ODPORÚČANIE k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru

1.2.2016 - (13777/2015 – C8-0401/2015 – 2013/0177(NLE)) - ***

Výbor pre právne veci
Spravodajca: Viktor Uspaskich

Postup : 2013/0177(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0018/2016
Predkladané texty :
A8-0018/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru

(13777/2015 – C8‑-0401/2015 – 2013/0177(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13777/2015),

–  so zreteľom na Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach (13777/15/ADD1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 81 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8‑-0401/2015),

–  so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014[1],

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre právne veci (A8-0018/2016),

1.  udeľuje súhlas s návrhom rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika poveruje v záujme Európskej únie podpísať a ratifikovať Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach a ktorým sa Maltská republika poveruje v záujme Európskej únie pristúpiť k tomuto dohovoru;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Stálej kancelárii Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného.

  • [1]    Stanovisko Súdneho dvora zo 14. októbra 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 ustanovuje systém, ktorý umožňuje doručovanie písomností v inom signatárskom štáte. Je potrebné poznamenať, že dohovor sa vzťahuje len na cezhraničné doručovanie písomností do tretích krajín alebo z nich. Cezhraničné doručovanie v Európskej únii upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch.

Dohovor uplatňuje už 26 z 28 členských štátov. Dva zvyšné členské štáty, Rakúsko a Malta, vyjadrili želanie pripojiť sa.

Dohovor neumožňuje pristúpenie medzinárodných organizácií. Prijatím právnych predpisov EÚ týkajúcich sa cezhraničného doručovania písomností získala EÚ zároveň výlučnú vonkajšiu právomoc v tejto veci podľa článku 3 ods. 2 ZFEÚ. Tento prístup potvrdil Súdny dvor v stanovisku 1/13.

To znamená, že na to, aby príslušné členské štáty mohli k dohovoru pristúpiť, ich Únia musí poveriť konaním v jej mene.

Malta už uložila svoju listinu o pristúpení, ale vydala vyhlásenie, že jej pristúpenie nadobudne účinnosť až po prijatí tohto rozhodnutia. Rakúsko čaká na toto rozhodnutie, aby vykonalo formality spojené s pristúpením.

Keďže Haagsky dohovor z 15. novembra 1965 sa osvedčil v oblasti cezhraničného doručovania písomností a je v záujme tak Únie ako celku, ako aj dvoch dotknutých členských štátov, aby mali jednotný režim doručovania písomností v rámci cezhraničných vzťahov s tretími krajinami, navrhuje sa, aby Parlament udelil súhlas s návrhom rozhodnutia, ktorým sa umožní Rakúsku a Malte pristúpiť k dohovoru.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Sergio Gaetano Cofferati, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Virginie Rozière