Procedūra : 2015/0210(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0019/2016

Pateikti tekstai :

A8-0019/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/02/2016 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0054

PRANEŠIMAS     *
PDF 655kWORD 91k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Tomáš Zdechovský

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo dėl Kroatijos prisijungimo prie 1995 m. liepos 26 d. Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo dėl Europos Bendrijų teisingumo teismo jurisdikcijos preliminariais nutarimais aiškinti Konvenciją dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo, parengto vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, pridedamo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos

(COM(2015)0458 – C8‑0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai (COM(2015)0458),

–  atsižvelgdamas į Kroatijos stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalis, pagal kurias Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0296/2015),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0019/2016),

1.  pritaria Komisijos rekomendacijai;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

2011 m. sutartimi dėl Kroatijos Respublikos stojimo nustatyta supaprastinta sistema dėl Kroatijos prisijungimo prie ES sutarties 34 straipsnio (anksčiau ES sutarties K.3 straipsnis) pagrindu valstybių narių sudarytų konvencijų (ir protokolų). Stojimo akto 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta, kad Kroatija šiuo aktu prisijungia prie šių konvencijų ir protokolų.

Stojimo akto 3 straipsnio 5 dalyje pažymima, kad šiuo tikslu Taryba priims sprendimą ir nustatys datą, kurią šios konvencijos įsigalios Kroatijai, taip pat atliks visus šių konvencijų suderinimus, būtinus prisijungiant naujai valstybei narei (bet kuriuo atveju tai apimtų konvencijų priėmimą kroatų kalba, kad versijos šia kalba būtų vienodai autentiškos). Taryba priima sprendimą remdamasi Komisijos rekomendacija ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.

Stojimo akto I priede pateikiamas susijusių konvencijų ir protokolų sąrašas. Į šį sąrašą įtraukta pagal ES sutarties VI antraštinę dalį priimta 1995 m. liepos 26 d. Konvencija dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, jos 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolas, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolas ir antrasis 1997 m. birželio 19 d. protokolas, kuriais siekiama sukurti bendrą EB finansinių interesų apsaugos baudžiamosios teisės priemonėmis pagrindą.

Konvenciją ir jos 1996 m. rugsėjo 27 d. bei 1996 m. lapkričio 29 d. protokolus ratifikavus tuometėms 15 valstybių narių, jie įsigaliojo 2002 m. spalio 17 d., o 1997 m. birželio 19 d. protokolą ratifikavus tuometėms 27 valstybėms narėms, jis įsigaliojo 2009 m. gegužės 19 d.

Šia Komisijos rekomendacija nereikia atlikti pritaikomųjų pataisų, reikalingų dėl Kroatijos prisijungimo prie minėtos konvencijos ir jos protokolų, kaip numatyta pagal Stojimo akto 3 straipsnio 5 dalį. Komisija rekomenduoja Tarybai priimti sprendimą siekiant nustatyti datą, kurią šios konvencijos įsigalios Kroatijai.

Todėl pranešėjas rekomenduoja pritarti šiai Komisijos rekomendacijai.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

25.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

48

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jeppe Kofod

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika