Postupak : 2015/0210(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0019/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0019/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0054

IZVJEŠĆE     *
PDF 446kWORD 92k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenoga 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o preporuci za odluku Vijeća o pristupanju Hrvatske Konvenciji od 26. srpnja 1995., sastavljenoj na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 27. rujna 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica, Protokolu od 29. studenoga 1996., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, o tumačenju Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica putem odlučivanja Suda Europskih zajednica o prethodnim pitanjima i Drugom protokolu od 19. lipnja 1997., sastavljenom na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji, uz Konvenciju o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir preporuku Komisije Vijeću (COM(2015)0458),

–  uzimajući u obzir članak 3. stavke 4. i 5. Akta o pristupanju Hrvatske, na temelju kojeg se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0296/2015),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0019/2016),

1.  prihvaća preporuku Komisije;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću i Komisiji.

OBRAZLOŽENJE

Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske iz 2011. uveden je pojednostavnjeni sustav za pristupanje Hrvatske konvencijama (i protokolima) koje su države članice sklopile na temelju članka 34. UEU-a (prijašnji članak K.3 UEU-a). Člankom 3. stavcima 4. i 5. Akta predviđa se pristupanje Hrvatske tim konvencijama i protokolima na osnovi Akta o pristupanju.

Člankom 3. stavkom 5. Akta o pristupanju predviđa se da Vijeće u tu svrhu donese odluku kako bi se odredio datum stupanja tih konvencija na snagu za Hrvatsku te kako bi se konvencije prilagodile radi pristupanja nove države članice (što bi svakako uključivalo donošenje konvencija na hrvatskom jeziku kako bi te verzije mogle biti „jednako vjerodostojne”). Vijeće odlučuje na preporuku Komisije nakon savjetovanja s Europskim parlamentom.

Prilog I. Aktu o pristupanju sadržava popis dotičnih konvencija i protokola. Na popisu se nalazi Konvencija o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica od 26. srpnja 1995., njezini protokoli od 27. rujna 1996. i 29. studenog 1996. te Drugi protokol od 19. lipnja 1997., svi doneseni na temelju glave VI. Ugovora o EU-u s ciljem stvaranja zajedničke osnove za kaznenopravnu zaštitu financijskih interesa EZ-a.

Konvencija i njezini protokoli od 27. rujna 1996. i 29. studenog 1996. stupili su na snagu 17. listopada 2002. nakon ratifikacije u tadašnjih 15 država članica, a Protokol od 19. lipnja 1997. stupio je na snagu 19. svibnja 2009. nakon ratifikacije u tadašnjih 27 država članica.

Ovom Preporukom Komisije ne moraju se izvršavati prilagodbe radi pristupanja Hrvatske spomenutoj Konvenciji i njezinim protokolima kao što je predviđeno člankom 3. stavkom 5. Akta o pristupanju. Komisija preporučuje da Vijeće donese odluku kako bi se odredio datum stupanja tih konvencija na snagu za Hrvatsku.

Stoga vaš izvjestitelj preporučuje da se ova Preporuka Komisije odobri.

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

25.1.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

48

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jeppe Kofod

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Značenje simbola:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  uzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti