RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)

  3.2.2016 - (COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD)) - ***I

  Comisia pentru afaceri juridice
  Raportoare: Laura Ferrara
  (Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat)

  (COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD))

  (Procedura legislativă ordinară – codificare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0350),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0194/2015),

  –  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[1],

  –  având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0022/2016),

  A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

  1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  ANEXĂ AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

   

   

   

   

  GRUPUL CONSULTATIV

  AL SERVICIILOR JURIDICE

  Bruxelles, 17 decembrie 2015

  AVIZ

    ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

      CONSILIULUI

      COMISIEI

  Propunere modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (codificare)

  COM(2015)0350 din 17.7.2015 - 2014/0175 (COD)

  Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, Grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 21 octombrie 2015 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

  La respectiva reuniune, în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului din 25 aprilie 2005 de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii, Grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea reprezintă o codificare directă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

  F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

  Jurisconsult      Jurisconsult      Director General

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

  Titlu

  Drepturi vamale la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (codificare)

  Referințe

  COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – 2014/0175(COD)

  Data prezentării la PE

  17.7.2015

   

   

   

  Comisie competentă în fond

         Data anunțului în plen

  JURI

  28.1.2015

   

   

   

  Raportori

         Data numirii

  Laura Ferrara

  9.10.2014

   

   

   

  Raportori substituiți

  Andrzej Duda

   

   

   

  Data adoptării

  28.1.2016

   

   

   

  Data depunerii

  3.2.2016

  • [1]  OJ C 102, 4.4.1996, p. 2.