RAPORT referitor la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

1.2.2016 - (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)) - *

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Tomáš Zdechovský

Procedură : 2015/0210(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0019/2016
Texte depuse :
A8-0019/2016
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la recomandarea de decizie a Consiliului privind aderarea Croației la Convenția din 26 iulie 1995, încheiată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 27 septembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, la Protocolul din 29 noiembrie 1996, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind interpretarea de către Curtea de Justiție a Comunităților Europene, prin intermediul unor hotărâri preliminare, a Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene și la al doilea Protocol din 19 iunie 1997, încheiat în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, la Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere recomandarea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2015)0458),

–  având în vedere articolul 3 alineatele (4) și (5) din Actul de aderare a Croației, în temeiul căruia Parlamentul a fost consultat de către Consiliu (C8-0296/2015),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0019/2016),

1.  aprobă recomandarea Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

EXPUNERE DE MOTIVE

Actul de aderare a Republicii Croația din 2011 a introdus un sistem simplificat pentru aderarea Croației la convențiile (și protocoalele) încheiate de statele membre în temeiul articolului 34 din TUE (anterior articolul K.3 din TUE). Articolul 3 alineatele (4) și (5) din act prevede că Croația aderă la aceste convenții și protocoale în temeiul Actului de aderare.

Articolul 3 alineatul (5) din actul de aderare prevede că, în acest scop, Consiliul adoptă o decizie privind stabilirea datei la care aceste convenții intră în vigoare cu privire la Croația și adaptările care trebuie aduse acestor convenții ca urmare a aderării noului stat membru (ceea ce ar include, în orice caz, adoptarea convențiilor în limba croată, astfel încât aceste versiuni să fie „în egală măsură autentice”). Consiliul acționează la recomandarea Comisiei, după consultarea Parlamentului European.

Anexa I la Actul de aderare conține lista convențiilor și protocoalelor în cauză. Respectiva listă cuprinde Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 26 iulie 1995, protocoalele la aceasta din 27 septembrie 1996, din 29 noiembrie 1996 și cel de-al 2-lea protocol din 19 iunie 1997, toate adoptate în temeiul titlului VI din Tratatul privind UE, în scopul stabilirii unei baze comune pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene în cadrul dreptului penal.

Convenția și protocoalele la aceasta din 27 septembrie 1996 și 29 noiembrie 1996 au intrat în vigoare la 17 octombrie 2002, în urma ratificării de către cele 15 state membre de la acea dată, iar protocolul din 19 iunie 1997 a intrat în vigoare la 19 mai 2009, în urma ratificării de către cele 27 de state membre de la acea dată.

Nu este necesar ca prin prezenta recomandare a Comisiei să se efectueze adaptările cerute ca urmare a aderării Croației la convenția și la protocoalele la aceasta menționate anterior, în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din Actul de aderare. Comisia recomandă Consiliului să adopte o decizie în vederea stabilirii datei la care aceste convenții intră în vigoare pentru Croația.

Prin urmare, raportorul sugerează aprobarea prezentei recomandări a Comisiei.

REZULTATUL VOTULUI FINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

25.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

2

1

Membri titulari prezenţi la votul final

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Jeppe Kofod

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Legendă:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri