POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

17.2.2016 - (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)) - ***I

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Knut Fleckenstein


OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2013)0296),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 100(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0144/2013),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženega mnenja španskega poslanskega kongresa in španskega senata, francoske državne skupščine, italijanskega senata, latvijskega parlamenta, malteške poslanske zbornice, poljskega sejma in poljskega senata ter švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2013[1],

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 28. novembra 2013[2],

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A8-0023/2016),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi okvira za dostop do trga pristaniških storitev in finančno preglednost pristanišč

o vzpostavitvi okvira za organizacijo pristaniških storitev in za finančno preglednost pristanišč

(Besedilo velja za EGP)

(Besedilo velja za EGP)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) Pristanišča lahko prispevajo k dolgoročni konkurenčnosti evropske industrije na svetovnih trgih, pri tem pa povečajo dodano vrednost in število delovnih mest v vseh obalnih regijah Unije. Za reševanje izzivov, s katerimi se sooča sektor pomorskega prometa, kot je neučinkovitost v trajnostni prometni in logistični verigi, je nujno, da se ukrepi za upravno poenostavitev iz sporočila Komisije z naslovom Pristanišča: gonilo rasti izvajajo skupaj s to uredbo. Zapletenost upravnih postopkov za carinjenje, ki povzroča zamude v pristaniščih, je glavna ovira za konkurenčnost prevoza po morju na kratkih razdaljah in učinkovitost pristanišč Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Visoka stopnja poenostavitve postopkov carinjenja je lahko velika ekonomska prednost za pristanišče v smislu konkurenčnosti. Da bi se izognili nepošteni konkurenci med pristanišči in zmanjšali carinske formalnosti, ki lahko zelo škodujejo finančnim interesom Unije, bi morali pristaniški organi sprejeti ustrezen in učinkovit pristop politike, temelječ na tveganju, da bi preprečili izkrivljanje konkurence. Države članice in Komisija bi morale te postopke redno učinkovito spremljati, Komisija pa bi morala preučiti, ali je treba sprejeti ustrezne ukrepe za obravnavanje nepoštene konkurence.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Velika večina pomorskega prometa Unije poteka skozi morska pristanišča vseevropskega prometnega omrežja. Da bi se cilj te uredbe dosegel na sorazmeren način, brez nalaganja morebitnega nepotrebnega bremena drugim pristaniščem, bi se morala ta uredba uporabljati za vsako pristanišče vseevropskega prometnega omrežja, ki ima pomembno vlogo za evropski prometni sistem, ker upravlja več kot 0,1 % skupnega tovora oziroma skupnega števila potnikov EU ali ker izboljšuje regionalno dostopnost otoških ali obrobnih območij, vendar ne bi smela posegati v možnost držav članic, da se odločijo to uredbo uporabljati tudi za druga pristanišča. Pilotažne storitve, ki se opravljajo na odprtem morju, nimajo neposrednega vpliva na učinkovitost pristanišč, ker se ne uporabljajo za neposredno vstopanje v pristanišča in izhod iz njih ter jih zato ni treba vključiti v to uredbo.

(4) Velika večina pomorskega prometa Unije poteka skozi pomorska pristanišča vseevropskega prometnega omrežja. Da bi se cilj te uredbe dosegel na sorazmeren način, brez nalaganja morebitnega nepotrebnega bremena drugim pristaniščem, bi se morala ta uredba uporabljati samo za pomorska pristanišča vseevropskega prometnega omrežja, ki imajo pomembno vlogo za evropski prometni sistem, ker upravljajo več kot 0,1 % skupnega tovora oziroma skupnega števila potnikov EU ali ker izboljšujejo regionalno dostopnost otoških ali obrobnih območij, vendar ne bi smela posegati v možnost držav članic, da se odločijo to uredbo uporabljati tudi za druga pristanišča. Ta uredba bi morala državam članicam omogočati, da odločajo o tem, ali bodo uredbo uporabljale za pomorska pristanišča celovitega vseevropskega prometnega omrežja, ki se nahajajo v najbolj oddaljenih regijah, ali ne. Države članice bi morale imeti tudi možnost, da uvedejo odstopanja in tako preprečijo nesorazmerne upravne obremenitve za pomorska pristanišča celovitega vseevropskega prometnega omrežja, katerih letni promet ne opravičuje polne uporabe te uredbe. Pilotažne storitve, ki se opravljajo na odprtem morju, nimajo neposrednega vpliva na učinkovitost pristanišč, ker se ne uporabljajo za neposredno vstopanje v pristanišča in izhod iz njih ter jih zato ni treba vključiti v to uredbo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Ta uredba upravnim organom pristanišča ne predpisuje posebnega modela pristaniške uprave. Če države članice spoštujejo predpise o dostopu na trg in finančni preglednosti, lahko v skladu s Protokolom št. 26 k Pogodbi o delovanju Evropske unije ohranijo obstoječe modele pristaniške uprave, določene na nacionalni ravni.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Cilj člena 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije je odpraviti omejitve svobode opravljanja storitev v Uniji. V skladu s členom 58 Pogodbe o delovanju Evropske unije bi bilo treba to doseči v okviru določb naslova, ki se nanaša na promet, natančneje, člena 100(2).

črtano

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Opravljanje storitev z lastnimi zmogljivostmi, ki pomeni, da ladjarske družbe ali ponudniki pristaniških storitev zaposlujejo osebje po lastni izbiri in pristaniške storitve zagotavljajo z lastnimi sredstvi, je zaradi varnosti ali socialnih razlogov v številnih državah regulirano. Zainteresirane strani, s katerimi se je Komisija posvetovala pri pripravi tega predloga, so poudarile, da bi splošno dovoljenje za opravljanje storitve z lastnimi zmogljivostmi na ravni Unije zahtevalo dodatna pravila za varnostna in socialna vprašanja, da se preprečijo morebitni negativni učinki na teh področjih. Zato se zdi primerno, da se v tej fazi to vprašanje ne regulira na ravni Unije, temveč se državam članicam prepusti, da se same odločijo, ali bodo opravljanje pristaniških storitev z lastnimi zmogljivostmi regulirale ali ne. Zato bi morala ta uredba zajeti le opravljanje pristaniških storitev za plačilo.

črtano

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) V interesu učinkovitega, varnega in okoljsko ustreznega upravljanja pristanišč bi bilo treba upravnemu organu pristanišča omogočiti, da od ponudnikov storitev zahteva, da dokažejo izpolnjevanje minimalnih zahtev za ustrezno opravljanje storitve. Te minimalne zahteve bi morale biti omejene na jasno določen sklop pogojev v zvezi s strokovno usposobljenostjo, vključno z usposabljanjem, ter zahtevano opremo, če so te zahteve pregledne, nediskriminatorne, objektivne in se nanašajo na opravljanje pristaniških storitev.

(7) V interesu učinkovitega, varnega in okoljsko ustreznega upravljanja pristanišč bi bilo treba upravnemu organu pristanišča omogočiti, da od ponudnikov storitev zahteva, da dokažejo izpolnjevanje minimalnih zahtev za ustrezno opravljanje storitve. Te minimalne zahteve bi morale biti omejene na jasno določen sklop pogojev v zvezi s strokovno usposobljenostjo, opremo, ki je potrebna za zagotavljanje pomembnih pristaniških storitev, razpoložljivostjo storitve in izpolnjevanjem zahtev pomorske varnosti. Te minimalne zahteve bi morale upoštevati tudi okoljske zahteve in nacionalne socialne standarde ter dobro ime ponudnika pristaniških storitev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Vsi ponudniki storitev in zlasti novi udeleženci na trgu bi morali dokazati, da zmorejo s svojim osebjem in opremo oskrbeti minimalno število plovil. Ponudniki storitev bi morali uporabljati ustrezne določbe in pravila, vključno z veljavnim delovnim pravom, veljavnimi kolektivnimi pogodbami in zahtevami pristanišča glede kakovosti.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Država članica bi morala pri ugotavljanju, ali ponudnik storitev izpolnjuje zahtevo o dobrem ugledu, upoštevati, ali obstajajo tehtni razlogi za dvom o dobrem ugledu ponudnika pristaniških storitev, direktorja ali katere druge ustrezne osebe, ki jih lahko določi država članica, kot so obsodbe ali kazni, izrečene v kateri od držav članic za huda kazniva dejanja ali kršitve veljavnega prava Unije ali nacionalnega prava, med drugim z naslednjih področij: socialnega prava, delovnega prava, prava poklicne varnosti, zdravstvenega prava in okoljskega prava.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7c) V skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3577/921a in sodbo Sodišča v zadevi C-251/04 Komisija proti Helenski republiki1b, na podlagi katere ni mogoče sklepati, da se lahko vleka enači s prevozom v pomorskem prometu, je mogoče zaradi pomorske varnosti in varstva okolja za minimalno zahtevo določiti, da se plovilo, ki se uporablja za vleko ali privez, registrira v državi članici pristanišča in da pluje pod zastavo te države članice.

 

_______________

 

1a Uredba Sveta (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) (UL L 364, 12.12.1992, str. 7).

 

1b Sodba Sodišča z dne 11. januarja 2007 v zadevi C-251/04, Komisija proti Helenski republiki, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Ker pristanišča obsegajo omejena geografska območja, lahko v nekaterih primerih za dostop do trga veljajo omejitve, ki so povezane s pomanjkanjem zemljišč ali rezervirano rabo zemljišč za nekatere vrste dejavnosti, v skladu s formalnim načrtom razvoja pristanišča, ki na pregleden način predvideva uporabo zemljišč, in z ustrezno nacionalno zakonodajo, na primer tisto, povezano s cilji prostorskega načrtovanja.

črtano

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Pristaniški sistem Unije je zelo raznolik in vključuje različne modele organizacije pristaniških storitev. Enotni sistem torej ne bi bil ustrezen. Upravni organ pristanišča ali pristojni organ bi moral imeti možnost, da po potrebi omeji število ponudnikov pristaniških storitev.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Pristojni organ bi moral namero glede omejitve števila ponudnikov pristaniških storitev vnaprej objaviti in jo v celoti utemeljiti, da zainteresiranim stranem zagotovi možnost za predložitev pripomb. Merila za morebitne omejitve bi morala biti objektivna, pregledna in nediskriminatorna.

(11) Upravni organ pristanišča ali pristojni organ bi moral namero glede omejitve števila ponudnikov pristaniških storitev vnaprej objaviti. Merila za morebitne omejitve bi morala biti objektivna, pregledna in nediskriminatorna.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Da bi bila postopek in rezultat izbire ponudnikov pristaniških storitev odprta in pregledna, bi ju bilo treba objaviti, zainteresiranim stranem pa poslati celotno dokumentacijo.

(12) Postopek izbire ponudnikov pristaniških storitev bi bilo treba skupaj z rezultatom objaviti, poleg tega pa bi moral biti ta postopek nediskriminatoren, pregleden in odprt za vse zainteresirane strani.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Kadar je število ponudnikov pristaniških storitev omejeno, bi moral postopek izbire ponudnikov upoštevati načela in pristop, ki so določeni v Direktivi ../../… [koncesija]7, vključno z mejnimi vrednostmi in metodo za določanje pogodbenih vrednosti ter opredelitvijo znatnih sprememb in elementov, povezanih s trajanjem pogodbe.

črtano

__________________

 

7 Predlog direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb (COM 2011 897 final).

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Komisija je v Razlagalnem sporočilu z dne 1. avgusta 2006 o zakonodaji Skupnosti, ki velja za oddajo javnih naročil, ki niso zajeta ali so samo delno zajeta v direktivah o javnih naročilih, zagotovila jasen okvir za izbirne postopke, ki ne sodijo v področje uporabe direktiv o javnih naročilih in pri katerih ne gre za oddajo naročila v obliki koncesij.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Uporaba obveznosti javne službe, ki privede do omejitve števila ponudnikov pristaniških storitev, bi morala biti upravičena le zaradi javnega interesa, da se zagotovi dostopnost pristaniške storitve vsem uporabnikom, razpoložljivost pristaniške storitve skozi vse leto ali cenovna dostopnost pristaniške storitve za nekatere kategorije uporabnikov.

(14) Uporaba obveznosti javne službe, ki privede do omejitve števila ponudnikov pristaniških storitev, bi morala biti upravičena le zaradi javnega interesa, da se zagotovijo dostopnost pristaniške storitve vsem uporabnikom, razpoložljivost pristaniške storitve skozi vse leto, cenovna dostopnost pristaniške storitve za določeno kategorijo uporabnikov ali varne, zanesljive ali okoljsko trajnostne pristaniške dejavnosti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Pristojni organi, imenovani v državi članici, bi morali imeti možnost, da se sami odločijo o opravljanju pristaniške storitve z obveznostmi javne službe ali da opravljanje takšnih storitev zaupajo neposredno notranjemu upravljavcu. Če se pristojni organ odloči, da bo sam zagotavljal storitev, to lahko zajema zagotavljanje storitev s strani posrednikov, ki jih zaposli ali pooblasti pristojni organ. Kadar se takšna omejitev uporablja v vseh pristaniščih TEN-T na ozemlju države članice, bi bilo treba o tem obvestiti Komisijo. Kadar pristojni organi v državi članici uveljavijo takšno možnost, bi bilo treba opravljanje pristaniških storitev s strani notranjih upravljavcev omejiti le na pristanišče ali pristanišča, za katera so navedeni notranji upravljavci imenovani. Poleg tega bi moral v takšnih primerih pristaniške pristojbine, ki jih uporablja takšen upravljavec, nadzorovati neodvisni nadzorni organ.

(18) Upravni organ pristanišča ali pristojni organi, imenovani v državi članici, bi morali imeti možnost, da se sami odločijo o opravljanju pristaniške storitve ali da opravljanje takšnih storitev zaupajo neposredno notranjemu upravljavcu. Če se pristojni organ odloči, da bo sam zagotavljal storitev, to lahko zajema zagotavljanje storitev s strani posrednikov, ki jih zaposli ali pooblasti pristojni organ. Kadar se takšna omejitev uporablja v vseh pomorskih pristaniščih TEN-T na ozemlju države članice, bi bilo treba o tem obvestiti Komisijo. Kadar pristojni organi v državi članici nudijo pristaniško storitev v okviru obveznosti javne službe, bi bilo treba opravljanje pristaniških storitev s strani notranjih upravljavcev omejiti le na pristanišče ali pristanišča, za katera so navedeni notranji upravljavci imenovani. Poleg tega bi morale biti v takšnih primerih pristaniške pristojbine, ki jih uporablja takšen upravljavec, pod neodvisnim nadzorom.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Države članice bi morale biti še naprej pristojne za zagotavljanje ustrezne ravni socialnega varstva osebja podjetja, ki opravlja pristaniške storitve. Ta uredba ne vpliva na uporabo socialnih predpisov in predpisov delovne zakonodaje držav članic. V primerih omejevanja števila ponudnikov pristaniških storitev, ko sklenitev pogodbe o pristaniških storitvah lahko vključuje spremembo ponudnika pristaniških storitev, bi morali pristojni organi imeti možnost, da izbranega ponudnika storitev zaprosijo, naj uporablja določbe Direktive Sveta 2001/23/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov11.

(19) Države članice bi morale biti še naprej pristojne za zagotavljanje ustrezne ravni socialnega varstva osebja podjetja, ki opravlja pristaniške storitve. Ta uredba ne bi smela vplivati na uporabo socialnih predpisov in predpisov delovne zakonodaje držav članic in bi morala upoštevati člen 28 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah. Ko sklenitev pogodbe o pristaniških storitvah lahko vključuje spremembo ponudnika pristaniških storitev, bi moral pristojni organ v primeru prenosa osebja od izbranega ponudnika storitev zahtevati, da uporablja določbe Direktive Sveta 2001/23/ES o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z ohranjanjem pravic delavcev v primeru prenosa podjetij, obratov ali delov podjetij ali obratov11.

__________________

__________________

11 UL L 82, 22.3.2001, str. 16.

11 UL L 82, 22.3.2001, str. 16.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) V zelo zapletenem in konkurenčnem sektorju, kot so pristaniške storitve, sta usposabljanje novincev in vseživljenjsko usposabljanje osebja ključna za zagotavljanje zdravja in varnosti pristaniških delavcev, kakovosti storitev in konkurenčnosti pristanišč v Uniji. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe, s katerimi bi zagotovile, da bi bili delavci v pristaniškem sektorju deležni ustreznega usposabljanja. Odbor za sektorski socialni dialog na ravni EU za pristanišča bi moral imeti možnost, da sestavi smernice za uvedbo zahtev za usposabljanje, s čimer bi zagotovili visokokakovostno izobraževanje in usposabljanje pristaniških delavcev, čim bolj zmanjšali nevarnost nesreč in zadostili prihodnjim potrebam tega sektorja glede na tehnološke in logistične spremembe, ki jih narekuje povpraševanje strank.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b) Evropski pristaniški sektor se sooča z nekaterimi izzivi, ki bi lahko vplivali na njegovo konkurenčnost in socialno razsežnost. Med temi izzivi so: vse večja plovila, konkurenca pristanišč zunaj Unije, vse večja tržna moč zaradi povezav med ladjarskimi družbami, potreba po pravočasnem izpogajanju novih vzorcev dela in zagotavljanju ustreznega usposabljanja o tehnoloških inovacijah ter zmanjšanju njihovega družbenega vpliva, vse večji obseg prevoza, ki je vse bolj uskupinjen, pomanjkanje ustreznih naložb v infrastrukturo v zaledju, odprava upravnih ovir za mednarodni trg, spreminjajoča se energetska krajina ter vse večji družbeni in okoljski pritisk. Države članice in socialni partnerji bi se morali lotiti teh izzivov in sprejeti ukrepe za ohranitev konkurenčnosti sektorja in preprečitev prekarnih delovnih razmer v pristaniščih kljub nihanju povpraševanja po pristaniškem delu.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19c) Komisija in države članice bi morale podpreti vse modele organizacije pristaniškega dela, ki zagotavljajo kakovostna delovna mesta in varne delovne pogoje. Vse potrebne prilagoditve bi bilo treba spodbujati le s pogajanji med socialnimi partnerji, Komisija pa bi morala rezultate teh pogajanj primerno upoštevati.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19d) Avtomatizacija in tehnološke inovacije omogočajo izboljšanje učinkovitosti in varnosti pristanišč. Delodajalci in sindikati pristaniških delavcev bi morali pred uvedbo večjih sprememb sodelovati ter zagotoviti potrebno usposabljanje in ponovno usposabljanje in poiskati skupne rešitve za zmanjšanje negativnih učinkov teh sprememb na zdravje in varnost pri delu ter zaposljivost.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) V številnih pristaniščih je dostop do trga za ponudnike storitev upravljanja tovora in prevozov potnikov na terminalu podeljen z javnimi koncesijskimi pogodbami. Tovrstne pogodbe bo zajemala Direktiva …/…[koncesije]. Zato se poglavje II te uredbe ne bi smelo uporabljati za izvajanje storitev upravljanja tovora in prevozov potnikov, temveč bi morale države članice še naprej po lastni presoji odločati o uporabi pravil tega poglavja za ti dve vrsti storitev. Za druge vrste pogodb, ki jih uporabljajo javni organi za podeljevanje dostopa do trga za upravljanje s tovorom in storitve v zvezi s potniški terminali, je Sodišče Evropske unije potrdilo, da pristojne organe pri sklepanju teh pogodb zavezujejo načela preglednosti in nediskriminacije. Ta načela se v celoti uporabljajo v zvezi z izvajanjem vseh pristaniških storitev.

(20) Poglavje II te uredbe se ne bi smelo uporabljati za izvajanje storitev upravljanja tovora in prevozov potnikov. Za vrste pogodb, ki niso javne koncesijske pogodbe in ki jih uporabljajo javni organi za podeljevanje dostopa do trga za upravljanje s tovorom in storitve v zvezi s potniški terminali, je Sodišče Evropske unije potrdilo, da pristojne organe pri sklepanju teh pogodb zavezujejo načela preglednosti in nediskriminacije. Ta načela se v celoti uporabljajo v zvezi z izvajanjem vseh pristaniških storitev.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) V skladu z resolucijo A.960 Mednarodne pomorske organizacije (IMO) so za vsako območje pilotaže potrebne visoko specializirane izkušnje in lokalno znanje pilota. Glede na dejstvo, da IMO priznava primernost regionalne ali lokalne uprave pilotaže, za pilotažo ne bi smelo veljati poglavje II te uredbe.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Instrument za povezovanje Evrope pristaniščem v vseevropskem prometnem omrežju omogoča pridobitev subvencij EU v obdobju 2014–2020. Poleg tega namerava Komisija pripraviti revidirani okvir o državni pomoči pristaniščem in glede na to, da Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a prav tako vzpostavlja nov zakonodajni okvir za koncesijske pogodbe, ki bo zadeval tudi pristaniške storitve, ki se izvajajo na podlagi koncesijske pogodbe, je treba v to uredbo vključiti stroga pravila o preglednosti finančnih tokov, da se prepreči nepoštena konkurenca med pristanišči v Uniji ali damping.

 

_______________

 

1a Direktiva 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L 94, 28.3.2014, str. 1).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Kadar upravni organ pristanišča, ki prejema javna sredstva, deluje tudi kot ponudnik storitev, je treba od njega zahtevati obvezno vodenje ločenih računov za dejavnosti, ki jih opravlja kot upravni organ pristanišča, in dejavnosti, ki jih opravlja na konkurenčni podlagi, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, preglednost pri dodeljevanju in porabi javnih sredstev ter prepreči izkrivljanje trga. V vsakem primeru bi bilo treba zagotoviti skladnost s pravili o državni pomoči.

(22) Kadar upravni organ pristanišča, ki prejema javna sredstva, deluje tudi kot ponudnik storitev, je treba od njega zahtevati obvezno vodenje ločenih računov za dejavnosti, ki se financirajo z javnimi sredstvi in jih opravlja kot upravni organ pristanišča, in dejavnosti, ki jih opravlja na konkurenčni podlagi, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji, preglednost pri dodeljevanju in porabi javnih sredstev ter prepreči izkrivljanje trga. V vsakem primeru bi bilo treba zagotoviti skladnost s pravili o državni pomoči.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Pomorska pristanišča, katerih promet je nižji od praga, določenega v Direktivi Komisije 2006/111/ES, bi morala sorazmerno izpolnjevati obveznosti glede preglednosti iz člena 12 te uredbe, in sicer brez nesorazmernih upravnih obremenitev.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22b) Komisija bi morala za zagotovitev poštene konkurence in zmanjšanje upravnih obremenitev v pisni obliki pojasniti pojem državne pomoči pri financiranju pristaniške infrastrukture, pri čemer bi morala upoštevati, da imajo javni dostop in obrambna infrastruktura na morju ali na kopnem, ki je pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji dostopna vsem morebitnim uporabnikom, ter infrastruktura, povezana z opravljanjem službe v splošnem neekonomskem interesu, neekonomsko naravo, saj je njihov cilj predvsem javne narave. Ta infrastruktura je del odgovornosti države, da zadosti splošnim potrebam prebivalstva.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22c) Poleg tega bi morala Komisija v posvetovanju s sektorjem opredeliti, katero javno financiranje pristaniške infrastrukture sodi v področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah)1a.

 

_________________

 

1a Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L 187, 26.6.2014, str. 1).

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Pristojbine za pristaniške storitve, ki jih zaračunajo ponudniki pristaniških storitev, ki niso bili imenovani v skladu z odprtim, preglednim in nediskriminatornim postopkom, zaradi njihovega monopolnega ali olilgopolnega položaja in dejstva, da na njihovem trgu ni mogoče konkurirati, pomenijo večje tveganje glede zlorabe cen. To velja tudi za pristojbine, ki jih zaračunavajo notranji upravljavci v smislu te uredbe. Za navedene storitve je treba v odsotnosti poštenih tržnih mehanizmov določiti mehanizme, s katerimi se zagotovi, da pristojbine, ki jih zaračunavajo, odražajo običajne pogoje na ustreznem trgu ter da so določene na pregleden in nediskriminatoren način.

(23) Pristojbine za pristaniške storitve, ki jih zaračunajo ponudniki pristaniških storitev, ki niso bili imenovani v skladu z odprtim, preglednim in nediskriminatornim postopkom, in pristojbine, ki jih zaračunavajo ponudniki pilotažnih storitev, ki niso izpostavljeni učinkoviti konkurenci, so podvržene večji nevarnosti zlorabe cen. Za navedene storitve je treba v odsotnosti poštenih tržnih mehanizmov določiti mehanizme, s katerimi se zagotovi, da zaračunane pristojbine niso nesorazmerne z ekonomsko vrednostjo opravljenih storitev ter da so določene na pregleden in nediskriminatoren način.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Za boljšo učinkovitost bi bilo treba infrastrukturne pristojbine za vsako posamezno pristanišče določati na pregleden in neodvisen način v skladu s poslovno in naložbeno strategijo vsakega pristanišča.

(24) Vloga upravnega organa pristanišča je med drugim ta, da olajšuje trgovanje ter deluje kot posrednik med regionalno industrijo in prevozniki. Zato bi bilo treba za boljšo učinkovitost infrastrukturne pristojbine za vsako posamezno pristanišče določati na pregleden in neodvisen način v skladu s poslovno in naložbeno strategijo vsakega pristanišča.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25) Za pristaniško infrastrukturo bi bilo treba dovoliti različne pristojbine, da se spodbuja prevoz po morju na kratkih razdaljah in privabljajo vodna plovila, ki opravljajo prevoze na bolj okoljsko ali energijsko učinkovit način in z manjšimi emisijami ogljikovega dioksida od povprečja, predvsem prevoze na odprtem morju ali prevoze na kopnem. To bi moralo prispevati k okoljskim politikam in politikam glede podnebnih sprememb ter trajnostnemu razvoju pristanišča in njegove okolice, predvsem z zmanjševanjem okoljskega odtisa vodnih plovil, ki pristajajo in ostajajo v pristanišču.

(25) Različne pristojbine za pristaniško infrastrukturo so pomembno orodje za upravni organ pristanišča in bi jih bilo treba dovoliti. Pristojbine za pristaniško infrastrukturo se lahko razlikujejo, da se na primer spodbuja prevoz po morju na kratkih razdaljah in privabljajo vodna plovila, ki opravljajo prevoze na bolj okoljsko ali energijsko učinkovit način in z manjšimi emisijami ogljikovega dioksida od povprečja, predvsem kar zadeva dejavnosti pomorskega prometa na morju ali kopnem. To bi moralo prispevati k okoljskim politikam in politikam glede podnebnih sprememb ter trajnostnemu razvoju pristanišča in njegove okolice, predvsem z zmanjševanjem okoljskega odtisa vodnih plovil, ki pristajajo in ostajajo v pristanišču.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Na voljo bi morale biti ustrezne zmogljivosti, da se pri določanju in spreminjanju infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za pristaniške storitve zagotovijo redna posvetovanja z uporabniki pristanišč, ki morajo te pristojbine plačati. Upravni organi pristanišč bi se morali tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi redno posvetovati o ključnih vprašanjih, povezanih z uspešnim razvojem pristanišča, njegovo učinkovitostjo in sposobnostjo privabljanja in ustvarjanja gospodarskih dejavnosti, kot sta na primer usklajevanje pristaniških storitev na območju pristanišča in učinkovitost povezav z zaledjem, ter o upravnih postopkih v pristaniščih.

(26) Pri določanju in spreminjanju infrastrukturnih pristojbin in pristojbin za pristaniške storitve bi morali zagotoviti redna posvetovanja z uporabniki pristanišč, ki morajo te pristojbine plačati. Upravni organi pristanišč bi se morali tudi z drugimi zainteresiranimi stranmi redno posvetovati o ključnih vprašanjih, povezanih z uspešnim razvojem pristanišča, njegovo učinkovitostjo in sposobnostjo privabljanja in ustvarjanja gospodarskih dejavnosti, kot sta na primer usklajevanje pristaniških storitev na območju pristanišča in učinkovitost povezav z zaledjem, ter o upravnih postopkih v pristaniščih. Upravni organ pristanišča bi moral v trajno posvetovanje o pristaniških razvojnih načrtih vključiti tudi zasebne vlagatelje, ki zelo veliko vlagajo v pristanišča.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Da se zagotovi pravilna in učinkovita uporaba te uredbe, bi bilo treba v vsaki državi članici imenovati neodvisni nadzorni organ, ki je lahko že obstoječi organ.

(27) Da se zagotovi vzpostavitev neodvisnega pritožbenega mehanizma, bi morala vsaka država članica imenovati enega ali več organov za opravljanje neodvisnega nadzora. Za ta namen bi moralo biti možno imenovati že obstoječe organe, kot so organi, pristojni za konkurenco, sodišča, ministrstva ali oddelki na ministrstvih, ki niso povezani z upravnim organom pristanišča.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Različni neodvisni nadzorni organi bi si morali izmenjevati informacije o svojem delu in medsebojno sodelovati, da se zagotovi enotna uporaba te uredbe.

(28) Različni organi, ki opravljajo neodvisen nadzor, bi morali imeti v primeru čezmejnega spora ali pritožbe možnost, da sodelujejo med seboj in si izmenjajo informacije o svojem delu.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a) Odnosi med delodajalci in delojemalci v pristanišču močno vplivajo na delovanje pristanišč. Zato sektorski odbor za socialni dialog v pristaniščih socialnim partnerjem nudi okvir za doseganje rezultatov na področjih organizacije dela in delovnih razmer, kot so zdravje in varnost, usposabljanje in kvalifikacije, politika EU o gorivih z nizko vsebnostjo žvepla ter privlačnost sektorja za mlade delavce in delavke.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Zaradi dopolnitve in spremembe nekaterih nebistvenih elementov te uredbe in zlasti zaradi spodbujanja enotnega zaračunavanja okoljskih pristojbin, krepitve skladnosti zaračunavanja okoljskih pristojbin v celotni Uniji in zagotavljanja skupnih načel za zaračunavanje pristojbin, povezanih s spodbujanjem prevoza po morju na kratkih razdaljah, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejetje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s skupnim razvrščanjem plovil, goriv in vrst operacij, v skladu s katerimi bi bilo treba spreminjati infrastrukturne pristojbine in skupna načela za obračunavanje infrastrukturnih pristojbin. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje te uredbe, je treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z ustreznimi mehanizmi za izmenjavo informacij med neodvisnimi nadzornimi organi. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije13.

črtano

__________________

 

13 UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

 

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(30a) Komisija naj bi predložila zakonodajni predlog v zvezi s potrdili o izvzetju od obveznosti pilotaže, da bi spodbudila uporabo teh potrdil v vseh državah članicah in povečala učinkovitost pristanišč ter zlasti spodbudila prevoz po morju na kratkih razdaljah, kadar to dopuščajo varnostni pogoji. Države članice bi morale po opravljeni oceni tveganja opredeliti posebne zahteve, na podlagi katerih se ta potrdila izdajajo, pri čemer bi morale upoštevati lokalne razmere. Zahteve bi morale biti pregledne, nediskriminatorne in sorazmerne.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Ker države članice ciljev te uredbe, in sicer posodabljanja pristaniških storitev in zagotavljanja ustreznega okvira za privabljanje potrebnih naložb v vseh pristaniščih vseevropskega prometnega omrežja, zaradi evropske razsežnosti teh ciljev ter zaradi mednarodne in čezmejne narave pristaniških in z njimi povezanih pomorskih poslov same ne morejo zadovoljivo doseči ter ker je zaradi potrebe po enakih evropskih konkurenčnih pogojih te cilje lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(31) Ker države članice ciljev te uredbe, in sicer zagotavljanje okvira za organizacijo pristaniških storitev in ustreznega okvira za privabljanje potrebnih naložb v vseh pomorskih pristaniščih vseevropskega prometnega omrežja, zaradi evropske razsežnosti teh ciljev ter zaradi mednarodne in čezmejne narave pristaniških in z njimi povezanih pomorskih poslov same ne morejo zadovoljivo doseči ter ker je zaradi potrebe po enakih evropskih konkurenčnih pogojih te cilje lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kot je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti, določenim v navedenem členu, ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev. Pristanišča v Uniji bi bilo treba zaščititi glede na pristanišča tretjih držav, za katera ne veljajo enaka merila glede organizacije in delovanja, opredeljena v tej uredbi.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a) Odnosi med delodajalci in delojemalci v pristanišču močno vplivajo na dejavnosti in delovanje pristanišč. Zato bi moral Odbor za sektorski socialni dialog na ravni EU za pristanišča imeti možnost, da socialnim partnerjem Unije zagotovi okvir za morebitno sprejetje skupnih rezultatov glede socialnih vprašanj, povezanih z odnosi med delodajalci in delojemalci v pristaniščih. Komisija bi morala po potrebi spodbujati in podpirati pogajanja ter zagotavljati tehnično pomoč, pri tem pa spoštovati avtonomijo socialnih partnerjev. Socialni partnerji Unije bi morali imeti možnost, da poročajo o napredku, če to želijo, tako da bi lahko Komisija njihove rezultate upoštevala pri poročanju o učinkih te uredbe.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) jasen okvir za dostop do trga pristaniških storitev;

(a) jasen okvir za organizacijo pristaniških storitev;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) skupna pravila o finančni preglednosti in pristojbinah, ki jih morajo uporabljati upravni organi ali ponudniki pristaniških storitev.

(b) skupna pravila o finančni preglednosti in pristojbinah, ki jih morajo uporabljati upravni organi ali ponudniki pristaniških storitev iz te uredbe.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) čiščenje in poglabljanje morskega dna;

črtano

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

poleg tega se za čiščenje in poglabljanje morskega dna uporablja tudi člen 12(2) te uredbe.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ta uredba se uporablja za vsa morska pristanišča vseevropskega prometnega omrežja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi XXX [uredba o smernicah za TEN-T].

3. Ta uredba se uporablja za vsa pomorska pristanišča vseevropskega prometnega omrežja iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Ta uredba ne vpliva na pristaniško infrastrukturo, ki spoštuje načela iz odstavkov 1(a) in 1(b).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Države članice se lahko odločijo, da te uredbe ne bodo uporabljale za pomorska pristanišča celovitega vseevropskega prometnega omrežja, ki se nahajajo v najbolj oddaljenih regijah iz člena 349 PDEU. Kadar se države članice odločijo, da te uredbe ne bodo uporabljale za takšna pomorska pristanišča, o svoji odločitvi obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. „storitve upravljanja tovora“ pomenijo organizacijo in upravljanje tovora med vodnim plovilom, ki ga prevaža, in obalo za namene uvoza, izvoza ali tranzita tovora, vključno z obdelavo, prevažanjem in začasnim skladiščenjem tovora na ustreznem terminalu za upravljanje s tovorom in v povezavi s prevažanjem tovora, vendar brez skladiščenja, demontaže, prepakiranja ali katerih koli drugih storitev z dodano vrednostjo, povezanih z upravljanjem tovora;

2. „storitve upravljanja tovora“ pomenijo organizacijo in upravljanje tovora med vodnim plovilom, ki ga prevaža, in obalo za namene uvoza, izvoza ali tranzita tovora, vključno z obdelavo, privezovanjem, nalaganjem, nakladanjem, prevažanjem in začasnim skladiščenjem tovora na ustreznem terminalu za upravljanje s tovorom in v povezavi s prevažanjem tovora, vendar brez skladiščenja, demontaže, prepakiranja ali katerih koli drugih storitev z dodano vrednostjo, povezanih z upravljanjem tovora, razen če države članice ne določijo drugače;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2 a. „pristojni organ“ pomeni vsak javni ali zasebni organ, ki lahko v skladu z nacionalno zakonodajo ali ureditvami v imenu lokalne, regionalne ali nacionalne ravni izvaja dejavnosti, ki so povezane z organizacijo in upravljanjem pristaniških dejavnosti, in sicer skupaj ali izmenično z upravnim organom pristanišča;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. „čiščenje in poglabljanje morskega dna“ pomeni odstranjevanje peska, usedlin ali drugih snovi z dna dostopa do pristanišča po vodnih poteh, da se vodnemu plovilu omogoči dostop do pristanišča, in zajema začetno odstranjevanje (osnovno čiščenje in poglabljanje morskega dna) ter vzdrževalno čiščenje in poglabljanje morskega dna, da se ohrani dostopnost vodne poti;

3. „čiščenje in poglabljanje morskega dna“ pomeni odstranjevanje peska, usedlin ali drugih snovi z dna dostopa do pristanišča po vodnih poteh, da se vodnemu plovilu omogoči dostop do pristanišča, in zajema začetno odstranjevanje (osnovno čiščenje in poglabljanje morskega dna) ter vzdrževalno čiščenje in poglabljanje morskega dna, da se ohrani dostopnost vodne poti, vendar ne sodi med pristaniške storitve, ki se zagotavljajo uporabnikom;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. „upravni organ pristanišča“ pomeni vsak javni ali zasebni organ, ki mu nacionalna zakonodaja ali ureditve, v povezavi z drugimi dejavnostmi ali ne, kot cilj določajo vodenje in upravljanje pristaniške infrastrukture, pristaniškega prometa ter usklajevanje in po potrebi nadzor dejavnosti upravljavcev v zadevnem pristanišču;

5. „upravni organ pristanišča“ pomeni vsak javni ali zasebni organ, ki mu nacionalna zakonodaja ali ureditve, v povezavi z drugimi dejavnostmi ali ne, kot cilj odobri vodenje in upravljanje pristaniške infrastrukture, in, kjer je to ustrezno, izvajanje usklajevanja, organizacijo ali nadzor dejavnosti upravljavcev v zadevnem pristanišču ter vodenje in upravljanje pristaniškega prometa in razvoj pristaniškega območja;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. „privez“ pomeni storitve privezovanja in odvezovanja, potrebne za vodna plovila, zasidrana ali drugače privezana na obalo v pristanišču ali ob vodni poti za dostop v pristanišče;

6. „privez“ pomeni storitve varnega privezovanja, odvezovanja in prestavljanja, potrebne za vodno plovilo;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. „pilotaža“ pomeni storitev vodenja vodnega plovila, ki jo opravlja pomorski pilot ali pilotažna postaja, da se omogoči varen vstop plovila v pristanišče po vodni poti ali izhod iz njega;

8. „pilotaža“ pomeni storitev vodenja vodnega plovila, ki jo opravlja pomorski pilot ali pilotažna postaja, da se omogoči varen vstop plovila v pristanišče po vodni poti ali izhod iz njega ali pa varna plovba znotraj pristanišča;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. „infrastrukturna pristojbina“ pomeni pristojbino, pobrano v neposredno ali posredno korist upravnega organa pristanišča, ki jo plačajo prevozniki vodnih plovil ali lastniki tovora za uporabo zmogljivosti in storitev, ki plovilom omogočajo vstop v pristanišče in izhod iz njega, vključno z vodnimi potmi, ki omogočajo dostop do navedenih pristanišč, ter dostop do obdelave potnikov in tovora;

9. „infrastrukturna pristojbina“ pomeni pristojbino, pobrano v neposredno ali posredno korist upravnega organa pristanišča, ki jo plačajo prevozniki vodnih plovil ali lastniki tovora za uporabo infrastruktur, zmogljivosti in storitev, ki plovilom omogočajo vstop v pristanišče in izhod iz njega, vključno z vodnimi potmi, ki omogočajo dostop do pristanišča, če te vodne poti sodijo v pristojnost upravnega organa pristanišča, ter dostop do obdelave potnikov in tovora, izključuje pa stroške najema zemljišča in pristojbine z enakovrednim učinkom;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

12. „pogodba o pristaniških storitvah“ pomeni formalen in pravno zavezujoč sporazum med ponudnikom pristaniške storitve in pristojnim organom, pri čemer ta organ imenuje ponudnika pristaniških storitev za izvajanje pristaniških storitev na podlagi postopka za omejitev števila ponudnikov pristaniških storitev;

12. „pogodba o pristaniških storitvah“ pomeni formalen in pravno zavezujoč sporazum med ponudnikom pristaniške storitve in upravnim organom pristanišča ali pristojnim organom, pri čemer ta organ imenuje ponudnika pristaniških storitev za izvajanje pristaniških storitev na podlagi postopka za omejitev števila ponudnikov pristaniških storitev;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16. „morsko pristanišče“ pomeni območje kopnega in vode, katerega zgradbe in oprema predvsem omogočajo sprejem ladij, njihovo nakladanje in razkladanje, skladiščenje blaga, sprejem in dostavo tega blaga ter vkrcanje in izkrcanje potnikov, in vse druge infrastrukture, ki jo potrebujejo prevozniki v pristaniškem območju;

16. „pomorsko pristanišče“ pomeni razmejeno območje kopnega in vode, s katerim upravlja upravni organ pristanišča in ki ga sestavljajo infrastrukture in oprema, ki predvsem omogočajo sprejem ladij, njihovo nakladanje in razkladanje, skladiščenje blaga, sprejem in dostavo tega blaga ter vkrcanje in izkrcanje potnikov in osebja;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

17. „vleka“ pomeni pomoč vodnemu plovilu z vlačilcem, da se omogoči varen vstop v pristanišče ali izhod iz njega z zagotavljanjem pomoči pri manevriranju vodnega plovila;

17. „vleka“ pomeni pomoč vodnemu plovilu z vlačilcem, da se omogoči varen vstop v pristanišče ali izhod iz njega ali pa varna plovba znotraj pristanišča z zagotavljanjem pomoči pri manevriranju vodnega plovila;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

18. „dostop do pristanišča po vodni poti“ pomeni dostop do pristanišča po vodi z odprtega morja, kot so vhodi v pristanišče, plovne poti, reke, morski kanali in fjordi.

18. „dostop do pristanišča po vodni poti“ pomeni dostop do pristanišča po vodi z odprtega morja, kot so vhodi v pristanišče, plovne poti, reke, morski kanali in fjordi, če spada takšna vodna pot v pravno pristojnost upravnega organa pristanišča.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Poglavje II - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dostop do trga

Organizacija pristaniških storitev

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

črtano

Svoboda opravljanja storitev

 

1. Svoboda opravljanja storitev v morskih pristaniščih iz te uredbe velja za ponudnike pristaniških storitev, ki imajo sedež v Uniji, pod pogoji iz tega poglavja.

 

2. Ponudniki pristaniških storitev imajo dostop do bistvenih pristaniških zmogljivosti v obsegu, ki ga potrebujejo za izvajanje svojih dejavnosti. Pogoji dostopa so pošteni, primerni in nediskriminatorni.

 

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3 a

 

Svoboda organizacije pristaniških storitev

 

1. V zvezi s to uredbo, se lahko za organizacijo pristaniških storitev iz tega poglavja uporabljajo:

 

(a) minimalne zahteve za ponudnike pristaniških storitev;

 

(b) omejitve števila ponudnikov;

 

(c) obveznosti javne službe;

 

(d) notranji izvajalci;

 

(e) prost odprt dostop do trga pristaniških storitev.

 

2. Pri organizaciji pristaniških storitev iz odstavka 1 se spoštujejo pogoji iz tega poglavja.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni organ pristanišča lahko zahteva, da ponudniki pristaniških storitev izpolnjujejo minimalne zahteve za opravljanje zadevne pristaniške storitve.

1. Brez poseganja v možnost naložitve obveznosti javne službe, kot je določeno v členu 8, lahko upravni organ pristanišča ali pristojni organ zahteva, da ponudniki pristaniških storitev, tudi podizvajalci, izpolnjujejo minimalne zahteve za opravljanje zadevne pristaniške storitve.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Minimalne zahteve iz odstavka 1 se lahko, če je to ustrezno, nanašajo le na:

2. Minimalne zahteve iz odstavka 1 se nanašajo na:

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opremo, ki je potrebna za opravljanje zadevne pristaniške storitve v običajnih in varnih pogojih, ter zmogljivosti za vzdrževanje te opreme na ustrezni ravni;

(b) opremo, ki je potrebna za neprekinjeno opravljanje zadevne pristaniške storitve v običajnih in varnih pogojih, ter tehnične in finančne zmogljivosti za vzdrževanje te opreme na zahtevani ravni;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) razpoložljivost pristaniških storitev za vse uporabnike, na vseh privezih in brez prekinitev, podnevi in ponoči, skozi vse leto;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) izpolnjevanje zahtev glede pomorske varnosti ali varnosti in varovanja pristanišča ali dostopa do pristanišča, njegovih naprav, opreme in osebja;

(c) izpolnjevanje zahtev glede pomorske varnosti ali varnosti in varovanja pristanišča ali dostopa do pristanišča, njegovih naprav, opreme, delavcev in drugega osebja;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) skladnost z nacionalno socialno in delovno zakonodajo države članice pristanišča, vključno s pogoji iz kolektivnih pogodb;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) ugled ponudnika pristaniških storitev, ki ga določi država članica.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Izvajanje te uredbe pod nobenim pogojem ne upravičuje nižanja ravni minimalnih zahtev za opravljanje pristaniških storitev, ki so jih že določile države članice ali pristojni organi.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar minimalne zahteve vključujejo posebno lokalno znanje ali seznanjenost z lokalnimi razmerami, upravni organ pristanišča poskrbi za primeren dostop do ustreznega usposabljanja pod preglednimi in nediskriminatornimi pogoji, razen če dostop do takšnega usposabljanja zagotavlja država članica.

4. Kadar minimalne zahteve vključujejo posebno lokalno znanje ali seznanjenost z lokalnimi razmerami, upravni organ pristanišča poskrbi za primeren dostop do informacij pod preglednimi in nediskriminatornimi pogoji.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. V primerih iz odstavka 1 bi moral upravni organ pristanišča minimalne zahteve iz odstavka 2 in postopek za podelitev pravice opravljanja pristaniških storitev v skladu z navedenimi zahtevami objaviti do 1. julija 2015, za minimalne zahteve, ki se uporabljajo po tem datumu, pa vsaj tri mesece pred datumom, ko navedene zahteve začnejo veljati. Ponudnike pristaniških storitev se vnaprej obvesti o vsaki spremembi meril in postopka.

5. V primerih iz odstavka 1 bi moral upravni organ pristanišča minimalne zahteve iz odstavka 2 in postopek za podelitev pravice opravljanja pristaniških storitev v skladu z navedenimi zahtevami objaviti do ...*, za minimalne zahteve, ki se uporabljajo po tem datumu, pa vsaj tri mesece pred datumom, ko navedene zahteve začnejo veljati. Ponudnike pristaniških storitev se vnaprej obvesti o vsaki spremembi meril in postopka.

 

__________________

 

* UL: vstaviti datum: 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5a. Da bi zagotovili pomorsko varnost in varstvo okolja, država članica ali pristojni organ lahko zahtevata, da morajo biti ladje, ki se uporabljajo za operacije vleke in priveza, registrirane v državi članici zadevnega pristanišča ali da plujejo pod zastavo te države članice.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni organ pristanišča ponudnike pristaniških storitev obravnava enakopravno in deluje na pregleden način.

1. Upravni organ pristanišča ali pristojni organ ponudnike pristaniških storitev obravnava enakopravno in deluje na pregleden, stvaren, nediskriminatoren in sorazmeren način.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni organ pristanišča podeli ali zavrne pravico opravljanja pristaniških storitev na podlagi minimalnih zahtev, določenih v skladu s členom 4, v enem mesecu po prejemu zahtevka za podelitev takšne pravice. Vsaka zavrnitev se ustrezno utemelji na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminatornih in sorazmernih meril.

2. Upravni organ pristanišča ali pristojni organ podeli ali zavrne pravico opravljanja pristaniških storitev na podlagi minimalnih zahtev, določenih v skladu s členom 4. To stori v razumnem času, ki v nobenem primeru ne presega štirih mesecev, od prejema zahtevka za podelitev takšne pravice. Vsaka zavrnitev se ustrezno utemelji na podlagi objektivnih, preglednih, nediskriminatornih in sorazmernih meril.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- 1. Ta člen se ne uporablja v primerih iz člena 9 te uredbe, ko upravni organ pristanišča ni javni naročnik v smislu Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

________________

 

1a Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 3 lahko upravni organ pristanišča omeji število ponudnikov pristaniških storitev za določeno pristaniško storitev zaradi enega ali več naslednjih razlogov:

1. Brez poseganja v različne obstoječe modele za organizacijo pristaniških storitev lahko upravni organ pristanišča ali pristojni organ omeji število ponudnikov pristaniških storitev za določeno pristaniško storitev zaradi enega ali več naslednjih razlogov:

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pomanjkanje ali rezervirana raba zemljišča, če lahko upravni organ dokaže, da zemljišče pomeni bistveno pristaniško zmogljivost za opravljanje pristaniške storitve in če je omejitev v skladu z uradnim razvojnim načrtom pristanišča, ki ga je odobril upravni organ pristanišča in po potrebi kateri koli drugi javni pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo;

(a) pomanjkanje ali rezervirana raba zemljišča, če lahko upravni organ dokaže, da zemljišče pomeni pristaniško zmogljivost, ki je bistvena za opravljanje pristaniških storitev, in če je omejitev, kadar je to ustrezno, v skladu z odločitvami ali načrti, ki jih je sprejel upravni organ pristanišča in po potrebi kateri koli drugi javni pristojni organi v skladu z nacionalno zakonodajo;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) pomanjkanje prostora na vodi, kadar je to bistveni del zmožnosti zagotavljanja pristaniške storitve na varen in učinkovit način;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) značilnosti prometa ne omogočajo, da bi več ponudnikov pristaniških storitev v pristanišču delovalo v ekonomsko zadovoljivih pogojih;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac) potreba, da se zagotovijo varne, zanesljive ali okoljsko trajnostne pristaniške dejavnosti;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Vsaka omejitev ponudnikov za pristaniško storitev upošteva postopek izbire, ki je odprt za vse zainteresirane strani, nediskriminatoren in pregleden. Upravni organ pristanišča vsem zainteresiranim stranem posreduje potrebne informacije o organizaciji postopka izbire in roku za oddajo ter o vseh pomembnih merilih in zahtevah za dodelitev. Rok za oddajo vloge mora biti dovolj dolg, da lahko zainteresirane strani opravijo smiselno oceno in pripravijo svojo vlogo. V normalnih okoliščinah je minimalni rok 30 dni.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar upravni organ pristanišča opravlja pristaniške storitve sam ali prek pravno ločenega subjekta, ki ga neposredno ali posredno obvladuje, lahko država članica sprejetje odločitve o omejitvi števila ponudnikov pristaniških storitev zaupa organu, ki je neodvisen od upravnega organa pristanišča. Če država članica sprejetja odločitve o omejitvi števila ponudnikov pristaniških storitev ne zaupa takšnemu organu, število ponudnikov ni manjše od dveh.

4. Kadar upravni organ pristanišča sam ali prek pravno ločenega subjekta, ki ga neposredno ali posredno obvladuje, država članica sprejme potrebne ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov. Če takih ukrepov ni, število ponudnikov ni manjše od dveh, razen če je iz katerega od razlogov iz odstavka 1 upravičena omejitev na enega samega ponudnika.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

črtano

Postopek za omejitev števila ponudnikov pristaniških storitev

 

1. Vsaka omejitev števila ponudnikov za pristaniško storitev v skladu s členom 6 upošteva postopek izbire, ki je odprt za vse zainteresirane strani, nediskriminatoren in pregleden.

 

2. Če ocenjena vrednost pristaniške storitve presega mejno vrednost iz odstavka 3, se uporabljajo pravila za postopek dodelitve, postopkovna jamstva in najdaljše trajanje koncesij, kot je določeno v Direktivi …./…. [koncesija].

 

3. Mejna vrednost in metoda za določanje vrednosti pristaniške storitve sta opredeljeni v ustreznih in veljavnih določbah Direktive ..…/…. [koncesija].

 

4. Izbrani ponudnik ali ponudniki in upravni organ pristanišča sklenejo pogodbo o pristaniških storitvah.

 

5. Za namene te uredbe se znatna sprememba določb pogodbe o pristaniških storitvah v smislu Direktive …./… [koncesija] v času trajanja pogodbe šteje za novo pogodbo o pristaniških storitvah in zahteva nov postopek iz odstavka 2.

 

6. V primerih iz člena 9 se odstavki od 1 do 5 ne uporabljajo.

 

7. Ta uredba ne posega v Direktivo …/… [koncesija]15, Direktivo .…/….[javne službe]16 in Direktivo …/… [javno naročanje]17.

 

__________________

 

15 Predlog direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb (COM(2011)0897).

 

16 Predlog direktive o javnih naročilih naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storite (COM(2011)0895).

 

17 Predlog direktive o javnih naročilih (COM(2011)0896).

 

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice se lahko ponudnikom odločijo naložiti obveznosti javne službe v zvezi s pristaniškimi storitvami, da bi zagotovile:

1. Države članice na svojem ozemlju določijo pristojni organ, ki je lahko upravni organ pristanišča, in ki ima pravico izvajati obveznosti javne službe v zvezi s pristaniškimi storitvami, da bi zagotovile vsaj eno od naslednjih:

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) razpoložljivost storitve za vse uporabnike;

(b) razpoložljivost storitve za vse uporabnike, kjer je to ustrezno, pod enakimi pogoji;

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) varnost, varovanje ali okoljsko trajnost pristaniških dejavnosti;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) zagotavljanje ustreznih storitev prevoza za javnost in teritorialno kohezijo;

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice na svojem ozemlju imenujejo organe, pristojne za naložitev takšnih obveznosti javne službe. Pristojni organ je lahko upravni organ pristanišča.

črtano

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar pristojni organ, imenovan v skladu z odstavkom 3, ni upravni organ pristanišča, navedeni pristojni organ uveljavlja pooblastila iz členov 6 in 7 v zvezi z omejevanjem števila ponudnikov pristaniških storitev na podlagi obveznosti javne službe.

4. Kadar pristojni organ, imenovan v skladu z odstavkom 1 tega člena, ni upravni organ pristanišča, navedeni pristojni organ uveljavlja pooblastila iz člena 6 v zvezi z omejevanjem števila ponudnikov pristaniških storitev na podlagi obveznosti javne službe.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če se pristojni organ odloči v državi članici naložiti obveznosti javne službe v vseh pristaniščih, ki jih zajema ta uredba, o teh obveznostih obvesti Komisijo.

5. Če se država članica odloči naložiti obveznosti javne službe v vseh svojih pomorskih pristaniščih, ki jih zajema ta uredba, o teh obveznostih obvesti Komisijo.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V primeru prekinitve pristaniških storitev, za katere so naložene obveznosti javne službe, ali kadar nastane neposredno tveganje glede takšnega stanja, lahko pristojni organ sprejme izredne ukrepe. Izredni ukrep je lahko v obliki neposredne sklenitve pogodbe, tako da se storitev dodeli drugemu ponudniku za obdobje do enega leta. V navedenem obdobju pristojni organ začne nov postopek izbire ponudnika pristaniške storitve v skladu s členom 7 ali uporabi člen 9.

6. V primeru prekinitve pristaniških storitev, za katere so naložene obveznosti javne službe, ali kadar nastane neposredno tveganje glede takšnega stanja, lahko pristojni organ sprejme izredne ukrepe. Izredni ukrep je lahko v obliki neposredne sklenitve pogodbe, tako da se storitev dodeli drugemu ponudniku za obdobje do enega leta. V navedenem obdobju pristojni organ začne nov postopek izbire ponudnika pristaniške storitve ali uporabi člen 9. Kolektivni industrijski ukrep, ki poteka v skladu z nacionalno zakonodajo države članice in/ali veljavnimi sporazumi med socialnimi partnerji, se ne šteje za motnjo pristaniških storitev, za katero se lahko sprejmejo izredni ukrepi.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V primerih iz člena 6(1)(b) se lahko pristojni organ odloči, da bo pristaniško storitev v okviru obveznosti javne službe opravljal sam ali da bo takšne obveznosti neposredno naložil pravno ločenemu subjektu, ki ga obvladuje podobno kot svoje službe. V takšnem primeru se ponudnik pristaniške storitve za namene te uredbe šteje za notranjega upravljavca.

1. Upravni organ pristanišča ali pristojni organ se lahko odloči, da bo pristaniško storitev opravljal sam ali prek pravno ločenega subjekta, ki ga obvladuje podobno kot svoje službe, pod pogojem, da se člen 4 uporablja enako za vse ponudnike te storitve. V takšnem primeru se ponudnik pristaniške storitve za namene te uredbe šteje za notranjega upravljavca.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Šteje se, da pristojni organ obvladuje pravno ločen subjekt podobno kot svoje službe le, če odločilno vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve pravne osebe, ki jo obvladuje.

2. Šteje se, da upravni organ pristanišča ali pristojni organ obvladuje pravno ločen subjekt podobno kot svoje službe le, če odločilno vpliva na strateške cilje in pomembne odločitve tega pravnega subjekta.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Notranji upravljavec se omeji na opravljanje dodeljene pristaniške storitve samo v pristanišču ali pristaniščih, za katera mu je bila naloga izvajanja pristaniške storitve dodeljena.

3. Notranji upravljavec se v primerih iz člena 8 omeji na opravljanje dodeljene pristaniške storitve samo v pristanišču ali pristaniščih, za katera mu je bila naloga izvajanja pristaniške storitve dodeljena.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Brez poseganja v nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije, vključno s kolektivnimi pogodbami med socialnimi partnerji, lahko upravni organi pristanišča od ponudnika pristaniških storitev, ki je bil imenovan v skladu s postopkom iz člena 7, v primeru, da je ta ponudnik različen od uveljavljenega ponudnika pristaniških storitev, zaposlenim, ki jih je prej zaposlil uveljavljeni ponudnik pristaniških storitev, podeli pravice, do katerih bi bili upravičeni, če bi prišlo do prenosa v smislu Direktive 2001/23/ES.

2. Brez poseganja v nacionalno pravo in pravo Unije, vključno z reprezentativnimi kolektivnimi pogodbami med socialnimi partnerji, pristojni organ od imenovanega ponudnika pristaniških storitev zahteva, da zaposlenim omogoči delovne pogoje na podlagi zavezujočih nacionalnih, regionalnih in lokalnih socialnih standardov. V primeru prenosa osebja zaradi zamenjave ponudnika storitve, se osebju, ki ga je prej zaposlil prejšnji ponudnik pristaniških storitev, zagotovijo enake pravice, do katerih bi bili upravičeni, če bi prišlo do prenosa v smislu Direktive 2001/23/ES.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar upravni organi pristanišča zahtevajo, da ponudniki pristaniških storitev izpolnjujejo nekatere socialne standarde v zvezi z opravljanjem zadevnih pristaniških storitev, se v razpisni dokumentaciji in pogodbah o pristaniških storitvah navedejo zadevno osebje ter pregledni podatki o njihovih pogodbenih obveznostih in pogojih, ki bi morali veljati za zaposlene v povezani s pristaniškimi storitvami.

3. Upravni organi pristanišča ali pristojni organi zahtevajo, da vsi ponudniki pristaniških storitev izpolnjujejo vse socialne in delovne standarde, ki so določeni v pravu Unije ali nacionalnem pravu, pa tudi veljavne kolektivne sporazume, v skladu z nacionalnimi običaji in tradicijo. Kadar pride pri zagotavljanju ustreznih pristaniških storitev do prenosa osebja, se v razpisni dokumentaciji in pogodbah o pristaniških storitvah navedejo to osebje ter pregledni podatki o njihovih pogodbenih obveznostih in pogojih, ki bi morali veljati za zaposlene v povezavi s pristaniškimi storitvami.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10 a

 

Usposabljanje in zaščita delavcev

 

1. Delodajalec zagotovi, da so zaposleni deležni usposabljanja, ki je potrebno, da se dobro seznanijo s pogoji, pri katerih se opravlja njihovo delo, in so ustrezno usposobljeni, da se spopadejo z morebitnimi nevarnostmi pri delu.

 

2. Ob popolnem upoštevanju avtonomije socialnih partnerjev je odbor za sektorski socialni dialog na ravni EU za pristanišča povabljen, da oblikuje smernice za uvedbo zahtev v zvezi z usposabljanjem, da se preprečijo nesreče in zagotovi najvišja raven varnosti in zdravja pristaniških delavcev. Te zahteve v zvezi z usposabljanjem se redno posodabljajo za stalno zmanjševanje števila nesreč na delovnem mestu.

 

3. Socialni partnerji so povabljeni, naj razvijejo modele, s katerimi bodo zagotovili ravnotežje med nihanjem povpraševanja po pristaniškem delu in prožnostjo, ki jo zahtevajo pristaniške dejavnosti, na eni strani ter stalnostjo in zaščito zaposlitve na drugi.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

To poglavje in prehodne določbe iz člena 24 se ne uporabljajo za storitve upravljanja tovora in prevoze potnikov.

To poglavje, z izjemo člena 10a, in prehodne določbe iz člena 24 se ne uporabljajo za storitve upravljanja tovora, prevoze potnikov in pilotažo.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar upravni organ pristanišča, ki prejema javna sredstva, sam opravlja pristaniške storitve, vodi račune za vsako dejavnost pristaniške storitve ločeno od računov drugih svojih dejavnosti tako, da so:

2. Kadar upravni organ pristanišča, ki prejema javna sredstva, sam opravlja pristaniške storitve ali čiščenje in poglabljanje morskega dna, vodi račune za to dejavnost ali naložbo, financirano iz javnih sredstev, ločeno od računov drugih svojih dejavnosti tako, da so:

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Kadar upravni organ pristanišča ali združenje pristanišč izvaja čiščenje in poglabljanje morskega dna in prejema javna sredstva za to dejavnost, ne sme izvajati čiščenja in poglabljanja morskega dna v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Javna sredstva iz odstavka 1 vključujejo osnovni kapital ali kvazi kapitalska sredstva, nepovratne donacije ali donacije, ki so povratne le v nekaterih okoliščinah, dodeljevanje posojil, vključno z limiti in predplačili za vložke kapitala, jamstva, ki jih upravnemu organu pristanišča dajejo javni organi, izplačane dividende in zadržane dobičke ali druge oblike javne finančne pomoči.

3. Javna sredstva iz odstavka 1 vključujejo sredstva lastniškega kapitala ali navideznega lastniškega kapitala, nepovratna sredstva ali sredstva, ki so povratna le v nekaterih okoliščinah, dodeljevanje posojil, vključno z limiti in predplačili za vložke kapitala, jamstva, ki jih upravnemu organu pristanišča dajejo javni organi, ali druge oblike javne finančne pomoči.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Upravni organ pristanišča hrani informacije o finančnih odnosih iz odstavkov 1 in 2 tega člena, da so na voljo Komisiji in pristojnemu neodvisnemu nadzornemu organu iz člena 17 pet let po koncu poslovnega leta, na katerega se informacije nanašajo.

4. Upravni organ pristanišča hrani informacije o finančnih odnosih iz odstavkov 1 in 2 tega člena, da so na voljo Komisiji in organu, imenovanemu v skladu s členom 17, pet let po koncu poslovnega leta, na katerega se informacije nanašajo.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Upravni organ pristanišča na zahtevo Komisije in pristojnega neodvisnega nadzornega organa predloži vse dodatne informacije, ki so po njunem mnenju potrebne za izdelavo temeljite ocene predloženih podatkov in ocene skladnosti s to uredbo. Informacije se pošljejo v dveh mesecih po datumu zahtevka.

5. Upravni organ pristanišča v primeru uradne pritožbe Komisiji organu, imenovanemu v skladu s členom 17, na zahtevo predloži vse dodatne informacije, ki so po njunem mnenju potrebne za izdelavo temeljite ocene predloženih podatkov in ocene skladnosti s to uredbo. Informacije se pošljejo v dveh mesecih po datumu zahtevka.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Države članice se lahko odločijo, da se odstavek 2 tega člena v primeru nesorazmernih upravnih bremen ne uporablja za njihova pristanišča v celovitem omrežju, ki ne izpolnjujejo meril iz točke (a) ali (b) člena 2082) Uredbe (EU) št. 1315/2013, če vsa prejeta javna sredstva in njihova poraba za opravljanje pristaniških storitev ostanejo popolnoma pregledna v računovodskem sistemu. Če se države članice tako odločijo, o tem obvestijo Komisijo preden začne njihova odločitev veljati.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Pristojbine za storitve, ki jih zagotavlja notranji upravljavec iz člena 9, in pristojbine, ki jih zaračunajo ponudniki pristaniških storitev v primerih, ko je število ponudnikov, ki niso bili imenovani na podlagi odprtih, preglednih in nediskriminatornih postopkov, omejeno, se določijo na pregleden in nediskriminatoren način. Te pristojbine odražajo pogoje na ustreznem konkurenčnem trgu in niso nesorazmerne v primerjavi z ekonomsko vrednostjo opravljene storitve.

1. Pristojbine za storitve, ki jih zagotavlja notranji upravljavec v okviru obveznosti javne službe, pristojbine za pilotažne storitve, ki niso izpostavljene učinkoviti konkurenci, in pristojbine, ki jih zaračunajo ponudniki pristaniških storitev iz člena 6(1)(b), se določijo na pregleden in nediskriminatoren način. Te pristojbine v največji možni meri odražajo pogoje na ustreznem konkurenčnem trgu in niso nesorazmerne v primerjavi z ekonomsko vrednostjo opravljene storitve.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Ponudnik pristaniške storitve na zahtevo pristojnemu neodvisnemu nadzornemu organu iz člena 17 predloži informacije o elementih, uporabljenih kot podlaga za določitev strukture in ravni pristojbin za pristaniške storitve, ki sodijo v uporabo odstavka 1 tega člena. Te informacije vključujejo metodologijo, uporabljeno za določanje pristaniških pristojbin v zvezi z zmogljivostmi in storitvami, na katere se te pristaniške pristojbine nanašajo.

3. Ponudnik pristaniške storitve v primeru uradne pritožbe organu, imenovanemu v skladu s členom 17, na zahtevo predloži informacije o elementih, uporabljenih kot podlaga za določitev strukture in ravni pristojbin za pristaniške storitve, ki sodijo v uporabo odstavka 1 tega člena. Te informacije vključujejo metodologijo, uporabljeno za določanje pristaniških pristojbin v zvezi z zmogljivostmi in storitvami, na katere se te pristaniške pristojbine nanašajo.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Da se prispeva k učinkovitemu sistemu zaračunavanja infrastrukturne pristojbine, upravni organ pristanišča v skladu s svojo poslovno strategijo in naložbenim načrtom samostojno določa strukturo in raven infrastrukturne pristojbine, ki ustreza konkurenčnim pogojem ustreznega trga in je skladna s pravili o državni pomoči.

3. Da se prispeva k učinkovitemu sistemu zaračunavanja infrastrukturne pristojbine, upravni organ pristanišča v skladu s svojo poslovno strategijo in naložbenim načrtom samostojno določa strukturo in raven infrastrukturne pristojbine, ki je skladna s pravili o državni pomoči in pravili konkurence.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Brez poseganja v odstavek 3 so lahko infrastrukturne pristojbine različne v skladu s poslovno prakso, povezano s pogostimi uporabniki, ali zaradi spodbujanja učinkovitejše uporabe pristaniške infrastrukture, prevoza po morju na kratkih razdaljah, visoke okoljske uspešnosti, energijske učinkovitosti ali zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida pri prevozih. Merila, ki se uporabljajo za oblikovanje takšnih razlik, so objektivna, pregledna in nediskriminatorna ter skladna s pravili konkurence. Posledične različne pristojbine pod enakimi pogoji veljajo za vse zadevne uporabnike pristaniških storitev.

4. Brez poseganja v odstavek 3 so lahko infrastrukturne pristojbine različne v skladu z ekonomsko strategijo pristanišča in njegovo politiko prostorskega načrtovanja, kar je med drugim povezano z nekaterimi kategorijami uporabnikov, ali zaradi spodbujanja učinkovitejše uporabe pristaniške infrastrukture, prevoza po morju na kratkih razdaljah, visoke okoljske uspešnosti, energijske učinkovitosti ali zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida pri prevozih. Merila, ki se uporabljajo za takšne razlike, so pravična, ne diskriminirajo na podlagi nacionalnosti ter upoštevajo pravila o državni pomoči in pravila konkurence. Upravni organ pristanišča lahko pri določanju pristojbin upošteva zunanje stroške, ter razlikuje med infrastrukturnimi pristojbinami v skladu s poslovno prakso.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisijo se pooblasti, da po potrebi sprejme delegirane akte v skladu s postopkom iz člena 21 v zvezi s skupnim razvrščanjem plovil, goriv in vrst operacij, po katerih se lahko spreminjajo infrastrukturne pristojbine in skupna načela za zaračunavanje infrastrukturnih pristojbin.

črtano

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Upravni organ pristanišča obvesti uporabnike pristanišča in predstavnike ali združenja uporabnikov pristanišč o strukturi in merilih, uporabljenih za določitev višine infrastrukturnih pristojbin, vključno s skupnimi stroški in prihodki, ki so bili uporabljeni kot podlaga za določitev strukture in ravni infrastrukturnih pristojbin. Uporabnike pristaniške infrastrukture vsaj tri mesece vnaprej obvesti tudi o vseh spremembah višine infrastrukturnih pristojbin ali strukture oziroma meril, uporabljenih za določanje takšnih pristojbin.

6. Upravni organ pristanišča na pregleden način obvesti uporabnike pristanišča in predstavnike ali združenja uporabnikov pristanišč o strukturi in merilih, uporabljenih za določitev višine infrastrukturnih pristojbin. Uporabnike pristaniške infrastrukture vsaj tri mesece vnaprej obvesti tudi o vseh spremembah višine infrastrukturnih pristojbin ali strukture oziroma meril, uporabljenih za določanje takšnih pristojbin. Upravnemu organu pristanišča ni treba razkriti razlik v pristojbinah, ki so posledica individualnih pogajanj.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Upravni organ pristanišča na zahtevo pristojnemu neodvisnemu nadzornemu organu in Komisiji predloži informacije iz odstavka 4 ter podrobne stroške in prihodke, uporabljene kot podlaga za določitev strukture in ravni infrastrukturnih pristojbin, ter metodologijo, uporabljeno za določanje infrastrukturnih pristojbin v zvezi z zmogljivostmi in storitvami, na katere se te pristaniške pristojbine nanašajo.

7. Upravni organ pristanišča v primeru uradne pritožbe organu, imenovanemu v skladu s členom 17, Komisiji na zahtevo predloži informacije iz odstavka 4 tega člena in raven infrastrukturnih pristojbin ter metodologijo, uporabljeno za določanje infrastrukturnih pristojbin v zvezi z zmogljivostmi in storitvami, na katere se te pristaniške pristojbine nanašajo.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni organ pristanišča ustanovi odbor predstavnikov upravljavcev vodnih plovil, lastnikov tovora ali drugih uporabnikov pristanišča, ki morajo plačevati infrastrukturno pristojbino ali pristojbino za pristaniške storitve ali oboje. Ta odbor se imenuje „posvetovalni odbor uporabnikov pristanišča“.

črtano

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Upravni organ pristanišča se pred določitvijo infrastrukturnih pristojbin s posvetovalnim odborom uporabnikov pristanišča letno posvetuje o strukturi in ravni takšnih pristojbin. Ponudniki pristaniških storitev iz odstavkov 6 in 9 se pred določitvijo pristojbin za pristaniške storitve s posvetovalnim odborom uporabnikov pristanišča letno posvetujejo o strukturi in ravni takšnih pristojbin. Upravni organ pristanišča za takšno posvetovanje zagotovi ustrezne zmogljivosti, ponudniki pristaniških storitev pa ga obveščajo o rezultatih posvetovanj.

2. Upravni organ pristanišča zagotovi, da so na voljo ustrezni mehanizmi za posvetovanje z uporabniki pristanišča, tudi z ustreznimi izvajalci storitev medsebojno povezanega prometa. V primeru večjih sprememb infrastrukturnih pristojbin se posvetuje z uporabniki pristanišča. Ponudniki pristaniških storitev uporabnikom pristanišča zagotovijo ustrezne informacije o strukturi pristojbin za pristaniške storitve in merilih za njihovo določanje. Notranji upravljavci, ki storitve opravljajo v okviru obveznosti javne službe, in ponudniki pristaniških storitev iz člena 6(1)(b) se pred določitvijo pristojbin za pristaniške storitve z uporabniki pristanišča letno posvetujejo o strukturi in ravni takšnih pristojbin. Upravni organ pristanišča za takšno posvetovanje zagotovi ustrezne mehanizme, ponudniki pristaniških storitev pa ga obveščajo o rezultatih posvetovanj.

 

Obveznosti iz tega odstavka se lahko naložijo na organe, ki že delujejo na območju pristanišča, tudi na tiste z drugačno sestavo.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Upravni organ pristanišča se redno posvetuje z zainteresiranimi stranmi, kot so podjetja, ki imajo sedež v pristanišču, ponudniki pristaniških storitev, upravljavci vodnih plovil, lastniki tovora, prevozniki na kopnem in javne uprave, ki delujejo na območju pristanišča, o:

1. Upravni organ pristanišča se redno posvetuje z ustreznimi zainteresiranimi stranmi, ki delujejo na območju pristanišča, kot tudi z javno upravo, pristojno za načrtovanje prometne infrastrukture, kjer je to ustrezno, o:

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) posledicah načrtovanja in odločitev o urejanju prostora kar zadeva okoljsko učinkovitost;

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb) ukrepih za zagotavljanje in izboljšanje varnosti na pristaniškem območju, vključno z zdravjem in varnostjo pristaniških delavcev, in informacije o dostopu do usposabljanju za pristaniške delavce.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Neodvisno nadzorno telo

Neodvisni nadzor

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da uporabo te uredbe v vseh morskih pristaniščih, ki jih zajema ta uredba na ozemlju vsake države članice, spremlja in nadzoruje neodvisni nadzorni organ.

1. Države članice zagotovijo, da je v vseh pomorskih pristaniščih, ki jih zajema ta uredba na ozemlju vsake države članice, na voljo učinkovit mehanizem za obravnavanje pritožb. V ta namen države članice imenujejo enega ali več organov.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Neodvisni nadzorni organ je pravno ločen in funkcionalno neodvisen od vsakega upravnega organa pristanišča ali ponudnikov pristaniških storitev. Države članice, ki ohranjajo lastništvo ali nadzor nad pristanišči ali upravnimi organi pristanišč, zagotovijo učinkovito strukturno ločevanje med funkcijami, povezanimi z nadzorom in spremljanjem te uredbe, in dejavnostmi, povezanimi z navedenim lastništvom ali nadzorom. Neodvisni nadzorni organ izvaja svoja pooblastila nepristransko in pregledno ter ob upoštevanju pravice do svobodnega poslovanja.

2. Neodvisni nadzor se izvaja na način, ki izključuje nasprotje interesov in je pravno ločen in funkcionalno neodvisen od vsakega upravnega organa pristanišča ali ponudnikov pristaniških storitev. Države članice, ki ohranjajo lastništvo ali nadzor nad pristanišči ali upravnimi organi pristanišč, zagotovijo učinkovito strukturno ločevanje med funkcijami, povezanimi z obravnavo pritožb, in dejavnostmi, povezanimi z navedenim lastništvom ali nadzorom. Neodvisni nadzor je nepristranski in pregleden ter ustrezno upošteva pravico do svobodnega poslovanja.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Neodvisni nadzorni organ obravnava pritožbe, ki jih vloži katera koli stranka z zakonitim interesom, in spore, ki so mu predloženi in so nastali v zvezi z uporabo te uredbe.

3. Države članice zagotovijo, da so uporabniki pristanišča in druge ustrezne zainteresirane strani obveščene, kje in kako lahko vložijo pritožbo, vključno z navedbo organov, odgovornih za obravnavanje pritožb, in ustreznih nacionalnih organov iz členov 12(5), 13(3) in 14(7).

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Če spor nastane med strankama, ki imata sedež v različnih državah članicah, je za reševanje spora pristojen neodvisni nadzorni organ države članice pristanišča, iz katerega predvidoma izvira spor.

4. Če spor nastane med strankama, ki imata sedež v različnih državah članicah, je za reševanje spora pristojna država članica pristanišča, iz katerega predvidoma izvira spor. Zadevne države članice medsebojno sodelujejo in si izmenjujejo informacije v zvezi s svojim delom.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Neodvisni nadzorni organ ima pravico od upravnih organov pristanišč, ponudnikov pristaniških storitev in uporabnikov pristanišč zahtevati, da predložijo informacije, ki so potrebne za zagotavljanje spremljanja in nadzora uporabe te uredbe.

5. V primeru, da katera od strank z zakonitim interesom vloži uradno pritožbo, ima ustrezen organ, ki izvaja neodvisni nadzor, pravico od upravnih organov pristanišč, ponudnikov pristaniških storitev in uporabnikov pristanišč zahtevati, da predložijo potrebne informacije.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Neodvisni nadzorni organ lahko na zahtevo pristojnega organa v državi članici izdaja mnenja o vseh vprašanjih, ki so povezana z uporabo te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Neodvisni nadzorni organ se lahko pri obravnavi pritožb ali sporov posvetuje s posvetovalnim odborom uporabnikov pristanišč iz zadevnega pristanišča.

črtano

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Odločitve neodvisnega nadzornega organa imajo zavezujoče učinke, vendar ne posegajo v sodni nadzor.

8. Odločitve ustreznega organa, ki izvaja neodvisen nadzor, imajo zavezujoče učinke, vendar ne posegajo v sodni nadzor.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. Države članice Komisijo najpozneje do 1. julija 2015 obvestijo o identiteti neodvisnih nadzornih organov in nato o vseh spremembah identitete. Komisija objavi in posodablja seznam neodvisnih nadzornih organov na svoji spletni strani.

9. Države članice Komisijo do ...* obvestijo o mehanizmih in postopkih, ki so jih uvedle za izpolnjevanje odstavkov 1 in 2 tega člena, in ji nemudoma sporočijo vse njihove naknadne spremembe. Komisija objavi in posodablja seznam ustreznih organov na svoji spletni strani.

 

__________________

 

* UL: vstaviti datum: 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 18

črtano

Sodelovanje med neodvisnimi nadzornimi organi

 

1. Neodvisni nadzorni organi si izmenjujejo informacije o svojem delu ter načelih in praksah odločanja, da olajšajo enotno uporabo te uredbe. Za ta namen sodelujejo v mreži, ki se srečuje redno in vsaj enkrat letno. Komisija prav tako sodeluje v mreži ter usklajuje in podpira njeno delo.

 

2. Neodvisni nadzorni organi tesno sodelujejo zaradi vzajemne pomoči pri svojih nalogah, vključno s pomočjo pri izvajanju preiskav, potrebnih za obravnavo pritožb in sporov v primerih, ki vključujejo pristanišča v različnih državah članicah. Za ta namen neodvisni nadzorni organ na podlagi utemeljene zahteve drugemu takšnemu organu zagotovi potrebne informacije in mu omogoči izpolnjevanje pristojnosti v skladu s to uredbo.

 

3. Države članice poskrbijo, da neodvisni nadzorni organi Komisiji po utemeljeni zahtevi zagotovijo informacije, ki jih ta potrebuje za opravljanje svojih nalog. Informacije, ki jih zahteva Komisija, so sorazmerne z opravljanjem navedenih nalog.

 

4. Kadar neodvisni nadzorni organ v skladu s pravili Unije ali nacionalnimi pravili o zaupnosti poslovnih podatkov obravnava informacije kot zaupne, drugi nacionalni nadzorni organ in Komisija zagotovijo takšno zaupnost. Te informacije se lahko uporabljajo le za namene, za katere so bile zahtevane.

 

5. Na podlagi izkušenj neodvisnih nadzornih organov in dejavnosti mreže iz odstavka 1 ter zaradi zagotavljanja učinkovitega sodelovanja lahko Komisija sprejme skupna načela o ustreznih mehanizmih za izmenjavo informacij med neodvisnimi nadzornimi organi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 22(2).

 

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka stranka z zakonitim interesom ima pravico do pritožbe zoper odločitve ali posamezne ukrepe, ki jih v skladu s to uredbo sprejmejo pristojni organi, upravni organ pristanišča ali neodvisni nadzorni organ, pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od vključenih strank. Ta pritožbeni organ je lahko sodišče.

1. Vsaka stranka z zakonitim interesom ima pravico do pritožbe zoper odločitve ali posamezne ukrepe, ki jih v skladu s to uredbo sprejmejo pristojni organi, upravni organ pristanišča ali organ, imenovan v skladu s členom 17, pri pritožbenem organu, ki je neodvisen od vključenih strank. Ta pritožbeni organ je lahko sodišče.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice predpišejo kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se te kazni izvajajo. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo o teh določbah obvestijo najpozneje do 1. julija 2015 in jo takoj obvestijo tudi o vseh poznejših spremembah, ki vplivajo na te določbe.

Države članice predpišejo kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve določb te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se te kazni izvajajo. Določene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah do …* in jo nemudoma obvestijo o vseh naknadnih spremembah.

 

__________________

 

* UL: vstaviti datum: 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 21

črtano

Izvajanje pooblastila

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se prenese na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 14 se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

 

3. Pooblastilo iz člena 14 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati. Preklic začne veljati dan po objavi sklepa v Uradnem list Evropske unije ali na poznejši datum, ki je v njem naveden. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 14, začne veljati le, če mu Evropski parlament ali Svet v dveh mesecih od prejetja uradnega obvestila o tem aktu ne nasprotujeta ali če pred iztekom tega roka oba obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

 

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 22

črtano

Postopek v odboru

 

1. Komisiji pomaga odbor. Navedeni odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija najpozneje tri leta po začetku veljavnosti te uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o delovanju in učinkih te uredbe, ki mu po potrebi priloži ustrezne predloge.

Za namene ocenjevanja delovanja in učinka te uredbe se Evropskemu parlamentu in Svetu redno predložijo poročila. Komisija do ...* predloži prvo poročilo in nato redna poročila vsaka tri leta, ki jim po potrebi priloži ustrezne predloge. Poročila Komisije upoštevajo morebiten napredek, ki ga doseže odbor za sektorski socialni dialog na ravni EU za pristanišča.

 

________________

 

* UL: vstaviti datum: štiri leta po začetki veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2015.

Uporablja se od …*.

 

__________________

 

* UL: vstaviti datum: 24 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Namen predloga Komisije je prispevati k splošnemu cilju učinkovitejšega, medsebojno povezanega in trajnostnega delovanja omrežja TEN-T z oblikovanjem okvira, ki izboljšuje zmogljivost vseh pristanišč in jim pomaga pri obvladovanju spreminjajočih se prometnih in logističnih zahtev.

Med glavnimi cilji predloga so posodobitev pristaniških storitev in dejavnosti ter vzpostavitev okvirnih pogojev, da se pritegnejo naložbe v pristanišča. Cilj Komisije v tej uredbi je ukrepati proti majhnim konkurenčnim pritiskom in morebitnim zlorabam trga, da bi povečala učinkovitost pristaniških storitev.

Upravljanje tovora in potniške storitve so izključeni iz poglavja II o dostopu do trga, saj jih pogosto urejajo koncesijske pogodbe, in zato spadajo v področje uporabe direktive o podeljevanju koncesijskih pogodb. Zato je treba to uredbo obravnavati skupaj z Direktivo 2014/23/EU o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Pomemben pogoj za pošteno konkurenco med pristanišči pod enakimi konkurenčnimi pogoji je jasen okvir o pravilih o državni pomoči. Komisija trenutno pregleduje področje uporabe uredbe o skupinskih izjemah, da bi do decembra 2015 vanjo vključila merila za pristaniško infrastrukturo.

Ta predlog je v skladu z drugimi pomembnimi politikami in cilji EU, kot so bela knjiga o prometu, instrument za povezovanje Evrope in pobuda o modrem pasu.

Ta uredba se bo uporabljala za vsa pomorska pristanišča, opredeljena v smernicah TEN-T, in po navedbah Komisije se bo izogibala nalaganju dodatnih obremenitev tistim pristaniščem, ki že zdaj dobro delujejo, hkrati pa bo v drugih pristaniščih vzpostavila pogoje za obravnavanje njihovih strukturnih izzivov.

Stališče poročevalca

Poročevalec podpira predlog Komisije, zlasti z vidika finančne preglednosti, vendar želi predlagati več sprememb, katerih namen je izboljšati predlog.

Področje uporabe uredbe bi moralo vključevati zgolj tiste pristaniške storitve, ki se neposredno ponujajo uporabnikom. Čiščenje in poglabljanje morskega dna se zato črta s seznama storitev, saj se ne ponuja posameznim uporabnikom, temveč gre za vzdrževalno delo, ki zagotavlja dostopnost pristanišča.

Poročevalec priznava, da se sedaj uporabljajo različni sistemi organizacije pristanišč in pristaniških storitev. Ker ne želi, da se predpiše en sam sistem, iz poglavja II umika določbe o dostopu do trga. V spremenjenem poglavju se obravnava organizacija pristaniških storitev z določbami o minimalnih zahtevah, omejitvi števila ponudnikov, storitvah iz obveznosti javne službe in socialnih zaščitnih ukrepih.

Socialne določbe, ki urejajo sistem pristaniškega dela, so večinoma izpuščene iz te uredbe in o njih se razpravlja v okviru odbora sektorskega socialnega dialoga na ravni EU, ki je delo začel 19. junija 2013. Kljub temu poročevalec meni, da je treba zavzeti jasno stališče proti občasni delovni sili in za boljše usposabljanje in varnostne pogoje. Izpolnjevanje nacionalnih socialnih standardov je dodano kot eno od minimalnih meril. Poleg tega bi države članice morale zagotoviti pravice zaposlenih v primeru prenosa podjetij ali dejavnosti.

Poročevalec meni, da bi bilo treba poleg omejitev v zvezi z zemljišči v pristanišču in v primerih obveznosti javne službe kot tehtne razloge za omejitev števila ponudnikov storitev upoštevati tudi prostorske omejitve na vodi in velikost trga, da bi tako upoštevali različne velikosti in geografske značilnosti pristanišč. Če je omejevanje ponudnikov nujno, da se zagotovijo varne, zanesljive ali okolju prijazne pristaniške dejavnosti, bi upravni ali pristojni organ moral imeti možnost, da o tem odloča.

Ker je pilotaža zelo pomembna za varne in zanesljive pristaniške dejavnosti, poročevalec meni, da ta storitev ne bi smela spadati v poglavje II.

V zvezi z zaračunavanjem infrastrukturnih pristojbin je poročevalec spremenil predlog, da upravni organ pristanišča lahko neodvisno določa pristojbine v skladu s svojo poslovno strategijo. V ta namen omejuje pristojnost Komisije za delegirane akte za razvrščanje plovil in goriv. Ti sistemi razvrščanja bi morali služiti samo kot podlaga, ki dopušča spreminjanje cen, vendar ne bi smeli vplivati na pristojnost upravnega organa pristanišča, da neodvisno določa raven pristojbin, v skladu z veljavnimi pravili.

Poleg tega omogoča večji manevrski prostor za poslovna pogajanja med upravnim organom pristanišča in uporabniki pristanišča ob izpolnjevanju določenih ključnih načel preglednosti.

Poročevalec podpira zamisel o ustreznem posvetovanju z uporabniki pristanišč. Vendar je ta izmenjava že zdaj običajna praksa v številnih pristaniščih. Zato bi se bilo treba izogniti „enemu sistemu za vse“ in na voljo bi morale biti različne ureditve, če je le omogočeno ustrezno posvetovanje z vsemi uporabniki.

Poročevalec govori o „neodvisnem nadzoru“ in ne o neodvisnem nadzornem organu, da se poudarek prenese z ustanovitve tega organa na njegove naloge, torej zagotavljanje neodvisnega pritožbenega mehanizma. Vsi uporabniki morajo biti obveščeni in imeti možnost vlaganja pritožb pri neodvisnem organu. Pojasnjuje, da lahko obstoječi organi izpolnjujejo vlogo tega organa brez dodatnih birokratskih bremen.

Čeprav se poročevalec zaveda, kako pomembno je hitro izvajanje te uredbe, je datum začetka njene uporabe uskladil s pristopom Sveta, in sicer na 24 mesecev po začetku veljavnosti, zato da bi upošteval realističen časovni načrt.

In končno, poročevalec je izboljšal vidike predloga Komisije, s katerimi se strinja. S svojimi predlogi sprememb poudarja potrebo po neodvisnosti upravnega organa pristanišča, da ukrepa v skladu s svojo ekonomsko strategijo, pri čemer pa mora upoštevati določena ključna načela. Poročevalec se izogiba tudi povečanju upravnih bremen v zvezi z uporabo te uredbe. Uredba bi torej morala zagotoviti pravno varnost za pristanišča in imeti pozitiven učinek na uspešno delovanje omrežja TEN-T.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Dostop do trga pristaniških storitev in finančna preglednost pristanišč

Referenčni dokumenti

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Datum predložitve EP

21.5.2013

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

10.6.2013

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

10.6.2013

EMPL

10.6.2013

IMCO

10.6.2013

REGI

10.6.2013

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

22.7.2014

IMCO

18.6.2013

REGI

22.9.2014

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Knut Fleckenstein

16.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

5.5.2015

15.6.2015

12.10.2015

 

Datum sprejetja

25.1.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

13

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elisavet Vozemberg -Vrionidi (Elissavet Vozemberg -Vrionidi) , Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Knut Fleckenstein, Theresa Griffin, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Eugen Freund, Carlos Iturgaiz, Clare Moody

Datum predložitve

17.2.2016

  • [1]  UL C 327, 12.11.2013, str. 111.
  • [2]  UL C 114, 15.4.2014, str. 57.