Postup : 2013/0157(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0023/2016

Předložené texty :

A8-0023/2016

Rozpravy :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Hlasování :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Vysvětlení hlasování
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

ZPRÁVA     ***I
PDF 1030kWORD 647k
17.2.2016
PE 557.153v03-00 A8-0023/2016

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů

(COM(2013)0296 – C8‑0144/2013 – 2013/0157(COD))

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

Zpravodaj: Knut Fleckenstein

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů

(COM(2013)0296 – C8‑0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0296),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0144/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené v rámci protokolu č. 2 o uplatňování zásad subsidiarity a proporcionality španělskou poslaneckou sněmovnou a španělským senátem, francouzským národním shromážděním, italským senátem, lotyšským parlamentem, maltským parlamentem, polským sejmem a polským senátem a švédským parlamentem, v němž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. července 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 28. listopadu 2013​(2)

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0023/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterou se zřizuje rámec pro přístup na trh přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů

kterou se zřizuje rámec pro organizaci přístavních služeb a pro finanční transparentnost přístavů

(Text s významem pro EHP)

(Text s významem pro EHP)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a) Přístavy jsou schopny přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti evropských průmyslových odvětví na světových trzích a zároveň vytvářet přidanou hodnotu a pracovní místa ve všech pobřežních oblastech Unie. Pro řešení výzev, jimž odvětví námořní dopravy čelí, jako jsou neefektivní postupy v rámci udržitelného dopravního a logistického řetězce, je velmi důležité, aby opatření, která jsou uvedena ve sdělení Komise nazvaném „Přístavy jako motor růstu“ pojednávajícím o zjednodušení administrativy, byla prováděna souběžně s tímto nařízením. Hlavní překážku pro konkurenceschopnost pobřežní plavby a efektivnost přístavů Unie představují složité správní postupy celního odbavení, v jejichž důsledku dochází v přístavech k prodlevám.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Velká míra zjednodušení celních postupů může znamenat značnou ekonomickou výhodu z hlediska konkurenceschopnosti přístavů. V zájmu předcházení nekalé hospodářské soutěži přístavů a omezování celních formalit, jež mohou závažným způsobem poškozovat finanční zájmy Unie, by měly přístavní orgány přijmout řádnou a účinnou politiku založenou na zvažování rizik s cílem zamezit narušování hospodářské soutěže. Členské státy a Komise by měly tyto postupy účinně a pravidelně monitorovat a Komise by měla vyhodnotit, zda je nutné přijmout k řešení problému nekalé hospodářské soutěže příslušná opatření.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Drtivá většina námořní dopravy Unie prochází námořními přístavy transevropské dopravní sítě. Za účelem dosažení cíle tohoto nařízení přiměřeným způsobem, aniž by byla ukládána zbytečná zátěž jiným přístavům, by se toto nařízení mělo vztahovat na přístavy transevropské dopravní sítě, z nichž každý hraje důležitou úlohu v rámci evropského dopravního systému, a to buď proto, že obsluhuje více než 0,1 % celkového objemu nákladu EU či celkového počtu cestujících, nebo proto, že zlepšuje regionální přístupnost ostrovních nebo okrajových oblastí, aniž by tím ovšem byla dotčena možnost členských států rozhodnout o použití tohoto nařízení i v jiných přístavech. Vzhledem k tomu, že se nepoužívají k přímému vjezdu a výjezdu z přístavů, nemají lodivodské služby prováděné v hlubokém moři přímý vliv na efektivitu přístavů, a nemusí být tedy zahrnuty do tohoto nařízení.

(4) Drtivá většina námořní dopravy Unie prochází námořními přístavy transevropské dopravní sítě. Za účelem dosažení cíle tohoto nařízení přiměřeným způsobem, aniž by byla ukládána zbytečná zátěž jiným přístavům, by se toto nařízení mělo vztahovat pouze na námořní přístavy transevropské dopravní sítě, z nichž každý hraje důležitou úlohu v rámci evropského dopravního systému, a to buď proto, že obsluhuje více než 0,1 % celkového objemu nákladu EU či celkového počtu cestujících, nebo proto, že zlepšuje regionální přístupnost ostrovních nebo okrajových oblastí. Toto nařízení by však mělo členským státům umožnit, aby se rozhodly, zda jej použít na námořní přístavy komplexní transevropské dopravní sítě situované v nejvzdálenějších regionech. Členské státy by rovněž měly mít možnost zavést výjimky, aby zabránily nadměrné administrativní zátěži těch námořních přístavů komplexní transevropské dopravní sítě, jejichž roční provoz nedává důvod k plnému uplatňování tohoto nařízení. Vzhledem k tomu, že se nepoužívají k přímému vjezdu a výjezdu z přístavů, nemají lodivodské služby prováděné v hlubokém moři přímý vliv na efektivitu přístavů, a nemusí být tedy zahrnuty do tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Toto nařízení nestanoví řídícím orgánům přístavu žádný konkrétní model správy přístavu. Za předpokladu, že jsou dodržována stávající pravidla týkající se finanční transparentnosti a přístupu na trh, mohou stávající modely správy přístavu, které jsou zavedeny na vnitrostátní úrovni v jednotlivých členských státech, zůstat i nadále zachovány v souladu s protokolem č. 26 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Cílem článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie je odstranit omezení volného pohybu služeb v Unii. V souladu s článkem 58 Smlouvy o fungování Evropské unie by tohoto cíle mělo být dosaženo v rámci ustanovení hlavy o dopravě, konkrétně čl. 100 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Poskytování služeb vlastními silami spočívající v tom, že přepravní společnosti nebo poskytovatelé přístavních služeb zaměstnávají pracovníky, které si sami vyberou, a že sami poskytují přístavní služby, je v řadě členských států z důvodu bezpečnosti nebo ze sociálních důvodů regulováno. Zúčastněné strany, s nimiž Komise svůj připravovaný návrh konzultovala, zdůraznily, že udělení všeobecného oprávnění poskytovat služby vlastními silami na úrovni Unie by vyžadovalo další pravidla upravující bezpečnostní a sociální otázky s cílem zamezit případným negativním dopadům v těchto oblastech. V této fázi se tedy zdá vhodné neupravovat tuto otázku na úrovni Unie a ponechat na členských státech, zda budou přístavní služby poskytované vlastními silami regulovat, či ne. Nařízení by se proto mělo vztahovat pouze na poskytování přístavních služeb za úplatu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) V zájmu účinné, bezpečné a ekologicky vhodné správy přístavu by řídící orgán přístavu měl mít možnost požadovat, aby poskytovatelé přístavních služeb byli schopni prokázat, že splňují minimální požadavky na poskytování služeb vhodným způsobem. Tyto minimální požadavky by měly být omezeny na jasně vymezený soubor podmínek týkajících se odborné kvalifikace provozovatelů, mimo jiné i co se týče odborné přípravy, a požadovaného zařízení a měly by být transparentní, nediskriminační, objektivní a relevantní pro poskytování přístavní služby.

(7) V zájmu účinné, bezpečné a ekologicky vhodné správy přístavu by řídící orgán přístavu měl mít možnost požadovat, aby poskytovatelé přístavních služeb byli schopni prokázat, že splňují minimální požadavky na poskytování služeb vhodným způsobem. Tyto minimální požadavky by měly být omezeny na jasně vymezený soubor podmínek týkajících se odborné kvalifikace provozovatelů, zařízení potřebného k poskytování příslušné přístavní služby, dostupnosti této služby a dodržování požadavků námořní bezpečnosti. Tyto minimální požadavky by měly zohledňovat i ekologické požadavky a vnitrostátní sociální normy a bezúhonnost poskytovatele přístavní služby.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Všichni poskytovatelé služeb, a zejména pak ti, kteří jsou novými subjekty na trhu, by měli prokázat, že jsou schopni s nasazením svého vlastního personálu a zařízení obsloužit určitý minimální počet plavidel. Poskytovatelé služeb by měli uplatňovat příslušná ustanovení a pravidla včetně platných pracovněprávních předpisů, platných kolektivních dohod a požadavků přístavu týkajících se kvality.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Při rozhodování o tom, zda poskytovatel služby splnil požadavek na bezúhonnost, by členský stát měl zvážit, zda existují pádné důvody pro pochybnosti o bezúhonnosti poskytovatele přístavní služby, správce přístavu či jakýchkoli dalších souvisejících osob, které může členský stát určit, a to např. v souvislosti s obviněním nebo sankcemi uvalenými v jakémkoli členském státě kvůli vážným trestným činům či porušení platných unijních nebo vnitrostátních předpisů, a to mimo jiné v následujících oblastech: sociální právo, pracovní právo, právní předpisy o bezpečnosti práce, právní předpisy na ochranu zdraví a na ochranu životního prostředí.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7c) V souladu s nařízením Rady (EHS) č. 3577/921a a rozhodnutím Soudního dvora ze dne 11. ledna 2007 ve věci C-251/04 Komise v. Řecká republika1b, na jejichž základě nelze usuzovat, že služby vlečných lodí lze přiřadit ke službám námořní dopravy, je možno z důvodů námořní bezpečnosti a ochrany životního prostředí v rámci minimálních požadavků stanovit, že lodě používané k vlečení nebo kotvení musí být registrovány v členském státě příslušného přístavu nebo plout pod jeho vlajkou;

 

_______________

 

1a Nařízení Rady (EHS) č. 3577/92 ze dne 7. prosince 1992 o uplatňování zásady volného pohybu služeb v námořní dopravě v členských státech (nařízení o námořní kabotáži) (Úř. věst. L 364, 12.12.1992, s. 7).

 

1bRozhodnutí Soudního dvora ze dne 11. ledna 2007 ve věci C-251/04, Komise v. Řecká republika, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Vzhledem k tomu, že přístavy tvoří omezené zeměpisné oblasti, přístup na trh by mohl v určitých případech podléhat omezením souvisejícím s nedostatečným rozsahem pozemku nebo v případě, že je pozemek vyhrazen pro určitý druh činností v souladu s formálním plánem rozvoje, který plánuje transparentním způsobem využití pozemku, a s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, jako jsou např. předpisy týkající se cílů územního plánování měst a venkova.

vypouští se

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Přístavní systém Unie je velmi rozmanitý a přístavní služby jsou v jeho rámci organizovány mnoha různými způsoby. Jednotný systém by proto nebyl vhodný. Pokud to okolnosti vyžadují, měly by řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán mít možnost počet poskytovatelů přístavních služeb omezit.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Jakýkoli záměr omezit počet poskytovatelů přístavních služeb by měl být zveřejněn příslušným orgánem v předstihu a měl by být plně odůvodněný, aby měly zúčastněné strany příležitost se k němu vyjádřit. Kritéria pro jakékoli omezení by měla být objektivní, transparentní a nediskriminační.

(11) Jakýkoli záměr omezit počet poskytovatelů přístavních služeb by měl být zveřejněn řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem v předstihu. Kritéria pro jakékoli omezení by měla být objektivní, transparentní a nediskriminační.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby byl postup výběru poskytovatelů přístavních služeb otevřený a transparentní, jeho výsledek by měl být zveřejněn a zúčastněným stranám by měla být poskytnuta úplná dokumentace.

(12) Postup výběru poskytovatelů přístavních služeb a jeho výsledek by měly být zveřejněny a měly by být nediskriminační, transparentní a otevřené všem zúčastněným stranám.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Výběrové řízení na poskytovatele přístavních služeb by se v případě, že počet těchto poskytovatelů je omezen, mělo řídit zásadami a postupem stanoveným ve směrnici ../../… [o udělování koncesí]7, a to včetně prahové hodnoty a způsobu určení hodnoty smluv a rovněž definice podstatných změn a prvků souvisejících s trváním smlouvy.

vypouští se

__________________

 

7 Návrh směrnice o udělování koncesních smluv COM(2011) 897 v konečném znění.

 

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Ve svém interpretačním sdělení ze dne 1. srpna 2006 o právních předpisech Společenství použitelných pro zadávání zakázek, na které se plně nebo částečně nevztahují směrnice o zadávání veřejných zakázek (2006/C 179/02), poskytla Komise jasný rámec pro výběrové postupy, které nespadají do působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek a v jejichž rámci nejsou zakázky udělovány ve formě koncesních smluv.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Důvodem k využití možnosti závazků veřejné služby k omezení počtu poskytovatelů přístavní služby by měl být pouze veřejný zájem, a to za účelem zajištění přístupnosti přístavní služby pro všechny uživatele, dostupnosti přístavní služby po celý rok nebo cenové dostupnosti přístavní služby pro určitou kategorii uživatelů.

(14) Důvodem k využití možnosti závazků veřejné služby k omezení počtu poskytovatelů přístavní služby by měl být pouze veřejný zájem, a to za účelem zajištění přístupnosti přístavní služby pro všechny uživatele, dostupnosti přístavní služby po celý rok, cenové dostupnosti přístavní služby pro určitou kategorii uživatelů a bezpečných, zabezpečených a ekologicky udržitelných přístavních operací.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Příslušné orgány určené v členském státě by měly mít možnost rozhodnout, zda budou poskytovat přístavní služby se závazky veřejné služby samy, nebo zda poskytování těchto služeb svěří přímo internímu provozovateli. V případě, že se příslušný orgán rozhodne poskytovat službu sám, může službu poskytovat prostřednictvím svých pracovníků nebo pracovníků, které tím pověří. Komise by měla být informována, pokud je toto omezení uplatňováno ve všech přístavech sítě TEN-T na území jednoho z členských států. V případech, kdy příslušné orgány v jednom z členských států tuto volbu upřednostňují, by se poskytování přístavních služeb interními provozovateli mělo omezit pouze na přístav nebo na přístavy, pro něž byli tito interní provozovatelé určeni. Kromě toho by v takových případech poplatky za přístavní služby účtované těmito provozovateli měly být předmětem dohledu ze strany nezávislého orgánu dohledu.

(18) Řídící orgán přístavu nebo příslušné orgány určené v členském státě by měly mít možnost rozhodnout, zda budou poskytovat přístavní služby samy, nebo zda poskytování těchto služeb svěří přímo internímu provozovateli. V případě, že se příslušný orgán rozhodne poskytovat službu sám, může službu poskytovat prostřednictvím svých pracovníků nebo pracovníků, které tím pověří. Komise by měla být informována, pokud je toto omezení uplatňováno ve všech námořních přístavech sítě TEN-T na území jednoho z členských států. V případech, kdy příslušné orgány v jednom z členských států poskytují přístavní služby v rámci závazků veřejné služby, by se poskytování přístavních služeb interními provozovateli mělo omezit pouze na přístav nebo na přístavy, pro něž byli tito interní provozovatelé určeni. Kromě toho by v takových případech poplatky za přístavní služby účtované těmito provozovateli měly být předmětem nezávislého dohledu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Členské státy by si měly uchovat pravomoc zajistit přiměřenou úroveň sociální ochrany pro zaměstnance podniku poskytujícího přístavní služby. Toto nařízení nesmí mít dopad na uplatňování sociálních a pracovněprávních předpisů členských států. Pokud s sebou v případě omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb uzavření smlouvy o jejich poskytování může nést změnu jejich poskytovatele, měly by mít příslušné orgány možnost požádat zvoleného poskytovatele služeb, aby uplatňoval ustanovení směrnice Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů11.

(19) Členské státy by si měly uchovat pravomoc zajistit přiměřenou úroveň sociální ochrany pro zaměstnance podniku poskytujícího přístavní služby. Toto nařízení by nemělo mít dopad na uplatňování sociálních a pracovněprávních předpisů členských států a mělo by zohledňovat článek 28 Listiny základních práv Evropské unie. Pokud s sebou uzavření smlouvy o poskytování přístavních služeb může nést změnu jejich poskytovatele, měl by příslušný orgán v případě převodu zaměstnanců požadovat, aby zvolený poskytovatel služeb uplatňoval ustanovení směrnice Rady 2001/23/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zachování práv zaměstnanců v případě převodů podniků, závodů nebo částí podniků nebo závodů11.

__________________

__________________

11 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

11 Úř. věst. L 82, 22.3.2001, s. 16.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Má-li se v tak složitém a konkurenčním odvětví, jako jsou přístavní služby, zajistit zdraví a bezpečnost přístavních dělníků, kvalita služeb a konkurenceschopnost přístavů Unie, je naprosto nezbytné, aby nově přijatí zaměstnanci byli zaškolováni a aby ti stávající soustavně rozvíjeli své dovednosti. Členské státy by měly učinit opatření nutná k zajištění toho, aby bylo každému pracovníkovi v přístavním odvětví příslušné školení poskytnuto. Výbor pro sociální dialog v odvětví přístavnictví působící na úrovni EU by měl být schopen vypracovat pokyny pro stanovení školících požadavků s cílem zajistit vysokou kvalitu vzdělávání a odborné přípravy přístavních dělníků, minimalizovat nebezpečí nehod a vyhovět budoucím požadavkům odvětví s ohledem na technologické a logistické změny dané požadavky zákazníků.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b) Evropské přístavnictví čelí řadě problémů, které mohou mít dopad jak na jeho konkurenceschopnost, tak na jeho sociální rozměr. Mezi těmito problémy jsou: stálé zvětšování plavidel, konkurence ze strany mimounijních přístavů, zvyšující se tržní síla v důsledku vytváření aliancí přepravních společností, potřeba včas vyjednat nové pracovní vzorce a poskytnout náležité školení týkající se technologických inovací a minimalizovat jejich sociální dopad, rostoucí objemy, které jsou stále více spojovány do klastrů, nedostatek přiměřených investic do infrastruktur ve vnitrozemí, odstranění administrativních překážek pro vnitřní trh, měnící se energetické podmínky a rostoucí společenský a environmentální tlak. Členské státy by spolu se sociálními partnery měly tyto problémy řešit a přijmout opatření s cílem zaručit konkurenceschopnost odvětví a také předcházet nejistým pracovním podmínkám v přístavech, a to navzdory proměnlivé poptávce po přístavní pracovní síle.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19c) Komise a členské státy by měly podporovat veškeré modely organizace přístavní práce, které zajišťují kvalitní pracovní místa a bezpečné pracovní podmínky. Jakékoli nutné změny je třeba prosazovat pouze prostřednictvím jednání mezi sociálními partnery, přičemž Komise by měla výsledkům těchto jednání věnovat patřičnou pozornost.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19d) Automatizace a technologické inovace nabízejí příležitost ke zlepšení účinnosti a bezpečnosti přístavů. Před zavedením významných změn by zaměstnavatelé měli spolupracovat s odborovými svazy přístavních dělníků, aby se zajistilo nutné zaškolení a rekvalifikace pracovníků a aby bylo možno nalézt pro obě strany vhodné způsoby snížení nepříznivých dopadů tohoto vývoje na zdravotní podmínky pracovníků a jejich pracovní bezpečnost a zaměstnatelnost.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) V mnohých přístavech je přístup na trh pro poskytovatele služeb odbavování nákladu a služeb terminálů pro osobní dopravu poskytován prostřednictvím veřejných koncesních smluv. Na tento typ smluv se bude vztahovat směrnice …/… [o udělování koncesí]. Na tento typ smluv se bude vztahovat směrnice …/… [o udělování koncesí]. Kapitola II tohoto nařízení by proto neměla platit pro služby odbavování nákladu a služby osobní dopravy, nicméně členské státy by i nadále přesto měly mít možnost svobodně rozhodnout, že na tyto dva typy služeb pravidla této kapitoly použijí. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že při uzavírání jiných typů smluv, jež veřejné orgány používají k poskytování přístupu na trh služeb odbavování nákladu a cestujících na terminálech, jsou příslušné orgány vázány zásadami transparentnosti a nediskriminace. Tyto zásady jsou plně použitelné, pokud jde o poskytování jakékoli přístavní služby.

(20) Kapitola II tohoto nařízení by neměla platit pro služby odbavování nákladu a služby osobní dopravy. Soudní dvůr Evropské unie potvrdil, že při uzavírání jiných než veřejných koncesních smluv, jež veřejné orgány používají k poskytování přístupu na trh služeb odbavování nákladu a cestujících na terminálech, jsou příslušné orgány vázány zásadami transparentnosti a nediskriminace. Tyto zásady jsou plně použitelné, pokud jde o poskytování jakékoli přístavní služby.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Podle usnesení Mezinárodní námořní organizace (IMO) č. A. 960 se ve všech vodách, v nichž se provádějí lodivodské služby, od lodivodů vyžaduje velká míra odborných zkušeností a znalost místních podmínek. Vzhledem k tomu, že IMO uznává, že je vhodné řídit lodivodské služby na regionální nebo místní úrovni, neměla by se na tyto služby vztahovat ustanovení kapitoly II tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a) Nástroj pro propojení Evropy umožňuje, aby přístavy v transevropské dopravní síti byly schopny v probíhajícím období 2014–2020 těžit z podpory Unie. Kromě toho má Komise v úmyslu vytvořit revidovaný rámec státní pomoci poskytované přístavům a vzhledem k tomu, že směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU1a rovněž zavádí nový legislativní rámec pro koncesní smlouvy, který rovněž bude mít vliv přístavní služby poskytované v rámci koncesí, je nutné, aby v rámci tohoto nařízení byla zavedena přísná pravidla týkající se transparentnosti finančních toků, jež umožní zabránit dumpingu a nekalé hospodářské soutěži mezi přístavy Unie.

 

_______________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Řídícímu orgánu přístavu, který je příjemcem veřejných finančních prostředků, je v případě, že plní rovněž funkci poskytovatele služeb, nezbytné uložit povinnost vést účetnictví k činnostem financovaným z veřejných prostředků a vykonávaným ve funkci řídícího orgánu přístavu odděleně od účetnictví k činnostem vykonávaným v podmínkách hospodářské soutěže, a to s cílem zajistit rovné podmínky, transparentnost při přidělování a využívání veřejných finančních prostředků a zamezit narušení trhu. V každém případě by mělo být zajištěno dodržování pravidel pro poskytování státní podpory.

(22) Řídícímu orgánu přístavu, který je příjemcem veřejných finančních prostředků, je v případě, že plní rovněž funkci poskytovatele služeb, nezbytné uložit povinnost vést účetnictví k činnostem financovaným z veřejných prostředků a vykonávaným ve funkci řídícího orgánu přístavu odděleně od účetnictví k činnostem vykonávaným v podmínkách hospodářské soutěže, a to s cílem zajistit rovné podmínky, transparentnost při přidělování a využívání veřejných finančních prostředků a zamezit narušení trhu. V každém případě by mělo být zajištěno dodržování pravidel pro poskytování státní podpory.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Námořní přístavy, jejichž obrat nedosahuje prahu stanoveného ve směrnici Komise 2006/111/ES, by povinnosti v oblasti transparentnosti uvedené v článku 12 tohoto nařízení měly splňovat v přiměřené míře, aniž by musely nést nadměrnou administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22b) S cílem zajistit spravedlivou soutěž a snížit administrativní zátěž by Komise měla písemně upřesnit význam pojmu státní podpora s ohledem na financování přístavní infrastruktury, přičemž by měla vzít v potaz, že přístup veřejnosti a obranná infrastruktura, ať už námořní nebo pozemní, která je přístupná všem potenciálním uživatelům za stejných nediskriminačních podmínek, a infrastruktura spojená s provozem nehospodářských služeb obecného zájmu, mají neekonomický charakter, jelikož jejich účely jsou převážně veřejného rázu. Tento druh infrastruktury spadá do pravomoci členského státu, který zajišťuje obecné potřeby obyvatelstva.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22c) Komise by měla rovněž včas a na základě konzultace s odvětvím určit, které veřejné prostředky na investice do přístavní infrastruktury spadají do působnosti nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách)1a.

 

_________________

 

1aNařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Poplatky za přístavní služby účtované poskytovateli přístavních služeb, kteří nejsou určeni na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního postupu, s sebou nesou vyšší riziko zneužívání cen vzhledem k monopolnímu nebo oligopolnímu postavení poskytovatelů a skutečnosti, že toto jejich postavení na trhu nemůže nikdo narušit. Totéž platí pro poplatky účtované interními provozovateli ve smyslu tohoto nařízení. V případě absence poctivých tržních mechanismů by u těchto služeb měla být zavedena úprava, která by zajistila, aby poplatky, jež se účtují, odrážely běžné podmínky příslušného trhu a byly stanoveny transparentním a nediskriminačním způsobem.

(23) Poplatky za přístavní služby účtované poskytovateli přístavních služeb, kteří nejsou určeni na základě otevřeného, transparentního a nediskriminačního postupu, a poplatky účtované poskytovateli lodivodských služeb, kteří svou činnost nevykonávají v podmínkách faktické hospodářské soutěže, s sebou nesou vyšší riziko zneužívání cen. V případě absence poctivých tržních mechanismů by u těchto služeb měla být zavedena úprava, která by zajistila, aby poplatky, jež se účtují, nebyly nepřiměřené ekonomické hodnotě poskytovaných služeb a byly stanoveny transparentním a nediskriminačním způsobem.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Mají-li být efektivní, měly by být poplatky za přístavní infrastrukturu každého jednotlivého přístavu stanoveny transparentním a nezávislým způsobem v souladu s jeho vlastní obchodní a investiční strategií.

(24) Úlohou řídícího orgánu přístavu je mimo jiné usnadňovat obchod a vystupovat jako prostředník mezi regionálními odvětvovými subjekty a provozovateli dopravy. V zájmu efektivnosti by tak poplatky za přístavní infrastrukturu každého jednotlivého přístavu měly být stanoveny transparentním a nezávislým způsobem v souladu s jeho vlastní obchodní a investiční strategií.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Za účelem podpory pobřežní plavby a jako pobídka pro přilákání plavidel s lepší než průměrnou environmentální výkonností nebo energetickou či uhlíkovou účinností dopravního provozu, zejména činností v námořní dopravě na moři i na pevnině, by mělo být povoleno odstupňování výše poplatků za přístavní infrastrukturu. Mělo by se tak částečně přispět k politikám životního prostředí a politikám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje přístavu a jeho okolí, zejména v důsledku omezení environmentální stopy plavidel zastavujících a setrvávajících v přístavu.

(25) Odstupňování výše poplatků za přístavní infrastrukturu je důležitým nástrojem řídícího orgánu přístavu a mělo by být povoleno. Výše poplatků za přístavní infrastrukturu se může lišit například za účelem podpory pobřežní plavby a jako pobídka pro přilákání plavidel s lepší než průměrnou environmentální výkonností nebo energetickou či uhlíkovou účinností dopravního provozu, zejména činností v námořní dopravě na moři i na pevnině. Mělo by se tak částečně přispět k politikám životního prostředí a politikám v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje přístavu a jeho okolí, zejména v důsledku omezení environmentální stopy plavidel zastavujících a setrvávajících v přístavu.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Měla by být k dispozici vhodná zařízení k zajištění pravidelných konzultací s uživateli přístavů, kteří jsou povinni hradit poplatek za přístavní infrastrukturu a/nebo poplatek za přístavní službu, když dochází k definování a změně poplatku za přístavní infrastrukturu a za přístavní službu. Řídící orgány přístavů by měly rovněž pravidelně konzultovat s jinými zúčastněnými stranami klíčové otázky související se zdravým rozvojem přístavu, jeho výkonností a jeho schopností přilákat a podnítit ekonomickou činnost, jako např. koordinaci přístavních služeb v rámci přístavního areálu a efektivitu spojení s vnitrozemím a administrativních postupů v přístavech.

(26) Měly by být zajištěny pravidelné konzultace s uživateli přístavů, kteří jsou povinni hradit poplatek za přístavní infrastrukturu a/nebo poplatek za přístavní službu, když dochází k definování a změně poplatku za přístavní infrastrukturu a za přístavní službu. Řídící orgány přístavů by měly rovněž pravidelně konzultovat s jinými zúčastněnými stranami klíčové otázky související se zdravým rozvojem přístavu, jeho výkonností a jeho schopností přilákat a podnítit ekonomickou činnost, jako např. koordinaci přístavních služeb v rámci přístavního areálu a efektivitu spojení s vnitrozemím a administrativních postupů v přístavech. Řídící orgán přístavu by měl soukromé investory, kteří do přístavu investují významným způsobem, zapojit do průběžných konzultací týkajících se rozvojových plánů přístavu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) K zajištění náležitého a efektivního uplatňování tohoto nařízení by v každém členském státě měl být určen nezávislý orgán dohledu, kterým by mohl být již existující orgán.

(27) V zájmu zavedení nezávislého mechanismu pro podávání stížností by v každém členském státě měl být určen jeden nebo více orgánů, které budou provádět nezávislý dohled. Mělo by být možné, aby k tomuto účelu byly určeny již existující subjekty, např. orgány pro hospodářskou soutěž, soudy, ministerstva nebo sekce ministerstev, které nejsou propojeny s řídícím orgánem přístavu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Jednotlivé nezávislé orgány dohledu by si měly vyměňovat informace o své práci a spolupracovat s cílem zajistit jednotné uplatňování tohoto nařízení.

(28) Jednotlivé orgány provádějící nezávislý dohled by měly navzájem spolupracovat a vyměňovat si informace o své práci v případech, které se týkají přeshraničních sporů a stížností.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) Pracovněprávní vztahy v přístavech mají velký vliv na fungování přístavů. Výbor pro sociální dialog v odvětví přístavnictví na úrovni EU proto poskytuje sociálním partnerům rámec pro dosažení výsledků týkajících se organizace práce a pracovních podmínek, například pokud jde o zdraví a bezpečnost, odbornou přípravu a kvalifikaci, politiku Unie v oblasti paliv s nízkým obsahem síry nebo přitažlivost odvětví pro mladé pracovníky a pro ženy.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Za účelem doplnění a pozměnění určitých prvků tohoto nařízení, které nejsou podstatné, a zejména k prosazování jednotného způsobu účtování ekologických poplatků, posílení konzistence těchto poplatků na úrovni Unie a zajištění společných zásad pro účtování těchto poplatků v souvislosti s podporou pobřežní plavby by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o společné klasifikace plavidel, paliv a typů činností, podle nichž by měly být poplatky za infrastrukturu odstupňovány, a společné zásady pro účtování poplatků za přístavní infrastrukturu.. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by měla při přípravě a zpracování aktů v přenesené pravomoci zajistit souběžné, včasné a náležité postoupení příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

vypouští se

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) V zájmu zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci týkající se vhodné úpravy výměny informací mezi nezávislými orgány dohledu. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí13.

vypouští se

__________________

 

13 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(30a) Komise se vyzývá, aby předložila legislativní návrh týkající se osvědčení o výjimce z povinných lodivodských služeb, aby podpořila jejich používání ve všech členských státech, a zlepšila tak efektivní fungování přístavů, a zejména aby podpořila pobřežní plavbu, pokud to dovolují bezpečnostní podmínky. Členské státy v návaznosti na posouzení rizika stanoví zvláštní požadavky, na jejichž základě budou tato osvědčení vydávána a které zohlední místní podmínky. Tyto požadavky by měly být transparentní, nediskriminační a přiměřené.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31) Vzhledem k tomu, že cílů tohoto nařízení, tedy zajištění modernizace přístavních služeb a vhodného rámce k přilákání nezbytných investic do všech přístavů transevropské dopravní sítě, nemohou v důsledku evropského rozměru, mezinárodní a přeshraniční povahy přístavů a související námořní činnosti v dostatečné míře dosáhnout členské státy, a lze jich tudíž s ohledem na potřebu docílit rovných podmínek v Evropě lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné.

(31) Vzhledem k tomu, že cílů tohoto nařízení, tedy zajištění rámce pro organizaci přístavních služeb a vhodného rámce k přilákání nezbytných investic do všech námořních přístavů transevropské dopravní sítě, nemohou v důsledku evropského rozměru, mezinárodní a přeshraniční povahy přístavů a související námořní činnosti v dostatečné míře dosáhnout členské státy, a lze jich tudíž s ohledem na potřebu docílit rovných podmínek v Evropě lépe dosáhnout na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je pro dosažení těchto cílů nezbytné. Přístavy Unie by měly být chráněny před přístavy třetích zemí, na které se nevztahují stejná organizační a provozní kritéria tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a) Pracovněprávní vztahy v přístavech mají významný vliv na činnost a fungování přístavů. Výbor pro sociální dialog v odvětví přístavnictví na úrovni EU by proto měl být schopen poskytnout sociálním partnerům Unie rámec pro případné schválení společných výsledků týkajících se sociálních otázek, které souvisejí s pracovněprávními vztahy v přístavech. Komise by v nezbytných případech měla tato jednání usnadnit a podporovat a nabídnout odbornou pomoc, aniž by zasahovala do autonomie sociálních partnerů. Sociální partneři Unie by měli mít možnost, pokud si to přejí, podat informace o jakémkoli dosaženém pokroku, tak aby je Komise mohla vzít v úvahu ve své zprávě o dopadech tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) jasný rámec pro přístup na trh přístavních služeb;

a) jasný rámec pro organizaci přístavních služeb;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) společná pravidla pro finanční transparentnost a poplatky, které mají být účtovány řídícími orgány nebo poskytovateli přístavních služeb.

b) společná pravidla pro finanční transparentnost a poplatky, které mají být účtovány řídícími orgány nebo poskytovateli přístavních služeb, na něž se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) hloubení;

vypouští se

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kromě toho se ustanovení čl. 12 odst. 2 tohoto nařízení použije také na hloubení.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny námořní přístavy transevropské základní dopravní sítě v souladu s jejich definicí v příloze I nařízení XXX [nařízení o hlavních směrech rozvoje TEN-T].

3. Toto nařízení se vztahuje na všechny námořní přístavy transevropské dopravní sítě uvedené na seznamu v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/20131a.

 

________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Tímto nařízením není dotčena žádná přístavní struktura, která dodržuje zásady uvedené v odst. 1 písm. a) a v odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Členské státy se mohou rozhodnout neuplatňovat toto nařízení na námořní přístavy globální transevropské dopravní sítě, které se nacházejí v nejvzdálenějších regionech uvedených v článku 349 SFEU. Pokud se členské státy rozhodnou na tyto námořní přístavy toto nařízení neuplatnit, vyrozumí o tomto rozhodnutí Komisi.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. „službami odbavování nákladu“ se rozumí organizace nákladu a manipulace s ním mezi plavidlem, na kterém je náklad naložen, a pevninou, ať už se jedná o dovoz, vývoz, nebo tranzit nákladu, včetně zpracování, přepravy a dočasného skladování nákladu na příslušném terminálu pro odbavení nákladu v přímé souvislosti s přepravou nákladu, ovšem kromě skladování, rozbalování, opětovného balení nebo jiných služeb s přidanou hodnotou souvisejících s nákladem, který je odbavován;

2. „službami odbavování nákladu“ se rozumí organizace nákladu a manipulace s ním mezi plavidlem, na kterém je náklad naložen, a pevninou, ať už se jedná o dovoz, vývoz, nebo tranzit nákladu, včetně zpracování, uvazování, odvazování, složení, přepravy a dočasného skladování nákladu na příslušném terminálu pro odbavení nákladu v přímé souvislosti s přepravou nákladu, ovšem – neurčí-li členský stát jinak – kromě skladování, rozbalování, opětovného balení nebo jiných služeb s přidanou hodnotou souvisejících s nákladem, který je odbavován;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2 a. „příslušným orgánem“ se rozumí jakýkoli veřejný orgán či soukromý subjekt, který je oprávněn jako zástupce místní, regionální či celostátní úrovně provádět podle vnitrostátního práva nebo právních nástrojů činnosti související s organizací a řízením přístavních činností, a to ve spolupráci s řídícím orgánem přístavu nebo namísto tohoto orgánu;

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. „hloubením“ se rozumí odstranění písku, sedimentu nebo jiných látek ze dna vodní přístupové cesty do přístavu s cílem uvolnit plavidlu přístup do přístavu, jehož součástí je jak počáteční odstranění (hlavní hloubení), tak údržbové hloubení za účelem zachování přístupnosti vodní cesty;

3. „hloubením“ se rozumí odstranění písku, sedimentu nebo jiných látek ze dna vodní přístupové cesty do přístavu s cílem uvolnit plavidlu přístup do přístavu, jehož součástí je jak počáteční odstranění (hlavní hloubení), tak údržbové hloubení za účelem zachování přístupnosti vodní cesty, přičemž nejde o přístavní službu poskytovanou uživatelům;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. „řídícím orgánem přístavu“ se rozumí jakýkoli veřejný orgán či soukromý subjekt, jehož úkolem, ať již v souvislosti s jinými činnostmi, nebo bez souvislosti s nimi, je podle vnitrostátního práva nebo právních nástrojů správa a řízení přístavní infrastruktury, přístavní dopravy, koordinace a případně kontrola činností provozovatelů působících v dotčeném přístavu;

5. „řídícím orgánem přístavu“ se rozumí jakýkoli veřejný orgán či soukromý subjekt, jehož úkolem, ať již v souvislosti s jinými činnostmi, nebo bez souvislosti s nimi, je v souladu s vnitrostátním právem nebo právními nástroji správa a řízení přístavní infrastruktury a případně koordinace, provádění, organizace nebo kontrola činností provozovatelů působících v dotčeném přístavu a správa a řízení přístavní dopravy a rozvoj přístavního areálu;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. „kotvením“ se rozumí služby spojené s upoutáním plavidla ke kotvišti nebo přístavišti nebo s jeho odpoutáním, které jsou potřebné u plavidla ukotvovaného nebo jinak upevňovaného k pevnině v přístavu či ve vodní přístupové cestě do přístavu;

6. „kotvením“ se rozumí bezpečné služby spojené s upoutáním, odpoutáním a přesunováním plavidla;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. „lodivodskými službami“ se rozumí služba vedení plavidla vykonávaná lodivodem nebo lodivodskou stanicí, která má umožnit bezpečný vjezd plavidla vodními přístupovými cestami do přístavu nebo výjezd plavidla z něj;

8. „lodivodskými službami“ se rozumí služba vedení plavidla vykonávaná lodivodem nebo lodivodskou stanicí, která má umožnit bezpečný vjezd plavidla vodními přístupovými cestami do přístavu nebo výjezd plavidla z něj nebo bezpečnou plavbu v rámci přístavu;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. „poplatkem za přístavní infrastrukturu“ se rozumí poplatek vybíraný přímo nebo nepřímo ve prospěch řídícího orgánu přístavu a hrazený provozovateli plavidel nebo vlastníky nákladu za používání zařízení a služeb, které umožňují plavidlům vjezd do přístavu a výjezd z něj, včetně přístupových vodních cest do těchto přístavů, a rovněž přístup k odbavení cestujících a nákladu;

9. „poplatkem za přístavní infrastrukturu“ se rozumí poplatek vybíraný přímo nebo nepřímo ve prospěch řídícího orgánu přístavu a hrazený provozovateli plavidel nebo vlastníky nákladu za používání infrastruktury, zařízení a služeb, které umožňují plavidlům vjezd do přístavu a výjezd z něj, včetně přístupových vodních cest do přístavu, pokud tyto vodní cesty spadají do zákonné pravomoci řídícího orgánu přístavu, a rovněž za přístup k odbavení cestujících a nákladu, avšak s výjimkou sazeb nájemného za pozemky a nákladů s rovnocenným účinkem;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. „smlouvou o poskytování přístavních služeb“ se rozumí formální a právně závazná dohoda mezi poskytovatelem přístavních služeb a příslušným orgánem, kterou tento orgán určuje poskytovatele přístavních služeb pro poskytování přístavních služeb na základě postupu omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb;

12. „smlouvou o poskytování přístavních služeb“ se rozumí formální a právně závazná dohoda mezi poskytovatelem přístavních služeb a řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem, kterou tento orgán určuje poskytovatele přístavních služeb pro poskytování přístavních služeb na základě postupu omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16. „mořským přístavem“ se rozumí areál vodní plochy a pobřežního pozemku, který tvoří díla a zařízení, jež mají umožnit především příjem lodí, jejich nakládku a vykládku, skladování zboží, převzetí a dodávku tohoto zboží a nalodění a vylodění cestujících; a jakákoli jiná infrastruktura potřebná pro provozovatele dopravy v přístavním areálu;

16. „mořským přístavem“ se rozumí vymezený areál vodní plochy a pobřežního pozemku, jež spravuje řídící orgán přístavu a který tvoří infrastruktury a zařízení, jež mají umožnit především příjem lodí, jejich nakládku a vykládku, skladování zboží, převzetí a dodávku tohoto zboží a nalodění a vylodění cestujících a zaměstnanců;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17. „službami vlečných lodí” se rozumí pomoc plavidlu poskytnutá remorkérem s cílem umožnit bezpečný vjezd do přístavu nebo výjezd z něj tím, že se plavidlu poskytne pomoc při manévrování;

17. „službami vlečných lodí” se rozumí pomoc plavidlu poskytnutá remorkérem s cílem umožnit bezpečný vjezd do přístavu nebo výjezd z něj nebo bezpečnou plavbu v rámci přístavu tím, že se plavidlu poskytne pomoc při manévrování;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18. „přístupovou vodní cestou do přístavu“ se rozumí přístup do přístavu z otevřeného moře, jako jsou přístavní přístupy, plavební dráhy, řeky, mořské kanály a fjordy.

18. „přístupovou vodní cestou do přístavu“ se rozumí přístup do přístavu z otevřeného moře, jako jsou přístavní přístupy, plavební dráhy, řeky, mořské kanály a fjordy, pokud tato vodní cesta spadá do zákonné pravomoci řídícího orgánu přístavu.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Kapitola II – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup na trh

Organizace přístavních služeb

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 3

vypouští se

Volný pohyb služeb

 

1. Volný pohyb služeb v námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení, se týká poskytovatelů přístavních služeb v Unii za podmínek stanovených v této kapitole.

 

2. Poskytovatelům přístavních služeb musí být umožněn přístup k nezbytným přístavním zařízením v míře nezbytné pro to, aby mohli provádět příslušné činnosti. Podmínky přístupu musí být spravedlivé, přiměřené a nediskriminační.

 

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 3 a

 

Volnost při organizování přístavních služeb

 

1. S ohledem na toto nařízení mohou být při organizování přístavních služeb, na něž se vztahuje tato kapitola, stanoveny podmínky týkající se:

 

a) minimálních požadavků kladených na poskytovatele přístavních služeb;

 

b) omezení počtu poskytovatelů;

 

c) závazků veřejné služby;

 

d) vnitřních provozovatelů;

 

e) volného a otevřeného přístupu na trh přístavních služeb.

 

2. Při organizování přístavních služeb podle odstavce 1 musí být dodrženy podmínky uvedené v této kapitole.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán přístavu může požadovat, aby poskytovatelé přístavních služeb splňovali minimální požadavky na poskytování příslušné přístavní služby.

1. Aniž je dotčena možnost uložit závazky veřejné služby podle článku 8, může řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán požadovat, aby poskytovatelé přístavních služeb včetně subdodavatelů splňovali minimální požadavky na poskytování příslušné přístavní služby.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Minimální požadavky stanovené v odstavci 1 se mohou případně vztahovat pouze k těmto aspektům:

2. Minimální požadavky stanovené v odstavci 1 se vztahují k těmto aspektům:

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zařízení potřebné k poskytování příslušné přístavní služby za běžných a bezpečných podmínek a schopnost udržet toto zařízení na přiměřené úrovni;

b) zařízení potřebné k nepřetržitému poskytování příslušné přístavní služby za běžných a bezpečných podmínek a technická a finanční schopnost udržet toto zařízení na požadované úrovni;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) nepřetržitá denní i noční celoroční dostupnost přístavních služeb pro všechny uživatele a na všech kotvištích;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) dodržování požadavků na námořní bezpečnost nebo bezpečnost a ochranu přístavu nebo přístupu do přístavu, jeho objektů, zařízení a osob;

c) dodržování požadavků na námořní bezpečnost nebo bezpečnost a ochranu přístavu nebo přístupu do přístavu, jeho objektů, zařízení, pracovníků a jiných osob;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) dodržování vnitrostátních právních předpisů členského státu dotčeného přístavu v sociální a pracovní oblasti, včetně podmínek kolektivních smluv;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db) bezúhonnost poskytovatele přístavních služeb, jak stanoví členský stát.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Provádění tohoto nařízení nesmí být za žádných okolností důvodem ke snížení úrovně minimálních požadavků na poskytování přístavních služeb, kterou členské státy nebo příslušné orgány již stanovily.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud minimální požadavky předpokládají konkrétní místní znalosti nebo obeznámenost s místními podmínkami, řídící orgán přístavu zajistí, aby existoval odpovídající přístup k příslušné odborné přípravě, na základě transparentních a nediskriminačních podmínek, pokud k této odborné přípravě nezajistí odpovídající přístup dotčený členský stát.

4. Pokud minimální požadavky předpokládají konkrétní místní znalosti nebo obeznámenost s místními podmínkami, řídící orgán přístavu zajistí, aby existoval odpovídající přístup k informacím, na základě transparentních a nediskriminačních podmínek.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případech stanovených v odstavci 1 zveřejní řídící orgán přístavu minimální požadavky stanovené v odstavci 2 a postup pro udělení práva poskytovat přístavní služby v souladu s těmito požadavky do 1. července 2015 nebo v případě minimálních požadavků nabývajících platnosti po tomto dni přinejmenším tři měsíce přede dnem, kdy tyto požadavky vstoupí v platnost. Poskytovatelé přístavních služeb jsou o případné změně kritérií či postupu informováni předem.

5. V případech stanovených v odstavci 1 zveřejní řídící orgán přístavu minimální požadavky stanovené v odstavci 2 a postup pro udělení práva poskytovat přístavní služby v souladu s těmito požadavky do ...* nebo v případě minimálních požadavků nabývajících platnosti po tomto dni přinejmenším tři měsíce přede dnem, kdy tyto požadavky vstoupí v platnost. Poskytovatelé přístavních služeb jsou o případné změně kritérií či postupu informováni předem.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Členský stát nebo příslušný orgán může v zájmu zajištění námořní bezpečnosti a ochrany životního prostředí vyžadovat, aby lodě používané k vlečení nebo kotvení byly zaregistrovány v členském státě dotčeného přístavu a pluly pod jeho vlajkou.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán přístavu jedná s poskytovateli přístavních služeb rovnocenně a transparentním způsobem.

1. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán jedná s poskytovateli přístavních služeb rovnocenně a transparentním, objektivním, nediskriminačním a přiměřeným způsobem.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán přístavu přizná, nebo odepře právo poskytovat přístavní služby na základě minimálních požadavků stanovených podle článku 4 do jednoho měsíce od obdržení žádosti o přiznání tohoto práva. Jakékoli odepření tohoto práva musí být náležitě odůvodněno na základě objektivních, transparentních, nediskriminačních a proporcionálních kritérií.

2. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán přizná, nebo odepře právo poskytovat přístavní služby na základě minimálních požadavků stanovených podle článku 4. Učiní tak v přiměřené lhůtě a v každém případě do čtyř měsíců od obdržení žádosti o přiznání tohoto práva. Jakékoli odepření tohoto práva musí být náležitě odůvodněno na základě objektivních, transparentních, nediskriminačních a proporcionálních kritérií.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- 1. V případech, na něž odkazuje článek 9 tohoto nařízení, se tento článek neuplatní, pokud řídící orgán přístavu není veřejným zadavatelem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a.

 

________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Odchylně od článku 3 může řídící orgán přístavu omezit počet poskytovatelů přístavních služeb pro danou přístavní službu z jednoho nebo z několika z následujících důvodů:

1. Aniž jsou dotčeny stávající různé modely organizace přístavních služeb, může řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán omezit počet poskytovatelů přístavních služeb pro danou přístavní službu z jednoho nebo z několika z následujících důvodů:

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nedostatečný rozsah nebo vyhrazené využívání pozemku, pokud řídící orgán může prokázat, že tento pozemek představuje nezbytné přístavní zařízení pro poskytování přístavních služeb a pokud je toto omezení v souladu s formálním plánem rozvoje přístavu, který schválil řídící orgán přístavu, případně jiné veřejné příslušné orgány, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy;

a) nedostatečný rozsah nebo vyhrazené využívání pozemku, pokud řídící orgán může prokázat, že tento pozemek představuje přístavní zařízení, které má zásadní význam pro poskytování přístavních služeb, a že je toto omezení případně v souladu s rozhodnutími či plány, které schválil řídící orgán přístavu a případně jiné veřejné příslušné orgány v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) nedostatečný prostor na pobřeží, pokud má zásadní dopad na schopnost poskytovat danou přístavní službu bezpečným a účinným způsobem;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab) povaha provozu neumožňuje, aby v přístavu za hospodářsky uspokojivých podmínek provozovalo činnost více poskytovatelů přístavních služeb;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac) nutnost zajistit poskytování bezpečných, zabezpečených nebo z hlediska životního prostředí udržitelných přístavních činností;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Jakékoli omezení ve vztahu k poskytovatelům přístavních služeb probíhá na základě výběrového řízení, které je otevřené všem zúčastněným stranám, nediskriminační a transparentní. Řídící orgán přístavu sdělí všem zúčastněným stranám všechny nezbytné informace týkající se organizace výběrového řízení a uzávěrku pro podání přihlášek, jakož i veškerá příslušná kritéria a požadavky pro přidělení. Lhůta pro podání přihlášek musí být dostatečně dlouhá, aby zúčastněným stranám umožnila provést smysluplné posouzení a připravit žádost, přičemž za normálních okolností by minimální lhůta měla být 30 dní.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud řídící orgán přístavu poskytuje přístavní služby sám nebo prostřednictvím právně samostatného subjektu, který přímo nebo nepřímo ovládá, může členský stát svěřit přijetí rozhodnutí o omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb orgánu, který je na řídícím orgánu přístavu nezávislý. Pokud členský stát nesvěří přijetí rozhodnutí o omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb tomuto orgánu, měli by být vybráni nejméně dva poskytovatelé.

4. Pokud řídící orgán přístavu poskytuje přístavní služby sám nebo prostřednictvím právně samostatného subjektu, který přímo nebo nepřímo ovládá, příjme členský stát nezbytná opatření, aby zabránil střetům zájmů. V případě nepřijetí takových opatření musí být vybráni nejméně dva poskytovatelé, pokud některý z důvodů uvedených v odstavci 1 neospravedlňuje omezení na poskytovatele jediného.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

vypouští se

Postup omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb

 

1. Jakékoli omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb v souladu s článkem 6 probíhá ve výběrovém řízení, které je otevřené všem zúčastněným stranám, nediskriminační a transparentní.

 

2. Pokud odhadovaná hodnota přístavních služeb překročí prahovou hodnotu definovanou v odstavci 3, použijí se pravidla pro koncesní řízení, procesní záruky a maximální trvání koncesí podle směrnice …./…. [o udělování koncesí].

 

3. Prahová hodnota a způsob stanovení hodnoty přístavních služeb musí odpovídat příslušným a použitelným ustanovením směrnice ..…/…. [o udělování koncesí].

 

4. Vybraný poskytovatel nebo poskytovatelé a řídící orgán přístavu uzavřou smlouvu o poskytování přístavních služeb.

 

5. Pro účely tohoto nařízení se podstatná změna ustanovení smlouvy o poskytování přístavních služeb během doby její platnosti ve smyslu směrnice …./… [o udělování koncesí] považuje za novou smlouvu o poskytování přístavních služeb a vyžaduje nový postup podle odstavce 2.

 

6. Odstavce 1 až 5 se nepoužijí v případech uvedených v článku 9.

 

7. Tímto nařízením nejsou dotčeny směrnice …/… [o udělování koncesí]15, směrnice .…/….[o společnostech veřejných služeb]16 a směrnice …/… [o zadávání veřejných zakázek]17.

 

__________________

 

15 Návrh směrnice o udělování koncesních smluv KOM(2011) 897 v konečném znění

 

16 Návrh směrnice o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (KOM/2011/0895 v konečném znění)

 

17 Návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek (KOM/2011/0896 v konečném znění).

 

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy se mohou rozhodnout, že uloží poskytovatelům závazky veřejné služby týkající se přístavních služeb s cílem zajistit:

1. Členské státy určí příslušné orgány na svém území, které mohou být řídícím orgánem přístavu, oprávněným ukládat poskytovatelům závazky veřejné služby týkající se přístavních služeb s cílem zajistit alespoň jednu z následujících věcí:

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dostupnost služeb pro všechny uživatele;

b) dostupnost služby pro všechny uživatele, poskytované v příslušných případech za rovných podmínek;

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) bezpečnost a zabezpečení přístavních činností nebo jejich udržitelnost z hlediska životního prostředí;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) poskytování řádně fungujících dopravních služeb veřejnosti a zajištění územní soudržnosti.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy určí příslušné orgány na svém území, kterým uloží tyto závazky veřejné služby. Příslušným orgánem může být řídící orgán přístavu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud příslušný orgán určený podle odstavce 3 není řídícím orgánem přístavu, vykonává tento příslušný orgán pravomoci stanovené v článcích 6 a 7 týkající se omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb na základě závazků veřejné služby.

4. Pokud příslušný orgán určený podle odstavce 1 tohoto článku není řídícím orgánem přístavu, vykonává tento příslušný orgán pravomoci stanovené v článku 6 týkající se omezení počtu poskytovatelů přístavních služeb na základě závazků veřejné služby.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud se příslušný orgán rozhodne uložit tyto závazky veřejné služby ve všech námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení v určitém členském státě, uvědomí o těchto závazcích Komisi.

5. Pokud se členský stát rozhodne uložit tyto závazky veřejné služby ve všech námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení v určitém členském státě, uvědomí o těchto závazcích Komisi.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. V případě narušení přístavních služeb, v souvislosti s nimiž jsou uloženy závazky veřejné služby, nebo v případě, že vznikne bezprostřední riziko takové situace, může příslušný orgán přijmout nouzové opatření. Nouzové opatření může mít podobu přímého zadání, v jehož rámci je služba přidělena jinému poskytovateli na dobu až jednoho roku. Během této doby příslušný orgán buď vypíše nové řízení k výběru poskytovatele přístavní služby podle článku 7, nebo použije článek 9.

6. V případě narušení přístavních služeb, v souvislosti s nimiž jsou uloženy závazky veřejné služby, nebo v případě, že vznikne bezprostřední riziko takové situace, může příslušný orgán přijmout nouzové opatření. Nouzové opatření může mít podobu přímého zadání, v jehož rámci je služba přidělena jinému poskytovateli na dobu až jednoho roku. Během této doby příslušný orgán buď vypíše nové řízení k výběru poskytovatele přístavní služby, nebo použije článek 9. Kolektivní protestní akce, které probíhají v souladu s vnitrostátními právními předpisy příslušného členského státu nebo s platnými dohodami se sociálními partnery, se nepovažují za narušení přístavních služeb opravňující k přijetí nouzových opatření.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V případech uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. b) může příslušný orgán rozhodnout, že bude poskytovat přístavní službu v rámci závazků veřejné služby sám, nebo uloží tyto závazky přímo právně samostatnému subjektu, který ovládá obdobným způsobem, jakým ovládá své vlastní útvary. V takovém případě se tento poskytovatel přístavních služeb pro účely tohoto nařízení považuje za interního provozovatele.

1. Řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán může rozhodnout, že bude poskytovat přístavní službu sám, nebo prostřednictvím právně samostatného subjektu, který ovládá obdobným způsobem, jakým ovládá své vlastní útvary, za předpokladu, že se na všechny provozovatele poskytující dotčenou službu rovnocenně vztahuje článek 4. V takovém případě se tento poskytovatel přístavních služeb pro účely tohoto nařízení považuje za interního provozovatele.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ovládání právně samostatného subjektu příslušným orgánem se považuje za obdobné ovládání vlastních útvarů pouze tehdy, pokud má příslušný orgán rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí právního subjektu, který ovládá.

2. Ovládání právně samostatného subjektu řídícím orgánem přístavu nebo příslušným orgánem se považuje za obdobné ovládání vlastních útvarů pouze tehdy, pokud má řídící orgán přístavu nebo příslušný orgán rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí dotčeného právního subjektu.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Internímu provozovateli se poskytování přidělené přístavní služby přizná pouze v přístavu (přístavech), pro které mu bylo poskytování přístavní služby zadáno.

3. V případech uvedených v článku 8 se internímu provozovateli poskytování přidělené přístavní služby přizná pouze v přístavu (přístavech), pro které mu bylo poskytování přístavní služby zadáno.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž by tím bylo dotčeno vnitrostátní právo a právo Unie, včetně kolektivních smluv mezi sociálními partnery, mohou řídící orgány přístavu požadovat, aby poskytovatel přístavních služeb určený na základě postupu stanoveného v článku 7, pokud tento poskytovatel není dosavadním poskytovatelem přístavních služeb, přiznal zaměstnancům, které předtím přijal do pracovního poměru dosavadní poskytovatel přístavních služeb, práva, na která by měli nárok, pokud by došlo k převodu ve smyslu směrnice 2001/23/ES.

2. Aniž by tím bylo dotčeno vnitrostátní právo a právo Unie, včetně reprezentativních kolektivních smluv mezi sociálními partnery, požaduje příslušný orgán, aby poskytovatel přístavních služeb přiznal zaměstnancům pracovní podmínky na základě závazných vnitrostátních, regionálních nebo místních sociálních norem. V případě převodu zaměstnanců v důsledku změny poskytovatele služeb obdrží zaměstnanci, které předtím přijal do pracovního poměru dosavadní poskytovatel přístavních služeb, stejná práva, na která by měli nárok, pokud by došlo k převodu ve smyslu směrnice 2001/23/ES.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě, že řídící orgány přístavu vyžadují, aby poskytovatelé přístavních služeb jednali v souladu s určitými společenskými normami, pokud jde o poskytování příslušných přístavních služeb, budou v zadávací dokumentaci a ve smlouvách o poskytování přístavních služeb uvedeni dotčení pracovníci a budou zde uvedeny také transparentní informace o jejich smluvních právech a o podmínkách, za kterých mají tito zaměstnanci vykonávat přístavní služby.

3. Řídící orgány přístavu nebo příslušný orgán vyžadují, aby všichni poskytovatelé přístavních služeb jednali v souladu se všemi společenskými a pracovními normami stanovenými ve vnitrostátním právu nebo v právu Unie a také s platnými kolektivními smlouvami v souladu s vnitrostátními zvyky a tradicemi. Pokud v rámci poskytování příslušných přístavních služeb dojde k převodu zaměstnanců, budou v zadávací dokumentaci a ve smlouvách o poskytování přístavních služeb uvedeni dotčení pracovníci a budou zde uvedeny také transparentní informace o jejich smluvních právech a o podmínkách, za kterých mají tito zaměstnanci vykonávat přístavní služby.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10 a

 

Odborná příprava a ochrana zaměstnanců

 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanci absolvovali nezbytnou odbornou přípravu k získání důkladné znalosti podmínek, v nichž je jejich práce vykonávána, a aby byli řádně proškoleni k tomu, aby dokázali čelit rizikům, jež jim v souvislosti s jejich prací mohou hrozit.

 

2. Při plném respektování nezávislosti sociálních partnerů se výbor pro sociální dialog v odvětví přístavnictví působící na úrovni EU vyzývá, aby vypracoval pokyny pro stanovení požadavků na odbornou přípravu s cílem předcházet nehodám a zajistit nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Tyto požadavky na odbornou přípravu se pravidelně aktualizují s cílem snižovat soustavně výskyt nehod na pracovišti.

 

3. Sociální partneři se vyzývají, aby vytvořili modely, které zajistí rovnováhu mezi výkyvy v poptávce po práci v přístavech a flexibilitou požadovanou u přístavních činností na jedné straně a kontinuitou a ochranou zaměstnání na straně druhé.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato kapitola a přechodná ustanovení článku 24 se nevztahují na služby odbavení nákladu a služby osobní dopravy.

Tato kapitola s výjimkou článku 10a a přechodná ustanovení článku 24 se nevztahují na služby odbavení nákladu, služby osobní dopravy a lodivodské služby.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V případech, ve kterých řídící orgán přístavu, který je příjemcem veřejných finančních prostředků, poskytuje sám přístavní služby, je povinen vést účetnictví každé činnosti přístavních služeb odděleně od účetnictví svých jiných činností, a to tak, že:

2. V případech, ve kterých řídící orgán přístavu, který je příjemcem veřejných finančních prostředků, poskytuje sám přístavní služby nebo zajišťuje výkopové práce, je povinen vést účetnictví této činnosti nebo investice financované z veřejných prostředků odděleně od účetnictví svých jiných činností, a to tak, že:

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud řídící orgán přístavu nebo sdružení přístavů vykonávají sami výkopové práce a dostávají na tuto činnost veřejné finanční prostředky, nesmí vykonávat výkopové práce v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Veřejné finanční prostředky podle odstavce 1 zahrnují akciový kapitál nebo kvazikapitálové finanční prostředky, nevratné dotace, dotace vratné pouze za určitých okolností, poskytnutí půjček, včetně přečerpání úvěrů a záloh na kapitálové příspěvky, záruky poskytnuté řídícímu orgánu přístavu veřejnými orgány, vyplacené dividendy a nerozdělený zisk nebo jakoukoli jinou formu veřejné finanční podpory.

3. Veřejné finanční prostředky podle odstavce 1 zahrnují akciový kapitál nebo kvazikapitálové finanční prostředky, nevratné dotace, dotace vratné pouze za určitých okolností, poskytnutí půjček, včetně přečerpání úvěrů a záloh na kapitálové příspěvky, záruky poskytnuté řídícímu orgánu přístavu veřejnými orgány nebo jakoukoli jinou formu veřejné finanční podpory.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Řídící orgán přístavu uchovává veškeré informace týkající se finančních vztahů podle odstavce 1 a 2 tohoto článku tak, aby byly k dispozici Komisi a příslušnému nezávislému orgánu dohledu podle článku 17 po dobu pěti let od konce účetního období, kterého se tato informace týká.

4. Řídící orgán přístavu uchovává veškeré informace týkající se finančních vztahů podle odstavce 1 a 2 tohoto článku tak, aby byly k dispozici Komisi a orgánu určenému podle článku 17 po dobu pěti let od konce účetního období, kterého se tato informace týká.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Řídící orgán přístavu poskytne Komisi a příslušnému nezávislému orgánu dohledu na vyžádání veškeré další informace, které považují za nezbytné k důkladnému posouzení předložených údajů a posouzení souladu s tímto nařízením. Tyto informace je třeba předat do dvou měsíců od data podání žádosti.

5. Řídící orgán přístavu poskytne Komisi a orgánu určenému podle článku 17 v případě podání formální stížnosti a na vyžádání veškeré další informace, které považují za nezbytné k důkladnému posouzení předložených údajů a posouzení souladu s tímto nařízením. Tyto informace je třeba předat do dvou měsíců od data podání žádosti.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a. Členské státy mohou rozhodnout, že se odstavec 2 tohoto článku nepoužije na jejich přístavy globální sítě, které nesplňují kritéria uvedená v čl. 20 odst. 2 písm. a) nebo b) nařízení (EU) č. 1315/2013 v případě neúměrné administrativní zátěže, za předpokladu, že jakékoliv přijaté veřejné finanční prostředky a jejich využití pro poskytování přístavních služeb budou v účetním systému i nadále zcela transparentní. Pokud se tak členské státy rozhodnou, uvědomí o tom Komisi předtím, než jejich rozhodnutí nabude účinnosti.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Poplatky za služby poskytované interním provozovatelem podle článku 9 a poplatky účtované poskytovateli přístavních služeb v případě omezení počtu poskytovatelů, kteří nebyli určeni na základě postupů, jež jsou otevřené, transparentní a nediskriminační, je třeba stanovit transparentním a nediskriminačním způsobem. Tyto poplatky odrážejí podmínky na konkurenčním relevantním trhu a nesmí být nepřiměřené ekonomické hodnotě poskytované služby.

1. Poplatky za služby poskytované interním provozovatelem v rámci závazku veřejné služby, poplatky účtované za lodivodské služby, které nejsou poskytovány za podmínek reálné hospodářské soutěže, jakož i poplatky účtované poskytovateli přístavních služeb v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b), je třeba stanovit transparentním a nediskriminačním způsobem. Tyto poplatky odrážejí pokud možno co nejvíce podmínky na konkurenčním relevantním trhu a nesmí být nepřiměřené ekonomické hodnotě poskytované služby.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Poskytovatel přístavní služby dá k dispozici příslušnému nezávislému orgánu dohledu podle článku 17 na vyžádání informace o prvcích, které slouží jako základ pro stanovení struktury a výše poplatků za přístavní služby, jež spadají pod uplatňování odstavce 1 tohoto článku. Součástí těchto informací je metodika použitá pro stanovení přístavních poplatků ve vztahu k zařízením a službám, k nimž se tyto poplatky za přístavní služby vztahují.

3. Poskytovatel přístavní služby dá k dispozici orgánu určenému podle článku 17 v případě podání formální stížnosti a na vyžádání informace o prvcích, které slouží jako základ pro stanovení struktury a výše poplatků za přístavní služby, jež spadají pod uplatňování odstavce 1 tohoto článku. Součástí těchto informací je metodika použitá pro stanovení přístavních poplatků ve vztahu k zařízením a službám, k nimž se tyto poplatky za přístavní služby vztahují.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Za účelem přispění k efektivnímu systému účtování poplatků za infrastrukturu stanoví strukturu a výši poplatků za přístavní infrastrukturu nezávislým způsobem řídící orgán přístavu, a to podle své vlastní obchodní strategie a investičního plánu, který odráží podmínky hospodářské soutěže na relevantním trhu, a v souladu s pravidly pro státní podporu.

3. Za účelem přispění k efektivnímu systému účtování poplatků za infrastrukturu stanoví strukturu a výši poplatků za přístavní infrastrukturu nezávislým způsobem řídící orgán přístavu, a to podle své vlastní obchodní strategie a investičního plánu a v souladu s pravidly pro státní podporu a pravidly hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Aniž je dotčen odstavec 3, mohou být poplatky za infrastrukturu přístavů odstupňovány v závislosti na obchodních postupech souvisejících s četností užívání přístavu či s cílem podpořit efektivnější využívání přístavní infrastruktury, pobřežní plavbu či vysokou environmentální výkonnost, energetickou účinnost či uhlíkovou účinnost dopravních služeb. Kritéria použitá pro odstupňování poplatků by měla být relevantní, objektivní, transparentní a nediskriminační a měla by náležitě zohledňovat pravidla hospodářské soutěže. Volný přístup k informacím o výsledném odstupňování výše poplatků je k dispozici zejména všem příslušným uživatelům přístavu.

4. Aniž je dotčen odstavec 3, mohou být poplatky za infrastrukturu přístavů odstupňovány v závislosti na ekonomické strategii a politice územního plánování přístavu, mimo jiné se zřetelem k některým kategoriím uživatelů přístavu či k cíli podpořit efektivnější využívání přístavní infrastruktury, pobřežní plavbu či vysokou environmentální výkonnost, energetickou účinnost či uhlíkovou účinnost dopravních služeb. Kritéria použitá pro odstupňování poplatků by měla být spravedlivá, nediskriminační na základě státní příslušnosti a být v souladu s pravidly státní podpory a hospodářské soutěže. Řídící orgán přístavu může při stanovování poplatků zohlednit externí náklady. Řídící orgán přístavu může poplatky za infrastrukturu přístavů odstupňovat v závislosti na obchodních postupech.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Komise je v případě potřeby zplnomocněna přijímat akty v přenesené pravomoci postupem podle článku 21 ve věci společných klasifikací plavidel, paliv a typu činností, podle nichž lze odstupňovat poplatky za infrastrukturu, a ve věci společných zásad pro účtování poplatků za přístavní infrastrukturu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Řídící orgán přístavu informuje uživatele přístavu a zástupce nebo sdružení uživatelů přístavu o struktuře a kritériích používaných ke stanovení výše poplatků za přístavní infrastrukturu, včetně celkových nákladů a výnosů sloužících jako základ pro stanovení struktury a výše poplatků za přístavní infrastrukturu. O veškerých změnách ve výši poplatků za přístavní infrastrukturu nebo ve struktuře či kritériích používaných ke stanovení těchto poplatků informuje uživatele přístavní infrastruktury nejméně tři měsíce předem.

6. Řídící orgán přístavu informuje uživatele přístavu a zástupce nebo sdružení uživatelů přístavu transparentním způsobem o struktuře a kritériích používaných ke stanovení výše poplatků za přístavní infrastrukturu. O veškerých změnách ve výši poplatků za přístavní infrastrukturu nebo ve struktuře či kritériích používaných ke stanovení těchto poplatků informuje uživatele přístavní infrastruktury nejméně tři měsíce předem. Řídící orgán přístavu není povinen zveřejňovat rozdíly v poplatcích, které jsou výsledkem individuálních jednání.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Řídící orgán přístavu dá příslušnému nezávislému orgánu dohledu a Komisi na vyžádání k dispozici informace podle odstavce 4 a podrobný přehled nákladů a výnosů, které slouží jako základ pro stanovení struktury a výše poplatků za přístavní infrastrukturu, a informace o metodice použité ke stanovení poplatků za přístavní infrastrukturu ve vztahu k zařízením a službám, kterých se tyto přístavní poplatky týkají.

7. Řídící orgán přístavu dá orgánu určenému podle článku 17 a Komisi v případě podání formální stížnosti a na vyžádání k dispozici informace podle odstavce 4 tohoto článku a výši poplatků za přístavní infrastrukturu a informace o metodice použité ke stanovení poplatků za přístavní infrastrukturu ve vztahu k zařízením a službám, kterých se tyto přístavní poplatky týkají.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán přístavu zřídí výbor zástupců provozovatelů plavidel, vlastníků nákladu nebo jiných uživatelů přístavu, kteří jsou povinni hradit poplatek za infrastrukturu nebo poplatek za přístavní služby či oba poplatky. Tento orgán se bude nazývat „poradní výbor uživatelů přístavu“.

vypouští se

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Řídící orgán přístavu jednou ročně před stanovením poplatků za přístavní infrastrukturu s poradním výborem uživatelů přístavu konzultuje strukturu a výši těchto poplatků. Poskytovatelé přístavních služeb podle článku 6 a článku 9 jednou ročně před stanovením poplatků za přístavní služby konzultují s poradním výborem uživatelů přístavu strukturu a výši těchto poplatků. Řídící orgán přístavu poskytne pro tyto konzultace vhodná zařízení a je poskytovateli přístavních služeb informován o výsledcích konzultace.

2. Řídící orgán přístavu zajistí, aby byly zavedeny odpovídající mechanismy pro konzultace s uživateli přístavu, včetně příslušných provozovatelů integrované dopravy. V případě podstatných změn poplatků za přístavní infrastrukturu provede konzultace s uživateli přístavu. Poskytovatelé přístavních služeb sdělí uživatelům přístavu odpovídající informace o struktuře poplatků za přístavní služby a kritériích používaných k jejich stanovení. Interní provozovatelé poskytující služby v rámci závazku veřejné služby a poskytovatelé přístavních služeb podle čl. 6 odst. 1 písm. b) jednou ročně a před stanovením poplatků za přístavní služby konzultují s uživateli přístavu strukturu a výši těchto poplatků. Řídící orgán přístavu poskytne pro tyto konzultace vhodné mechanismy a je poskytovateli přístavních služeb informován o výsledcích konzultace.

 

Povinnosti uvedené v tomto odstavci mohou být uloženy orgánům, a to i orgánům odlišného složení, které již byly v rámci přístavu zřízeny.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Řídící orgán přístavu pravidelně konzultuje strany, jako např. podniky se sídlem v přístavu, poskytovatele přístavních služeb, provozovatele plavidel, majitele nákladu, provozovatele pozemní dopravy a orgány veřejné správy působící v přístavu, v těchto otázkách:

1. Řídící orgán přístavu pravidelně konzultuje příslušné strany působící v přístavu a případně i orgány veřejné správy odpovědné za plánování dopravní infrastruktury v těchto otázkách:

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) důsledky plánování a rozhodnutí o územním plánu z hlediska environmentální výkonnosti;

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) opatření, která mají v přístavním areálu zaručovat a zvyšovat bezpečnost, včetně zdraví a bezpečnosti pracovníků přístavu a informací o přístupu k odborné přípravě pracovníků přístavu.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nezávislý orgán dohledu

Nezávislý dohled

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby na území každého z nich sledoval a zajišťoval dohled nad uplatňováním nařízení ve všech námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení, nezávislý orgán dohledu.

1. Členské státy zajistí, aby na území každého z nich byly zavedeny účinné mechanismy pro vyřizování stížností ve všech námořních přístavech, na které se vztahuje toto nařízení. Za tím účelem členské státy určí jeden nebo více orgánů.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nezávislý orgán dohledu je právně samostatný a funkčně nezávislý ve vztahu k jakémukoli řídícímu orgánu přístavu nebo poskytovatelům přístavních služeb. Členské státy, které si podrží vlastnictví přístavů nebo kontrolu nad nimi či nad řídícími orgány přístavu, zajistí efektivní strukturální oddělení funkcí, jež se týkají dohledu nad tímto nařízením a jeho sledování, a činností spojených s tímto vlastnictvím nebo kontrolou. Nezávislý orgán dohledu vykonává své pravomoci nestranně a transparentně a s patřičným přihlédnutím k právu svobodně podnikat.

2. Nezávislý dohled je prováděn způsobem, který vylučuje střety zájmů a je právně samostatný a funkčně nezávislý ve vztahu k jakémukoli řídícímu orgánu přístavu nebo poskytovatelům přístavních služeb. Členské státy, které si podrží vlastnictví přístavů nebo kontrolu nad nimi či nad řídícími orgány přístavu, zajistí, aby došlo k efektivnímu strukturálnímu oddělení funkcí, jež se týkají vyřizování stížností, a činností spojených s tímto vlastnictvím nebo kontrolou. Nezávislý dohled je nestranný a transparentní a patřičně zohledňuje právo svobodně podnikat.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nezávislý orgán dohledu řeší stížnosti podané kteroukoli stranou s legitimním zájmem a spory, které mu byly předloženy, jež vyvstaly v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení.

3. Členské státy zajistí, aby uživatelé přístavu a další příslušné zúčastněné strany byli informováni o tom, kde a jak podat stížnost, včetně uvedení orgánů odpovědných za řešení stížností uvedených v čl. 12 odst. 5, čl. 13 odst. 3 a čl. 14 odst. 7.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě, že vznikne spor mezi stranami usazenými v různých členských státech, příslušným orgánem k řešení tohoto sporu je nezávislý orgán dohledu členského státu, v němž se nachází přístav, ve kterém se předpokládá původ sporu.

4. V případě, že vznikne spor mezi stranami usazenými v různých členských státech, je k řešení tohoto sporu příslušný členský stát, v němž se nachází přístav, ve kterém se předpokládá původ sporu. Dotčené členské státy navzájem spolupracují a vyměňují si informace o své práci.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Nezávislý orgán dohledu má právo vyžadovat, aby řídící orgány přístavů, poskytovatelé přístavních služeb a uživatelé přístavu předložili informace potřebné k zajištění sledování a dohledu nad uplatňováním tohoto nařízení.

5. V případě, že kterákoli strana s legitimním zájmem podá formální stížnost, má příslušný orgán provádějící nezávislý dohled právo vyžadovat, aby řídící orgány přístavů, poskytovatelé přístavních služeb a uživatelé přístavu předložili nezbytné informace.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Nezávislý orgán dohledu může vydávat stanoviska na žádost příslušného orgánu členského státu v jakýchkoli otázkách v souvislosti s uplatňováním tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Nezávislý orgán dohledu se může při řešení stížností nebo sporů obrátit na poradní výbor uživatelů dotčeného přístavu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Rozhodnutí nezávislého orgánu dohledu mají závaznou platnost, aniž by tím byla dotčena možnost soudního přezkumu.

8. Rozhodnutí příslušného orgánu provádějícího nezávislý dohled mají závaznou platnost, aniž by tím byla dotčena možnost soudního přezkumu.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Členské státy oznámí Komisi totožnost nezávislých orgánů dohledu nejpozději do 1. července 2015 a následně rovněž jakoukoli změnu této totožnosti. Komise zveřejní a aktualizuje seznam nezávislých orgánů dohledu na svých internetových stránkách.

9. Členské státy oznámí Komisi do ...* mechanismy a postupy, které zavedly s cílem dodržet odstavce 1 a 2 tohoto článku, a bezodkladně pak veškeré jejich následné změny. Komise zveřejní a aktualizuje seznam příslušných orgánů na svých internetových stránkách.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 18

vypouští se

Spolupráce mezi nezávislými orgány dohledu

 

1. Nezávislé orgány dohledu si vyměňují informace o své práci a o svých zásadách a postupech při rozhodování s cílem umožnit jednotné provádění tohoto nařízení. Za tímto účelem se zapojí do činnosti sítě, jejíž účastníci se scházejí v pravidelných intervalech, a to nejméně jednou za rok, a v rámci této sítě spolupracují. Komise se zapojí do činnosti této sítě, koordinuje ji a podporuje.

 

2. Nezávislé orgány dohledu úzce spolupracují za účelem vzájemné pomoci při plnění svých úkolů, včetně provádění šetření potřebných k řešení stížností a sporů v případech týkajících se přístavů v jednotlivých členských státech. Za tímto účelem nezávislý orgán dohledu dá k dispozici jinému takovému orgánu na základě opodstatněné žádosti informace, které jsou nezbytné k tomu, aby umožnily dotčenému orgánu plnit jeho povinnosti podle tohoto nařízení.

 

3. Členské státy zajistí, aby nezávislé orgány dohledu na odůvodněnou žádost poskytly Komisi informace potřebné k provedení jejích úkolů. Informace požadované Komisí jsou přiměřené vzhledem k provedení těchto úkolů.

 

4. Pokud nezávislý orgán dohledu považuje určité informace za důvěrné v souladu s pravidly Unie nebo vnitrostátními pravidly upravujícími zachování důvěrnosti v podnikání, pak zachování důvěrnosti zajistí jiný vnitrostátní orgán dohledu a Komise. Tyto informace lze použít pouze k účelům, pro které byly vyžádány.

 

5. Na základě zkušeností nezávislých orgánů dohledu a zkušeností s činnostmi sítě podle odstavce 1 a za účelem zajištění efektivní spolupráce může Komise přijmout společné zásady pro vhodné mechanismy pro výměnu informací mezi nezávislými orgány dohledu. Uvedené prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

 

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jakákoli strana s legitimním zájmem má právo se odvolat proti rozhodnutím nebo jednotlivým opatřením přijatým podle tohoto nařízení příslušnými orgány, řídícím orgánem přístavu nebo nezávislým orgánem dohledu k odvolacímu orgánu, který je nezávislý na zúčastněných stranách. Odvolacím orgánem může být soud.

1. Jakákoli strana s legitimním zájmem má právo se odvolat proti rozhodnutím nebo jednotlivým opatřením přijatým podle tohoto nařízení příslušnými orgány, řídícím orgánem přístavu nebo orgánem určeným podle článku 17 k odvolacímu orgánu, který je nezávislý na zúčastněných stranách. Odvolacím orgánem může být soud.

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi příslušná ustanovení nejpozději do 1. července 2015 a bezodkladně pak veškeré následné související změny.

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání sankcí za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich provádění. Tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí Komisi příslušná ustanovení do ...* a bezodkladně pak veškeré následné související změny.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Článek 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 21

vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 14 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 14 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 14 vstoupí v platnost pouze v případě, že Evropský parlament ani Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení tohoto aktu Evropskému parlamentu a Radě námitku nebo pokud před uplynutím této lhůty Evropský parlament i Rada informují Komisi, že nebudou vznášet námitku. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Článek 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 22

vypouští se

Postup ve výboru

 

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Článek 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději tři roky po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o fungování a účinnosti tohoto nařízení, kterou případně doprovodí dalšími vhodnými návrhy.

Pro účely hodnocení fungování a účinnosti tohoto nařízení jsou Evropskému parlamentu a Radě předkládány pravidelné zprávy. Do ...* předloží Komise první zprávu a poté každé tři roky předloží pravidelnou zprávu, kterou případně doprovodí dalšími vhodnými návrhy. V těchto zprávách Komise zohlední veškerý pokrok, jehož dosáhl výbor pro sociální dialog v odvětví přístavnictví působící na úrovni EU.

 

________________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum: čtyři roky od vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se s účinkem ode dne 1. července 2015.

Použije se s účinkem ode dne ...*.

 

__________________

 

* Úř. věst.: prosím vložte datum: 24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Souvislosti

V návrhu Komise se uvádí, že jeho záměrem je přispět k dosažení cíle účinnějšího, vzájemně propojenějšího a udržitelnějšího fungování sítě TEN-T vytvořením rámce, který zlepší výkonnost všech přístavů a pomůže jim vyrovnat se se změnami v požadavcích na dopravu a logistiku.

Mezi hlavní cíle návrhu patří modernizace přístavních služeb a činností a vytvoření rámcových podmínek, jež do přístavů přilákají investice. Tímto nařízením se Komise snaží bojovat proti slabému konkurenčnímu tlaku a případnému zneužívání trhu, a zvýšit tak účinnost přístavních služeb.

Z kapitoly II o přístupu na trh byla vyňata činnost odbavování nákladu a osobní dopravy, neboť ty jsou často organizovány prostřednictvím koncesních smluv, a proto spadají do působnosti směrnice o udělování koncesí. Proto je třeba toto nařízení vnímat v kombinaci se směrnicí 2014/23/EU o udělování koncesí.

Důležitou podmínkou spravedlivé hospodářské soutěže přístavů za rovných podmínek je jasný rámec pravidel pro státní podporu. Komise provádí v současné době přezkum působnosti obecného nařízení o blokových výjimkách, na jehož základě by do tohoto nařízení byla do prosince 2015 zahrnuta kritéria pro přístavní infrastrukturu.

Návrh je v souladu s dalšími významnými politikami a cíli EU, např. bílou knihou o dopravě, nástrojem pro propojení Evropy a iniciativou „modré pásmo“.

Nařízení se použije na všechny námořní přístavy uvedené v hlavních směrech rozvoje TEN-T a podle Komise předejde další zátěži pro ty přístavy, které již fungují dobře, a vytvoří podmínky pro to, aby ostatní přístavy mohly řešit své strukturální problémy.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj podporuje návrh Komise v řadě ohledů, zejména pokud jde o aspekt finanční transparentnosti. Přesto by ale rád předložil několik pozměňovacích návrhů, které podle něj návrh vylepší.

Do působnosti nařízení by měly spadat pouze ty přístavní služby, které jsou nabízeny přímo uživatelům. Z tohoto důvodu se ze seznamu služeb vypouští hloubení, jelikož se nejedná o službu poskytovanou jednotlivým uživatelům, ale spíše o údržbovou práci zajišťující dostupnost přístavu.

Zpravodaj si je vědom toho, že organizace přístavů a přístavní služeb se dnes odehrává v rámci různých systémů. Aby se nepředepisoval jeden společný model, navrhuje vypustit z kapitoly II ustanovení o přístupu na trh. Pozměněné znění této kapitoly se pak týká organizace přístavních služeb a obsahuje ustanovení o minimálních požadavcích, omezení počtu poskytovatelů služeb, služeb v rámci závazků veřejné služby a sociálních záruk.

Sociální ustanovení upravující režim přístavní práce byla z velké části z tohoto nařízení vypuštěna. V současné době jsou projednávána výborem pro sociální dialog v odvětví přístavnictví na úrovni EU, který zahájil svou činnost 19. června 2013. Zpravodaj však pokládá za důležité, aby zaujal jasné stanovisko proti příležitostné práci a vyslovil se za lepší odbornou přípravu a podmínky bezpečnosti. Minimální kritéria jsou doplněna o soulad s vnitrostátními sociálními normami. Členské státy by také měly zajistit práva zaměstnanců v případě, že dojde k převodu podniků či závodů.

Zpravodaj se domnívá, že kromě územních omezení v přístavech a v případě závazků veřejné služby je třeba za pádný důvod k omezení počtu poskytovatelů služeb považovat i prostorové omezení na moři a velikost trhu, aby byla zohledněna různá velikost přístavů a jejich zeměpisné rysy. Pokud je v zájmu zajištění bezpečných, zabezpečených a k životnímu prostředí šetrných přístavních činností nezbytné omezit počet poskytovatelů služeb, měl by řídící orgán nebo příslušný orgán mít možnost k tomuto opatření přistoupit.

Zpravodaj zastává názor, že kapitola II by se neměla vztahovat na lodivodské služby, neboť mají mimořádný význam pro bezpečné a zabezpečené přístavní činnosti.

Pokud jde o účtování poplatků za infrastrukturu, zpravodaj pozměnil návrh tak, aby řídící orgán přístavu měl možnost stanovit poplatky nezávisle na základě své obchodní strategie. Za tím účelem omezuje pravomoc Komise přijímat akty v přenesené pravomoci na oblast klasifikace plavidel a paliv. Systémy klasifikace by měly sloužit pouze jako základ, který umožňuje stanovit různé ceny, neměly by se však dotýkat pravomoci řídícího orgánu přístavu stanovit výši poplatků nezávislým způsobem v souladu s platnými pravidly.

Zpravodaj rovněž poskytuje větší prostor obchodním jednáním mezi řídícím orgánem přístavu a uživateli přístavu, jež však musí dodržovat určité klíčové zásady transparentnosti.

Zpravodaj souhlasí s myšlenkou vést s uživateli přístavu odpovídající konzultace. V současnosti je to však v mnoha přístavech již běžná praxe. Proto je třeba vyvarovat se univerzálního řešení a umožnit různá ujednání za předpokladu, že budou se všemi uživateli vedeny náležité konzultace.

Místo „nezávislého orgánu dohledu“ používá zpravodaj „nezávislý dohled“, aby se důraz nekladl na vytvoření orgánu, ale spíše na jeho funkci, totiž zajištění nezávislého mechanismu pro vyřizování stížností. Je nezbytné, aby všichni uživatelé byli informováni a měli možnost podat stížnost k nezávislému orgánu. Zpravodaj upřesňuje, že úlohu tohoto orgánu mohou plnit již zřízené orgány, aniž by vznikla dodatečná byrokratická zátěž.

S ohledem na reálný harmonogram a s vědomím, že je důležité toto nařízení urychleně provést, zpravodaj sladil datum vstupu tohoto nařízení v platnost s lhůtou v trvání 24 měsíců, kterou uplatňuje Rada.

Závěrem lze konstatovat, že zpravodaj zlepšil aspekty návrhu Komise, s nimiž souhlasí. Ve svých pozměňovacích návrzích zdůraznil, že řídící orgán přístavu musí být nezávislý, aby mohl jednat v souladu se svou ekonomickou strategií, přičemž musí dodržovat určité klíčové zásady. Nadto se zpravodaj snaží předejít nárůstu administrativní zátěže spojené s uplatňováním tohoto nařízení. Nařízení by všeobecně vzato mělo zajistit přístavům právní jistotu a mělo by mít pozitivní dopady na úspěšné fungování sítě TEN-T.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Uvolnění trhu přístavních služeb a finanční transparentnost přístavů

Referenční údaje

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Datum předložení EP

21.5.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

TRAN

10.6.2013

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

Datum oznámení na zasedání

ECON

10.6.2013

EMPL

10.6.2013

IMCO

10.6.2013

REGI

10.6.2013

Nezaujetí stanoviska

Datum rozhodnutí

ECON

22.7.2014

IMCO

18.6.2013

REGI

22.9.2014

 

Zpravodajové

Datum jmenování

Knut Fleckenstein

16.7.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

5.5.2015

15.6.2015

12.10.2015

 

Datum přijetí

25.1.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

13

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Knut Fleckenstein, Theresa Griffin, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch, Eugen Freund, Carlos Iturgaiz, Clare Moody

Datum předložení

5.2.2016

(1)

Úř. věst. C 327 12.11.2013, s. 111.

(2)

Úř. věst. C114 15.4.2014, s. 57.

Právní upozornění - Ochrana soukromí