Procedura : 2015/0210(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0019/2016

Teksty złożone :

A8-0019/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0054

SPRAWOZDANIE     *
PDF 590kWORD 94k
1.2.2016
PE 571.723v03-00 A8-0019/2016

w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady w sprawie przystąpienia Chorwacji do Konwencji z dnia 26 lipca 1995 r. sporządzonej na podstawie artykułu K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 27 września 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, Protokołu z dnia 29 listopada 1996 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie wykładni w trybie prejudycjalnym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i Protokołu drugiego z dnia 19 czerwca 1997 r., sporządzonego na podstawie art. K. 3 Traktatu o Unii Europejskiej, do Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając zalecenie Komisji przedstawione Radzie (COM(2015)0458),

–  uwzględniając art. 3 ust. 4 i 5 aktu przystąpienia Chorwacji, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8–0296/2015),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0019/2016),

1.  zatwierdza zalecenie Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

UZASADNIENIE

Traktat o przystąpieniu Chorwacji z 2011 r. wprowadził uproszczony system przystępowania Chorwacji do konwencji (i protokołów) zawartych przez państwa członkowskie na podstawie art. 34 TUE (uprzednio art. K.3 TUE). Artykuł 3 ust. 4 i 5 Aktu przystąpienia przewiduje, że Chorwacja przystępuje do tych konwencji i protokołów na mocy tego aktu.

Artykuł 3 ust. 5 Aktu przystąpienia stanowi, że w związku z tym Rada przyjmuje decyzję w celu ustalenia daty, z którą właściwe konwencje wejdą w życie w stosunku do Chorwacji, jak również w celu wprowadzenia w tych konwencjach wszelkich dostosowań wymaganych w związku z przystąpieniem nowego państwa członkowskiego (do których należy na pewno zaliczyć przyjęcie konwencji w języku chorwackim, tak by wersje w tym języku zyskały charakter „równie autentycznych”). Rada stanowi na zalecenie Komisji, po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

W załączniku I do Aktu przystąpienia zamieszczono wykaz odpowiednich konwencji i protokołów. Wykaz ten obejmuje Konwencję o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., protokoły do niej z dni 27 września 1996 r. i 29 listopada 1996 r. oraz Protokół drugi z dnia 19 czerwca 1997 r., które zostały przyjęte na podstawie Tytułu VI Traktatu UE i ustanawiają wspólne podstawy prawnokarnej ochrony interesów finansowych WE.

Konwencja i protokoły do niej z dni 27 września 1996 r. oraz 29 listopada 1996 r. weszły w życie dnia 17 października 2002 r. po ratyfikacji przez ówczesnych 15 państw członkowskich, protokół z dnia 19 czerwca 1997 r. wszedł w życie w dniu 19 maja 2009 r. po ratyfikacji przez ówczesnych 27 państw członkowskich.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Aktu przystąpienia nie jest konieczne dokonanie dostosowań w związku z niniejszym zaleceniem Komisji dotyczącym przystąpienia Chorwacji do wyżej wymienionych konwencji i protokołów. Komisja zaleca, by Rada przyjęła decyzję w celu ustalenia daty wejścia w życie tych konwencji w odniesieniu do Chorwacji.

W związku z tym sprawozdawca opowiada się za zatwierdzeniem zalecenia Komisji.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

25.1.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jeppe Kofod

GŁOSOWANIE KOŃCOWE IMIENNE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Objaśnienie symboli:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymali się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności