Förfarande : 2015/0210(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0019/2016

Ingivna texter :

A8-0019/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/02/2016 - 7.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0054

BETÄNKANDE     *
PDF 360kWORD 83k
1.2.2016
PE 571.723v02-00 A8-0019/2016

om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Tomáš Zdechovský

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rekommendationen till rådets beslut om Republiken Kroatiens anslutning till konventionen av den 26 juli 1995, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 27 september 1996, som upprättats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, protokollet av den 29 november 1996, upprättat på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, om förhandsavgörande av Europeiska gemenskapernas domstol angående tolkningen av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, samt det andra protokollet av den 19 juni 1997, som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

(COM(2015)0458 – C8-0296/2015 – 2015/0210(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet (COM(2015)0458),

–  med beaktande av artikel 3.4 och 3.5 i Kroatiens anslutningsakt, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0296/2015),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0019/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens rekommendation.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

MOTIVERING

Genom 2011 års anslutningsakt för Kroatien infördes ett förenklat system för Kroatiens anslutning till de konventioner (och protokoll) som medlemsstaterna ingått på grundval av artikel 34 (tidigare artikel K 3) i fördraget om Europeiska unionen. Enligt artikel 3.4 och 3.5 i anslutningsakten ska Kroatien helt enkelt ansluta sig till dessa konventioner och protokoll i kraft av anslutningsakten.

Enligt artikel 3.5 i anslutningsakten ska rådet i detta syfte anta ett beslut för att fastställa vilken dag dessa konventioner ska träda i kraft för Kroatien och för att göra alla de anpassningar av konventionerna som krävs på grund av den nya medlemsstatens anslutning (vilket i alla händelser skulle omfatta antagandet av konventionerna på det kroatiska språket, så att dessa versioner äger lika giltighet). Rådet ska besluta på rekommendation av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet.

Bilaga I till anslutningsakten innehåller en förteckning över de konventioner och protokoll som berörs. Förteckningen omfattar konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen av den 26 juli 1995, dess protokoll av den 27 september 1996 och av den 29 november 1996 och det andra protokollet av den 19 juni 1997, som alla antagits enligt avdelning VI i EU-fördraget, och syftar till att fastställa en gemensam grund för straffrättsligt skydd av gemenskapens ekonomiska intressen.

Konventionen och dess protokoll av den 27 september 1996 och av den 29 november 1996 trädde i kraft den 17 oktober 2002 sedan de ratificerats av de dåvarande 15 medlemsstaterna, medan protokollet av den 19 juni 1997 trädde i kraft den 19 maj 2009 sedan det ratificerats av de dåvarande 27 medlemsstaterna.

Det är inte nödvändigt att i denna rekommendation från kommissionen göra de anpassningar i den tidigare nämnda konventionen och dess protokoll som anslutningen av Kroatien kräver, i enlighet med artikel 3.5 i anslutningsakten. Kommissionen rekommenderar att rådet ska anta ett beslut för att fastställa vilken dag dessa konventioner ska träda i kraft för Kroatien.

Föredraganden rekommenderar därför att kommissionens rekommendation godkänns.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

25.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

48

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jeppe Kofod

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

48

+

ALDE

Gérard Deprez, Louis Michel, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Marek Jurek, Branislav Škripek, Helga Stevens, Beatrix von Storch

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Pál Csáky, Rachida Dati, Frank Engel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, József Nagy, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

EFDD

Kristina Winberg

NI

Udo Voigt

1

0

ENF

Lorenzo Fontana

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy