POROČILO o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

1.2.2016 - (COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE)) - *

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Tomáš Zdechovský

Postopek : 2015/0210(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0019/2016
Predložena besedila :
A8-0019/2016
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o priporočilu za sklep Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. julija 1995, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 27. septembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, k Protokolu z dne 29. novembra 1996, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o razlagi Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti s predhodnim odločanjem Sodišča Evropskih skupnosti in k Drugemu protokolu z dne 19. junija 1997, pripravljenemu na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, h Konvenciji o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0458),

–  ob upoštevanju člena 3(4) in (5) Akta o pristopu Hrvaške, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0296/2015),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0019/2016),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

OBRAZLOŽITEV

Z aktom o pristopu Republike Hrvaške iz leta 2011 se uveljavlja poenostavljeni sistem pristopa Hrvaške h konvencijam (in protokolom), ki so jih države članice sklenile na podlagi člena 34 PEU (prej člen K.3 PEU). Člen 3(4) in (5) navedenega akta določa, da Hrvaška k tem konvencijam in protokolom pristopa na podlagi Akta o pristopu.

Člen 3(5) Akta o pristopu določa, da Svet v ta namen sprejme sklep, s katerim določi datum začetka veljavnosti konvencij za Hrvaško ter jih ustrezno spremeni, kot je potrebno ob pristopu nove države članice (kar v vsakem primeru vključuje sprejetje konvencij v hrvaškem jeziku, da so lahko te različice „enako verodostojne“). Svet sprejme sklep na podlagi priporočila Komisije ter po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Priloga I k Aktu o pristopu vsebuje seznam zadevnih konvencij in protokolov. Na seznamu so Konvencija z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, njena protokola z dne 27. septembra 1996 in 29. novembra 1996 ter Drugi protokol z dne 19. junija 1997, ki so bili sprejeti v skladu z naslovom VI Pogodbe EU in namenjeni vzpostavitvi skupne podlage za kazenskopravno zaščito finančnih interesov ES.

Konvencija ter njena protokola z dne 27. septembra 1996 in 29. novembra 1996 so začeli veljati 17. oktobra 2002, potem ko jih je ratificiralo tedanjih 15 držav članic, drugi protokol z dne 19. junija 1997 pa je začel veljati 19. maja 2009, potem ko ga je ratificiralo tedanjih 27 držav članic.

V tem priporočilu Komisije ni treba izvesti prilagoditev, ki bi bile potrebne zaradi pristopa Hrvaške k navedeni konvenciji in njenim protokolom v skladu s členom 3(5) Akta o pristopu. Komisija priporoča, naj Svet določi datum za začetek veljavnosti teh konvencij za Hrvaško.

Poročevalec priporoča sprejetje priporočila Komisije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

25.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

48

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jeppe Kofod

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Ana Gomes, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Péter Niedermüller, Emilian Pavel, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani