Proċedura : 2013/0157(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0023/2016

Testi mressqa :

A8-0023/2016

Dibattiti :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Votazzjonijiet :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

RAPPORT     ***I
PDF 1047kWORD 704k
5.2.2016
PE 557.153v02-00 A8-0023/2016

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq ta’ servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet

(COM(2013)0296 – C8-0144/2013 – 2013/0157(COD))

Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

Rapporteur (għal opinjoni): Knut Fleckenstein

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq ta’ servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet

(COM(2013)0296 – C8-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2013)0296),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0144/2013),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni motivata mressqa, fi ħdan il-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u proporzjonalità, mill-Kongress tad-Deputati Spanjol u s-Senat Spanjol, l-Assemblea Nazzjonali Franċiża, is-Senat Taljan, il-Parlament Latvjan, il-Parlament Malti, is-Sejm Pollakk u s-Senat Pollakk, il-Parlament Svediż, li jasserixxu li l-abbozz tal-att leġiżlattiv ma jikkonformax mal-prinċipju tas-sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tad-11 ta’ Lulju 2013(1),

–  wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-28 ta' Novembru 2013(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A8-0023/2016),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal regolament

Titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Proposta għal

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi qafas fuq l-aċċess għas-suq għas-servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet

li tistabbilixxi qafas li jistabbilixxi qafas għall-organizzazzjoni ta’ servizzi portwarji u għat-trasparenza finanzjarja tal-portijiet

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

Emenda    2

Proposta għal regolament

Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

1(a) Il-portijiet jistgħu jikkontribwixxu għall-kompetittività fit-tul tal-industriji Ewropej fis-swieq dinjin filwaqt li jiżdiedu l-valur u l-impjiegi fir-reġjuni kostali kollha tal-UE. Sabiex jiġu indirizzati l-isfidi li jiffaċċja s-settur tat-trasport marittimu, bħall-ineffiċjenzi fil-katina tat-trasport sostenibbli u l-loġistika, huwa essenzjali li l-azzjonijiet stabbiliti fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni bl-isem "Portijiet: magna għat-tkabbir" dwar simplifikazzjoni amministrattiva jiġu implimentati flimkien ma’ dan ir-Regolament. Il-kumplessità ta’ proċeduri amministrattivi għall-approvazzjoni doganali, li jirriżultaw f’dewmien fil-portijiet, toħloq ostaklu kbir għall-kompetittività tat-tbaħħir fuq distanza qasira u l-effiċjenza tal-portijiet tal-Unjoni.

Emenda    3

Proposta għal regolament

Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(3a) Livell għoli ta’ simplifikazzjoni tal-proċeduri doganali jista’ jirrappreżenta vantaġġ ekonomiku kbir għal port f’termini ta’ kompetittività. Sabiex tiġi evitata kompetizzjoni inġusta tal-portijiet u jitnaqqsu l-formalitajiet doganali li jistgħu jkunu ta’ dannu serju għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni, l-awtoritajiet tal-port għandhom jadottaw approċċ ta’ politika xieraq u effettiv ibbażat fuq ir-riskju sabiex tiġi evitata distorsjoni tal-kompetizzjoni. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jimmonitorjaw b’mod effettiv dawn il-proċeduri fuq bażi regolari, u l-Kummissjoni għandha tevalwa jekk huwiex meħtieġ li tieħu miżuri xierqa biex tiġġieled il-kompetizzjoni inġusta.

Emenda    4

Proposta għal regolament

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4) Il-maġġoranza assoluta tat-traffiku marittimu tal-Unjoni jgħaddi mill-portijiet marittimi tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Biex jinkiseb l-għan ta' dan ir-Regolament b'mod proporzjonat mingħajr ma tiġi imposta xi regola żejda fuq portijiet oħrajn, dan ir-Regolament għandu japplika għall-portijiet tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, li kull wieħed minnhom għandu rwol importanti għas-sistema Ewropea tat-trasport jew għaliex minnu jgħaddu aktar minn 0.1% tal-merkanzija totali tal-UE jew in-numru totali ta' passiġġieri jew għaliex itejjeb l-aċċessibbiltà reġjonali ta' żoni ta' gżejjer jew dawk periferali, mingħajr ħsara, madankollu, għall-possibbiltà li l-Istati Membri jiddeċiedu li japplikaw dan ir-Regolament għal portijiet oħrajn ukoll. Servizzi ta’ pilotaġġ imwettqa fil-baħar fond m’għandhomx impatt dirett fuq l-effiċjenza tal-portijiet peress li dawn ma jintużawx għal dħul ħruġ dirett mill-portijiet u għalhekk ma jeħtiġux li jiġu inklużi f’dan ir-Regolament.

(4) Il-maġġoranza assoluta tat-traffiku marittimu tal-Unjoni jgħaddi mill-portijiet marittimi tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Biex jinkiseb l-għan ta' dan ir-Regolament b'mod proporzjonat mingħajr ma jiġi impost xi piż mhux meħtieġ fuq portijiet oħrajn, dan ir-Regolament għandu japplika biss għall-portijiet marittimi tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, li kull wieħed minnhom għandu rwol importanti għas-sistema Ewropea tat-trasport jew għaliex minnu jgħaddu aktar minn 0.1% tal-merkanzija totali tal-UE jew tan-numru totali ta' passiġġieri jew għaliex itejjeb l-aċċessibbiltà reġjonali ta' żoni ta' gżejjer jew dawk periferali. Madankollu, dan ir-Regolament għandu jagħti l-possibbiltà lill-Istati Membri biex jiddeċiedu jekk għandhomx japplikaw dan ir-Regolament għal portijiet marittimi tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew komprensiv li jinsab fir-reġjuni l-aktar imbiegħda. L-Istati Membri għandu jkollhom ukoll il-possibbiltà li jintroduċu derogi sabiex jiġu evitati piżijiet amministrattivi sproporzjonati għal dawk il-portijiet marittimi tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew komprensiv fejn it-traffiku annwali ma jiġġustifikax l-applikazzjoni sħiħa ta’ dan ir-Regolament. Servizzi ta’ pilotaġġ imwettqa fil-baħar fond m’għandhomx impatt dirett fuq l-effiċjenza tal-portijiet peress li dawn ma jintużawx għal dħul ħruġ dirett mill-portijiet u għalhekk ma jeħtiġux li jiġu inklużi f’dan ir-Regolament.

Emenda    5

Proposta għal regolament

Premessa 4a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(4a) Dan ir-Regolament ma jimponix mudell speċifiku għall-ġestjoni tal-port fuq il-korpi maniġerjali tal-portijiet. Sakemm ir-regoli marbuta mal-aċċess għas-suq u t-trasparenza finanzjarja jiġu rispettati, il-mudelli eżistenti ta’ ġestjoni tal-port stabbiliti fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri jistgħu jinżammu skont il-Protokoll Nru 26 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Emenda    6

Proposta għal regolament

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5) L-għan tal-Artikolu 56 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea huwa li jelimina r-restrizzjonijiet fuq il-libertà ta' forniment tas-servizzi fl-Unjoni. Skont l-Artikolu 58 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dak l-għan għandu jinkiseb fi ħdan il-qafas tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu relatat mat-trasport, b'mod aktar speċifiku l-Artikolu 100 (2).

imħassar

Emenda    7

Proposta għal regolament

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6) L-awtoforniment ta' servizz li jinvolvi kumpaniji tat-tbaħħir jew fornituri ta' servizzi portwarji biex jinħatar persunal tal-għażla tagħhom u biex jipprovdu lilhom infushom servizzi portwarji huwa rregolat f'għadd ta' Stati Membri għal raġunijiet ta' sikurezza jew soċjali. Il-partijiet interessati kkonsultati mill-Kummissjoni waqt li kienet qed tħejji l-proposta tagħha saħqu li l-impożizzjoni ta' kwota ġeneralizzata tal-awtoforniment ta' servizz fil-livell tal-Unjoni tkun teħtieġ aktar regoli fuq kwistjonijiet ta’ sikurezza u kwistjonijiet soċjali sabiex jiġu evitati impatti negattivi possibbli f'dawn l-oqsma. Għalhekk, jidher li hu xieraq li f’dan l-istadju din il-kwistjoni ma tiġi regolarizzata fil-livell tal-Unjoni u titħalla f’idejn l-Istati Membri biex jirregolaw l-awtoforniment tas-servizzi tal-portijiet jekk iridu. Għalhekk, ir-Regolament għandu jkopri biss il-forniment ta' servizzi portwarji għal remunerazzjoni.

imħassar

Emenda    8

Proposta għal regolament

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(7) Fl-interess ta' ġestjoni tal-port effiċjenti, sikura u favur l-ambjent, il-korp maniġerjali tal-port għandu jkun jista' jitlob li l-fornituri tas-servizzi portwarji juru li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz b'mod xieraq. Dawk ir-rekwiżiti minimi għandhom ikunu limitati għal sett definit b'mod ċar ta' kundizzjonijiet fuq il-kwalifiki professjonali tal-operaturi, inkluż f'termini ta' taħriġ, u fuq it-tagħmir meħtieġ diment li jkunu trasparenti, nondiskriminatorji, oġġettivi u relevanti għall-forniment tas-servizz portwarju.

(7) Fl-interess ta' ġestjoni tal-port effiċjenti, sikura u favur l-ambjent, il-korp maniġerjali tal-port għandu jkun jista' jitlob li l-fornituri tas-servizzi portwarji juru li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz b'mod xieraq. Dawk ir-rekwiżiti minimi għandhom ikunu limitati għal sett definit b'mod ċar ta' kundizzjonijiet fuq il-kwalifiki professjonali tal-operaturi, it-tagħmir meħtieġ sabiex jiġi fornut is-servizz portwarju rilevanti, id-disponibbiltà tas-servizz u l-konformità mar-rekwiżiti tas-sikurezza marittima. Dawn ir-rekwiżiti minimi għandhom iqisu wkoll ir-rekwiżiti ambjentali, kif ukoll l-istandards soċjali nazzjonali u r-reputazzjoni tajba tal-fornitur tas-servizz portwarju.

Emenda    9

Proposta għal regolament

Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7a) Kull fornitur tas-servizz u b’mod speċjali min jidħol ġdid fis-suq għandhom juru l-abilità tagħhom li jipprovdu numru minimu ta’ bastimenti bil-persunal u t-tagħmir tagħhom stess. Il-fornituri tas-servizzi għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet u r-regoli rilevanti inklużi liġijiet tax-xogħol applikabbli, ftehimiet kollettivi applikabbli u rekwiżiti tal-kwalità tal-port ikkonċernat.

Emenda    10

Proposta għal regolament

Premessa 7b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7b) Sabiex jiġi ddeterminat jekk fornitur ta’ servizz ikunx issodisfa r-rekwiżit ta’ reputazzjoni tajba, l-Istat Membru għandu jikkunsidra jekk ikunx hemm raġunijiet impellanti biex wieħed jiddubita r-reputazzjoni tajba tal-fornitur tas-servizzi portwarji, il-maniġer tiegħu, u kwalunkwe persuna rilevanti oħra kif jista’ jkun determinat mill-Istat Membru, bħal kundanni jew pieni fi kwalunkwe Stat Membru għal offiżi jew ksur serji tal-liġi applikabbli tal-Unjoni u nazzjonali, inkluż fl-oqsma li ġejjin: il-liġi soċjali, il-liġi tax-xogħol, il-liġi tas-sikurezza fuq il-post tax-xogħol, il-liġi dwar is-saħħa u l-liġi ambjentali.

Emenda    11

Proposta għal regolament

Premessa 7c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(7c) Skont ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/921a u s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Jannar 2007 fil-każ C-251/04, Kummissjoni vs Ir-repubblika Ellenika1b, skont liema ma jistax jiġi dedott li l-irmonk jista' jitqies bħala servizz ta’ trasport marittimu, huwa possibbli għal raġunijiet ta’ sikurezza marittima u l-ħarsien tal-ambjent għar-rekwiżiti minimi li jiġi stipulat li l-bastimenti tal-irmonk jew l-operazzjonijiet ta’ rmiġġ ikunu reġistrati fi, u jtajru l-bandiera tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.

 

_______________

 

1a Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3577/92 tas-7 ta’ Diċembru 1992 li japplika l-prinċipju ta’ libertà li jiġu pprovduti servizzi għat-trasport marittimu fi ħdan l-Istati Membri (kabotaġġ marittimu) (ĠU L 364, 12.12.1992, p.7).

 

1b Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Jannar 2007 fil-kawża C-251/04, Il-Kummissjoni vs Ir-Repubblika Ellenika (C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5).

Emenda    12

Proposta għal regolament

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10) Billi l-portijiet huma magħmula minn żoni ġeografiċi limitati, l-aċċess għas-suq jista’, f’ċerti każijiet, ikun suġġett għal limitazzjonijiet relatati mal-iskarsezza tal-art jew f’każ li l-art hija riservata għal ċertu tip ta’ attivitajiet bi pjan ta’ żvilupp formali li jippjana b’mod trasparenti tal-użu tal-art u skont leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti bħal dawk relatati mal-għanijiet tal-ippjanar tal-bliet u l-kampanja.

imħassar

Emenda    13

Proposta għal regolament

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a) Is-sistema portwarja tal-Unjoni hija varja ħafna u tinkludi bosta mudelli differenti għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji. Għaldaqstant, sistema unika ma tkunx xierqa. Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom ikunu jistgħu jillimitaw in-numru ta’ fornituri ta’ servizzi portwarji, jekk iċ-ċirkustanzi jirrikjedu tali limitazzjoni.

Emenda    14

Proposta għal regolament

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11) Kwalunkwe intenzjoni li jiġi limitat in-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji għandha tiġi ppubblikata minn qabel mill-awtorità kompetenti u għandha tkun iġġustifikata bis-sħiħ, sabiex il-partijiet interessati jingħataw l-opportunità li jikkummentaw. Il-kriterji għal kwalunkwe limitazzjoni għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji.

(11) Kwalunkwe intenzjoni li jiġi limitat in-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji għandha tiġi ppubblikata minn qabel mill-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti. Il-kriterji għal kwalunkwe limitazzjoni għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u nondiskriminatorji.

Emenda    15

Proposta għal regolament

Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(12) Sabiex tkun miftuħa u trasparenti, il-proċedura biex jingħażlu l-fornituri tas-servizzi portwarji u r-riżultat tagħha għandha tkunu ppubblikata u d-dokumentazzjoni sħiħa għandha tiġi kkomunikata lill-partijiet interessati.

(12) Il-proċedura biex jagħżlu l-fornituri tas-servizzi portwarji u r-riżultat tagħha għandhom ikunu ppubblikati u għandhom ikunu nondiskriminatorji, trasparenti u miftuħa għall-partijiet interessati kollha.

Emenda    16

Proposta għal regolament

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(13) Il-proċedura tal-għażla għall-fornituri ta’ servizzi tal-port f'każ li l-għadd ta’ dawk il-fornituri huwa limitat, għanda ssegwi l-prinċipji u l-approċċ stabbilit fid-Direttiva../../... [konċessjoni]7, inkluż il-limitu u l-metodu għad-determinazzjoni tal-valur tal-kuntratti kif ukoll id-definizzjoni ta’ modifiki sostanzjali u l-elementi relatati għat-tul tal-kuntratt.

imħassar

__________________

 

7 Proposta għal Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni COM(2011)897 finali

 

Emenda    17

Proposta għal regolament

Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(13a) Fil-komunikazzjoni interpretattiva tagħha tal-1 ta' Awwissu 2006 dwar il-liġi tal-Komunità applikabbli għall-għoti ta' kuntratti li mhumiex soġġetti jew mhumiex għal kollox soġġetti għad-dispożizzjonijiet tad-Direttivi tal-Akkwist Pubbliku (2006/C 179/02), il-Kummissjoni pprovdiet qafas ċar għall-proċeduri tal-għażla li jaqgħu barra mill-ambitu tad-Direttivi tal-Akkwist Pubbliku u ma jingħatawx fil-forma ta' konċessjonijiet.

Emenda    18

Proposta għal regolament

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14) Ir-rikors għall-obbligi ta’ servizz pubbliku li jwassal għal limitazzjoni fin-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju jista' jkun iġġustifikat biss għal raġunijiet ta' interess pubbliku sabiex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tas-servizz portwarju għall-utenti kollha, id-disponibbiltà tas-servizz portwarju matul is-sena kollha jew l-affordabbiltà tas-servizz portwarju għal ċerta kategorija ta' utenti.

(14) Ir-rikors għall-obbligi ta’ servizz pubbliku li jwassal għal limitazzjoni fin-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju jista' jkun iġġustifikat biss għal raġunijiet ta' interess pubbliku sabiex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tas-servizz portwarju għall-utenti kollha, id-disponibbiltà tas-servizz portwarju matul is-sena kollha jew l-affordabbiltà tas-servizz portwarju għal ċerta kategorija ta' utenti, jew operazzjonijiet portwarji sikuri, siguri jew ambjentalment sostenibbli.

Emenda    19

Proposta għal regolament

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18) L-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istat Membru għandu jkollhom l-għażla li jiddeċiedu li jipprovdu s-servizzi portwarji bl-obbligi ta’ servizz pubbliku huma stess jew jinkarigaw direttament lil operatur intern bil-forniment ta’ dawk is-servizzi. Fil-każ li awtorità kompetenti tiddeċiedi li tipprovdi s-servizz hi nnifsha, dan jista’ jkopri l-forniment ta’ servizzi permezz tal-aġenti impjegati mill-awtorità kompetenti jew ikkummissjonati mill-awtorità kompetenti. Meta limitazzjoni bħal din tiġi applikata fil-portijiet kollha tat-TEN-T fit-territorju ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa. Fil-każijiet li fihom l-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru jaqblu fuq għażla bħal din, id-dispożizzjoni tas-servizzi portwarji mill-operaturi interni għandha tkun limitata biss għall-port jew il-portijiet li għalihom ikunu ġew maħtura dawk l-operaturi interni. Barra minn hekk, f'dawn il-każijiet, in-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati minn dak l-operatur għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni mill-korp ta' sorveljanza indipendenti.

(18) Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtoritajiet kompetenti maħtura mill-Istat Membru għandu jkollhom l-għażla li jiddeċiedu li jipprovdu s-servizzi portwarji huma stess jew jinkarigaw direttament lil operatur intern bil-forniment ta’ dawk is-servizzi. Fil-każ li awtorità kompetenti tiddeċiedi li tipprovdi s-servizz hi nnifsha, dan jista’ jkopri l-forniment ta’ servizzi permezz tal-aġenti impjegati mill-awtorità kompetenti jew ikkummissjonati mill-awtorità kompetenti. Meta limitazzjoni bħal din tiġi applikata fil-portijiet marittimi kollha tat-TEN-T fit-territorju ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tiġi mgħarrfa. Fil-każijiet li fihom l-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru jipprovdu servizz portwarju taħt l-obbligi ta' servizz pubbliku, id-dispożizzjoni tas-servizzi portwarji mill-operaturi interni għandha tkun limitata biss għall-port jew il-portijiet li għalihom ikunu ġew maħtura dawk l-operaturi interni. Barra minn hekk, f’dawn il-każijiet, in-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati minn dak l-operatur għandhom ikunu soġġetti għal superviżjoni indipendenti.

Emenda    20

Proposta għal regolament

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(19) L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni soċjali għall-persunal tal-impriża li tipprovdi servizzi portwarji. Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-xogħol tal-Istati Membri. Fil-każijiet ta' limitazzjoni tal-għadd ta' fornituri tas-servizz portwarju, fejn il-konklużjoni ta' kuntratt ta' servizz portwarju jista' jinkludi bidla fl-operatur tas-servizz portwarju, għandu jkun possibbli li l-awtoritajiet kompetenti jitolbu lill-operatur tas-servizz magħżul biex japplika d-disposizzjonjiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji11.

(19) L-Istati Membri għandu jkollhom is-setgħa li jiżguraw livell adegwat ta' protezzjoni soċjali għall-persunal tal-impriża li tipprovdi servizzi portwarji. Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli soċjali u tax-xogħol tal-Istati Membri u għandu jikkunsidra l-Artikolu 28 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Fejn il-konklużjoni ta' kuntratt ta' servizz portwarju tista' tinkludi bidla fl-operatur tas-servizz portwarju, l-awtorità kompetenti għandha, f'każ ta' trasferiment ta' staff, teħtieġ li l-operatur tas-servizz magħżul japplika d-dispożizzjonjiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2001/23/KE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mas-salvagwardja tad-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment ta' impriżi, negozji jew partijiet ta' impriżi jew negozji11.

__________________

__________________

11 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.

11 ĠU L 82, 22.3.2001, p. 16.

Emenda    21

Proposta għal regolament

Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19a) F'settur kumpless u kompetittiv ħafna bħal dak tas-servizzi portwarji, it-taħriġ ta’ rekluti ġodda kif ukoll it-taħriġ tul il-ħajja tal-persunal huma essenzjali biex jiġu żgurati s-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema tal-portijiet, kif ukoll il-kwalità tas-servizzi u l-kompetittività tal-portijiet tal-Unjoni. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li t-taħriġ relevanti jiġi pprovdut għal kull ħaddiem fis-settur tal-portijiet. Il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet fil-livell tal-UE għandu jkun f'pożizzjoni li jiżviluppa linji gwida għall-istabbiliment ta' rekwiżiti ta' taħriġ biex tiġi żgurata kwalità għolja ta' edukazzjoni u taħriġ għall-ħaddiema tal-portijiet, biex jiġi minimizzat ir-riskju ta' inċidenti u jitqiesu l-ħtiġijiet futuri tas-settur fid-dawl tal-bidliet teknoloġiċi u loġistiċi imposti mit-talbiet tal-konsumaturi.

Emenda    22

Proposta għal regolament

Premessa 19b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19b) Is-settur tal-portijiet Ewropej qed jaffaċċja numru ta' sfidi li kapaċi jkollhom impatt kemm fuq il-kompetittività tiegħu kif ukoll fuq id-dimensjoni soċjali tiegħu. Dawn l-isfidi jinkludu dawn li ġejjin: l-ammont dejjem ikbar ta' vetturi, il-kompetizzjoni minn portijiet mhux tal-Unjoni, is-setgħa dejjem tiżdied tas-suq bħala riżultat ta' alleanzi bejn il-kumpaniji ewlenin, il-ħtieġa għan-negozjar, b'mod li jkun f'waqtu, modi ġodda ta' ħidma u li jiġi pprovdut taħriġ adegwat għall-innovazzjoni teknoloġika, kif ukoll biex jiġi mminimizzat l-impatt soċjali tagħha, il-volumi dejjem akbar li huma aktar u aktar ragruppati, in-nuqqas ta' investimenti adegwati għall-infrastrutturi interni tal-pajjiż, it-tneħħija ta' ostakli amministrattivi għas-suq intern, l-ambjent tal-enerġija li qed jinbidel u l-pressjoni tas-soċjetà u dik ambjentali li dejjem qed jiżdiedu. L-Istati Membri, flimkien mas-sħab soċjali, għandhom jindirizzaw dawn l-isfidi u jieħdu miżuri bil-għan li jissalvagwardjaw kemm il-kompetittività tas-settur kif ukoll il-prevenzjoni ta' kundizzjonijiet tax-xogħol prekarji fil-portijiet, minkejja l-varjazzjonijiet fid-domanda għax-xogħol fil-portijiet.

Emenda    23

Proposta għal regolament

Premessa 19c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19c) Il-mudelli kollha għall-organizzazzjoni tax-xogħol tal-port li jiżguraw impjiegi ta’ kwalità u kundizzjonijiet tax-xogħol sikuri għandhom ikunu appoġġjati mill-Kummissjoni u l-Istati Membri. Kwalunkwe aġġustamenti meħtieġa għandhom jiġu promossi biss permezz ta’ negozjati bejn is-sħab soċjali, u l-Kummissjoni għandha tqis kif jixraq ir-riżultati ta’ dawn in-negozjati.

Emenda    24

Proposta għal regolament

Premessa 19d (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(19d) L-awtomazzjoni u l-innovazzjoni teknoloġika joffru l-opportunità li jtejbu l-effiċjenza u s-sikurezza tal-portijiet. Qabel jiddaħħlu bidliet sinifikanti, min iħaddem u l-unjins tal-ħaddiema tal-portijiet għandhom jikkooperaw sabiex jiggarantixxu t-taħriġ neċessarju u t-taħriġ mill-ġdid u biex jinstabu soluzzjonijiet komuni sabiex jitnaqqsu l-effetti negattivi ta’ proċessi bħal dawn fuq is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol u fuq l-impjegabilità.

Emenda    25

Proposta għal regolament

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20) F'ħafna portijiet, l-aċċess għas-suq għall-fornituri ta' servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tat-terminals tal-passiġġieri jingħata permezz ta' kuntratti ta' konċessjoni pubblika. Dan it-tip ta’ kuntratti se jiġu koperti mid-Direttiva.../... [konċessjonijiet]. Konsegwentement, il-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-forniment ta' servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tal-passiġġieri, iżda l-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jiddeċiedu japplikawx ir-regoli ta' dan il-Kapitolu għal dawn iż-żewġ servizzi. Għal tipi oħra ta’ kuntratti użati mill-awtoritajiet pubbliċi biex jingħata l-aċċess għas-suq għas-servizzi ta' mmaniġġjar ta' merkanzija u terminals tal-passiġġieri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat li l-awtoritajiet kompetenti huma suġġetti għall-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni meta jiġu konklużi dawn il-kuntratti. Dawn il-priniċpji huma applikabbli bis-sħiħ fir-rigward tal-forniment ta' xi servizz portwarju.

(20) Il-Kapitolu II ta' dan ir-Regolament ma għandux japplika għall-forniment ta' servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tal-passiġġieri. Għal tipi ta’ kuntratti, apparti l-kuntratti ta' konċessjoni pubblika, użati mill-awtoritajiet pubbliċi biex jingħata l-aċċess għas-suq għas-servizzi ta' mmaniġġjar ta' merkanzija u terminals tal-passiġġieri, il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kkonfermat li l-awtoritajiet kompetenti huma suġġetti għall-prinċipji ta’ trasparenza u nondiskriminazzjoni meta jiġu konklużi dawn il-kuntratti. Dawn il-priniċpji huma applikabbli bis-sħiħ fir-rigward tal-forniment ta' xi servizz portwarju.

Emenda    26

Proposta għal regolament

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a) Skont ir-Riżoluzzjoni A.960 tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO), kull żona ta' pilotaġġ teħtieġ esperjenza speċjalizzata ħafna u għarfien lokali min-naħa tal-pilota. Minħabba li l-IMO tirrikonoxxi l-idoneità tal-amministrazzjoni reġjonali jew lokali tal-pilotaġġ, il-pilotaġġ m’għandux ikun soġġett għall-Kapitolu II ta’ dan ir-Regolament.

Emenda    27

Proposta għal regolament

Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(21a) Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa pprevediet li l-portijiet tan-Netwerk Transewropew tat-Trasport jistgħu jibbenefikaw mill-għajnuna tal-Unjoni matul il-perjodu attwali 2014-2020. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tistabbilixxi qafas rivedut dwar għajnuniet statali lill-portijiet u, minħabba li d-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a tistabbilixxi wkoll qafas leġiżlattiv ġdid għal kuntratti ta' konċessjoni li jaffettwa wkoll is-servizzi tal-portijiet stipulati fil-ftehim ta' konċessjoni, jeħtieġ li jiġu introdotti f’dan ir-regolament regoli stretti dwar it-trasparenza tal-flussi finanzjarji biex tiġi evitata sitwazzjoni ta’ kompetizzjoni inġusta jew dumping bejn il-portijiet tal-Unjoni.

 

_______________

 

1a Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1).

Emenda    28

Proposta għal regolament

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(22) Hemm bżonn li fuq il-korp maniġerjali tal-port li jirċievi fondi pubbliċi, meta dan ikun qiegħed jaġixxi wkoll bħala fornitur tas-servizz, jiġi impost obbligu li jżomm kontijiet separati għall-attivitajiet imwettqa fil-kapaċità tiegħu bħala korp maniġerjali tal-port minn dawk imwettqa fuq bażi kompetittiva biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, trasparenza fl-allokazzjoni u l-użu ta' fondi pubbliċi u sabiex tiġi evitata distorsjoni tas-suq. Fi kwalunkwe każ għandha tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

(22) Hemm bżonn li fuq il-korp maniġerjali tal-port li jirċievi fondi pubbliċi, meta dan ikun qiegħed jaġixxi wkoll bħala fornitur tas-servizz, jiġi impost obbligu li jżomm kontijiet separati għall-attivitajiet iffinanzjati mill-pubbliku, imwettqa fil-kapaċità tiegħu bħala korp maniġerjali tal-port minn dawk imwettqa fuq bażi kompetittiva biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, trasparenza fl-allokazzjoni u l-użu ta' fondi pubbliċi u sabiex tiġi evitata distorsjoni tas-suq. Fi kwalunkwe każ għandha tkun żgurata l-konformità mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

Emenda    29

Proposta għal regolament

Premessa 22a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22a) Il-portijiet marittimi bi dħul taħt il-limitu stabbilit fid-Direttiva 2006/111/KE għandhom jissodisfaw l-obbligi tat-trasparenza li jinsabu fl-Artikolu 12 ta' dan ir-Regolament b'mod proporzjonat, mingħajr ma jkun hemm piż amministrattiv sproporzjonat.

Emenda    30

Proposta għal regolament

Premessa 22b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22b) Bil-għan li tiġi żgurata kompetizzjoni ġusta u li jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi, il-Kummissjoni għandha, bil-miktub, tiċċara l-kunċett ta’ għajnuna mill-Istat fir-rigward tal-finanzjament tal-infrastrutturi tal-portijiet, filwaqt li jitqies il-fatt li l-aċċess pubbliku u l-infrastruttura tad-difiża, sew jekk huma marittimi kif ukoll fuq l-art, li huma aċċessibbli għall-utenti potenzjali kollha b’termini ugwali u nondiskriminatorji, u infrastaruttura li hija marbuta mat-tħaddim tas-Servizzi ta' Interess Ġenerali mhux ekonomiku, għandhom natura mhux ekonomika peress li l-miri tagħhom huma predominantement pubbliċi fin-natura tagħhom. infrastrutturi bħal dawn jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-Istat biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ġenerali tal-popolazzjoni.

Emenda    31

Proposta għal regolament

Premessa 22c (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(22c) Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha, b’konsultazzjoni mas-settur, tidentifika liema finanzjament pubbliku tal-investimenti ta' infrastruttura tal-portijiet jaqgħu taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 (Regolament għal Eżenzjoni Ġenerali Sħiħa)1a.

 

_________________

 

1a Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 651/2014 tas-17 ta' Ġunju 2014 li jiddikjara li ċerti kategoriji ta' għajnuna huma kompatibbli mas-suq intern bl-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat (ĠU L 187, 26.6.2014, p. 1).

Emenda    32

Proposta għal regolament

Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23) In-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati mill-fornituri tas-servizzi portwarji li mhumiex imfasslin skont proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja jinvolvu riskju ogħla ta' abbuż tal-prezzijiet minħabba s-sitwazzjoni monopolistika jew duopolistika tagħhom u l-fatt li s-suq tagħhom ma jistax jiġi kkontestat. Dan jgħodd ukoll għan-nollijiet mitlubin mill-operaturi interni skont it-tifsira tar-Regolament. Għal dawk is-servizzi, fin-nuqqas ta' mekkaniżmi ġusti tas-suq, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti biex jiġi żgurat li n-nollijiet li jitolbu jirriflettu l-kundizzjonijiet normali tas-suq relevanti u li huma stabbiliti b'mod trasparenti u nondiskriminatorju.

(23) In-nollijiet tas-servizzi portwarji applikati mill-fornituri tas-servizzi portwarji li mhumiex imfasslin skont proċedura miftuħa, trasparenti u nondiskriminatorja u n-nollijiet applikati mill-fornituri tas-servizzi ta’ pilotaġġ, li mhumiex esposti għal kompetizzjoni effettiva li tinvolvi riskju ogħla ta’ abbuż mill-prezz. Għal dawk is-servizzi, fin-nuqqas ta' mekkaniżmi ġusti tas-suq, għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti biex jiġi żgurat li n-nollijiet mitluba ma jkunux sproporzjonati għall-valur ekonomiku tas-servizzi fornuti u li huma stabbiliti b'mod trasparenti u nondiskriminatorju.

Emenda    33

Proposta għal regolament

Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(24) Biex ikunu effiċjenti, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet ta' kull port individwali għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u awtonomu skont l-istrateġija kummerjali u tal-investimenti tal-port stess.

(24) Ir-rwol tal-korp maniġerjali ta' port hu, fost affarijiet oħra, li jiffaċilita l-kummerċ u jaġixxi bħala intermedjarju bejn l-industrija reġjonali u l-operaturi tat-trasport. Għalhekk, fl-interess tal-effiċjenza, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet ta' kull port individwali għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u awtonomu skont l-istrateġija kummerċjali u tal-investimenti tal-port stess.

Emenda    34

Proposta għal regolament

Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(25) Il-varjazzjoni tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet għandha tkun permessa sabiex tippromwovi t-tbaħħir fuq distanza qasira u jiġu attirati bastimenti tat-trasport fuq l-ilma bi prestazzjoni ambjentali jew effiċjenza enerġetika u tal-karbonju tal-operazzjonijiet tat-trasport, b'mod partikolari operazzjonijiet tat-trasport marittimu lil hinn mill-kosta jew fuq l-art, li tkun aħjar mill-medja. Din ser tgħin fil-kontribuzzjoni tal-politiki ambjentali u tat-tibdil tal-klima u fl-iżvilupp sostenibbli tal-port u tal-inħawi tiegħu billi b'mod partikolari bil-kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-impronta ambjentali tal-bastimenti tat-trasport bl-ilma li jidħlu u jibqgħu fil-port.

(25) Il-varjazzjoni tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet hija għodda importanti għall-korp maniġerjali tal-port u għandha tkun permessa. In-nollijiet tal-infrastruttura tal-port jistgħu jvarjaw sabiex, pereżempju, jiġi promoss it-tbaħħir fuq distanza qasira u jiġu attirati bastimenti tat-trasport fuq l-ilma bi prestazzjoni ambjentali jew effiċjenza enerġetika u tal-karbonju tal-operazzjonijiet tat-trasport, b'mod partikolari operazzjonijiet tat-trasport marittimu lil hinn mill-kosta jew fuq l-art, li tkun aħjar mill-medja. Din ser tgħin fil-kontribuzzjoni tal-politiki ambjentali u tat-tibdil tal-klima u fl-iżvilupp sostenibbli tal-port u tal-inħawi tiegħu billi b'mod partikolari bil-kontribuzzjoni għat-tnaqqis tal-impronta ambjentali tal-bastimenti tat-trasport bl-ilma li jidħlu u jibqgħu fil-port.

Emenda    35

Proposta għal regolament

Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(26) Għandu jkun hemm fis-seħħ faċilitajiet adegwati biex jiġi żgurat li dawk li jużaw il-portijiet u li jintalbu jħallsu noll tal-infrastruttura ta' port u/jew noll tas-servizz portwarju jiġu kkonsultati b'mod regolari meta n-noll tal-infrastruttura tal-port u n-noll tas-servizz portwarju jiġu ddefiniti u jinbidlu. L-entitajiet tal-ġestjoni tal-portijiet għandhom ukoll jikkonsultaw regolarment mal-partijiet interessati l-oħra dwar kwistjonijiet ewlenin relatati l-iżvilupp sod tal-port, il-prestazzjoni tiegħu u l-kapaċità tiegħu biex jattira u jiġġenera attivitajiet ekonomiċi bħall-koordinazzjoni ta’ servizzi tal-port ġewwa ż-żona tal-port u l-effiċjenza tal-konnessjonijiet mal-pajjiż u l-proċeduri amministrattivi fil-portijiet.

(26) Għandu jiġi żgurat li dawk li jużaw il-portijiet u li jintalbu jħallsu noll tal-infrastruttura ta' port u/jew noll tas-servizz portwarju jiġu kkonsultati b'mod regolari meta n-noll tal-infrastruttura tal-port u n-noll tas-servizz portwarju jiġu ddefiniti u jinbidlu. L-entitajiet tal-ġestjoni tal-portijiet għandhom ukoll jikkonsultaw regolarment mal-partijiet interessati l-oħra dwar kwistjonijiet ewlenin relatati l-iżvilupp sod tal-port, il-prestazzjoni tiegħu u l-kapaċità tiegħu biex jattira u jiġġenera attivitajiet ekonomiċi bħall-koordinazzjoni ta’ servizzi tal-port ġewwa ż-żona tal-port u l-effiċjenza tal-konnessjonijiet mal-pajjiż u l-proċeduri amministrattivi fil-portijiet. Il-korp maniġerjali tal-portijiet għandu jdaħħal l-investituri privati, li jagħmlu investimenti sinifikanti fil-portijiet, f'konsultazzjoni sostenibbli rigward il-pjanijiet ta' żvilupp tal-portijiet.

Emenda    36

Proposta għal regolament

Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(27) Biex tiġi żgurata l-applikazzjoni tajba u effettiva ta' dan ir-Regolament, f'kull Stat Membru għandu jitwaqqaf korp ta' sorveljanza indipendenti, li jista' jkun korp li diġa jeżisti.

(27) Biex jiġi żgurat li jkun stabbilit mekkaniżmu ta' lmenti indipendenti, għandhom jinħatru korp wieħed jew iktar li jipprovdu superviżjoni indipendenti f'kull Stat Membru. Għandu jkun possibbli li korpi diġà eżistenti, bħall-awtoritajiet tal-kompetizzjoni, il-qrati, il-ministeri jew id-dipartimenti fi ħdan il-ministeri li mhumiex marbutin mal-korp maniġerjali tal-portijiet, ikunu jistgħu jinħatru għal dan il-għan.

Emenda    37

Proposta għal regolament

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(28) Il-korpi superviżorji indipendenti differenti għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom u jikkooperaw sabiex jiżguraw l-applikazzjoni unformi ta' dan ir-Regolament.

(28) F’każijiet ta’ tilwim jew ilmenti transkonfinali, il-korpi differenti li jipprovdu superviżjoni indipendenti għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u jiskambjaw informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom.

Emenda    38

Proposta għal regolament

Premessa 28a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28a) Ir-relazzjonijiet tax-xogħol tal-port għandhom influwenza qawwija fuq it-tħaddim tal-portijiet. Il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet fil-livell tal-UE jagħti għalhekk lis-sħab soċjali qafas biex jistabbilixxu riżultati fir-rigward tal-organizzazzjoni tax-xogħol u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, bħas-saħħa u s-sikurezza, it-taħriġ u l-kwalifiki, il-politika tal-Unjoni dwar fjuwils b’kontenut baxx ta’ kubrit, u l-attrazzjoni tas-settur għall-ħaddiema żgħażagħ u għall-ħaddiema nisa.

Emenda    39

Proposta għal regolament

Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(29) Biex jiġu supplimentati u emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament u b'mod partikolari biex tiġi promossa l-applikazzjoni uniformi tan-nollijiet ambjentali, tissaħħaħ il-koerenza madwar l-Unjoni tan-nollijiet ambjentali u biex jiġu żgurati prinċipji komuni tan-nollijiet fir-rigward tal-promozzjoni tat-tbaħħir fuq distanza qasira, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-klassifikazzjonijiet komuni tal-bastimenti, il-fjuwils u t-tipi ta' operazzjonijiet skont liema għandhom jiġu varjati in-nollijiet tal-infrastruttura u l-prinċipji komuni tan-nollijiet għan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal atti ddelegati, il-Kummissjoni għandha tara li ssir trasmissjoni simultanja, fil-ħin u xierqa tad-dokumenti relevanti lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill.

imħassar

Emenda    40

Proposta għal regolament

Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(30) Biex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni relatati mal-arranġamenti xierqa għall-iskambju ta' informazzjoni bejn il-korpi ta' konsultazzjoni indipendenti. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni .

imħassar

__________________

 

13 ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.

 

Emenda    41

Proposta għal regolament

Premessa 30a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(30a) Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tressaq proposta leġiżlattiva rigward iċ-Ċertifikati għall-Eżenzjoni tal-Pilotaġġ (PEC) sabiex jitħeġġeġ l-użu tagħhom fl-Istati Membri kollha ħalli titjieb l-effiċjenza fil-portijiet, u b'mod partikolari biex jiġi stimulat it-trasport marittimu fuq distanzi qosra, fejn il-kundizzjonijiet tas-sikurezza jippermetti dan. Ir-rekwiżiti speċifiċi li abbażi ta' dawn jinħarġu l-PECs għandhom jiġu definiti mill-Istati Membri wara valutazzjoni tar-riskji u għandhom iqisu l-kundizzjonijiet lokali; Ir-rekwiżiti minimi għandhom ikunu trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati.

Emenda    42

Proposta għal regolament

Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(31) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, speċjalment li jiġi żgurat l-immodernizzar tas-servizzi portwarji u l-qafas xieraq biex jiġu attirati investimenti neċessarji fil-portijiet kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-dimensjoni Ewropea, in-natura internazzjonali u transkonfinali tal-kummerċ tal-portijiet u tal-kummerċ marittimu relatat u b'hekk, minħabba l-bżonn ta' kundizzjonijiet ekwi Ewropej, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jikseb dawk l-għanijiet.

(31) Peress li l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, speċjalment li jiġi żgurat qafas għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji u l-qafas xieraq biex jiġu attirati investimenti neċessarji fil-portijiet marittimi kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba d-dimensjoni Ewropea, in-natura internazzjonali u transkonfinali tal-kummerċ tal-portijiet u tal-kummerċ marittimu relatat u b'hekk, minħabba l-bżonn ta' kundizzjonijiet ekwi Ewropej, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stipulat fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stipulat f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ biex jikseb dawk l-għanijiet. Il-portijiet tal-Unjoni għandhom ikunu protetti kontra portijiet ta' pajjiżi terzi li mhumiex soġġetti għall-istess kriterji ta' organizzazzjoni u operazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Emenda    43

Proposta għal regolament

Premessa 31a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(31a) Ir-relazzjonijiet tax-xogħol tal-port għandhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet u t-tħaddim tal-portijiet. Għalhekk il-Kumitat ta’ Djalogu Soċjali Settorjali fil-livell tal-UE għall-Portijiet għandu jkun jista’ jipprovdi lis-sħab soċjali tal-UE b’qafas biex ikunu jistgħu jadottaw riżultati komuni dwar kwistjonijiet soċjali relatati mar-relazzjonijiet tax-xogħol tal-port. Il-Kummissjoni għandha, fejn ikun neċessarju, tiffaċilita u tappoġġja n-negozjati, kif ukoll tipprovdi għajnuna teknika lilhom, filwaqt li tiġi rrispettata l-awtonomija tas-sħab soċjali. Is-sħab soċjali tal-Unjoni għandu jkollhom il-possibilità li jirrapportaw dwar kwalunkwe progress magħmul, jekk ikunu jixtiequ jagħmlu dan, sabiex il-Kummissjoni tkun tista' tqis l-eżiti tagħhom meta tirrapporta dwar l-effetti ta' dan ir-Regolament.

Emenda    44

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) qafas ċar għal aċċess għas-suq tas-servizzi portwarji;

(a) qafas ċar għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji;

Emenda    45

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja u n-nollijiet li għandhom jiġu applikati minn korpi tal-ġestjoni jew fornituri ta' servizzi portwarji.

(b) regoli komuni dwar it-trasparenza finanzjarja u n-nollijiet li għandhom jiġu applikati minn korpi tal-ġestjoni jew fornituri ta' servizzi portwarji koperti minn dan ir-Regolament.

Emenda    46

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) tħammil;

imħassar

Emenda    47

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Barra minn hekk, l-Artikolu 12(2) ta' dan ir-Regolament għandu japplika wkoll għat-tħammil.

Emenda    48

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Dan ir-Regolament għandu japplika għall-portijiet marittimi kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, kif definiti fl-Anness I tar-Regolament XXX [ir-regolament dwar il-Linji Gwida tat-TEN-T].

3. Dan Regolament għandu japplika għall-portijiet marittimi kollha tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport, elenkati fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a.

 

________________

 

1a Regolament (UE) Nru 1315/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 661/2010/UE (ĠU L 348, 20.12.2013, p. 1).

Emenda    49

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Dan ir-Regolament huwa mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe struttura portwarja li tirrispetta l-prinċipji msemmija fil-paragrafi 1(a) u 1(b).

Emenda    50

Proposta għal regolament

Artikolu 1 – paragrafu 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3b. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għal portijiet marittimi tan-netwerk tat-trasport Trans-Ewropew komprensiv li jinsabu fir-reġjuni l-aktar 'il bogħod kif imsemmi fl-Artikolu 349 tat-TFUE. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu li ma japplikawx dan ir-Regolament għal portijiet marittimi bħal dawn, huma għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bid-deċiżjoni tagħhom.

Emenda    51

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. "servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija" tfisser l-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-merkanzija bejn il-bastiment tat-trasport fuq l-ilma li jġorr u x-xatt kemm jekk għal importazzjoni, esportazzjoni jew transitu ta' merkanzija, inklużi l-ipproċessar, it-trasport jew il-ħżin temporanju tal-merkanzija fit-terminal relevanti ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u direttament relatati mat-trasport tal-merkanzija, iżda esklużi l-ħżin fl-imħażen, l-istrippaġġ, l-imballaġġ mill-ġdid jew kwalunkwe servizz ieħor ta' valur miżjud relatat mal-merkanzija mmaniġġjata;

2. "servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija" tfisser l-organizzazzjoni u l-immaniġġjar tal-merkanzija bejn il-bastiment tat-trasport fuq l-ilma li jġorr u x-xatt kemm jekk għal importazzjoni, esportazzjoni jew transitu ta' merkanzija, inklużi l-ipproċessar, l-irbit, il-ħatt, l-istivar, it-trasport jew il-ħżin temporanju tal-merkanzija fit-terminal relevanti ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u direttament relatati mat-trasport tal-merkanzija, iżda esklużi, sakemm l-Istati Membri ma jiddeċidux mod ieħor, il-ħżin fl-imħażen, l-istrippaġġ, l-imballaġġ mill-ġdid jew kwalunkwe servizz ieħor ta' valur miżjud relatat mal-merkanzija mmaniġġjata;

Emenda    52

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2 a. “awtorità kompetenti” tfisser kwalunkwe korp pubbliku jew privat li, fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali, għandu d-dritt li jwettaq skont il-liġi jew l-istrumenti nazzjonali, attivitajiet marbuta mal-organizzazzjoni u l-ġestjoni ta’ attivitajiet portwarji, flimkien ma' jew b'mod alternattiv għall-korp maniġerjali tal-port;

Emenda    53

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. "tħammil" tfisser it-tneħħija ta' ramel, naqal jew sustanzi oħrajn minn qiegħ l-aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma għal port sabiex bastiment tat-trasport fuq l-ilma jkun jista' jaċċessa l-port u tinvolvi kemm it-tneħħija inizjali (tħammil kapitali) kif ukoll it-tħammil ta' manutenzjoni biex il-passaġġ fuq l-ilma jibqa' aċċessibbli;

3. "tħammil" tfisser it-tneħħija ta' ramel, naqal jew sustanzi oħrajn minn qiegħ l-aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma għal port sabiex bastiment tat-trasport fuq l-ilma jkun jista' jaċċessa l-port u tinvolvi kemm it-tneħħija inizjali (tħammil kapitali) kif ukoll it-tħammil ta' manutenzjoni biex il-passaġġ fuq l-ilma jibqa' aċċessibbli, u dan mhuwiex servizz tal-port offrut lill-utenti;

Emenda    54

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. "korp maniġerjali tal-port" tfisser kull korp pubbliku jew privat, kemm jekk flimkien ma' attivitajiet oħrajn jew le, għandu l-objettiv tiegħu skont il-liġi jew l-istrumenti nazzjonali u l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-infrastrutturi tal-port, it-traffiku tal-port, il-koordinazzjoni u, fejn xieraq, il-kontroll tal-attivitajiet tal-operaturi preżenti fil-port ikkonċernat;

5. "korp maniġerjali tal-port" tfisser kull korp pubbliku jew privat, kemm jekk flimkien ma' attivitajiet oħrajn jew le, li jkollu l-objettiv tiegħu awtorizzat mil-liġi jew l-istrumenti nazzjonali u l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-infrastrutturi tal-port u, fejn ikun xieraq, il-koordinazzjoni għat-twettiq, l-organizzazzjoni jew il-kontroll tal-attivitajiet tal-operaturi preżenti fil-port ikkonċernat u l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tat-traffiku tal-port u l-iżvilupp taż-żona tal-port;

Emenda    55

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. “l-irmiġġ” tfisser is-servizzi tal-ittrakkar meħtieġa biex bastimenti fuq l-ilma jankraw jew inkella jiwaħħlu max-xatt fil-port jew f’passaġġi tal-ilma interni b'aċċess għall-port;

6. “l-irmiġġ” tfisser is-servizzi tal-ittrakkar, tat-tneħħija tal-irmiġġ u taċ-ċaqliq sikuri meħtieġa għal bastimenti fuq l-ilma;

Emenda    56

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8. "pilotaġġ" tfisser is-servizz ta' gwida ta' bastiment tat-trasport fuq l-ilma minn bdot jew stazzjon ta' pilotaġġ biex ikun jista' jsir dħul jew ħruġ sikur tal-bastiment fl-aċċess mill-passaġġi fuq l-ilma lejn il-port;

8. "pilotaġġ" tfisser is-servizz ta' gwida ta' bastiment tat-trasport fuq l-ilma minn bdot jew stazzjon ta' pilotaġġ biex ikun jista' jsir dħul jew ħruġ sikur tal-bastiment fl-aċċess mill-passaġġi fuq l-ilma lejn il-port jew navigazzjoni sigura ġewwa l-port;

Emenda    57

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9. "noll tal-infrastruttura tal-port" tfisser tariffa miġbura għall-benefiċċju dirett jew indirett tal-korp maniġerjali tal-port u mħallsa mill-operaturi tal-bastimenti tat-trasport fuq l-ilma jew is-sidien tal-merkanzija biex jużaw il-faċilitajiet u s-servizzi li jippermettu lill-bastimenti jidħlu u joħorġu mill-port, inklużi l-passaġġi fuq l-ilma li jagħtu aċċess għal dawk il-portijiet, kif ukoll aċċess għall-ipproċessar ta' passiġġieri u merkanzija;

9. "noll tal-infrastruttura tal-port" tfisser tariffa miġbura għall-benefiċċju dirett jew indirett tal-korp maniġerjali tal-port u mħallsa mill-operaturi tal-bastimenti tat-trasport fuq l-ilma jew is-sidien tal-merkanzija biex jużaw l-infrastrutturi, il-faċilitajiet u s-servizzi li jippermettu lill-bastimenti jidħlu u joħorġu mill-port, inklużi l-passaġġi fuq l-ilma li jagħtu aċċess għall-port, jekk tali passaġġi fuq l-ilma jaqgħu taħt il-kompetenza legali tal-korp maniġerjali tal-port, kif ukoll aċċess għall-ipproċessar ta' passiġġieri u merkanzija, imma bl-esklużjoni tar-rati u l-ispejjeż tal-kiri tal-art li jkollhom effett ekwivalenti;

Emenda    58

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

12. "kuntratt ta’ servizz portwarju" tfisser ftehim formali u legalment vinkolanti bejn fornitur ta' servizz portwarju u awtorità kompetenti li fih dan il-korp jagħżel fornitur tas-servizz portwarju biex jipprovdi servizzi portwarji wara proċedura ta' limitazzjoni tan-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji;

12. "kuntratt ta’ servizz portwarju" tfisser ftehim formali u legalment vinkolanti bejn fornitur ta' servizz portwarju u l-korp maniġerjali tal-port jew awtorità kompetenti li fih dan il-korp jew awtorità jagħżel fornitur tas-servizz portwarju biex jipprovdi servizzi portwarji wara proċedura ta' limitazzjoni tan-numru ta' fornituri tas-servizzi portwarji;

Emenda    59

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

16. "port marittimu" tfisser żona ta' art u ilma msawra minn tali xogħlijiet u tagħmir sabiex jippermetti, prinċipalment, l-ilqugħ ta' bastimenti, it-tagħbija u l-ħatt tagħhom, il-ħżin ta' prodotti, ir-riċevuta u l-forniment ta' dawn il-prodotti u l-imbark u l-iżbark tal-passiġġieri; u kwalunkwe infrastruttura oħra meħtieġa għall-operaturi tat-trasport fi ħdan iż-żona tal-port;

16. "port marittimu" tfisser żona ta’ art u ilma delimitata, immaniġġjata mill-korp maniġerjali tal-port u magħmula minn infrastrutturi u faċilitajiet sabiex tippermetti, prinċipalment, l-ilqugħ ta' bastimenti, it-tagħbija u l-ħatt tagħhom, il-ħżin ta' prodotti, ir-riċevuta u l-forniment ta' dawn il-prodotti u l-imbark u l-iżbark tal-passiġġieri u l-persunal;

Emenda    60

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

17. "irmonk" tfisser l-assistenza lil bastiment tat-trasport fuq l-ilma permezz ta' irmonkatur biex ikunu jistgħu jsiru d-dħul jew il-ħruġ sikuri mill-port billi tingħata assistenza fl-immanuvrar tal-bastiment tat-trasport fuq l-ilma;

17. "irmonk" tfisser l-assistenza lil bastiment tat-trasport fuq l-ilma permezz ta' irmonkatur biex ikunu jistgħu jsiru d-dħul jew il-ħruġ sikuri mill-port jew in-navigazzjoni sikura fil-port billi tingħata assistenza fl-immanuvrar tal-bastiment tat-trasport fuq l-ilma;

Emenda    61

Proposta għal regolament

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

18. "aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma lejn port" tfisser aċċess fuq l-ilma lejn il-port mill-baħar miftuħ, bħal avviċinamenti tal-portijiet, kanali navigabbli, xmajjar, kanali fl-ibħra u fjords.

18. "aċċess tal-passaġġ fuq l-ilma lejn port" tfisser aċċess fuq l-ilma lejn il-port mill-baħar miftuħ, bħal avviċinamenti tal-portijiet, kanali navigabbli, xmajjar, kanali fl-ibħra u fjords, jekk passaġġ fuq l-ilma bħal dan jaqa' taħt il-kompetenza legali tal-korp maniġerjali tal-port.

Emenda    62

Proposta għal regolament

Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-aċċess għas-suq

Organizzazzjoni ta’ servizzi portwarji

Emenda    63

Proposta għal regolament

Artikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 3

imħassar

Libertà tal-provvista ta' servizzi

 

1. Il-libertà ta' forniment tas-servizzi f'portijiet marittimi koperti minn dan ir-Regolament għandha tapplika għall-fornituri ta' servizzi portwarji stabbiliti fl-Unjoni skont il-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kapitolu.

 

2. Il-fornituri ta' servizzi portwarji għandu jkollhom aċċess għal faċilitajiet essenzjali tal-portijiet sakemm huwa meħtieġ biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom. It-termini tal-aċċess għandhom ikunu ġusti, raġonevoli u nondiskriminatorji.

 

Emenda    64

Proposta għal regolament

Artikolu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 3a

 

Il-libertà li jiġu organizzati servizzi portwarji

 

1. Rigward dan ir-Regolament, l-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji koperti minn dan il-Kapitolu tista' tkun soġġetta għal:

 

(a) rekwiżiti minimi għall-fornituri tas-servizz portwarju;

 

(b) limiti fin-numru ta' fornituri;

 

(c) l-obbligi tas-servizz pubbliku;

 

(d) operaturi interni;

 

(e) aċċess miftuħ u liberu għas-suq tas-servizzi portwarji.

 

2. Meta jiġu organizzati servizzi portwarji kif previst fil-Pargrafu 1 għandhom jiġu rrispettati l-kundizzjonijiet imressqa f'dan il-kapitolu.

Emenda    65

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jitlob lill-fornituri ta' servizzi portwarji sabiex jikkonformaw ma' rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz tal-portijiet korrispondenti.

1. Mingħajr preġudizzju għall-possibilità li jimponi obbligi ta' servizz pubbliku stipulati fl-Artikolu 8, il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità nazzjonali kompetenti jistgħu jitolbu lill-fornituri ta' servizzi portwarji, inklużi s-subappaltaturi sabiex jikkonformaw ma' rekwiżiti minimi biex iwettqu s-servizz tal-portijiet korrispondenti.

Emenda    66

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Fejn dawn ikunu applikabbli, ir-rekwiżiti minimi stipulati fil-paragrafu 1 jistgħu jkunu relatati biss:

2. Ir-rekwiżiti minimi stipulati fil-paragrafu 1 huma relatati:

Emenda    67

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) mat-tagħmir meħtieġ biex jiġi pprovdut is-servizz portwarju relevanti f'kundizzjonijiet normali u sikuri u l-kapaċità li dan it-tagħmir jinżamm fil-livell xieraq;

(b) mat-tagħmir meħtieġ biex jiġi pprovdut is-servizz portwarju relevanti f'kondizzjonijiet normali u sikuri b'mod kontinwu u l-kapaċità teknika u finanzjarja biex dan it-tagħmir jinżamm fil-livell meħtieġ;

Emenda    68

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ba) id-disponibilità tas-servizz portwarju għall-utenti kollha, fil-postijiet kollha ta' rmiġġ u mingħajr interruzzjonijiet lejl u nhar, matul is-sena kollha;

Emenda    69

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c) mal-konformità mar-rekwiżiti dwar is-sikurezza marittima jew is-sikurezza u s-sigurtà tal-port jew l-aċċess għalih, l-istallazzjonijiet, it-tagħmir u l-persuni tiegħu;

(c) mal-konformità mar-rekwiżiti dwar is-sikurezza marittima jew is-sikurezza u s-sigurtà tal-port jew l-aċċess għalih, l-istallazzjonijiet, it-tagħmir, il-ħaddiema u persuni oħra tiegħu;

Amendment    70

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da) il-konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali soċjali u tax-xogħol tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat, inklużi l-kundizzjonijiet tal-ftehimiet ta' negozjar kollettiv;

Emenda    71

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(db) ir-reputazzjoni tajba tal-fornitur tas-servizz portwarju, kif stabbilit mill-Istat Membru.

Emenda    72

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. L-implimentazzjoni ta' dan ir-regolament m'għandha taħt ebda ċirkostanza tikkostitwixxi raġunijiet għal tnaqqis fil-livell tar-rekwiżiti minimi għall-għoti ta' servizzi portwarji li diġà jkunu ġew imposti mill-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti.

Emenda    73

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Meta r-rekwiżiti minimi jkunu jinkludu għarfien lokali speċifiku jew ftit tagħrif fuq il-kundizzjonijiet lokali, il-korp maniġerjali tal-port għandu jara li hemm aċċess adegwat għat-taħriġ relevanti, b'kundizzjonijiet trasparenti u nondiskriminatorji, sakemm l-aċċess adegwat għal tali taħriġ ma jkunx iggarantit mill-Istat Membru.

4. Meta r-rekwiżiti minimi jkunu jinkludu għarfien lokali speċifiku jew ftit tagħrif fuq il-kundizzjonijiet lokali, il-korp maniġerjali tal-port għandu jara li hemm aċċess adegwat għall-informazzjoni b'kundizzjonijiet trasparenti u nondiskriminatorji.

Emenda    74

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, ir-rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafu 2 u l-proċedura għall-għoti tad-dritt ta' forniment ta' servizzi portwarji skont dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġu ppubblikati mill-korp maniġerjali tal-port sal-1 ta’ Lulju 2015 jew għal rekwiżiti minimi applikabbli wara dik id-data, tal-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha dawk ir-rekwiżiti jsiru appikabbli. Il-fornituri ta' servizzi portwarji għandhom jiġu mgħarrfa bil-quddiem dwar kwalunkwe bidla fil-kriterji u fil-proċedura.

5. Fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu 1, ir-rekwiżiti minimi msemmija fil-paragrafu 2 u l-proċedura għall-għoti tad-dritt ta' forniment ta' servizzi portwarji skont dawk ir-rekwiżiti għandhom jiġu ppubblikati mill-korp maniġerjali tal-port sal-...* jew għal rekwiżiti minimi applikabbli wara dik id-data, tal-inqas tliet xhur qabel id-data li fiha dawk ir-rekwiżiti jsiru appikabbli. Il-fornituri ta' servizzi portwarji għandhom jiġu mgħarrfa bil-quddiem dwar kwalunkwe bidla fil-kriterji u fil-proċedura.

 

__________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda    75

Proposta għal regolament

Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5a. Sabiex jiġu żgurati s-sikurezza marittima u l-protezzjoni tal-ambjent, l-Istati Membri jew l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jirrikjedu li l-bastimenti użati għal operazzjonijiet ta' rmonk jew irmiġġ ikunu rreġistrati u jtajru l-bandiera tal-Istat Membru tal-port ikkonċernat.

Emenda    76

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jittratta lis-servizzi portwarji bl-istess mod u għandu jaġixxi b'mod trasparenti.

1. Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom jittrattaw lill-fornituri ta' servizzi portwarji b'mod trasparenti, oġġettiv, mhux diskriminatorju u proporzjonat.

Emenda    77

Proposta għal regolament

Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-entità ta' ġestjoni tal-port għandhom jagħtu jew jirrifjutaw id-dritt li jipprovdu servizzi tal-port abbażi tar-rekwiżiti minimi stabbiliti skont l-Artikolu 4 fi żmien xahar minn meta jirċievu talba għall-għoti ta’ dritt bħal dan. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi ġġustifkat kif xieraq fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati.

2. L-entità ta' ġestjoni tal-port għandha tagħti jew tirrifjuta d-dritt li tipprovdi servizzi tal-port abbażi tar-rekwiżiti minimi stabbiliti skont l-Artikolu 4. Dan għandha tagħmlu fi żmien raġonevoli, u fi kwalunkwe każ tara li ma taqbiżx l-erba' xhur minn meta tirċievi talba għall-għoti ta' dritt bħal dan u d-dokumenti neċessarji. Kwalunkwe rifjut għandu jiġi ġġustifkat kif xieraq fuq il-bażi ta' kriterji oġġettivi, trasparenti, nondiskriminatorji u proporzjonati.

Emenda    78

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

- 1. Fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 9 ta' dan ir-Regolament, meta l-korp maniġerjali tal-port mhuwiex awtorità kontraenti skont id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill1a, dan l-Artikolu m'għandux japplika.

 

________________

 

1a Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65).

Emenda    79

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Permezz ta' deroga mill-Artikolu 3, il-korp maniġerjali tal-port jista' jillimita n-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju għal servizz portwarju partikolari għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

1. Mingħajr preġudizzju għall-mudelli differenti eżistenti għall-organizzazzjoni tas-servizzi portwarji, il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti jistgħu jillimitaw in-numru ta' fornituri ta' servizz portwarju għal servizz portwarju partikolari għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

Emenda    80

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a) l-iskarsezza jew l-użu riżervat ta' art diment li l-korp maniġerjali jista' juri li l-art hija faċilità essenzjali tal-port biex jiġi pprovdut is-servizz portwarju u li l-limitazzjoni hija konformi mal-pjan ta' żvilupp formali tal-port kif maqbul mill-korp maniġerjali tal-port u, fejn xieraq, kwalunkwe awtorità kompetenti pubblika oħra skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali;

(a) l-iskarsezza jew l-użu riżervat ta' art, diment li l-korp maniġerjali jista' juri li l-art hija faċilità tal-port li hi essenzjali għall-forniment tas-servizzi portwarji u li l-limitazzjoni hija, fejn applikabbli, konformi mal-pjanijiet u d-deċiżjonijiet miftiehma mill-korp maniġerjali tal-port u fejn xieraq kwalunkwe awtorità kompetenti pubblika oħra f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali;

Emenda    81

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(aa) in-nuqqas ta' spazju maġenb l-ilma, fejn dan jikkostitwixxi element essenzjali tal-kapaċità li jiġi pprovdut is-servizz portwarju kkonċernat b'mod sikur u effiċjenti;

Emenda    82

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ab) L-inabbiltà tal-karatteristiċi tat-traffiku portwarju li jippermettu lil għadd ta' fornituri ta' servizzi portwarji jaħdmu f'kundizzjonijiet ekonomikament sodisfaċenti fil-port;

Emenda    83

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ac) il-ħtieġa li jiġi żgurat il-forniment ta' operazzjonijiet portwarji sikuri, mingħajr riskji jew ambjentalment sostenibbli;

Emenda    84

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

3a. Kwalunkwe limitazzjoni ta' fornituri għal servizz portwarju għandha ssegwi proċedura tal-għażla li tkun miftuħa għall-partijiet ikkonċernati kollha, tkun nondiskriminatorja u trasparenti. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jikkomunikta lill-partijiet ikkonċernati kollha l-informazzjoni neċessarja kollha dwar l-organizzazzjoni tal-proċedura tal-għażla u l-iskadenza għat-tressiq, kif ukoll kwalunkwe kriterju tal-għoti u rekwiżit rilevanti. L-iskadenza għat-tressiq għandha tkun twila biżżejjed biex tippermetti lill-partijiet iwettqu valutazzjoni sinifikanti u jippreparaw l-applikazzjoni tagħhom, u f'ċirkustanzi normali l-limitu minimu għandu jkun 30 jum.

Emenda    85

Proposta għal regolament

Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Meta entità tal-ġestjoni ta' port tipprovdi s-servizzi hija stess jew permezz ta' entità distinta legali li tikkontrolla direttament, l-Istat Membru jista' jafda l-adozzjoni tad-deċiżjoni li tillimita l-għadd ta' fornituri tas-servizzi portwarji lil awtorità li hija indipendenti mill-entità tal-ġestjoni tal-port. Jekk Stat Membru ma jafdax l-adozzjoni tad-deċiżjoni li tillimita l-għadd ta' fornituri tas-servizzi portwarji lil awtorità bħal din, l-għadd ta' fornituri m'għandux ikun anqas minn tnejn.

4. Meta entità tal-ġestjoni ta' port tipprovdi s-servizzi hija stess jew permezz ta' entità distinta legali li tikkontrolla direttament, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jevita li jkun hemm kunflitti ta' interess. Fl-assenza ta' miżuri bħal dawn, l-għadd ta' fornituri m'għandux ikun inqas minn tnejn, sakemm kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 1 tiġġustifika limitazzjoni għal fornitur wieħed.

Emenda    86

Proposta għal regolament

Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 7

imħassar

Proċedura għal-limitazzjoni tan-numru ta' fornituri ta' servizzi portwarji

 

1. Kwalunkwe limitazzjoni tan-numru ta' fornituri għal servizz portwarju wara l-applikazzjoni tal-Artikolu 6 għandha ssegwi proċedura tal-għażla li tkun miftuħa għall-partijiet interessati kollha, tkun nondiskriminatorja u trasparenti.

 

2. Jekk il-valur stmat tas-servizz portwarju jaqbeż il-limitu definit fil-paragrafu 3, għandhom jiġu applikati r-regoli dwar il-proċedura tal-għoti, il-garanziji proċedurali u d-durata massima tal-konċessjonijiet kif stipulati fid-Direttiva …./…. [konċessjonijiet].

 

3. Il-limitu u l-metodu ta' determinazzjoni tal-valur tas-servizz portwarju għandhom ikunu dawk tad-dispożizzjonijiet rilevanti u applikabbli stabbiliti fid-Direttiva ..…/…. [konċessjonijiet].

 

4. Il-fornitur jew fornituri magħżulin u l-korp maniġerjali tal-port għandhom jikkonkludu kuntratt dwar servizz portwarju.

 

5. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, modifika sostanzjali skont it-tifsira tad-Direttiva …./… [konċessjonijiet] fid-dispożizzjonijiet ta' kuntratt ta’ servizz portwarju matul it-terminu tiegħu għandhom jitqiesu bħala kuntratt ta’ servizz portwarju ġdid u b'hekk għandhom jeħtieġu proċedura ġdida kif imsemmi fil-paragrafu 2.

 

6. Il-paragrafi minn 1 sa 5 ma għandhomx japplikaw fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 9.

 

7. Dan l-Artikolu huwa mingħajr ħsara għad-Direttiva .…/….[konċessjonijiet]15 , id-Direttiva .…/….[utilitajiet pubbliċi]16 u d-Direttiva .…/….[akkwisti pubbliċi]17

 

__________________

 

15 Proposta għal Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni (COM 2011) 897 finali

 

16 Proposta għal Direttiva dwar l-akkwisti minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali (COM/2011/0895 finali)

 

17 Proposta għal Direttiva dwar l-akkwisti pubbliċi (COM/2011/0896 finali)

 

Emenda    87

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li jimponu fuq il-fornituri obbligi ta’ servizz pubbliku relatati mas-servizzi portwarji biex jiżguraw li:

1. L-Istati Membri għandhom jinnominaw lill-awtorità kompetenti fit-territorju tagħhom, li tista' tkun il-korp maniġerjali tal-port, li tkun intitolata li timplementa obbligi ta' servizz pubbliku relatati mas-servizzi portwarji fuq il-fornituri biex jiżguraw minn tal-inqas element wieħed minn dawn li ġejjin:

Emenda    88

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(b) id-disponibbiltà tas-servizz għall-utenti kollha;

(b) id-disponibbiltà tas-servizz għall-utenti kollha, fejn xieraq f'kundizzjonijiet ekwi;

Emenda    89

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) is-sikurezza, is-sigurtà jew is-sostenibbiltà ambjentali tal-operazzjonijiet portwarji;

Emenda    90

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb) il-forniment ta' servizzi ta' trasport adegwati lill-pubbliku u l-koeżjoni territorjali;

Emenda    91

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-awtoritajiet kompetenti fi ħdan it-territorju tagħhom biex jimponu dawk l-obbligi ta’ servizz pubbliku. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jkun l-awtorità kompetenti.

imħassar

Emenda    92

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Meta l-awtorità kompetenti maħtura skont il-paragrafu 3 ma tkunx l-istess bħall-korp maniġerjali tal-port, dik l-awtorità kompetenti għandha tuża l-kompetenzi stabbiliti fl-Artikoli 6 u 7 rigward il-limitazzjoni tan-numru ta' fornituri ta' servizzi portwarji abbażi tal-obbligi tas-servizz pubbliku.

4. Meta l-awtorità kompetenti maħtura skont il-paragrafu 1ta' dan l-Artikolu ma tkunx l-istess bħall-korp maniġerjali tal-port, dik l-awtorità kompetenti għandha tuża l-kompetenzi stabbiliti fl-Artikolu 6 rigward il-limitazzjoni tan-numru ta' fornituri ta' servizzi portwarji abbażi tal-obbligi tas-servizz pubbliku.

Emenda    93

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Jekk awtorità kompetenti tiddeċiedi li timponi obbligi ta’ servizz pubbliku fil-portijiet marittimi kollha permezz ta' dan ir-Regolament fi Stat Membru, għandha tavża lill-Kummissjoni b'dawn l-obbligi.

5. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li jimponi obbligi ta’ servizz pubbliku fil-portijiet marittimi kollha koperti minn dan ir-Regolament fi Stat Membru, għandu javża lill-Kummissjoni b'dawn l-obbligi.

Emenda    94

Proposta għal regolament

Artikolu 8 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Fil-każ ta' interruzzjoni tas-servizzi portwarji li għalihom huma imposti obbligi ta’ servizz pubbliku jew meta jkun hemm riskju immedjat ta' sitwazzjoni bħal din, l-awtorità kompetenti tista' tieħu miżura ta' emerġenza. Il-miżura ta' emerġenza tista' tieħu l-forma ta' għotja diretta sabiex is-servizz jiġi attribwit lil fornitur differenti għal perjodu li jasal sa sena. Matul dak il-perjodu ta' żmien, l-awtorità kompetenti għandha jew tniedi proċedura ġdida biex tagħżel fornitur ta' servizz portwarju skont l-Artikolu 7 jew inkella għandha tapplika l-Artikolu 9.

6. Fil-każ ta' interruzzjoni tas-servizzi portwarji li għalihom huma imposti obbligi ta’ servizz pubbliku jew meta jkun hemm riskju immedjat ta' sitwazzjoni bħal din, l-awtorità kompetenti tista' tieħu miżura ta' emerġenza. Il-miżura ta' emerġenza tista' tieħu l-forma ta' għotja diretta sabiex is-servizz jiġi attribwit lil fornitur differenti għal perjodu li jasal sa sena. Matul dak il-perjodu ta’ żmien, l-awtorità kompetenti għandha jew tniedi proċedura ġdida biex tagħżel fornitur ta’ servizz portwarju jew inkella għandha tapplika l-Artikolu 9. Azzjonijiet industrijali kollettivi li jkunu qed isiru f'konformità mal-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru rispettiv u/jew ftehimiet applikabbli bejn is-sħab soċjali m'humiex se jitqiesu bħala tfixkil tas-servizzi portwarji li għalihom jistgħu jittieħdu miżuri ta' emerġenza.

Emenda    95

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Fil-każijiet stipulati fl-Artikolu 6(1)(b), l-awtorità kompetenti tista' tiddeċiedi li tipprovdi hija stess servizz portwarju skont l-obbligi ta’ servizz pubbliku jew timponi dawk l-obbligi direttament fuq entità legalment separata li fuqha teżerċita kontroll simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess. F'każ bħal dan, dan il-fornitur tas-servizz portwarju għandu jitqies li huwa operatur intern għall-fini ta' dan ir-Regolament.

1. Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu port huma stess jew permezz ta' entità legalment separata li fuqha huma jeżerċitaw kontroll simili għal dak li jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom stess, dment li l-Artikolu 4 japplika bl-istess mod għall-operaturi kollha li jipprovdu s-servizz ikkonċernat. F'każ bħal dan, dan il-fornitur tas-servizz portwarju għandu jitqies li huwa operatur intern għall-fini ta' dan ir-Regolament.

Emenda    96

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. L-awtorità kompetenti għandha titqies li qiegħda teżerċita kontroll fuq entità legalment separata simili għal dak li teżerċita fuq id-dipartimenti tagħha stess biss jekk teżerċita influwenza deċiżiva kemm fuq l-għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet importanti tal-entità legali kkontrollata.

2. Il-korp maniġerjali tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom jitqiesu li qegħdin jeżerċitaw kontroll fuq entità legalment separata simili għal dak li jeżerċitaw fuq id-dipartimenti tagħhom stess biss jekk jeżerċitaw influwenza deċiżiva kemm fuq l-għanijiet strateġiċi kif ukoll fuq id-deċiżjonijiet importanti tal-entità legali kkonċernata.

Emenda    97

Proposta għal regolament

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. L-operatur intern għandu jkun limitat li jwettaq is-servizz portwarju assenjat biss fil-port(ijiet) fejn ikun ġie attribwit l-assenjament sabiex jipprovdi dak is-servizz.

3. Fil-każijiet previsti mill-Artikolu 8, l-operatur intern għandu jkun limitat li jwettaq is-servizz portwarju assenjat biss fil-port(ijiet) fejn ikun ġie attribwit l-assenjament sabiex jipprovdi dak is-servizz.

Emenda    98

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni, inklużi ftehimiet kollettivi bejn imsieħba soċjali, il-korpi tal-ġestjoni tal-port jistgħu jitolbu sabiex il-fornitur tas-servizzi portwarji maħtur skont il-proċedura stabbilita bl-Artikolu 7, meta dan il-fornitur ikun differenti mill-fornitur responsabbli mis-servizzi portwarji, għandu jagħti lill-impjegati li qabel kienu jaħdmu mal-fornitur responsabbli mis-servizzi portwarji dawk id-drittijiet li kienu jkunu intitolati għalihom li kieku seħħ trasferiment skont it-tifsira tad-Direttiva 2001/23/KE.

2. Mingħajr ħsara għal-liġi nazzjonali u tal-Unjoni, inklużi ftehimiet kollettivi rappreżentattivibejn is-sħab soċjali, l-awtorità kompetenti għandhom jirrikjedu li l-fornitur tas-servizzi portwarji jagħti lill-impjegati kundizzjonijiet tax-xogħol abbażi ta' standards soċjali nazzjonali, reġjonali jew lokali vinkolanti. F'każ ta' trasferiment tal-persunal minħabba bidla fil-fornitur tas-servizz, il-persunal li qabel kien jaħdem mal-fornitur responsabbli mis-servizzi portwarji għandu jingħata l-istess drittijiet li kienu jkunu intitolati għalihom li kieku seħħ trasferiment skont it-tifsira tad-Direttiva 2001/23/KE.

Emenda    99

Proposta għal regolament

Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Meta l-korpi tal-ġestjoni tal-port jeħtieġu li l-fornituri tas-servizzi portwarji jikkonformaw ma' ċerti standards soċjali fir-rigward tal-forniment tas-servizzi portwarji relevanti, id-dokumenti tal-offerti u l-kuntratti tas-servizz portwarju għandhom jelenkaw il-persunal ikkonċernat u jagħtu dettalji trasparenti dwar id-drittijiet kuntrattwali tagħhom u l-kundizzjonijiet li bihom l-impjegati jitqiesu li huma marbutin mas-servizzi portwarji.

3. Il-korpi tal-ġestjoni tal-port jew l-awtorità kompetenti għandhom jirrikjeduli l-fornituri tas-servizzi portwarji kollha jikkonformaw mal-istandards soċjali u tax-xogħol kollha stabbiliti fid-dritt tal-Unjoni jew id-dritt nazzjonali, kif ukoll mal-ftehimiet kollettivi applikabbli f'konformità mad-drawwiet u t-tradizzjonijiet nazzjonali. Meta, fil-kuntest tal-għoti ta' servizzi portwarji rilevanti, ikun hemm trasferiment tal-persunal, id-dokumenti tal-offerti u l-kuntratti tas-servizz portwarju għandhom jelenkaw il-persunal ikkonċernat u jagħtu dettalji trasparenti dwar id-drittijiet kuntrattwali tagħhom u l-kundizzjonijiet li bihom l-impjegati jitqiesu li huma marbutin mas-servizzi portwarji.

Emenda    100

Proposta għal regolament

Artikolu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 10a

 

Taħriġ u protezzjoni tal-ħaddiema

 

1. Min iħaddem għandu jiżgura li l-impjegati tiegħu jirċievu t-taħriġ neċessarju sabiex ikunu jistgħu jiksbu għarfien tajjeb tal-kundizzjonijiet li fihom jitwettaq ix-xogħol tagħhom u li dawn jiġu mħarrġa kif xieraq biex jiġu indirizzati r-riskji li jaf jikkostitwixxi x-xogħol.

 

2. B'rispett sħiħ tal-awtonomija tas-sħab soċjali, il-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-portijiet fil-livell tal-UE huwa mistieden jiżviluppa linji gwida għall-istabbiliment ta' rekwiżiti ta' taħriġ sabiex jiġu evitati l-inċidenti u jiġi żgurat l-ogħla livell ta' sikurezza u ta' saħħa lill-ħaddiema. Tali rekwiżiti ta' taħriġ għandhom jiġu aġġornati regolarment sabiex titnaqqas fuq bażi kontinwa l-okkorrenza ta' inċidenti fuq il-post tax-xogħol.

 

3. Is-sħab soċjali huma mistiedna jiżviluppaw mudelli li jiżguraw bilanċ bejn il-fluttwazzjonijiet fid-domanda għal xogħol tal-port u l-flessibbiltà meħtieġa minn operazzjonijiet tal-port, fuq naħa waħda, u l-kontinwità u l-protezzjoni tal-impjieg, min-naħa l-oħra.

Emenda    101

Proposta għal regolament

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan il-Kapitolu u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 24 m’għandhomx japplikaw għal servizzi ta’ tagħbija u ħatt ta’ merkanzija u ta' passiġġieri.

Dan il-Kapitolu, minbarra l-Artikolu 10a, u d-dispożizzjonijiet tranżitorji tal-Artikolu 24 m’għandhomx japplikaw għal servizzi ta’ tagħbija u ħatt ta’ merkanzija, is-servizzi ta' passiġġieri u l-pilotaġġ.

Emenda    102

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Meta l-korp maniġerjali tal-port li jirċievi l-fondi pubbliċi jipprovdi hu stess is-servizzi portwarji, għandu jżomm il-kontijiet ta' kull attività tas-servizz portwarju separati mill-kontijiet tal-attivitajiet l-oħrajn tiegħu b'mod li:

2. Meta l-korp maniġerjali tal-port li jirċievi l-fondi pubbliċi jipprovdi hu stess is-servizzi portwarji jew it-tħammil, għandu jżomm il-kontijiet ta' dik l-attività ffinanzjata minn fondi pubbliċi jew investiment separat mill-kontijiet tal-attivitajiet l-oħrajn tiegħu b'mod li:

Emenda    103

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta korp maniġerjali ta' port, jew assoċjazzjoni ta' portijiet, jiżvolġu attività ta' tħammil huma stess u jirċievu fondi pubbliċi għal din l-attività, dawn m'għandhomx jiżvolġu attivitajiet ta' tħammil fi Stati Membri oħrajn.

Emenda    104

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-fondi pubbliċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu kapital azzjonarju jew fondi kważi kapitali, għotjiet mhux rifondibbli, għotjiet rifondibbli biss f'ċerti ċirkustanzi, għoti ta' self inkluż self kurrenti u ħlas bil-quddiem fuq injezzjonijiet kapitali, garanziji mogħtija lill-korp maniġerjali tal-port minn awtoritajiet pubbliċi, dividendi mħallsin u profitti miżmumin jew xi forma oħra ta' appoġġ finanzjarju pubbliku.

3. Il-fondi pubbliċi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu kapital azzjonarju jew fondi kważi kapitali, għotjiet mhux rifondibbli, għotjiet rifondibbli biss f’ċerti ċirkustanzi, għoti ta’ self inkluż self kurrenti u ħlas bil-quddiem fuq injezzjonijiet kapitali, garanziji mogħtija lill-korp maniġerjali tal-port minn awtoritajiet pubbliċi u kull forma oħra ta’ appoġġ finanzjarju pubbliku.

Emenda    105

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jżomm l-informazzjoni li tikkonċerna r-relazzjonijiet finanzjarji kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp ta' sorveljanza indipendenti kompetenti kif imsemmi fl-Artikolu 17 għal ħames snin minn tmiem is-sena fiskali li għaliha tirreferi l-informazzjoni.

4. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jżomm l-informazzjoni li tikkonċerna r-relazzjonijiet finanzjarji kif imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp maħtur skont l-Artikolu 17 għal ħames snin minn tmiem is-sena fiskali li għaliha tirreferi l-informazzjoni.

Emenda    106

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Meta jkun mitlub jagħmel dan, il-korp maniġerjali tal-port għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp ta' sorveljanza indipendenti kompetenti, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jqis neċessarja sabiex titwettaq evalwazzjoni profonda tad-dejta ppreżentata u għall-valutazzjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament. L-informazzjoni għandha tintbagħat fi żmien xahrejn mid-data li fiha ssir it-talba.

5. Il-korp maniġerjali tal-port għandu, fil-każ ta' ilment formali u fuq talba, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-korp maħtur bi qbil mal-Artikolu 17, kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jqis neċessarja sabiex titwettaq evalwazzjoni profonda tad-dejta ppreżentata u għall-valutazzjoni tal-konformità ma' dan ir-Regolament. L-informazzjoni għandha tintbagħat fi żmien xahrejn mid-data li fiha ssir it-talba.

Emenda    107

Proposta għal regolament

Artikolu 12 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

7a. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu m'għandux japplika għall-portijiet tagħhom tan-netwerk komprensiv li ma jissodisfawx il-kriterji fil-punt (a) jew il-punt (b) tal-Artikolu 20(2) tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 fil-każ ta' piżijiet amministrattivi sproporzjonati, dment li l-fondi pubbliċi li jirċievu, u l-użu tagħhom sabiex jipprovdu servizzi portwarji, jibqgħu trasparenti għalkollox fis-sistema tal-kontabilità. Meta l-Istati Membri jiddeċiedu hekk, huma għandhom jinformaw lill-Kummissjoni b'dan qabel id-deċiżjoni tagħhom tidħol fis-seħħ.

Emenda    108

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-imposti għas-servizzi provduti minn operatur intern kif imsemmi fl-Artikolu 9 u l-imposti mitluba minn fornituri ta’ servizzi tal-port, f’każijiet ta’ limitazzjoni tal-għadd ta’ fornituri li ma ġewx magħżula abbażi ta’ proċeduri li huma miftuħa, trasparenti u mhux diskriminatorji, għandhom jiġu stabbiliti b’mod trasparenti u mhux diskriminatorju. Dawn it-tariffi għandhom jirriflettu l-kundizzjonijiet fuq swieq kompetittivi rilevanti u ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-valur ekonomiku tas-servizz provdut.

1. L-imposti għas-servizzi provduti minn operatur intern taħt obbligu ta' servizz pubbliku, l-imposti għas-servizzi ta’ pilotaġġ li mhumiex esposti għal kompetizzjoni effikaċi, u l-imposti mitluba minn fornituri ta’ servizzi portwarji kif imsemmi fil-punt (b) fl-Artikolu 6(1), għandhom jiġu stabbiliti b'mod trasparenti u mhux diskriminatorju. Dawn it-tariffi għandhom, sa fejn hu possibbli, jirriflettu l-kundizzjonijiet fuq swieq kompetittivi rilevanti u ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-valur ekonomiku tas-servizz provdut.

Emenda    109

Proposta għal regolament

Artikolu 13 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Fuq talba, u kif imsemmi fl-Artikolu 17, il-fornitur tas-servizz portwarju għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp ta' sorveljanza indipendenti kompetenti l-informazzjoni dwar l-elementi li jservu ta' pedament biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tas-servizz portwarju li jaqgħu taħt l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-metodoloġija użata għall-istabbiliment tan-nollijiet tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li huma relatati magħhom dawn in-nollijiet tas-servizzi portwarji.

3. Il-fornitur tas-servizz portwarju, fil-każ ta' lment formali u fuq talba, għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp maħtur f'konformità mal-Artikolu 17, l-informazzjoni dwar l-elementi li jservu ta' pedament biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tas-servizz portwarju li jaqgħu taħt l-applikazzjoni tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. Din l-informazzjoni għandha tinkludi l-metodoloġija użata għall-istabbiliment tan-nollijiet tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li huma relatati magħhom dawn in-nollijiet tas-servizzi portwarji.

Emenda    110

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Bħala kontribuzzjoni għal sistema effiċjenti ta' nollijiet tal-infrastruttura, l-istruttura u l-livell ta' nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet għandhom jiġu definiti b'mod awtonomu mill-korp maniġerjali tal-port skont l-istrateġija kummerċjali u l-pjan ta' investiment tiegħu stess li jirriflettu l-kundizzjonijiet kompetittivi tas-suq rilevanti u skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat.

3. Bħala kontribuzzjoni għal sistema effiċjenti ta' nollijiet tal-infrastruttura, l-istruttura u l-livell ta' nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet għandhom jiġu definiti b'mod awtonomu mill-korp maniġerjali tal-port skont l-istrateġija kummerċjali u l-pjan ta' investiment tiegħu stess skont ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat u tal-kompetizzjoni.

Emenda    111

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jistgħu jvarjaw skont il-prattiki kummerċjali relatati mal-utenti regolari, jew biex jippromwovu użu aktar effiċjenti tal-infrastruttura tal-port, it-tbaħħir fuq distanza qasira jew prestazzjoni ambjentali għolja, effiċjenza enerġetika jew effiċjenza tal-karbonju tal-operazzjonijiet ta' trasport. Il-kriterji applikati għal varjazzjoni bħal din għandhom ikunu rilevanti, oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji u b’rispett għar-regoli tal-kompetizzjoni. Il-varjazzjoni li tirriżulta għandha tkun disponibbli b'mod partikolari għall-utenti tas-servizzi portwarji kollha rilevanti bl-istess termini.

4. Mingħajr ħsara għall-paragrafu 3, in-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jistgħu jvarjaw skont l-istrateġija ekonomika tal-port u l-politika tal-port dwar il-ġestjoni tat-territorju relatati, fost l-oħrajn, ma' ċerti kategoriji ta' utenti, jew biex jippromwovu użu aktar effiċjenti tal-infrastruttura tal-port, it-tbaħħir fuq distanza qasira jew prestazzjoni ambjentali għolja, effiċjenza enerġetika jew effiċjenza tal-karbonju tal-operazzjonijiet ta' trasport. Il-kriterji applikati għal varjazzjoni bħal din għandhom ikunu ġusti, mhux diskriminatorji lejn in-nazzjonalità u għandhom jikkonformaw mar-regoli tal-għajnuna mill-Istat u tal-kompetizzjoni. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jqis l-ispejjeż esterni meta jkun qed jistabbilixxi n-nollijiet. Il-korp maniġerjali tal-port jista' jvarja n-nollijiet tal-infrastruttura f'konformità mal-prattiki kummerċjali.

Emenda    112

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta, fejn ikun meħtieġ, atti ddelegati skontil-proċedura msemmija fl-Artikolu 21 dwar il-klassifikazzjonijiet komuni tal-bastimenti, il-fjuwils u t-tipi ta' operazzjonijiet li skont dawn għandhom jiġu varjati n-nollijiet tal-infrastruttura u l-prinċipji komuni dwar in-nollijiet għan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet.

imħassar

Emenda    113

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jgħarraf lil dawk li jużaw il-port u lir-rappreżentanti jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom dwar l-istruttura u l-kriterji użati biex jiġi determinat l-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet, inklużi l-ispejjeż u d-dħul totali li jservu ta' bażi biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Għandu jgħarraf lil dawk li jużaw l-infrastrutturi tal-portijiet dwar kwalunkwe bidla fl-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jew fl-istruttura jew il-kriterji użati sabiex jiġu determinati dawk in-nollijiet tal-inqas tliet xhur minn qabel.

6. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jgħarraf lil dawk li jużaw il-port u lir-rappreżentanti jew l-assoċjazzjonijiet tagħhom b'mod trasparenti dwar l-istruttura u l-kriterji użati biex jiġi determinat l-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Għandu jgħarraf lil dawk li jużaw l-infrastrutturi tal-portijiet dwar kwalunkwe bidla fl-ammont tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet jew fl-istruttura jew il-kriterji użati sabiex jiġu determinati dawk in-nollijiet tal-inqas tliet xhur minn qabel. Il-korp maniġerjali tal-port m'għandux ikun meħtieġ li jiżvela divrenzjar fin-nollijiet li hu riżultat ta' negozjati individwali.

Emenda    114

Proposta għal regolament

Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Fuq talba, il-korp maniġerjali tal-port għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp ta' sorveljanza indipendenti u kompetenti u tal-Kummissjoni, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 u l-ispejjeż u d-dħul dettaljati, li jservu bħala bażi biex jiġu determinati l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet u l-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti n-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li magħhom huma relatati dawn il-portijiet.

7. Il-korp maniġerjali tal-port għandu, fil-każ ta' lment formali u fuq talba, iqiegħed għad-dispożizzjoni tal-korp maħtur bi qbil mal-Artikolu 17 u tal-Kummissjoni l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-Artikolu, u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet u l-metodoloġija użata biex jiġu stabbiliti n-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet fir-rigward tal-faċilitajiet u s-servizzi li magħhom huma relatati dawn l-ispejjeż portwarji.

Emenda    115

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jistabbilixxi kumitat ta' rappreżentanti tal-operaturi ta' bastimenti tat-trasport fuq l-ima, sidien ta' merkanzija jew oħrajn li jużaw il-portijiet li huma mitlubin iħallsu noll għall-infrastruttura u noll għas-servizz portwarju jew it-tnejn li huma. Dan il-kumitat għandu jissejjaħ il-"kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port".

imħassar

Emenda    116

Proposta għal regolament

Artikolu 15 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jikkonsulta fuq bażi annwali, u qabel l-istabbiliment tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-port, mal-kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port dwar l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Il-fornituri tas-servizzi potwali għandhom jikkonsultaw fuq bażi annwali, u qabel l-istabbiliment tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-port, mal-kumitat konsultattiv tal-utenti tal-port dwar l-istruttura u l-livell tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet, kif imsemmi fl-Artikolu 6 u fl-Artikolu 9. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jipprovdi faċilitajiet adegwati għal dik il-konsultazzjoni u għandu jiġi mgħarraf dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni mill-fornituri tas-servizz portwarju.

2. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jiżgura li jkunu stabbiliti mekkaniżmi adegwati għall-konsultazzjoni tal-utenti tal-port, inklużi l-operaturi ta' trasport interkonness rilevanti. Dan għandu jikkonsulta lill-utenti tal-port f'każ ta' bidliet sostanzjali fin-nollijiet tal-infrastruttura tal-port qabel l-istabbiliment tan-nollijiet tal-infrastruttura tal-portijiet. Il-fornituri tas-servizzi portwarji għandhom jipprovdu lill-utenti tal-port b'informazzjoni adegwata dwar l-istruttura tan-nollijiet tas-servizzi portwarji u l-kriterji użati biex dawn jiġu stabbiliti. Operaturi interni li jipprovdu servizzi taħt obbligu ta' servizz pubbliku u l-fornituri ta' servizzi portwarji kif imsemmi fl-Artikolu 6 (1b), għandhom jikkonsultaw mal-utenti tal-port, fuq bażi annwali u qabel l-istabbiliment tan-nollijiet għas-servizzi portwarji dwar l-istruttura u l-livell ta' dawn l-imposti. Il-korp maniġerjali tal-port għandu jipprovdi mekkaniżmi adegwati għal dik il-konsultazzjoni u għandu jiġi mgħarraf dwar ir-riżultati tal-konsultazzjoni mill-fornituri tas-servizz portwarju.

 

Għandu jkun possibbli li l-obbligi msemmija f'dan il-paragrafu jiġu imposti fuq il-korpi, inklużi dawk b'kompożizzjoni distinta, li diġà huma stabbiliti fil-port.

Emenda    117

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-entità tal-ġestjoni tal-port għandha tikkonsulta regolarment mal-partijiet interessati, bħal impriżi stabbiliti fil-port, il-fornituri tas-servizzi tal-portijiet, l-operaturi ta’ bastimenti li jżommu fil-wiċċ, sidien ta’ merkanzija, operaturi tat-trasport bl-art u l-amministrazzjonijiet pubbliċi li joperaw fiż-żona tal-port dwar dan li ġej:

1. L-entità tal-ġestjoni tal-port għandha tikkonsulta regolarment lill-partijiet interessati rilevanti li joperaw fiż-żona tal-port, kif ukoll lill-amministrazzjonijiet pubbliċi responsabbli għall-ippjanar tal-infrastruttura tat-trasport, fejn xieraq dwar dan li ġej:

Emenda    118

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(ca) il-konsegwenzi tal-ippjanar u d-deċiżjonijiet dwar l-immaniġġjar tat-territorju f'dak li jikkonċerna l-prestazzjonijiet ambjentali;

Emenda    119

Proposta għal regolament

Artikolu 16 – paragrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(cb) miżuri biex tiġi ggarantita u titejjeb is-sigurtà fiż-żona portwarja, inklużi miżuri għas-saħħa u s-sigurtà tal-ħaddiema tal-port, u l-informazzjoni dwar l-aċċess għat-taħriġ tal-ħaddiema tal-port.

Emenda    120

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Korp ta ' superviżjoni indipendenti

Superviżjoni indipendenti

Emenda    121

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaraw li l-korp ta' sorveljanza indipendenti jimmonitorja u jissorvelja l-applikazzjoni tar-Regolament fil-portijiet marittimi kollha koperti b'dan ir-Regolament dwar it-territorju ta' kull Stat Membru.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fis-seħħ ikun hemm mekkaniżmi effikaċi għall-ipproċessar tal-ilmenti fil-portijiet marittimi kollha koperti b'dan ir-Regolament dwar it-territorju ta' kull Stat Membru. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jaħtru korp wieħed jew aktar.

Emenda    122

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2. Il-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jkun legalment separat minn kwalunkwe korp maniġerjali tal-port jew fornituri tas-servizzi portwarji u għandu jkun ukoll funzjonalment indipendenti minnhom. L-Istati Membri li huma l-proprjetarji tal-portijiet jew il-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet jew li jikkontrollawhom għandhom jaraw li ssir separazzjoni strutturali effettiva bejn il-funzjonijiet relatati mas-superviżjoni u l-monitoraġġ ta' dan ir-Regolament u l-attivitajiet assoċjati ma' dik is-sjieda jew dak il-kontroll. Il-korp ta’ superviżjoni indipendenti għandu jeżerċita l-poteri tiegħu b’mod imparzjali u trasparenti u bir-rispett dovut għad-dritt li n-negozju jitwettaq liberament.

2. Is-superviżjoni indipendenti għandha ssir b'mod li jeskludi l-kunflitti ta' interess u lijkun legalment separat minn kwalunkwe korp maniġerjali tal-port jew fornituri tas-servizzi portwarji u għandu jkun ukoll funzjonalment indipendenti minnhom. L-Istati Membri li huma l-proprjetarji tal-portijiet jew il-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet jew li jikkontrollawhom għandhom jaraw li ssir separazzjoni strutturali effettiva bejn il-funzjonijiet relatati mal-ipproċessar tal-ilmenti u l-attivitajiet assoċjati ma’ dik is-sjieda jew dak il-kontroll. Is-sorveljanza indipendenti għandha tkun imparzjali u trasparenti u għandha tirrispetta kif dovut id-dritt li n-negozju jitwettaq liberament.

Emenda    123

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3. Il-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jipproċessa l-ilmenti ppreżentati minn kwalunkwe parti b'interess leġittimu kif ukoll it-tilwimiet imressqa quddiemu li jkunu relatati mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-utenti tal-portijiet u partijiet ikkonċernati oħrajn jiġu informati dwar fejn u kif għandhom iressqu lment, inkluża indikazzjoni tal-korpi awtorizzati biex jipproċessaw l-ilmenti msemmija fl-Artikoli 12(5), 13(3) u 14(7).

Emenda    124

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4. F'każ li t-tilwima tqum bejn partijiet stabbiliti fi Stati Membri differenti, il-korp ta' sorveljanza indipendenti tal-Istat Membru tal-port minn fejn ikun preżunt li oriġinat it-tiwima, għandu jkollu l-kompetenza li jsolvi t-tilwima.

4. F'każ li t-tilwima tqum bejn partijiet stabbiliti fi Stati Membri differenti, l-Istat Membru tal-port minn fejn ikun preżunt li oriġinat it-tilwima, għandu jkollu l-kompetenza li jirriżolvi t-tilwima. L-Istati Membri kkonċernati għandhom jikkooperaw ma' xulxin u jaqsmu l-informazzjoni dwar il-ħidma tagħhom.

Emenda    125

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5. Il-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jkollu d-dritt li jeżiġi li l-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet, il-fornituri ta' servizzi portwarji u l-utenti tal-port jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu żgurati l-monitoraġġ u s-sorveljanza tal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

5. Fil-każ li jiġi ppreżentat ilment formali minn kwalunkwe parti b'interess leġittimu, il-korp rilevanti li jipprovdi sorveljanza indipendenti għandu jkollu d-dritt li jeżiġi li l-korpi tal-ġestjoni tal-portijiet, il-fornituri ta' servizzi portwarji u l-utenti tal-port jissottomettu l-informazzjoni meħtieġa.

Emenda    126

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

6. Il-korp ta' sorveljanza indipendenti jista' joħroġ opinjonijiet fuq talba tal-awtorità kompetenti fl-Istat Membru dwar kwalunkwe kwistjonijiet relatati mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

imħassar

Emenda    127

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

7. Il-korp ta' sorveljanza indipendenti jista' jikkonsulta lill-kumitat konsultattiv ta' dawk li jużaw il-port ikkonċernat meta jittratta l-ilmenti jew it-tilwim.

imħassar

Emenda    128

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

8. Id-deċiżjonijiet tal-korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jkollhom effett vinkolanti, mingħajr ħsara għal analiżi ġuridika.

8. Id-deċiżjonijiet tal-korp rilevanti li jipprovdi sorveljanza indipendenti għandu jkollu effetti vinkolanti, mingħajr ħsara għal analiżi ġuridika.

Emenda    129

Proposta għal regolament

Artikolu 17 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

9. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bl-identità tal-korpi ta' sorveljanza indipendenti sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2015 u dwar kwalunkwe modifika fiha. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-korpi ta' sorveljanza indipendenti fuq il-websajt tagħha.

9. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-mekkaniżmi u l-proċeduri li qegħdin fis-seħħ biex jikkonformaw mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu sa ...* u għandhom javżaw minnufih meta ssir kwalunkwe modifika sussegwenti fihom. Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-korpi rilevanti fuq il-websajt tagħha.

 

__________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda    130

Proposta għal regolament

Artikolu 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 18

imħassar

Kooperazzjoni bejn korpi ta' sorveljanza indipendenti

 

1. Il-korpi ta' sorveljanza indipendenti għandhom jiskambjaw informazzjoni dwar ix-xogħol tagħhom u l-prinċipji u l-prattiki tagħhom ta' teħid ta’ deċiżjonijiet sabiex iħaffu l-implimentazzjoni uniformi ta' dan ir-Regolament. Għal dan il-għan, għandhom jieħdu sehem u jaħdmu flimkien f'netwerk li jiltaqa' f'intervalli regolari u tal-inqas darba fis-sena. Il-Kummissjoni għandha tieħu sehem, tikkoordina u tappoġġja l-ħidma tan-netwerk.

 

2. Il-korpi ta' sorveljanza indipendenti għandhom jikkooperaw mill-qrib għall-fini ta' assistenza reċiproka fil-kompiti tagħhom, inkluż fit-twettiq tal-investigazzjonijiet meħtieġa biex jindirizzaw ilmenti u tilwim f'każijiet li jinvolvu portijiet fi Stati Membri differenti. Għal dan il-għan, wara talba sostanzjata, korp ta' sorveljanza indipendenti għandu jqiegħed għad-dispożizzjoni ta' korp ieħor bħalu, l-informazzjoni meħtieġa biex dan il-korp ikun jista' jwettaq ir-responsabilitajiet tiegħu skont dan ir-Regolament.

 

3. l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, wara talba rraġonata, il-korpi konsultattivi indipendenti jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħha. L-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni għandha tkun proporzjonata mat-twettieq ta' dawk ix-xogħlijiet.

 

4. Meta l-informazzjoni titqies kunfidenzjali mill-korp ta' sorveljanza indipendenti skont ir-regoli tal-Unjoni jew dawk nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità kummerċjali, il-korp ta' sorveljanza nazzjonali l-ieħor flimkien mal-Kummissjoni għandhom jiżguraw dik il-kunfidenzjalità. Din l-informazzjoni tista’ tintuża biss għall-għan li tkun intalbet għalih.

 

5. Abbażi tal-esperjenza tal-korpi ta' sorveljanza indipendenti u tal-attivitajiet tan-netwerk imsemmi fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi żgurata kooperazzjoni effiċjenti, il-Kummissjoni tista' tadotta prinċipji komuni dwar l-arranġamenti xierqa għall-iskambju ta' informazzjoni bejn korpi ta' sorveljanza indipendenti. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' analiżi msemmija fl-Artikolu 22(2).

 

Emenda    131

Proposta għal regolament

Artikolu 19 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1. Kwalunkwe parti b'interess leġittimu għandu jkollha d-dritt li tappella kontra d-deċiżjonijiet jew il-miżuri individwali meħuda skont dan ir-Regolament mill-awtoritajiet kompetenti, mill-korp maniġerjali tal-port jew mill-korp ta' sorveljanza indipendenti quddiem korp tal-appell li hija indipendenti mill-partijiet involuti. Dan il-korp tal-appell jista’ jkun qorti.

1. Kwalunkwe parti b'interess leġittimu għandu jkollha d-dritt li tappella kontra d-deċiżjonijiet jew il-miżuri individwali meħuda skont dan ir-Regolament mill-awtoritajiet kompetenti, mill-korp maniġerjali tal-port jew mill-korp maħtur skont l-Artikolu 17 quddiem korp tal-appell li hija indipendenti mill-partijiet involuti. Dan il-korp tal-appell jista’ jkun qorti.

Emenda    132

Proposta għal regolament

Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu implimentati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard mill-1 ta’ Lulju 2015 u għandhom jinnotifikawha bla dewmien dwar kwalunkwe emenda li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penali applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jkunu implimentati. Il-penali stipulati għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa ...* u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull emenda sussegwenti magħmula li taffettwahom.

 

__________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda    133

Proposta għal regolament

Artikolu 21

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 21

imħassar

L-eżerċizzju tad-delega

 

1. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni, iżda din hija soġġetta għall-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

 

2. Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 14 għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indefinit.

 

3. Id-delega ta’ setgħa msemmija fl-Artikolu 14 tista’ tiġi rrevokata fi kwalunkwe mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega ta’ setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. M’għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att iddelegat li jkun diġà fis-seħħ.

 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

 

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 14 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġix espressa oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex sejrin joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

 

Emenda    134

Proposta għal regolament

Artikolu 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 22

imħassar

Proċedura ta' kumitat

 

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat. Il-kumitat għandu jkun kumitat skont it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

 

Emenda    135

Proposta għal regolament

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-funzjonament u l-effett ta’ dan ir-Regolament, akkumpanjat, jekk ikun il-każ, bi proposti rilevanti.

Għall-finijiet tal-evalwazzjoni tal-funzjonament u l-effett ta' dan ir-Regolament, għandhom jiġu ppreżentati rapporti perjodiċi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Mhux aktar tard minn...*, il-Kummissjoni għandha tippreżenta l-ewwel rapport u, suċċessivament, ir-rapporti perjodiċi kull tliet snin, akkumpanjati, jekk ikun il-każ, bi proposti rilevanti. Ir-rapporti tal-Kummissjoni għandhom iqisu kull progress li nkiseb mill-Kumitat ta' Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet fil-livell tal-UE.

 

________________

 

* ĠU jekk jogħġbok daħħal id-data: erba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Emenda    136

Proposta għal regolament

Artikolu 25

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika b'effett mill-1 ta' Lulju 2015.

Għandu japplika b'effett minn ...* .

 

__________________

 

* ĠU: Jekk jogħġbok daħħal id-data: 24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(1)

ĠU C 327, 12.11.2013, p. 111.

(2)

ĠU C 114, 15.4.2014, p. 57.


NOTA SPJEGATTIVA

Kuntest ġenerali

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprova tagħti kontribuzzjoni għat-tħaddim aktar effiċjenti, interkonness u sostenibbli tat-TEN-T billi jinħoloq qafas li jtejjeb il-prestazzjoni tal-portijiet u jgħinhom ilaħħqu mal-bidliet fir-rekwiżiti ta' trasport u tal-loġistika.

L-għanijiet ewlenin tal-proposta jinkludu l-modernizzazzjoni tas-servizzi u l-operazzjonijiet portwarji u l-ħolqien ta' kundizzjonijiet ta' qafas biex jattiraw l-investimenti fil-portijiet. F'dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha l-għan li tibbilanċja l-pressjoni kompetittiva dgħajfa u l-abbużi tas-suq possibbli, sabiex tiżdied l-effiċjenza tas-servizzi portwarji.

Is-servizzi ta' mmaniġġjar tal-merkanzija u tal-passiġġieri ġew esklużi mill-Kapitolu II dwar l-aċċess għas-suq, li ta' spiss huma organizzati permezz ta' kuntratti ta' konċessjoni u b'hekk jaqgħu taħt l-ambitu tad-Direttiva dwar l-għoti ta' kuntratti ta' konċessjoni. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jitqies flimkien mad-Direttiva 2014/23/UE dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni.

Kundizzjoni importanti għall-kompetizzjoni ġusta bejn il-portijiet b'kundizzjonijiet ekwi hija qafas ċar dwar ir-regoli tal-għajnuna mill-Istat. Attwalment il-Kummissjoni hi involuta fir-reviżjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament għall-Eżenzjoni Ġenerali bil-ħsieb li jiġu inklużi kriterji għall-infrastruttura tal-portijiet sa Diċembru 2015.

Din il-proposta hi konformi ma' politiki u objettivi importanti oħrajn tal-UE bħall-White Paper dwar it-Trasport, il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u l-Inizjattiva "Ċinturin Blu".

Dan ir-Regolament se japplika wkoll għall-portijiet marittimi kollha identifikati fil-linji gwida TEN-T u, skont il-Kummissjoni, se jevita piż addizzjonali għal dawk il-portijiet li diġà jiffunzjonaw sew, filwaqt li joħloq il-kundizzjonijiet għall-portijiet l-oħrajn biex jindirizzaw l-isfidi strutturali tagħhom.

Il-pożizzjoni tar-Rapporteur

Ir-Rapporteur jappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni speċjalment fl-aspett tat-trasparenza finanzjarja, iżda jixtieq jipproponi għadd ta' emendi intiżi biex tittejjeb il-proposta.

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jinkludi biss dawk is-servizzi portwarji li huma offruti direttament lill-utenti. Għalhekk it-tħammil jitħassar mil-lista tas-servizzi, peress li huwa ma jiġix offrut lil utenti individwali, iżda pjuttost xogħol ta’ manutenzjoni biex jiżgura l-aċċessibbiltà tal-port.

Ir-Rapporteur jirrikonoxxi li hemm diversi sistemi għall-organizzazzjoni ta’ portijiet u servizzi portwarji fis-seħħ illum. Sabiex ma jiġix preskritt mudell wieħed, huwa jneħħi d-dispożizzjonijiet dwar l-aċċess għas-suq mill-Kapitolu II. Dan il-Kapitolu emendat jirreferi għall-organizzazzjoni ta’ servizzi portwarji b’dispożizzjonijiet dwar ir-rekwiżiti minimi, limitazzjoni tan-numru ta’ fornituri, servizzi taħt l-obbligu ta’ servizz pubbliku u salvagwardji soċjali.

Id-dispożizzjonijiet soċjali li jirregolaw ir-reġim tax-xogħol tal-port fil-parti l-kbira ġew esklużi minn dan ir-Regolament u qed jiġu diskussi fil-livell tal-UE fil-Kumitat ta’ Djalogu Soċjali Settorjali għall-Portijiet, li beda l-ħidma tiegħu fid-19 ta’ Ġunju 2013. Madankollu, ir-Rapporteur iqis li huwa importanti li jieħu pożizzjoni ċara kontra x-xogħol każwali u favur kundizzjonijiet aħjar ta' taħriġ aħjar u ta’ sigurtà. Il-konformità ma’ standards soċjali nazzjonali hija miżjuda bħala waħda mill-kriterji minimi. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw id-drittijiet tal-impjegati fil-każ ta' trasferiment tal-impriżi u n-negozji.

Barra minn hekk, il-limitazzjonijiet tal-art fil-port u f'każijiet ta' obbligi tas-servizz pubbliku, ir-Rapporteur jemmen li l-limitazzjonijiet tal-ispazju fuq l-ilma u d-daqs tas-suq għandu jitqies ukoll bħala raġunijiet validi biex jiġi limitat l-għadd ta' fornituri ta' servizzi, sabiex jitqiesu d-diversi daqsijiet u karatteristiċi ġeografiċi tal-portijiet. Jekk hi meħtieġa limitazzjoni ta' fornituri biex jiġu żgurati operazzjonijiet portwarji sikuri, siguri, jew ambjentalment favorevoli, il-korp maniġerjali jew l-awtorità kompetenti għandhom ikunu jistgħu jiddeċiedu dwar dan.

Minħabba r-rilevanza għolja ta’ pilotaġġ għal operazzjonijiet portwarji sikuri u siguri, ir-Rapporteur jemmen li dan is-servizz ma għandux ikun soġġett għall-Kapitolu II.

Dwar in-nollijiet tal-infrastruttura, ir-Rapporteur emenda l-proposta biex il-korp maniġerjali tal-port ikun jista' jiffissa nollijiet b'mod awtonomu skont l-istrateġija tan-negozju tiegħu. Għal dak il-għan, qed jillimita s-setgħa tal-Kummissjoni għall-atti delegati għall-klassifikazzjoni ta' bastimenti u fjuwils. L-iskemi ta' klassifika għandhom iservu biss bħala bażi għall-għoti ta' varjazzjonijiet tal-prezz iżda m'għandhomx jaffettwaw il-kompetenza tal-korp maniġerjali tal-port biex jistabbilixxi l-livell tan-nollijiet b'mod awtonomu, skont ir-regoli applikabbli.

Barra minn hekk, iżid il-possibbiltà għal negozjati kummerċjali bejn il-korp maniġerjali tal-port u l-utenti tal-port, filwaqt li jikkonforma ma' ċerti prinċipji ewlenin tat-trasparenza.

Ir-Rapporteur jappoġġa l-idea tal-konsultazzjoni mal-utenti tal-port b'mod adegwat. Madankollu, illum il-ġurnata dan l-iskambju huwa diġà prattika komuni f'bosta portijiet. Għalhekk, sistema b'approċċ wieħed għal kulħadd għandha tiġi evitata u għandhom ikunu possibbli arranġamenti differenti sakemm l-utenti kollha jiġu kkonsultati b'mod adegwat.

Ir-Rapporteur jirreferi għal "superviżjoni indipendenti" iktar milli korp superviżorju indipendenti biex l-enfasi titneħħa mill-istabbiliment ta' dan il-korp u tiffoka lejn il-kompiti tiegħu, jiġifieri l-provvista ta' mekkaniżmu indipendenti ta' ilmenti. Jeħtieġ li l-utenti kollha jkunu infurmati u jkollhom il-possibbiltà li jressqu lment lil korp indipendenti. Huwa jiċċara li l-korpi eżistenti jistgħu jservu bħala tali korp mingħajr ma jiżdied il-piż burokratiku.

Sabiex titqies skeda realistika, filwaqt li hija magħrufa l-importanza tal-implimentazzjoni rapida, ir-Rapporteur allinja d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament mal-approċċ tal-Kunsill ta' 24 xahar.

B'konklużjoni, ir-Rapporteur tejjeb l-aspetti tal-proposta tal-Kummissjoni li jaqbel magħhom. Bl-emendi tiegħu, qed jenfasizza l-ħtieġa li l-korp maniġerjali tal-port ikun awtonomu sabiex jaġixxi skont l-istrateġija ekonomika, filwaqt li ċerti prinċipji ewlenin għandhom jiġu rrispettati. Barra minn hekk, ir-Rapporteur qed jevita żieda fil-piż amministrattiv b'rabta mal-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. B'kollox, dan ir-Regolament għandu joħloq ċertezza legali għall-portijiet u għandu jkollu impatt pożittiv biex jirnexxi l-funzjonament tan-netwerk TEN-T.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Aċċess għas-suq ta’ servizzi portwarji u t-trasparenza finanzjarja tal-portijiet

Referenzi

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

21.5.2013

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

TRAN

10.6.2013

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

10.6.2013

EMPL

10.6.2013

IMCO

10.6.2013

REGI

10.6.2013

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

ECON

22.7.2014

IMCO

18.6.2013

REGI

22.9.2014

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Knut Fleckenstein

16.7.2014

 

 

 

Eżami fil-kumitat

5.5.2015

15.6.2015

12.10.2015

 

Data tal-adozzjoni

25.1.2016

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

29

13

3

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Knut Fleckenstein, Theresa Griffin, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Raymond Finch, Eugen Freund, Carlos Iturgaiz, Clare Moody

Data tat-tressiq

5.2.2016

Avviż legali - Politika tal-privatezza