POROČILO     ***I
PDF 460kWORD 63k
3.2.2016
PE 539.747v03-00 A8-0022/2016

o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

(COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalka: Laura Ferrara

(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

(COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – 2014/0175(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0350),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0194/2015),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0022/2016),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije obravnavani predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 17. decembra 2015

MNENJE

  ZA   EVROPSKI PARLAMENT

    SVET

    KOMISIJO

Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

COM(2015)0350, 17.7.2015 – 2014/0175 (COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je 21. oktobra 2015 sestala posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, da bi proučila omenjeni predlog Komisije.

Skupina je na tem sestanku preučila predlog uredbe Evropskega parlamenta Sveta o kodifikaciji uredbe Sveta (ES) št. 673/2005 z dne 25. aprila 2005 o uvedbi dodatnih carin za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike in soglasno sklenila, da gre pri predlogu zgolj za kodifikacijo obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec    Pravni svetovalec    Generalni direktor


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Carine za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (kodificirano besedilo)

Referenčni dokumenti

COM(2015)0350 – C8-0194/2015 – COM(2014)0343 – C8-0024/2014 – 2014/0175(COD)

Datum predložitve EP

17.7.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

28.1.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Laura Ferrara

9.10.2014

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Andrzej Duda

 

 

 

Datum sprejetja

28.1.2016

 

 

 

Datum predložitve

3.2.2016

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov