Procedūra : 2013/0177(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0018/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0018/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0052

IETEIKUMS     ***
PDF 526kWORD 63k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

par projektu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Juridiskā komiteja

Referents: Viktor Uspaskich

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13777/2015),

–  ņemot vērā Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās (13777/15/ADD1),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 81. panta 2. punktu, kā arī 218. panta 6. punkta otrās daļas a) punkta v) apakšpunktu (C8-0401/2015),

–  ņemot vērā Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ieteikumu (A8-0018/2016),

1.  sniedz piekrišanu projektam Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Savienības interesēs atļauj Austrijas Republikai parakstīt un ratificēt Hāgas 1965. gada 15. novembra Konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās un Maltai – pievienoties minētajai Konvencijai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Pastāvīgajam birojam.

(1)

  Tiesas 2014. gada 14. oktobra atzinums, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


ĪSS PAMATOJUMS

Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencija izveido sistēmu, ar kuru dokumentus var izsniegt citā parakstītājvalstī. Jāņem vērā, ka šo konvenciju piemēro tikai dokumentu pārrobežu izsniegšanai trešās valstīs vai no tām. Pārrobežu izsniegšanai Eiropas Savienībā piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Regulu (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs.

No 28 dalībvalstīm 26 jau piemēro šo konvenciju. Divas atlikušās dalībvalstis Austrija un Malta ir izteikušas savu vēlmi pievienoties.

Starptautiskas organizācijas šai konvencijai pievienoties nevar. Taču pēc ES tiesību aktu pieņemšanas dokumentu pārrobežu izsniegšanas jomā ES ir ieguvusi ekskluzīvu ārējo kompetenci šajā jautājumā saskaņā ar LESD 3. panta 2. punktu. Šādu pieeju ir apstiprinājusi Tiesa atzinumā 1/13.

Tas nozīmē, ka Savienībai jāpilnvaro attiecīgās dalībvalstis rīkoties tās vārdā, lai tās varētu pievienoties konvencijai.

Malta jau ir deponējusi tās pievienošanās instrumentu, taču ir izdevusi deklarāciju par to, ka tās pievienošanās nestāsies spēkā, kamēr nav pieņemts šis lēmums. Austrija gaida šo lēmumu, lai varētu izpildīt pievienošanās formalitātes.

Tā kā Hāgas 1965. gada 15. novembra konvencija ir apliecinājusi savu lietderīgumu dokumentu pārrobežas izsniegšanas jomā un tā kā vienots dokumentu izsniegšanas režīms pārrobežu attiecībās ar trešām valstīm ir gan visas Savienības, gan abu attiecīgo dalībvalstu interesēs, Parlamentam tiek ierosināts sniegt piekrišanu lēmuma priekšlikumam, ar kuru Austrijai un Maltai tiek piešķirta atļauja pievienoties šai konvencijai.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS

GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

28.1.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Juridisks paziņojums - Privātuma politika