Postupak : 2015/2256(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0017/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0017/2016

Rasprave :

PV 24/02/2016 - 14
CRE 24/02/2016 - 14

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0060

IZVJEŠĆE     
PDF 627kWORD 158k
1.2.2016
PE 571.647v02-00 A8-0017/2016

o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016.

(2015/2256(INI))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestiteljica: Catherine Stihler

AMANDMANI
 PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA


PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2016.

(2015/2256(INI))

Europski parlament,

  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2015.(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. ožujka 2015. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2015.(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. veljače 2014. o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2014.(3) i naknadni odgovor Komisije u vezi s tim donesen 28. svibnja 2014.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. listopada 2014. o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Provedba prioriteta za 2014.(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 7. veljače 2013. s preporukama Komisiji o upravljanju jedinstvenim tržištem(5) i naknadni odgovor Komisije u vezi s tim donesen 8. svibnja 2013.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 26. studenog 2014. o planu ulaganja za Europu (COM(2014)0903),

–  uzimajući u obzir izvješće petorice predsjednika od 22. lipnja 2015. o dovršetku europske ekonomske i monetarne unije,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 21. listopada 2015. o koracima prema dovršetku ekonomske i monetarne unije (COM(2015)0600),

–  uzimajući u obzir preporuku Komisije od 21. listopada 2015. za preporuku Vijeća o osnivanju nacionalnih odbora za konkurentnost u europodručju (COM(2015)0601),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 26. studenoga 2015. naslovljenu „Godišnji pregled rasta za 2016. – Jačanje oporavka i poticanje konvergencije” (COM(2015)0690),

–  uzimajući u obzir radni dokument službi Komisije o izazovima država članica u pogledu ulaganja (SWD(2015)0400),

–  uzimajući u obzir strateški dokument centra Bruegel iz studenoga 2015. naslovljen „Ograničenja koordinacije politike u europodručju u okviru Europskog semestra”,

–  uzimajući u obzir Tromjesečno izvješće o europodručju (QREA), svezak 14., br. 2.,

–  uzimajući u obzir studiju Službe Europskog parlamenta za istraživanja iz rujna 2014. naslovljenu „Cijena neujedinjene Europe na jedinstvenom tržištu”,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 28. listopada 2015. naslovljenu „Poboljšanje jedinstvenog tržišta: više prilika za ljude i poduzeća” (COM(2015)0550) i izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i njegovim državama članicama (SWD(2015)0203),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 6. svibnja 2015. naslovljenu „Strategija jedinstvenog digitalnog tržišta za Europu” (COM(2015)0192),

–  uzimajući u obzir internetsko izdanje pregleda stanja unutarnjeg tržišta za 2015.,

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 8. lipnja 2012. o provedbi Direktive o uslugama (COM(2012)0261) u ažuriranom izdanju iz listopada 2015.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 27. i 28. lipnja 2013.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 24. i 25. listopada 2013.,

– uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća od 19. i 20. prosinca 2013.,

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0017/2016),

A.  budući da se EU i u svjetskim i u domaćim okvirima suočava s raznim izazovima kao što su spor rast, visoka razina nezaposlenosti i osobito jaka međunarodna konkurencija;

B.  budući da je cilj Europskog semestra bolja koordinacija ekonomskih i fiskalnih politika u svih 28 država članica EU-a kako bi se povećala stabilnost, promicali rast i zapošljavanje i ojačala konkurentnost;

C.  budući da je od najveće važnosti iskoristiti sve moguće putove za jačanje gospodarstva i konkurentnosti EU-a;

D.  budući da je jedinstveno tržište jedan od temelja EU-a i jedno od njegovih najvećih postignuća; budući da Europski semestar, da bi uspješno poticao gospodarski rast i doveo do stabilizacije gospodarstava, mora u jednakoj mjeri obuhvaćati jedinstveno tržište i politike kojima je cilj njegova konačna uspostava;

E.  budući da je uključivo jedinstveno tržište s boljim upravljanjem koje pogoduje boljoj regulaciji i tržišnom natjecanju ključan instrument za jačanje rasta, povećanje zaposlenosti i konkurentnosti te očuvanje povjerenja poslovnog sektora i potrošača;

F.  budući da tekuće tehnološke i društvene promjene te promjene u ponašanju znatno utječu na ponašanje poduzeća i potrošača te pritom stvaraju brojne gospodarske prilike i izazove koji se u okviru jedinstvenog tržišta moraju riješiti;

G.   budući da će ponajprije poštovanje postojećih pravila u okviru Europskog semestra i jedinstvenog tržišta omogućiti uvid u to jesu li prikladna ili manjkava;

Jedinstveno tržište kao važan instrument za jačanje konkurentnosti EU-a, otvaranje novih radnih mjesta i ostvarivanje rasta

1.  ponavlja da je jedinstveno tržište jedan od temelja EU-a; naglašava da Europski semestar, da bi uspješno poticao gospodarski rast i doveo do stabilizacije gospodarstava država članica, mora u jednakoj mjeri obuhvaćati jedinstveno tržište i politike kojima je cilj njegova konačna uspostava;

2.  naglašava da jedinstveno tržište čini okosnicu gospodarstava država članica i projekta europske integracije u cjelini; ističe gospodarske koristi koje stvara jedinstveno tržište, kao što su standardizacija proizvoda i integracija tržišta, ekonomija razmjera, jača konkurencija i jednaki tržišni uvjeti za 500 milijuna potrošača u 28 država članica, što potrošačima donosi u prvom redu veći izbor visokokvalitetnih proizvoda i usluga te niže cijene;

3.  ističe važnost unapređenja jedinstvenog tržišta kako bi se postigao strukturni i održivi gospodarski rast u cilju privlačenja i poticanja ulaganja, u okviru pravila o transparentnosti i učinkovitosti, što će doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta i promicanju dobrobiti građana u državama članicama; poziva Komisiju da u okviru preporuka za pojedine države članice provodi sustavno praćenje primjene i provedbe pravila jedinstvenog tržišta, osobito ondje gdje ta pravila znatno doprinose strukturnim reformama;

4.  smatra da je nužno doprinijeti stvaranju povoljnog okruženja za gospodarske inicijative i razvoj poduzetništva, poticanjem konkurentnosti i suradnje među malim i srednjim poduzećima čime se iskorištava industrijski potencijal inovacija, istraživanja i tehnologije;

5.  upoznat je s poslom koji su nedavno odradile službe Komisije kako bi utvrdile i prikazale izazove pri ulaganju i izradile profile ulaganja za svaku državu posebno;

6.  zabrinut je zbog toga što je stupanj provedbe preporuka u okviru Europskog semestra za razdoblje 2011. – 2014. bio niži od očekivanog; stoga poziva Komisiju da predloži mehanizam kojim bi se države potaknulo da provode preporuke;

7.  pozdravlja činjenicu da je Komisija pojednostavnila novi proces Europskog semestra i shvaća da se broj preporuka za pojedine države smanjio kako bi se donijele preporuke u kojima je veći naglasak na prioritetima država; napominje da se u Godišnjem pregledu rasta više pozornosti posvećuje pitanjima jedinstvenog tržišta nego preporukama za pojedine države;

8.  ponovno poziva da se u Europski semestar uključi stup jedinstvenog tržišta sa sustavom za redovno praćenje, utvrđivanje prepreka za jedinstveno tržište specifičnih za pojedine države i ocjenjivanje integracije i konkurentnosti jedinstvenog tržišta, pri čemu bi se naglasak trebao staviti na niz prioriteta u području kojih bi djelovanje imalo najveći učinak na rast i radna mjesta, uključujući održiv razvoj poduzetništva, što bi uključivalo i mala i srednja poduzeća; smatra da bi taj sustav trebao obuhvaćati valjanu bazu podataka, niz kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja čiji bi jedan od ciljeva bilo mjerenje utjecaja primjene pravila jedinstvenog tržišta na gospodarstvo, kao i mjerila, stručnu reviziju i razmjenu najboljih primjera iz prakse;

9.  pozdravlja izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta i konkurentnosti u EU-u i njegovim državama članicama za 2015. godinu; napominje da je to izvješće, koje zamjenjuje i izvješće o integraciji jedinstvenog tržišta koje se prije prilagalo uz Pregled godišnjeg rasta i izvješće o stanju europskog gospodarstva, objavljeno kao prilog komunikaciji o strategiji jedinstvenog tržišta umjesto da se priložilo Godišnjem pregledu rasta kao što je to prije bio slučaj; traži daljnju razradu izvješća te da ga se uključi u stup upravljanja jedinstvenim tržištem kao temelj za godišnju ocjenu napretka jedinstvenog tržišta; smatra da bi izvješće trebalo uključiti u poseban odjeljak Godišnjeg pregleda rasta koji se tiče jedinstvenog tržišta, u preporuke za pojedine države članice i u redoviti strukturirani dijalog s državama članicama na temu poštovanja pravila jedinstvenog tržišta;

10.  pozdravlja namjeru Komisije da dodatno analizira izazove pri ulaganju koji su za svaku državu posebno utvrđeni u okviru Europskog semestra, osobito u izvješćima država i u okviru tematskih rasprava u Vijeću;

11.  skreće pozornost na činjenicu da se mnogi od utvrđenih izazova pri ulaganju odnose na funkcioniranje jedinstvenog tržišta i prenošenje propisa o jedinstvenom tržištu u nacionalna zakonodavstva i provedbu tih propisa; poziva Komisiju da strogo nadzire postupanje država članica nakon utvrđivanja izazova i prepreka ulaganju, da se uključi u redoviti strukturirani dijalog s državama članicama na temu poštovanja pravila te da iskoristi svoje ovlasti i, ako je potrebno, poduzme mjere kako bi se uklonile neopravdane i nerazmjerne prepreke za jedinstveno tržište;

12.  ističe da se svakim postupkom revizije Europskog semestra moraju stvoriti preduvjeti za odgovarajuće sudjelovanje Europskog parlamenta, nacionalnih i regionalnih parlamenata i svih relevantnih dionika, uključujući organizacije poslodavaca i sindikate, ne samo kako bi se povećao osjećaj odgovornosti za Europski semestar, već kako bi se povećala razina provedbe preporuka za pojedine države;

13.  ističe važnost sveobuhvatnog transparentnog procesa koji će dovesti do važnih i nužnih reformi u okviru Europskog semestra;

Neiskorišteni potencijal jedinstvenog tržišta

14.  podsjeća na potrebu za provedbom odgovarajućih i pravednih gospodarskih i socijalnih reformi kao i za rješavanjem problema birokracije i protekcionizma u cilju povećanja produktivnosti i konkurentnosti europskog gospodarstva;

15.  naglašava da bez obzira na to što ne postoje jasne carinske prepreke na jedinstvenom tržištu postoji velik broj raznih necarinskih prepreka; potiče institucije EU-a, države članice i sve relevantne dionike da pokrenu konstruktivnu raspravu o tom pitanju u cilju uklanjanja necarinskih prepreka unutar EU-a;

16.  izražava žaljenje zbog činjenice da u nekoliko država članica postoje ozbiljne manjkavosti u pogledu provedbe Direktive o uslugama koja obuhvaća djelatnosti koje čine više od 45 % BDP-a i radnih mjesta u EU-u, među ostalim i zbog brojnih nacionalnih pravila i propisa koji nisu uvijek u skladu s javnim interesom; žali i zbog činjenice što se postupak obavješćivanja ne poštuje uvijek;

17.  pozdravlja osuvremenjivanje Direktive o priznavanju stručnih kvalifikacija u okviru kojeg se predlaže jednostavniji sustav priznavanja kvalifikacija koji podupire mobilnost radne snage; napominje da se sustavi reguliranih profesija i rezerviranih aktivnosti razlikuju među državama članicama;

18.  pozdravlja namjeru Komisije da razmotri mogućnost uvođenja inicijative za putovnicu za usluge i usklađeni obrazac za obavješćivanje pod uvjetom da ta inicijativa doprinese povećanju transparentnosti u pogledu granica ovlasti prekograničnih pružatelja usluga i smanjenja birokracije i administrativnog opterećenja; naglašava da takve inicijative ne bi smjele dovesti do uvođenja načela države podrijetla; međutim, bilo bi prikladno pružiti više pojedinosti o okvirima tog prijedloga; putovnicu za usluge vidi kao privremeno rješenje koje se treba koristiti u prijelazu na potpuno integrirano jedinstveno tržište;

19.  naglašava da tržište javne nabave predstavlja velik dio cijelog jedinstvenog tržišta i da znatno doprinosi rastu poduzetništva, zaposlenosti i konkurentnosti u državama članicama; poziva Komisiju da podupre transparentnost javne nabave u javnom sektoru, prekogranično tržišno natjecanje i bolje iskorištavanje javnih sredstava, kao i socijalne i ekološke standarde;

20.  podsjeća da je EU 2014. donio bitne izmjene okvira za javnu nabavu u EU-u, pojednostavnivši pritom postupke, učinivši pravila fleksibilnijima i prilagodivši ih kako bi bolje služila drugim politikama javnog sektora;

21.  ističe da je javna nabava u svim državama članicama još znatno neučinkovita zbog čega su ograničeni prekogranično širenje i rast na domaćim tržištima; naglašava potrebu za pravilnim i pravovremenim prenošenjem propisa o javnoj nabavi i koncesijama u nacionalna zakonodavstva država članica; smatra da bi ispravna provedba postupka po pravnom lijeku iz 2007. omogućila učinkovitiju, djelotvorniju i transparentniju javnu nabavu;

22.  pozdravlja drugi Program za interoperabilna rješenja za europske javne uprave (program ISA²) koji je pokrenut 1. siječnja 2016. i koji će podupirati razvoj interoperabilnih digitalnih rješenja besplatno dostupnih svim zainteresiranim tijelima javne uprave, poduzećima i građanima u Europi;

23.  ističe da će razvoj i raširena uporaba usluga e-uprave u državama članicama biti ključno sredstvo koje će poduzetnicima omogućiti lakše poslovanje na jedinstvenom tržištu, a potrošačima ostvarivanje njihovih prava; u vezi s navedenim, poziva Komisiju da se zalaže za razvoj e-uprave kao ključnog i hitnog prioriteta;

24.  naglašava da je privatni sektor ključni pokretač održivog rasta i zapošljavanja; ističe da zasebni nacionalni propisi i prakse, u kombinaciji s neodgovarajućom provedbom načela uzajamnog priznavanja, mogu dovesti do nepotrebnih i štetnih prepreka i opterećenja za poduzeća i potrošače; poziva Komisiju i države članice da se pobrinu za pravilnu primjenu i bolju provedbu načela uzajamnog priznavanja i ekonomičnih instrumenata za rješavanje sporova;

25  poziva Komisiju da se savjetuje s dionicima radi utvrđivanja sektora i tržišta na kojima je primjena načela uzajamnoga priznavanja manjkava ili problematična;

26.  smatra da će jača uloga postojećih kontaktnih točaka za proizvode kao jedinstvenih pristupnih točaka za probleme gospodarskih subjekata na jedinstvenom tržištu pomoći u podizanju razine svijesti i razumijevanju mjerodavnog zakonodavstva;

27.  ističe da stvaranje boljih uvjeta za osnivanje tzv. start-up poduzeća i malih i srednjih poduzeća može pospješiti inovacije, potaknuti otvaranje novih radnih mjesta i ostvariti održiv rast; podsjeća na to da brojne prepreke, od kojih su neke birokratske, ometaju razvoj malih i srednjih poduzeća na domaćoj i međunarodnoj razini; poziva da se utvrde i uklone prepreke koje sprečavaju domaći i međunarodni rast;

28.  ističe da je tempo akumulacije materijalnog i nematerijalnog kapitala u EU-u nakon financijske krize bio niži nego kod konkurenata, što šteti gospodarskom i socijalnom napretku; naglašava da su ulaganja, uključujući ulaganja u području informacijske i komunikacijske tehnologije, od iznimne važnosti za oživljavanje produktivnosti i dugoročnog rasta u EU-u; smatra da je potrebno unaprijediti jedinstveno tržište i smanjiti prepreke za ulaganja kako bi se taj negativni trend obrnuo; zahtijeva da se ulaganja usmjere na financiranje realnog gospodarstva i da se i dalje poduzimaju stalne mjere radi ostvarenja tog cilja;

29.  poziva na hitno ukidanje neopravdanih teritorijalnih ograničenja poznatih pod nazivom „geo-blocking” (uskraćivanje pristupa na temelju zemljopisnog položaja), u prvom redu potpunom provedbom članka 20. Direktive o uslugama, kako bi se privela kraju neopravdana diskriminacija kod pristupa robi i uslugama kao i diskriminacija na temelju zemljopisnog položaja ili državljanstva;

30.  poziva da unapređivanje europskog normizacijskog sustava počne što prije kako bi sustav poslužio kao potpora politikama EU-a u području digitalnih inovacija, povećane kibersigurnosti i bolje interoperabilnosti;

31.  poziva države članice na pravilnu i pravodobnu primjenu i provedbu pravila jedinstvenog tržišta; naglašava važnost provedbe preporuka za pojedine države, uključujući reforme nacionalnih tržišta proizvoda i usluga, kako bi države članice iskoristile svoj potencijal za rast;

32.  smatra da države članice moraju uložiti dodatne napore kako bi modernizirale svoje javne uprave pružanjem brojnijih i dostupnijih digitalnih usluga za građane i poslovne subjekte te kako bi omogućile jednostavniju prekograničnu suradnju i interoperabilnost javnih uprava;

Jedinstveno tržište u 21. stoljeću

33.  naglašava da se pojam modernog gospodarstva zbog digitalnog i tehnološkog napretka, jače međunarodne konkurencije i promjena u obrascima ponašanja ekonomskih subjekata i potrošača ubrzano mijenja;

34.  upućuje na brisanje granice između proizvoda i usluga; ističe sve veću važnost usluga koje se odnose na poslovanje i sustava s integriranim proizvodima i uslugama; smatra da se ti preobražavajući događaji trebaju uključiti u regulatorne okvire za jedinstveno tržište;

35.  pozdravlja nove poslovne modele u okviru ekonomije dijeljenja i priznaje njihov golem potencijal za inovacije koji treba ostvariti u skladu s postojećim pravnim standardima i standardima zaštite potrošača kao i s jednakim uvjetima tržišnog natjecanja; naglašava da je veoma važno stvoriti najbolje moguće uvjete za razvoj i napredak ekonomije dijeljenja; poziva Komisiju da zauzme strateški pristup kako bi se poslovnim subjektima u ekonomiji dijeljenja omogućilo da budu konkurentni tradicionalnim poduzećima u pravednom okruženju;

36.  ističe da su se obrasci prema kojima poduzeća ulažu znatno izmijenili tako što je potrošnja u nematerijalnim sredstvima porasla i postala važnija u usporedbi s ulaganjima u materijalnim sredstvima; naglašava da poduzeća samo 17 % nematerijalnih sredstava ulažu u znanstveno istraživanje i razvoj; poziva tvorce politika da porade na uklanjanju regulatornih prepreka koje onemogućuju ostvarivanje punog potencijala te nove poluge za inovacije;

37.  pozdravlja strategiju jedinstvenog tržišta, navodeći kako su razne mjere Komisije (unija tržišta kapitala, jedinstveno digitalno tržište, energetska unija itd.) usmjerene na glavni cilj, a to je iskorištavanje potencijala jedinstvenog tržišta EU-a; naglašava da se u komunikaciji o strategiji jedinstvenog tržišta navodi da bi se u okviru Europskog semestra trebalo više baviti jedinstvenim tržištem;

38.  pozdravlja strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta kao ispravan pristup pripremi EU-a za digitalno doba; poziva na žurno pripremanje i provedbu te strategije kako bi EU vratio izgubljeni položaj u vezi sa sporim usvajanjem i uporabom digitalnih tehnologija u prethodnom razdoblju; smatra da je za to potrebno izdvajanje nacionalnih sredstava i sredstava EU-a kako bi se osigurala nužna infrastruktura, osobito u ruralnim područjima; napominje da je također važno podupirati digitalne inovacije i poboljšanje interoperabilnosti te da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti pitanjima kibersigurnosti;

39.  ističe da su lako dostupne, povoljne, učinkovite i visokokvalitetne usluge poštanske dostave ključan preduvjet za uspješnu prekograničnu e-trgovinu osobito u korist malih i srednjih poduzeća i potrošača;

40.  podsjeća da se integracija jedinstvenog tržišta robe i usluga gotovo uvijek temelji na podacima, pri čemu interoperabilnost učvršćuje umreženost u cijelom lancu opskrbe i omogućuje učinkovitu komunikaciju među digitalnim komponentama; poziva Komisiju da što prije započne s ažuriranjem Europskog okvira interoperabilnosti u kombinaciji s integriranim planom za standardizaciju kojim se utvrđuju i definiraju ključni prioriteti;

41.  ističe da su privatna i javna ulaganja u brze i vrlo brze komunikacijske mreže uvjet za bilo kakav digitalni napredak i da se moraju potaknuti stabilnim regulatornim okvirom EU-a koji svim sudionicima omogućuje ulaganja, uključujući u ruralnim i udaljenim područjima;

42.  naglašava važnost uspješne provedbe Europskog fonda za strateška ulaganja u cilju povećanja ulaganja i pružanja potpore inovativnim poduzećima u različitim fazama financiranja u njihovu razvoju; naglašava da je u slučajevima tržišnih nedostataka veoma važno potpuno iskorištavanje javnih sredstava već dostupnih za digitalna ulaganja i stvaranje sinergije između programa EU-a kao što su Obzor 2020., Instrumenta za povezivanje Europe, drugih relevantnih strukturnih fondova i ostalih instrumenata;

43.  poziva Komisiju da procijeni ima li postojeća strategija za širokopojasne mobilne i fiksne mreže, uključujući ciljane brzine, sigurnu budućnost i ispunjava li uvjete za visoku povezivost za sve, kako bi se izbjegao digitalni jaz i radi potreba gospodarstva temeljenog na podacima i brze provedbe tehnologije 5G;

44.  naglašava da bi EU trebao izgraditi svoju konkurentsku prednost stvaranjem savršenog plodnog tla za inovativna poduzeća – to bi zahtijevalo modernu industrijsku politiku i integriraniju infrastrukturu, što na prvo mjesto stavlja usvajanje tehnologije i regulatorno okruženje povoljno za inovacije i poduzetnike; poziva da svaki predloženi budući okvir u području digitalne politike bude uključiv i dostupan i takav da omogući visoku razinu zaštite potrošača;

Upravljanje jedinstvenim tržištem

45.  ističe da je za postizanje boljeg upravljanja jedinstvenim tržištem i odgovornosti na svim razinama potrebno precizirati podjelu zadaća među tim razinama i okvirima koji pružaju bolje poticaje i jasnu odgovornost za provedbu i primjenu zakona u vezi s jedinstvenim tržištem kako bi ono dobilo nov zamah;

46.  napominje da bi se višerazinska odgovornost za djelotvorno upravljanje jedinstvenim tržištem mogla uspješno postići s jedne strane deregulacijom i s druge strane širom kulturom regulatorne provedbe; poziva na razvoj ljudskog kapitala, među ostalim i na temelju dostupnijih informacija i odgovarajuće izobrazbe u cilju podizanja razine znanja i svijesti;

47.  poziva Komisiju da s pomoću svih dostupnih informacija, podataka i instrumenta kojima raspolaže kao i nametanjem posljedica predviđenih Ugovorima osigura dosljednu provedbu pravila jedinstvenog tržišta u državama članicama u slučajevima kada se one ne pridržavaju politika i zakonodavstva EU-a;

48.  ističe važnost praćenja i prikupljanja podataka te potrebu za snažnim i integriranim sustavom; zabrinut je zbog činjenice da su informacije o javnim savjetovanjima u većini slučajeva dostupne samo na jednom jeziku, zbog čega sve zainteresirane strane ne mogu dati svoje primjedbe o važnim pitanjima i prijedloge; smatra da bi se pri donošenju strateških odluka, određivanju prioriteta za djelovanje i provedbu, ocjenjivanju integracije i konkurentnosti jedinstvenog tržišta te u okviru strukturiranog dijaloga s državama članicama na temu poštovanja pravila jedinstvenog tržišta u obzir trebali uzeti podaci i dokazi;

49.  poziva Komisiju da objavi godišnje izvješće o preprekama za jedinstveno tržište u raznim državama članicama i EU-u u cjelini te da u preporukama za pojedine države stavi naglasak na uklanjanje tih prepreka; naglašava da bi jedinstveno tržište trebalo imati važniju ulogu u preporukama za pojedine države;

50.  poziva Komisiju da, ako je potrebno, primijeni sve raspoložive mjere, uključujući i postupke radi utvrđivanja povrede prava, kako bi se postigla potpuna provedba propisa o jedinstvenom tržištu; zabrinut je zbog toga što ostvarivanje pravne zaštite u postupku radi utvrđivanja povrede prava u slučajevima kada se rješavaju kršenja pravila jedinstvenog tržišta dugo traje, kao i zbog velikog broja neriješenih slučajeva;

51.  prima na znanje prednosti mreže SOLVIT; traži da se mreža SOLVIT ojača i bolje poveže s uslugama Komisije te dobro integrira u postojeće projekte i baze podataka kao što su CHAP i EU Pilot u cilju stvaranja informacijskih sinergija i dijeljenja najboljih primjera iz prakse; traži da Komisija sustavno prati neriješene slučajeve; poziva Komisiju i države članice da osiguraju potrebnu potporu i stručno znanje za SOLVIT kako bi se zaprimljeni slučajevi mogli učinkovito rješavati;

52.  smatra da se tijela za nadzor tržišta unutar jedinstvenog tržišta trebaju ojačati, bolje povezati i da im se treba osigurati odgovarajući kadar kako bi se mogla suočavati s izazovima današnjice, posebno onima koji se odnose na globalnu konkurenciju; poziva nacionalna tijela za nadzor tržišta da uže surađuju i razmjenjuju informacije i najbolje primjere iz prakse kako bi mogla djelotvorno rješavati različite oblike nepoštenog tržišnog natjecanja na jedinstvenom tržištu, među ostalim i velik broj nezakonitih i nesukladnih proizvoda koji stvaraju visoke troškove poduzećima koja poštuju propise i predstavljaju visok rizik za potrošače, posebno za one najugroženije; zabrinut je zbog toga što Vijeću Europske unije treba toliko vremena da usvoji paket za sigurnost proizvoda i nadzor tržišta, što ugrožava sigurnost proizvoda u EU-u; poziva Vijeće da hitno usvoji taj paket;

53.  pozdravlja inicijativu Komisije za stvaranje jedinstvenog digitalnog pristupnika kao pristupačnog sveobuhvatnog portala koji će urediti i pojednostavniti pristup informacijama i promicati postojeće specijalizirane korisničke platforme; ističe ulogu nacionalnih i regionalnih vlasti u promicanju takvih platformi, osiguravanju pristupa tim platformama i obrazovanju njihovih korisnika; poziva Komisiju da dodatno pojača i pojednostavni mrežne instrumente za jedinstveno tržište;

54.  prepoznaje važnost načela bolje regulative i inicijative REFIT te potrebe za regulatornom sigurnošću i predvidljivošću pri razradi novih zakonodavnih inicijativa; naglašava da načelo boljeg zakonodavstva ne bi smjelo dovoditi u pitanje pravo EU-a i država članica da donose zakone u područjima koja su ključna za javni interes, kao što su zdravlje i okoliš;

55.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

EXPLANATORY STATEMENT

‘The European model is, first, a social and economic system founded on the role of the market, for no computer in the world can process information better than the market’

Jacques Delors

The Single Market is a precious resource which the European Union’s current and future economic prosperity depends upon. The untapped potential of the Single Market estimated to be €1trillion in value is both an opportunity and a wake-up call to ensuring the SM works to benefit of us all. Currently there are too many barriers to trade across the EU, many member states fail to implement decisions which they sign up to. The EU is only as strong as its constituent parts of the 28 Member States.

Your Rapporteur is of the opinion that a coordination of both macro and micro economic policies coupled with the coordination of fiscal policies is needed to bring about the desired structural economic growth in EU Member States.

The potential of single market measures to boost jobs and growth has been widely recognised at an EU level(6). However, despite repeated calls to strengthen the single market in the European Council Conclusions(7), Annual Growth Surveys and Country Specific Recommendations(8) little progress has been achieved so far(9).

In order to effectively deliver on jobs, growth and competitiveness, the progress on integration of the Single Market in Member States must be accompanied with better governance and greater transparency of the process. Your Rapporteur believes that this can be achieved by including the Single Market under the European Semester.

Therefore, building on previous reports from the Committee on Internal Market and Consumer Protection (Schwab, Cofferatti and Gall-Pelzc) and EP resolutions, your rapporteur strongly supports including a Single Market pillar in the European Semester.

In Part 1 of this report your Rapporteur proposes that the Single Market pillar comprises the following elements:

(i)  a system for regular monitoring and evaluation of SM integration and competitiveness, such a system, to be credible, needs to be focused on a set of priorities where action would generate most growth and jobs and must comprise a robust information database of quantitative and qualitative information to assess progress in MS. Benchmarking, peer review process and exchange of best practices should be part of monitoring and evaluation.

(ii)  The progress on SM integration and competitiveness should be assessed every year in form of a report; the Report on Integration of the Single Market and Competitiveness could serve as basis for annual evaluation of microeconomic policies.

(iii)  In order to strengthen governance, transparency and ownership of the process, your Rapporteur is of the view that such annual reports should be systematically taken into account in Member States’ economic and fiscal evaluation and feed into specific sections in the Annual Growth Survey covering Single Market, in Country Specific Recommendations and

(iv)  in regular structured compliance dialogue with Member States.

(v)  Moreover, your Rapporteur stresses that involvement of the EP, inclusive and non-discriminatory approach to all EU MSs – euro and non-Eurozone, MS national parliaments and all stakeholders is crucial for transparency, governance and ownership, and ultimately for the success of the process.

Despite some progress made in varying fields by Member States to simplify national legislation to make it more consumer and business friendly, a number of key outstanding issues remain which serve as barriers to further deepening and integration of the Single Market. Your Rapporteur identifies these key obstacles in Part 2 and urges the Commission and Member States to act upon them as swiftly as possible.

The Cost of Non-Europe in the Single Market report published last year explores in great detail the economic cost of Single Market fragmentation. The report estimates that completing the Single Market in these fields would entail economic gains ranging from 651 billion to 1.1 trillion euro per year, equivalent to a range of 5% to 8.63% of EU GDP(10). Your Rapporteur considers it a great pity that we continue to miss out on these advances for over the past 20 years, especially in light of the ever-growing international competition.

This report welcomes the Commission’s Internal Market Strategy for goods and services published in October 2015 alongside the Single Market Integration and Competitiveness Report(11) , believes the Commission is taking the right approach but highlights that first and foremost it is the enforcement and implementation of already existing EU legislation (outlined in Part 2) by all 28 Member States that is the key to unlocking the full potential of the SM. This goes without prejudice to the introduction of new elements and instruments that would further enhance and are complementary to thus said legislation.

Your Rapporteur believes that the lack of and slow pace of investment in the EU, especially in the field of ICT, and the difficulties SMEs face accessing venture capital to be a critical barrier to growth and job creation across the EU. She therefore welcomes the Commission’s Investment Plan for Europe and the European Fund for Strategic Investments which aim to support investment in the real economy and ease access to funding for SMEs but believes further steps and financial support could be given to SMEs and companies in order to support their transition to digital(12).

The report goes on to further address the transformative effects of digitalisation on businesses and consumers in Part 3. The SM of the 21st century is radically different from that of the 20th. These changes can be largely be attributed to the digital revolution; blurring of lines between products and services and the birth of the ‘prosumer’ – who combines elements of consumption and production, as well as changing models of our economy i.e. the emergence of the sharing economy. Recalls that the collaborative economies value today is estimated at 10 billion euros globally but by 2025 this is expected to increase to more than 250 billion euros.

Your Rapporteur highlights a new paradigm in investment patterns, with business investment and expenditure in intangible assets being on the rise compared to tangible assets. She firmly believes that the creation of a single Digital Market has the potential to transform our lives beyond recognition.

However, she would like to point out that a number of obstacles still remain in place, such as geo-blocking, different rules on parcel delivery, lack of harmonised EU rules on contracts and consumer protection when it comes to cross-border e-commerce rules and lack of necessary digital infrastructure, to name but a few, that hinder the completion of the DSM. The Rapporteur welcomes the Commission’s Digital Single Market Strategy but calls for more attention to be paid to changing behavioural and societal trends in relation to digital technology.

The report emphasises that Europe now faces a different kind of competition – a digital one. Instead of developing powerful industrial sectors locally, emerging economies can now leapfrog more advanced economies by adopting the latest technologies and sourcing products and services globally. This is why the Rapporteur would like to point out again that investment in ICT, digital technologies and R&D are essential if the EU want to have a competitive advantage. Infrastructure, interoperability and EU wide standards are essential to make it possible for the digital transformation to take place equally across Europe.

Your Rapporteur also believes the lack of necessary digital skills and training to be a crucial missing piece of the puzzle without which the DSM will never be truly complete. As unemployment continues to be significantly higher across Europe than before the recession it is imperative we provide the EU citizens with the relevant skills and knowledge to adapt to the ever growing digitalisation of businesses and industries, thus preventing the otherwise inevitable growth of unemployment.

This report is of the view that governance in the Single Market remains weak (Part 4). In order to tap the potential of the Single Market, implementation and enforcement need to be considerably strengthened and remaining obstacles and unjustified or disproportionate restrictions eliminated.

Your Rapporteur recognises that change cannot only come from the top, but that all players need to embrace a Single Market compliance culture and work in a cooperative partnership. Such multilevel ownership needs to be supported by adequate training, assistance and dedicated resources and accessible information at all levels.

Your Rapporteur believes that the Commission should take a strategic approach to enforcement and choose among all available instruments, from soft measures, such as ex-ante and ex-post notifications of national legislation, proportionality, benchmarking, structured dialogue with Member States, peer pressure, to infringements.

Monitoring progress in Single Market integration, collecting data about complaints, national legislation, and evaluating is of paramount importance for effective enforcement. Moreover, division of tasks between European, national and regional levels needs to be clarified. The framework should provide better incentives and clear accountability for implementation and enforcement of Single Market laws, which are needed to rebuild ownership and trust and compliance culture.

The report suggests that the Commission should prioritise when using infringement procedure and focus on cases that would have a large dissuasive effect and build a robust body of evidence. Your Rapporteur is of the view that an ‘easier’ and faster instrument of more general application is needed as an alternative to infringements - a fast extra-judicial arbitration mechanism which could built on SOLVIT.

The existing system of national market surveillance authorities and the capacity of the network to effectively enforce EU standards are also reflected upon in this report. It calls for a stronger system of closer cooperation among national surveillance authorities, better exchange of information and best practices and more coordinated actions to effectively and quickly respond to a high number of illegal and non-compliant products within the EU.

Your Rapporteur firmly believes that easy access to information for businesses and consumers is a prerequisite for good governance of Single Market. She recognises the work of the Commission and of Member States on a number of information portals dedicated to various users: businesses, citizens and consumers. She is of the view that a simple, user-friendly, accessible umbrella gateway such as the Single Digital Gateway is needed to streamline and simplify access to information and to promote existing platforms dedicated to users, provided that national and regional governments make the gateway accessible and publically inform citizens about its use.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

1

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Robert Rochefort, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Biljana Borzan, Edward Czesak, Roberta Metsola, Jens Nilsson, Julia Reda, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Isabella De Monte, Andrejs Mamikins, Ivan Štefanec

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

27

+

ALDE, ECR, EPP, s&d

Dita Charanzová, Robert Rochefort, Edward Czesak, Vicky Ford, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Antonio López-Istúriz White, Roberta Metsola, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Biljana Borzan, Nicola Danti, Isabella De Monte, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, Andrejs Mamikins, Marlene Mizzi, Jens Nilsson, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Marc Tarabella

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

Verts/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

Objašnjenje korištenih znakova:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani

(1)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0067.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0069.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0130.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0038.

(5)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0054.

(6)

Council Conclusions from 2013 December, (para 25) state that “The Annual Growth Survey to identifies areas where important challenges prevail and where further progress is needed. Specific attention should be given to enhancing the functioning and flexibility of the single market for products and services, improving the business environment, and … Priority should be given to enhancing competitiveness, supporting job creation and fighting unemployment, particularly youth unemployment…”

(7)

Council Conclusions of 27-28 June 2013, Council Conclusions of 24-25 October (paragraphs 7, 9, 19, 20 and 21), Council Conclusions of 19-20 December 2013.

(8)

Quarterly Report on the Euro Area (QREA), Vol.14, No.2.

(9)

For 2012-2013 only around 10% of all CSR have been fully or largely implemented; Source: Deroose and Griesse, 2014, Are EU Member States Responding to European Semester recommendations?

(10)

EPRS Study ‘Cost of non-Europe in the Single Market’ September 2014 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510981/EPRS_STU%282014%29510981_REV1_EN.pdf

(11)

Both documents can be found via the following link http://ec.europa.eu/priorities/internal-market/index_en.htm

(12)

Currently 41% of enterprises are still classifiable as non-digital – meaning they do not use digital technologies and have no digital strategy – while only 2% take full advantage of digital opportunities (p.3) http://ec.europa.eu/epsc/pdf/publications/strategic_note_issue_7.pdf

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti