Procedură : 2013/0177(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0018/2016

Texte depuse :

A8-0018/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.1
CRE 25/02/2016 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0052

RECOMANDARE     ***
PDF 460kWORD 64k
1.2.2016
PE 541.497v02-00 A8-0018/2016

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Viktor Uspaskich

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene

(13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (13777/2015),

–  având în vedere Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (13777/15/ADD1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 81 alineatul (2) și cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0401/2015),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0018/2016),

1.  îşi dă acordul cu privire la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a Republicii Austria să semneze și să ratifice și a Maltei să adere la Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 privind notificarea și comunicarea în străinătate a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială, în interesul Uniunii Europene

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

(1)

  Avizul Curţii de Justiţie din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 instituie un sistem prin intermediul căruia documentele pot fi notificate într-un alt stat semnatar. Ar trebui remarcat faptul că convenția se aplică exclusiv notificării transfrontaliere a documentelor în sau din țări terțe – în ceea ce privește notificarea transfrontalieră în interiorul Uniunii Europene, se aplică Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială.

Dintre cele 28 de state membre, 26 aplică deja convenția. Austria și Malta, singurele state membre care nu au aderat la convenție, și-au manifestat dorința de a se alătura celorlalte state membre.

Convenția nu permite aderarea organizațiilor internaționale. În același timp, în urma adoptării legislației UE în materia notificării transfrontaliere a documentelor, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din TFUE, UE a dobândit competențe externe exclusive de emitere. Această poziție a fost confirmată de către Curtea de Justiție în Avizul 1/13.

Aceasta înseamnă că, pentru a adera la convenție, Uniunea trebuie să autorizeze statele membre în cauză să acționeze în numele său.

Malta a depus deja instrumentul de aderare, dar a emis o declarație potrivit căreia aderarea nu devine efectivă înainte de adoptarea deciziei. Austria este în așteptarea acestei decizii, pentru a îndeplini formalitățile de aderare.

Deoarece Convenția de la Haga din 15 noiembrie 1965 și-a dovedit utilitatea în domeniul notificării transfrontaliere a documentelor și este atât în interesul Uniunii în întregul său, cât și al celor două state membre în cauză să dispună de un regim unic de notificare a documentelor în cadrul relațiilor transfrontaliere cu țările terțe, s-a sugerat că Parlamentul ar trebui să aprobe propunerea de decizie permițând aderarea Austriei și a Maltei la respectiva convenție.


REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

28.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière

Aviz juridic - Politica de confidențialitate