Menetlus : 2015/0210(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0019/2016

Esitatud tekstid :

A8-0019/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0054

RAPORT     *
PDF 359kWORD 89k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel

(COM(2015)0458 – C8‑0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Tomáš Zdechovský

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

soovituse kohta võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Horvaatia ühinemist Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsiooniga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 27. septembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel, 29. novembri 1996. aasta protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja mis käsitleb Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni tõlgendamist Euroopa Ühenduste Kohtu tehtud eelotsuste abil, ning Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni 19. juuni 1997. aasta teise protokolliga, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel

(COM(2015)0458 – C8‑0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni soovitust nõukogule (COM(2015)0458),

–  võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti artikli 3 lõikeid 4 ja 5, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0296/2015),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0019/2016),

1.  kiidab komisjoni soovituse heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Horvaatia Vabariigi 2011. aasta ühinemislepinguga on ette nähtud lihtsustatud süsteem Horvaatia ühinemiseks konventsioonidega (ja protokollidega), mille liikmesriigid on sõlminud Euroopa Liidu lepingu artikli 34 (endine Euroopa Liidu lepingu artikkel K.3) alusel. Ühinemisakti artikli 3 lõigetes 4 ja 5 on sätestatud, et Horvaatia ühineb konventsioonide ja protokollidega vastavalt ühinemisaktile.

Ühinemisakti artikli 3 lõikes 5 on sätestatud, et selleks võtab nõukogu vastu otsuse, et määrata kindlaks kuupäev, millal kõnealused konventsioonid Horvaatia suhtes jõustuvad, ning teha neis konventsioonides kõik uue liikmesriigi ühinemise tõttu vajalikud kohandused (mille hulka kuulub igal juhul konventsioonide vastuvõtmine horvaadi keeles, et need versioonid oleksid võrdselt autentsed). Nõukogu tegutseb komisjoni soovitusel ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga.

Ühinemisakti I lisas on loetletud asjaomased konventsioonid ja protokollid. Loetellu kuuluvad vastavalt ELi lepingu VI jaotisele vastu võetud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse 26. juuli 1995. aasta konventsioon, selle 27. septembri 1996. aasta protokoll, 29. novembri 1996. aasta protokoll ja 19. juuni 1997. aasta teine protokoll, millega luuakse ühine alus EÜ finantshuvide kriminaalõiguslikuks kaitseks.

Konventsioon ja selle 27. septembri 1996. aasta protokoll ja 29. novembri 1996. aasta protokoll jõustusid 17. oktoobril 2002 pärast seda, kui tollased 15 liikmesriiki olid need ratifitseerinud. 19. juuni 1997. aasta protokoll jõustus 19. mail 2009, kui tollased 27 liikmesriiki olid selle ratifitseerinud.

Vastavalt ühinemisakti artikli 3 lõikele 5 ei ole Horvaatia ühinemise tõttu vaja käesoleva komisjoni soovitusega teha nimetatud konventsiooni ega selle protokollidesse kohandusi. Komisjon soovitab nõukogul võtta vastu otsus, et määrata kindlaks kuupäev, millal kõnealused konventsioonid Horvaatia suhtes jõustuvad.

Seega soovitab raportöör käesoleva komisjoni soovituse heaks kiita.

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

48

2

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jeppe Kofod

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

Õigusteave - Privaatsuspoliitika