ZPRÁVA     ***I
PDF 500kWORD 79k
3.2.2016
PE 539.747v03-00 A8-0022/2016

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

(COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodajka: Laura Ferrara

(Kodifikace – článek 103 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

(COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0350),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0194/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(1),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0022/2016),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

v Bruselu dne 17. prosince 2015

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

COM(2015) 350 final ze dne 17. 7. 2015 – 2014/0175 (COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 21. října 2015 sešla poradní skupina složená ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby prozkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi poradní skupina přezkoumala pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických, a dospěla jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby    vedoucí právní služby    generální ředitel

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Cla na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (kodifikované znění)

Referenční údaje

COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – 2014/0175(COD)

Datum předložení EP

17.7.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

JURI

28.1.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Laura Ferrara

9.10.2014

 

 

 

Předchozí zpravodajové

Andrzej Duda

 

 

 

Datum přijetí

28.1.2016

 

 

 

Datum předložení

3.2.2016

(1)

Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.

Právní upozornění - Ochrana soukromí