigt fuldt ud at udnytte de offentlige midler, som allerede er afsat til digitale investeringer, og at skabe mulighed for synergier mellem EU-programmer såsom Horisont 2020, Connecting Europe-faciliteten, andre relevante strukturfonde og andre instrumenter;

43.  opfordrer Kommissionen til at vurdere, om den nuværende bredbåndsstrategi for mobile og faste net, herunder målsætningerne, er fremtidssikret og opfylder betingelserne for gode forbindelser for alle med henblik på at undgå en digital kløft og opfylde behovene i den datadrevne økonomi og sikre en hurtig udbredelse af 5G;

44.  fremhæver, at EU bør opbygge sin konkurrencefordel ved at skabe den perfekte grobund for innovative virksomheder, hvilket ville kræve en moderne industripolitik og bedre integreret infrastruktur, der sætter teknologianvendelse og innovations- og iværksættervenlige reguleringsmæssige rammer i forgrunden; opfordrer til, at en hvilken som helst digital ramme, der foreslås, er inklusiv og tilgængelig, idet den sikrer forbrugere et højt niveau af beskyttelse;

Styring af det indre marked

45.  understreger, at der for at opnå en mere effektiv styring af det indre marked og ejerskab på alle niveauer er brug for en præcisering af ansvarsfordelingen mellem disse niveauer og rammer, hvilket vil give bedre incitamenter og klar regnskabsaflæggelse for gennemførelsen og håndhævelsen af lovgivning om det indre marked, således at det indre marked skal få mere gennemslagskraft;

46.  bemærker, at ejerskab på mange niveauer af en effektiv styring af det indre marked effektivt vil kunne opnås, dels ved hjælp af en deregulering og dels gennem en mere udbredt kultur for håndhævelse af reglerne; opfordrer til udviklingen af menneskelig kapital, blandt andet på grundlag af mere tilgængelig information og passende uddannelse for at hæve videns- og bevidsthedsniveauet;

47.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at reglerne for det indre marked håndhæves konsekvent af medlemsstaterne gennem brug af alle tilgængelige oplysninger, data og instrumenter, der er til rådighed, og ved at indføre de konsekvenser, der er fastlagt i traktaterne, i tilfælde, hvor medlemsstaterne ikke overholder EU's politikker og lovgivning;

48.  påpeger betydningen af overvågning og dataindsamling og nødvendigheden af et solidt og integreret system; er bekymret over, at oplysninger om offentlige høringer kun foreligger på ét sprog i de fleste tilfælde, hvilket ikke gør det muligt for alle interesserede parter at fremsætte bemærkninger til de vigtige spørgsmål og forslag; mener, at data og dokumentation bør tages i betragtning, når man træffer strategiske afgørelser, som er afgørende for at virkeliggøre det indre marked, mindske forskellene mellem medlemsstaterne og forbedre styringen af det indre marked, f.eks. i forbindelse med opstilling af prioriteter for handling og håndhævelse og evaluering af integration og konkurrenceevne på det indre marked og også i forbindelse med struktureret dialog med medlemsstaterne om overholdelse af reglerne på det indre marked;

49.  opfordrer Kommissionen til årligt aflægge rapport om barriererne for det indre marked i de enkelte medlemsstater og EU som helhed samt til at udstede henstillinger om fjernelse af disse barrierer i de landespecifikke henstillinger; understreger, at det indre marked bør spille en vigtigere rolle i de landespecifikke henstillinger;

50.  opfordrer Kommissionen til at benytte samtlige foranstaltninger, som er til rådighed, herunder traktatbrudsprocedurer, når det er nødvendigt, for at sikre fuldstændig gennemførelse af lovgivningen på det indre marked; er bekymret over, at traktatbrudsproceduren er langvarig, når en overtrædelse af det indre markeds regler behandles og udbedres, og er bekymret over det høje antal af verserende sager;

51.  noterer sig fordelene ved Solvit; anmoder om, at Solvit styrkes og forbindes bedre med Kommissionens tjenestegrene og integreres godt med de eksisterende projekter og databaser såsom Chap og EU-Pilot for at skabe informationssynergier og formidle bedste praksis; anmoder om, at Kommissionen konsekvent følger op på uløste sager; opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre den nødvendige støtte og ekspertise til Solvit, således at de sager, der er indkommet, kan håndteres effektivt;

52.  er af den opfattelse, at markedstilsynsmyndighederne i det indre marked må styrkes, forbindes bedre og udrustes med tilstrækkeligt personale til at møde de aktuelle udfordringer, især dem der vedrører den globale konkurrence; opfordrer indtrængende nationale markedstilsynsmyndigheder til at indgå et tættere samarbejde og til at udveksle oplysninger og bedste praksis for effektivt at tackle forskellige former for illoyal konkurrence på det indre marked, bl.a. det store antal produkter, der er illegale og ikke opfylder bestemmelserne, hvilket medfører høje omkostninger for virksomheder, der opfylder kravene, samt høje risici for forbrugerne, især de mest sårbare forbrugere; er bekymret over, at Rådet for Den Europæiske Union er så længe om at vedtage produktsikkerheds- og markedsovervågningspakken, hvilket er en trussel mod sikkerheden af produkter i EU; opfordrer Rådet til omgående at vedtage den;

53.  glæder sig over Kommissionens initiativ til at skabe en fælles digital portal ("Single Digital Gateway") som en tilgængelig paraplyportal, der vil strømline og forenkle adgangen til information og fremme eksisterende dedikerede brugerplatforme; understreger de nationale og regionale regeringers rolle i at fremme sådanne platforme, gøre dem tilgængelige og uddanne deres brugere; opfordrer Kommissionen til yderligere at styrke og strømline det indre markeds onlineredskaber;

54.  anerkender vigtigheden af bedre reguleringsprincipper og REFIT-initiativet og nødvendigheden af reguleringsmæssig sikkerhed og forudsigelighed, når der udformes nye lovgivningsinitiativer; understreger, at det bedre lovgivningsprincip ikke bør influere på EU's og medlemsstaternes ret til at lovgive på områder, der er afgørende for offentlighedens interesse, såsom sundhed og miljø;

55.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

"Den europæiske model er først og fremmest et socialt og økonomisk system, der er baseret på markedets rolle, for ingen computer i verden kan forarbejde data bedre end markedet"

                    Jacques Delors

Det indre marked er en værdifuld ressource, som Den Europæiske Unions nuværende og fremtidige økonomiske velstand afhænger af. Det indre markeds uudnyttede potentiale, der anslås til at udgøre en værdi på en billion euro, er både en chance og et opråb om at sikre, at det indre marked kommer til at arbejde til alles fordel. Der er for øjeblikket for mange barrierer for handelen i EU; mange medlemsstater undlader at gennemføre afgørelser, som de tilslutter sig. EU er kun så stærkt som dets enkelte bestanddele, det vil sige de 28 medlemsstater tilsammen, gør det.

Deres ordfører er af den opfattelse, at en koordination af både makroøkonomiske og mikroøkonomiske politikker i kombination med koordinationen af finanspolitikkerne er nødvendig for at tilvejebringe den ønskede strukturelle økonomiske vækst i EU-medlemsstaterne.

Potentialet af foranstaltningerne for det indre marked til at fremme beskæftigelsen og væksten er bredt anerkendt på EU-plan(6). Til trods for gentagne opfordringer til at styrke det indre marked i Det Europæiske Råds konklusioner(7), årlige vækstundersøgelser og landespecifikke henstillinger(8) er der dog indtil videre kun sket små fremskridt(9).

For effektivt at opnå resultater, hvad angår job, vækst og konkurrenceevne, skal fremskridtet med hensyn til integration af det indre marked i medlemsstaterne være ledsaget af bedre styring og øget gennemsigtighed i processen. Ordføreren mener, at dette kan opnås ved at lade det indre marked være omfattet under det europæiske semester.

Ordføreren støtter derfor på grundlag af tidligere betænkninger fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (Schwab, Cofferatti and Gall-Pelzc) og beslutninger fra Europa-Parlamentet kraftigt, at søjlen med det indre marked inkluderes i det europæiske semester.

I første del af denne betænkning foreslår ordføreren, at søjlen med det indre marked omfatter de følgende elementer:

(i)  Et system for regelmæssig overvågning og evaluering af integrationen af det indre marked og konkurrenceevne; et sådant system skal for at være troværdigt være rettet mod en række prioriteter, hvor handling ville skabe mest vækst og flest job, og skal omfatte en solid informationsdatabase med kvantitative og kvalitative oplysninger til at vurdere fremskridtet i medlemsstaterne. Benchmarking, peer review-proces og udveksling af bedste praksis bør indgår i overvågningen og evalueringen

(ii)  Fremskridt i forbindelse med medlemsstaternes integration og konkurrenceevne bør vurderes hvert år i form af en rapport; rapporten om integration på det indre marked og konkurrenceevne kunne tjene som grundlag for en årlig evaluering af mikroøkonomiske politikker

(iii)  For at øge styring, gennemsigtighed og ejerskab af processen mener ordføreren, at der systematisk skal tages hensyn til disse rapporter i forbindelse med medlemsstaternes økonomiske og finanspolitiske evaluering og indgå i særlige afdelinger af den årlige vækstundersøgelse, der omfatter det indre marked, i de landespecifikke henstillinger og

(iv)  i regelmæssig struktureret dialog med medlemsstaterne om overensstemmelse

(v)  Ordføreren understreger endvidere, at inddragelse af Europa-Parlamentet, en integrerende og ikke-diskriminerende tilgang til alle EU-medlemsstater, hvad enten de er med i euroområdet eller står uden for, medlemsstaternes nationale parlamenter og samtlige interesserede parter er afgørende for gennemsigtighed, styring og ejerskab og i sidste instans for, at hele processen kan lykkes.

Til trods for, at medlemsstaterne på forskellige områder har gjort fremskridt med at forenkle den nationale lovgivning for at gøre den mere forbruger- og erhvervsvenlig, er der stadig en række vigtige uløste spørgsmål, der udgør hindringer for en yderligere uddybning og integration af det indre marked. Ordføreren identificerer disse væsentligste hindringer i anden del og opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til snarest muligt at handle på dem.

I rapporten om omkostningerne ved ikke at virkeliggøre EU og det indre marked ("The Cost of Non-Europe in the Single Market"), som blev offentliggjort sidste år undersøges det meget indgående, hvilke økonomiske omkostninger en fragmentering af det indre marked vil medføre. Rapporten skønner, at en fuldendelse af det indre marked på disse områder vil medføre en økonomisk gevinst på mellem 651 milliarder og 1,1 billion euro om året, hvilket svarer til mellem 5 % og 8,63 % af EU's BNP(10). Ordføreren anser det for højst beklageligt, at vi i de sidste tyve år ikke har nydt godt af disse fordele, især i lyset af den konstant voksende internationale konkurrence.

Denne betænkning bifalder Kommissionens strategi for varer og tjenesteydelser i forbindelse med det indre marked, som blev offentliggjort i oktober 2015 sammen med rapporten om det indre markeds integration og konkurrenceevne(11), og der gives udtryk for det synspunkt, at Kommissionen har anlagt den rigtige tilgang. Det understreges dog også, at det først og fremmest er samtlige 28 medlemsstaters håndhævelse og gennemførelse af den allerede eksisterende EU-lovgivning (beskrevet i anden del), der skal til for at frisætte det indre markeds fulde potentiale. Dette berører ikke indførelsen af nye elementer og instrumenter, som yderligere vil styrke og supplere denne lovgivning.

Ordføreren mener, at manglen på investeringer og deres langsomme tempo i EU, især på IKT-området, og de vanskeligheder, som SMV'er har med at få adgang til risikokapital, er en afgørende hindring for vækst og jobskabelse i EU. Hun glæder sig derfor over Kommissionens investeringsplan for Europa og Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, der har til formål at støtte investeringer i den reelle økonomi og lette SMV'ers adgang til finansiering, men mener at der kan tages yderligere skridt og ydes finansiel støtte til SMV'er og virksomheder for at understøtte deres overgang til digitale systemer(12).

Betænkningen går videre til at drøfte de omskabende virkninger af digitalisering for virksomheder og forbrugere i del 3. Det indre marked i det 21. århundrede er radikalt anderledes end det indre marked i det 20. århundrede. Disse ændringer kan i det store og hele tilskrives den digitale revolution; der er uklare linjer mellem produkter og tjenesteydelser og tilsynekomsten af begrebet "prosumer" (der kombinerer elementerne forbrug og produktion - consumption og production - samt nye modeller, der optræder i vores økonomi, f.eks. deleøkonomien). Værdien af samarbejdsøkonomierne vurderes til i dag at udgøre i alt 10 milliarder euro, men i 2025 forventes den til at stige til over 250 milliarder euro.

Ordføreren henviser til et nyt paradigme i forbindelse med investeringsmønstre, hvor virksomhedsinvesteringer i og udgifter til immaterielle aktiver er voksende sammenlignet med materielle aktiver. Hun tror fuldt og fast på, at skabelsen af et digitalt indre marked har potentiale til at omskabe vores liv til det ukendelige.

Hun ønsker dog at påpege, at der stadig ligger et antal hindringer i vejen, såsom "geo-blocking", forskellige regler for pakkeleverancer, mangel på harmoniserede EU-bestemmelser om kontrakter og forbrugerbeskyttelse, når der er tale om regler for e-handel på tværs af grænserne og manglende digitalinfrastruktur, som er nødvendig, blot for at nævne et par enkelte mangler, der hindrer fuldendelsen af det indre marked på det digitale område. Ordføreren bifalder Kommissionens strategi for det digitale indre marked, men slår til lyd for en ændring af de adfærdsmæssige og sociale tilbøjeligheder i forhold til digital teknologi.

Rapporten understreger, at Europa nu står over for en ny form for konkurrence - nemlig en digital konkurrence. I stedet for at udvikle kraftfulde industrisektorer på lokalt plan kan de nye økonomier nu overhale mere avancerede økonomier ved at tage de nyeste teknologier til sig og tilvejebringe produkter og tjenesteydelser globalt. Det får ordføreren til igen at gøre opmærksom på, at investeringer i IKT, digitale teknologier og F&U er væsentlige, hvis EU skal have en konkurrencefordel. Infrastruktur, interoperabilitet og EU-omfattende standarder er væsentlige for at muliggøre, at den digitale omskabelse kan finde sted i samme omfang overalt i Europa.

Ordføreren mener også, at manglen på de digitale færdigheder og uddannelse, der er nødvendige, er en afgørende brik i puslespillet, uden hvilken det digitale indre marked aldrig helt kan fuldendes. Eftersom arbejdsløsheden fortsat er betydeligt højere i Europa end før den økonomiske tilbagegang, er det tvingende nødvendigt, at vi forsyner EU-borgerne med de relevante kvalifikationer og den viden, der er nødvendig for at tilpasse sig den stadigt voksende digitalisering af virksomheder og industrier, for således at forhindre den ellers uundgåelige stigning i arbejdsløsheden.

Denne betænkning er et udtryk for, at styringen i det indre marked fortsat er svag (fjerde del). For at udnytte det indre markeds potentiale må gennemførelsen og håndhævelsen styrkes markant, og tilbageblevne hindringer og uberettigede og uforholdsmæssige begrænsninger må fjernes.

Ordføreren anerkender, at ændringer ikke alene må komme ovenfra, men at alle aktører skal tilegne sig en kultur med, at kravene i forbindelse med det indre marked skal opfyldes, og indgå i et samarbejdspartnerskab. Et sådant ejerskab på mange niveauer skal understøttes af tilstrækkelig uddannelse, assistance og dedikerede ressourcer samt tilgængelige oplysninger på alle planer.

Ordføreren mener, at Kommissionen bør anlægge en strategisk tilgang til håndhævelse og vælge mellem alle instrumenter, der er til rådighed, lige fra "bløde" foranstaltninger, såsom forudgående og efterfølgende meddelelser om national lovgivning, proportionalitet, benchmarking, struktureret dialog med medlemsstaterne og pres fra ligestillede - og til overtrædelser.

Overvågning af fremskridtene i forbindelse med integration af det indre marked, indsamling af data om klager, national lovgivning og evaluering er af allerstørste vigtighed for en effektiv håndhævelse. Endvidere skal ansvarsfordelingen mellem de europæiske, nationale og regionale niveauer præciseres. Rammen skal give bedre incitamenter og klar ansvarlighed for implementeringen og håndhævelsen af bestemmelserne om det indre marked, hvilket er nødvendigt for at genopbygge ejerskabet og tilliden samt understøtte en kultur præget af overholdelse.

Kommissionen bør i forbindelse med overtrædelsesprocedurer prioritere og fokusere på tilfælde, der vil have stor afskrækkende virkning, og opbygge et solidt bevismateriale. Ordføreren mener, at et "lettere" og hurtigere instrument, der er anvendeligt i bredere forstand, er påkrævet som et alternativ til overtrædelsesprocedurer - en hurtig udenretlig voldgiftsmekanisme, der kunne være baseret på Solvit.

Det eksisterende system af nationale markedstilsynsmyndigheder og netværkets kapacitet til effektivt at håndhæve EU-standarderne er også omhandlet i denne betænkning. Der slås til lyd for et stærkere system med tætter samarbejde mellem nationale tilsynsmyndigheder, bedre udveksling af information og bedste praksis samt bedre koordinerede foranstaltninger for effektivt og hurtigt at reagere på et stort antal illegale produkter eller produkter, der ikke opfylder kravene, i EU.

Ordføreren er fuldt ud overbevist om, at let adgang til oplysninger for virksomheder og forbrugere er en forudsætning for god forvaltning af det indre marked. Hun anerkender Kommissionens og medlemsstaternes arbejde på en række informationsportaler, der er beregnet for forskellige brugere: virksomheder, borgere og forbrugere. Hun mener, at en enkel, brugervenlig, tilgængelig overordnet portal såsom den fælles digitale portal er nødvendig for at strømligne og forenkle adgangen til oplysninger og for at fremme de eksisterende platforme, der er beregnet for forbrugere, forudsat at de nationale og regionale myndigheder gør denne portal tilgængelig og offentligt informerer forbrugerne om brugen heraf.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

25.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Roberta Metsola, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Isabella De Monte, Andrejs Mamikins, Ivan Štefanec

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

27

+

ALDE, ECR, PPE, S&D

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Edward Czesak, Vicky Ford, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0067.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0069.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0130.

(4)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0038.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0054.

(6)

I Rådets konklusioner fra december 2013 (punkt 25) hedder det: "Den årlige vækstundersøgelse identificerer områder, hvor der fortsat er betydelige udfordringer, og hvor der er behov for yderligere fremskridt. Der bør lægges særlig vægt på styrkelse af funktionen og fleksibiliteten i forbindelse med det indre marked for varer og tjenesteydelser, forbedring af erhvervsmiljøet og ... det bør prioriteres at forbedre konkurrenceevnen, støtte jobskabelsen og bekæmpe arbejdsløsheden, særlig ungdomsarbejdsløsheden".

(7)

Rådets konklusioner af 27.-28. juni 2013, Rådets konklusioner af 24.-25. oktober (punkt 7, 9, 19, 20 og 21), Rådets konklusioner af 19.-20. december 2013.

(8)

Kvartalsrapporten om euroområdet, bind 14, nr. 2.

(9)

For 2012-2013 er kun ca. 10 % af alle landespecifikke henstillinger fuldt ud eller stort set blevet gennemført; Kilde: Deroose and Griesse, 2014, Are EU Member States Responding to European Semester recommendations?

(10)

EPRS-undersøgelsen om "omkostningerne ved ikke at virkeliggøre EU" fra september 2014,http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU%282014%29510981_REV1_EN.pdf

(11)

Begge dokumenter kan findes via følgende link http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm .

(12)

41% af alle virksomheder kan stadig klassificeres som ikke-digitale, hvilket vil sige, at de ikke bruger digitale teknologier og ikke har nogen digital strategi, mens kun 2 % udnytter de digitale muligheder fuldt ud (s. 3) http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_7.pdf

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik