Eljárás : 2015/0210(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0019/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0019/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0054

JELENTÉS     *
PDF 436kWORD 93k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt, 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Tomáš Zdechovský

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményhez, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt, 1996. szeptember 27-i jegyzőkönyvhöz, az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezménynek az Európai Közösségek Bírósága általi, előzetes döntéshozatal révén történő értelmezéséről szóló 1996. november 29-i jegyzőkönyvhöz és az Európai Unióról szóló szerződés K.3 cikke alapján, az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló egyezményhez csatolt 1997. június 19-i második jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásáról

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0458),

–  tekintettel Horvátország csatlakozási okmánya 3. cikkének (4) és (5) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0296/2015),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0019/2016),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

A Horvát Köztársaság 2011. évi csatlakozási szerződése egyszerűsített rendszert vezetett be Horvátországnak a tagállamok által az EUSZ 34. cikke (korábbi K.3. cikke) alapján megkötött egyezményekhez (és jegyzőkönyvekhez) történő csatlakozására. Az okmány 3. cikkének (4) és (5) bekezdése előírja, hogy Horvátország a csatlakozási okmány alapján csatlakozik ezen egyezményekhez és jegyzőkönyvekhez.

A csatlakozási okmány 3. cikkének (5) bekezdése ezért előírja, hogy a Tanács határozatot fogad el, amelyben meghatározza ezen egyezmények Horvátország vonatkozásában történő hatályba lépésének időpontját, és elvégzi ezen egyezményeknek az új tagállam csatlakozása miatt szükséges megfelelő kiigazításait (beleértve az egyezmények horvát nyelvű változatának elfogadását, amelyek egyaránt hitelesek lesznek). A Tanács a Bizottság ajánlása alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően fogadja el határozatát.

A csatlakozási okmány I. melléklete sorolja fel az érintett egyezményeket és jegyzőkönyveket. E jegyzék tartalmazza az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. július 26-i egyezményt, annak 1996. szeptember 27-i és 1996. november 29-i jegyzőkönyveit, valamint az 1997. június 19-i második jegyzőkönyvét, amelyeket az EK-Szerződés VI. címe szerint, az EK pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme tekintetében létrehozandó közös alap céljából fogadtak el.

Az egyezmény és annak 1996. szeptember 27-i és 1996. november 29-i jegyzőkönyvei 2002. október 17-én léptek hatályba, az akkori 15 tagállam megerősítését követően, az 1997. június 19-i jegyzőkönyv 2009. május 19-én lépett hatályba, az akkori 27 tagállam megerősítését követően.

Annak érdekében, hogy a csatlakozási okmány 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban elvégezzék Horvátországnak a fent említett egyezményhez és annak jegyzőkönyveihez történő csatlakozásával szükségessé vált kiigazításokat, nincs szükség bizottsági ajánlásra. A Bizottság javasolja, hogy a Tanács hozzon határozatot, amelyben meghatározza ezen egyezmények Horvátország vonatkozásában történő hatályba lépésének időpontját.

Az előadó ezért a Bizottság ajánlásának elfogadását javasolja.

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

25.1.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

48

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jeppe Kofod

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat