Menettely : 2015/0210(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0019/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0019/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0054

MIETINTÖ     *
PDF 356kWORD 87k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Tomáš Zdechovský

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

suosituksesta neuvoston päätökseksi Kroatian liittymisestä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 26 päivänä heinäkuuta 1995 tehtyyn yleissopimukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 27 päivänä syyskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen, Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 29 päivänä marraskuuta 1996 tehtyyn pöytäkirjaan, joka koskee Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen antamilla ennakkoratkaisuilla, sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella 19 päivänä kesäkuuta 1997 tehtyyn toiseen pöytäkirjaan, joka liittyy Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevaan yleissopimukseen

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission suosituksen neuvostolle (COM(2015)0458),

–  ottaa huomioon Kroatian liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0296/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talousarvion valvontavaliokunnan lausunnon (A8-0019/2016),

1.  hyväksyy komission suosituksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

PERUSTELUT

Vuonna 2011 hyväksytyssä Kroatian tasavallan liittymissopimuksessa otettiin käyttöön yksinkertaistettu menettely, jota sovelletaan Kroatian liittyessä yleissopimuksiin (ja pöytäkirjoihin), jotka jäsenvaltiot ovat tehneet Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan (entinen K.3 artikla) perusteella. Liittymisasiakirjan 3 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että Kroatia liittyy edellä tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja pöytäkirjoihin liittymisasiakirjan nojalla.

Liittymisasiakirjan 3 artiklan 5 kohdan mukaan neuvosto tekee tätä varten päätöksen, jossa vahvistetaan edellä tarkoitettujen yleissopimusten voimaantulon ajankohta Kroatian osalta ja joka sisältää tämän uuden jäsenvaltion liittymisen johdosta tarvittavat mukautukset edellä tarkoitettuihin yleissopimuksiin (tämä merkitsee muun muassa sitä, että yleissopimukset on tehtävä kroaatin kielellä, jotta tämä kielitoisinto on yhtä todistusvoimainen kuin muutkin). Neuvosto tekee päätöksen komission suosituksesta Euroopan parlamenttia kuultuaan.

Liittymisasiakirjan liitteessä I luetellaan asianomaiset yleissopimukset ja pöytäkirjat. Luetteloon sisältyy muun muassa 26. heinäkuuta 1995 tehty yleissopimus yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta, sopimukseen liittyvät, 27. syyskuuta 1996 ja 29. marraskuuta 1996 tehdyt pöytäkirjat sekä 19. kesäkuuta 1997 tehty toinen pöytäkirja, jotka kaikki on hyväksytty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla ja joilla luodaan yhteinen perusta EU:n taloudellisten etujen rikosoikeudelliseksi suojaamiseksi.

Yleissopimus ja sen 27. syyskuuta 1996 ja 29. marraskuuta 1996 tehdyt pöytäkirjat tulivat voimaan 17. lokakuuta 2002, kun silloiset 15 jäsenvaltiota olivat ratifioineet ne. Kesäkuun 19. päivänä 1997 tehty pöytäkirja tuli voimaan 19. toukokuuta 2009, kun silloiset 27 jäsenvaltiota olivat ratifioineet sen.

Tässä komission suosituksessa ei ole tarpeen tehdä mukautuksia, jotka johtuisivat Kroatian liittymisestä edellä mainittuun yleissopimukseen ja sen pöytäkirjoihin liittymisasiakirjan 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Komissio suosittelee, että neuvosto tekee tätä varten päätöksen, jossa vahvistetaan edellä tarkoitettujen yleissopimusten voimaantulon ajankohta Kroatian osalta.

Näin ollen esittelijä suosittaa komission suosituksen hyväksymistä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

25.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

48

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jeppe Kofod

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö