SPRÁVA o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

1.2.2016 - (COM(2015)0458 – C8‑0296/2015 – 2015/0210(NLE)) - *

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Tomáš Zdechovský

Postup : 2015/0210(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0019/2016
Predkladané texty :
A8-0019/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o odporúčaní na rozhodnutie Rady o pristúpení Chorvátska k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 27. septembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, protokolu o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev z 29. novembra 1996 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii a druhému protokolu k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 19. júna 1997 vypracovanému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii

(COM(2015)0458 – C8‑0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie pre Radu (COM(2015)0458),

–  so zreteľom na článok 3 ods. 4 a 5 Aktu o pristúpení Chorvátska, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0296/2015),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0019/2016),

1.  schvaľuje odporúčanie Komisie;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zmluvou o pristúpení Chorvátskej republiky z roku 2011 sa zaviedol zjednodušený systém pre pristúpenie Chorvátska k dohovorom (a protokolom), ktoré uzatvorili členské štáty na základe článku 34 ZEÚ (predtým článok K.3 ZEÚ). V článku 3 ods. 4 a 5 aktu sa stanovuje, že Chorvátsko pristupuje k týmto dohovorom a protokolom na základe aktu o pristúpení.

V článku 3 ods. 5 aktu o pristúpení sa na tento účel stanovuje, že Rada prijme rozhodnutie, v ktorom stanoví dátum nadobudnutia platnosti týchto dohovorov pre Chorvátsko a vykoná k týmto dohovorom všetky úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia nového členského štátu (ku ktorým v každom prípade patrí prijatie dohovorov v chorvátskom jazyku, aby aj tieto znenia mohli byť „rovnako autentické“). Rada koná na základe odporúčania Komisie a po porade s Európskym parlamentom.

V prílohe I k aktu o pristúpení sa uvádza zoznam dotknutých dohovorov a protokolov. Daný zoznam zahŕňa aj Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev z 26. júla 1995, jeho protokoly z 27. septembra 1996 a z 29. novembra 1996 a druhý protokol z 19. júna 1997, ktoré boli všetky prijaté podľa hlavy VI Zmluvy o EÚ a majú za cieľ vytvoriť spoločný základ pre trestnoprávnu ochranu finančných záujmov ES.

Dohovor a jeho protokoly z 27. septembra 1996 a 29. novembra 1996 nadobudli platnosť 17. októbra 2002 po ich ratifikácii vtedajšími 15 členskými štátmi a protokol z 19. júna 1997 nadobudol platnosť 19. mája 2009 po jeho ratifikácii vtedajšími 27 členskými štátmi.

Nie je nutné, aby sa týmto odporúčaním Komisie vykonali v súlade s článkom 3 ods. 5 aktu o pristúpení úpravy potrebné z dôvodu pristúpenia Chorvátska k uvedenému dohovoru a jeho protokolom. Komisia odporúča, aby Rada prijala rozhodnutie, v ktorom stanoví dátum nadobudnutia platnosti týchto dohovorov pre Chorvátsko.

Spravodajca preto odporúča schválenie tohto odporúčania Komisie.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

25.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

48

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jeppe Kofod

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania