Betänkande - A8-0023/2016Betänkande
A8-0023/2016

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

17.2.2016 - (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)) - ***I

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Knut Fleckenstein


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

(COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0296),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 100.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0144/2013),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrandet från den spanska deputeradekammaren och den spanska senaten, den franska nationalförsamlingen, den italienska senaten, det lettiska parlamentet, det maltesiska parlamentet, den polska sejmen och den polska senaten samt den svenska riksdagen, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 28 november 2013[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A8-0023/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

om inrättande av en ram för organisering av hamntjänster och för finansiell insyn i hamnar

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Hamnar kan stärka den europeiska industrins långsiktiga konkurrenskraft på världsmarknaden samtidigt som de skapar mervärde och sysselsättning i EU:s alla kustregioner. För att kunna möta de utmaningar som sjötransportsektorn står inför, till exempel bristerna i kedjan för hållbara transporter och logistik, är det mycket viktigt att de åtgärder som anges i kommissionens meddelande ”Hamnar: en tillväxtmotor” rörande administrativa förenklingar tillämpas parallellt med denna förordning. Komplexa administrativa förfaranden för tullklarering medför förseningar i hamnarna, vilket är ett stort hinder för närsjöfartens konkurrenskraft och för effektiviteten i EU:s hamnar.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) En omfattande förenkling av tullförfarandena kan ge en hamn en viktig ekonomisk fördel i fråga om konkurrenskraft. För att undvika illojal konkurrens mellan hamnarna och minska de tullformaliteter som allvarligt kan skada unionens finansiella intressen bör hamnmyndigheterna anta en särskild och effektiv riskbaserad politisk strategi för att undvika snedvridning av konkurrensen. Kommissionen och medlemsstaterna bör regelbundet se över dessa förfaranden, och kommissionen bör utvärdera det eventuella behovet av lämpliga åtgärder för att motverka illojal konkurrens.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Den absolut största delen av unionens sjötrafik går genom kusthamnar i det transeuropeiska transportnätet. För att uppnå målet med denna förordning på ett proportionerligt sätt, utan att det leder till några onödiga bördor för andra hamnar, bör denna förordning gälla hamnarna inom det transeuropeiska transportnätet, som var och en spelar en viktig roll för det europeiska transportsystemet, antingen därför att de var för sig hanterar över 0,1 % av EU:s totala frakt- eller passagerarvolymer eller därför att de förbättrar den regionala tillgängligheten för öregioner och randområden, dock utan att detta påverkar medlemsstaternas möjlighet att tillämpa denna förordning också på andra hamnar. Lotsningstjänster som utförs i djuphavsområden har ingen direkt inverkan på effektiviteten i hamnarna, eftersom de inte används för att anlöpa eller avgå från hamnarna och därför inte behöver omfattas av denna förordning.

(4) Den absolut största delen av unionens sjötrafik går genom kusthamnar i det transeuropeiska transportnätet. För att uppnå målet med denna förordning på ett proportionerligt sätt, utan att det leder till några onödiga bördor för andra hamnar, bör denna förordning enbart gälla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet, som var och en spelar en viktig roll för det europeiska transportsystemet, antingen därför att de var för sig hanterar över 0,1 % av EU:s totala frakt- eller passagerarvolymer eller därför att de förbättrar den regionala tillgängligheten för öregioner och randområden. Denna förordning bör dock ge medlemsstaterna möjlighet att besluta huruvida denna förordning ska tillämpas på kusthamnar inom det övergripande transeuropeiska transportnätet i de yttersta randområdena. Medlemsstaterna bör även ha möjlighet att införa undantag för att undvika oproportionerligt stora administrativa bördor för de kusthamnar inom det övergripande transeuropeiska transportnätet vars årliga trafik inte motiverar att denna förordning tillämpas fullt ut. Lotsningstjänster som utförs i djuphavsområden har ingen direkt inverkan på effektiviteten i hamnarna, eftersom de inte används för att anlöpa eller avgå från hamnarna och därför inte behöver omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Genom denna förordning införs ingen specifik modell för hamnförvaltning för hamnens ledningsorgan. Under förutsättning att reglerna rörande tillträde till marknaden och finansiell insyn respekteras kan befintliga modeller för hamnförvaltning som fastställts på nationell nivå i medlemsstaterna bibehållas i enlighet med protokoll 26 till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Enligt artikel 56 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är inskränkningarna i friheten att tillhandahålla tjänster i unionen förbjudna. I enlighet med artikel 58 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är bestämmelserna i avdelningen om transporter, närmare bestämt artikel 100.2 tillämpliga.

utgår

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) I vissa medlemsstater finns säkerhets- och socialförsäkringsbestämmelser som reglerar rederiernas och hamntjänstleverantörernas möjligheter att anställa personal efter eget skön eller själva tillhandahålla hamntjänster. De berörda parter som kommissionen samrådde med under förarbetet till sitt förslag betonade, att om det blev generellt tillåtet att själv tillhandahålla tjänster på unionsnivå, skulle ytterligare bestämmelser om säkerhet och socialskydd krävas för att undvika möjliga negativa effekter inom dessa områden. På detta stadium förefaller det därför lämpligt att inte reglera frågan på EU-nivå, utan i stället överlåta på medlemsstaterna att reglera möjligheten att själv tillhandahålla hamntjänster. Därför bör denna förordning endast omfatta hamntjänster som tillhandahålls mot ersättning.

utgår

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) För att skapa en effektiv, säker och miljövänlig hamnförvaltning bör hamnledningen kunna kräva att hamntjänsteleverantörerna kan belägga att de uppfyller minimikraven för att utföra tjänsten på ett lämpligt sätt. Dessa minimikrav bör vara begränsade till vissa klart definierade villkor som rör operatörernas yrkeskvalifikationer, men också deras utbildning, och den utrustning som krävs. Vidare ska kraven vara öppet redovisade, icke-diskriminerande, objektiva och relevanta för tillhandahållandet av hamntjänster.

(7) För att skapa en effektiv, säker och miljövänlig hamnförvaltning bör hamnledningen kunna kräva att hamntjänsteleverantörerna kan belägga att de uppfyller minimikraven för att utföra tjänsten på ett lämpligt sätt. Dessa minimikrav bör vara begränsade till vissa klart definierade villkor som rör operatörernas yrkeskvalifikationer, den utrustning som krävs för att tillhandahålla den berörda hamntjänsten, tjänstens tillgänglighet och efterlevnad av sjösäkerhetskraven. För dessa minimikrav bör hänsyn även tas till miljömässiga krav, nationella arbetsrättsliga standarder och hamntjänsteleverantörens goda anseende.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Alla tjänsteleverantörer och framför allt de som är nya på marknaden bör kunna styrka sin förmåga att betjäna ett lägsta antal fartyg med sin egen personal och utrustning. Tjänsteleverantören bör tillämpa relevanta bestämmelser och regler, inklusive tillämpliga arbetsmarknadslagar och den berörda hamnens tillämpliga kollektivavtal och kvalitetskrav.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) För att avgöra om en tjänsteleverantör har uppfyllt kravet på ett gott anseende bör medlemsstaten överväga om det finns berättigade skäl att betvivla det goda anseendet för hamntjänstleverantören, dess chef eller någon annan relevant person som medlemsstaten fastställer, såsom domar eller straff i någon medlemsstat för allvarliga brott mot eller överträdelser av gällande EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning, bl.a. på följande områden: social-, arbetsrätts-, arbetsmiljö-, hälso- och miljölagstiftning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7c) I överensstämmelse med rådets förordning (EEG) nr 3577/921a och domstolens dom av den 11 januari 2007 i mål C-251/04, Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, enligt vilka det inte kan utläsas att bogsering kan likställas med transporttjänster till sjöss, är det av hänsyn till sjösäkerheten och miljöskyddet möjligt att i minimikraven fastställa att fartyg som används för bogsering eller förtöjning ska registreras i den medlemsstat där den berörda hamnen är belägen och föra den medlemsstatens flagg.

 

_______________

 

1aRådets förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

 

1bDomstolens dom av den 11 januari 2007 i mål C-251/04, Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland, C-251/04, ECLI:EU:C:2007:5.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Eftersom hamnar är geografiskt avgränsade områden, kan marknadstillträdet i vissa fall inskränkas, särskilt vid utrymmesbrist eller utnyttjande av ett utrymme som är reserverat för en viss typ av verksamhet, dock på villkor att denna inskränkning överensstämmer med en officiell hamnutvecklingsplan, i vilken användningen av utrymmet är planlagd på ett transparent sätt och i enlighet med nationella bestämmelser, exempelvis stads- och samhällsplanering.

utgår

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Unionens hamnsystem är mycket varierande och omfattar många olika modeller för hur hamntjänsterna organiseras. Det skulle därför inte vara lämpligt att tillämpa endast ett system. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten bör kunna begränsa antalet hamntjänsteleverantörer, om omständigheterna kräver en sådan begränsning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Varje avsikt att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer bör av den behöriga myndigheten offentliggöras på förhand och vara väl motiverad, i syfte att ge de berörda parterna möjlighet att yttra sig. Kriterierna för begränsning bör vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande.

(11) Varje avsikt att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer bör av hamnledningen eller den behöriga myndigheten offentliggöras på förhand. Kriterierna för begränsning bör vara objektiva, öppna och icke-diskriminerande.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) För att garantera öppenhet och insyn bör förfarandet för att välja ut hamntjänstleverantörerna och resultatet av detta förfarande offentliggöras och berörda parter ges fullständig dokumentation.

(12) Förfarandet för att välja hamntjänsteleverantörer och resultatet av detta förfarande bör offentliggöras och bör vara icke-diskriminerande, öppet och tillgängligt för alla berörda parter.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Förfarandet för att välja ut hamntjänsteleverantörer när antalet leverantörer är begränsat bör följa de principer och tillvägagångssätt som fastställs i direktiv ../../... [koncession]7, också tröskelvärdet och metoden för att bestämma värdet av kontrakten liksom definitionen av väsentliga ändringar och faktorer som rör kontraktets löptid.

utgår

__________________

 

7 Förslag till direktiv om tilldelning av koncessioner, KOM(2011) 897 slutlig

 

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Kommissionen har i sitt tolkningsmeddelande av den 1 augusti 2006 om den gemenskapsrätt som är tillämplig på tilldelningen av kontrakt som inte eller enbart delvis omfattas av upphandlingsdirektiven (2006/C 179/02) gett tydliga ramar för urvalsförfaranden som inte omfattas av upphandlingsdirektivens tillämpningsområde och inte tilldelas i form av koncessioner.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) En tillämpning av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer är motiverat endast om det är ett allmänintresse att säkerställa tillgången till hamntjänsten för alla användare, tillgängligheten till hamntjänsten året om eller mer överkomliga priser på hamntjänster för en viss kategori av användare.

(14) En tillämpning av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer är motiverat endast om det är ett allmänintresse att säkerställa tillgången till hamntjänsten för alla användare, tillgängligheten till hamntjänsten året om, mer överkomliga priser på hamntjänster för en viss kategori av användare eller en säker eller miljömässigt hållbar hamnverksamhet.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) De behöriga myndigheter som utsetts i en medlemsstat bör ha valfriheten att själva fatta beslut om skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga hamntjänster eller att anförtro en intern operatör med utförandet av sådana tjänster. Ifall en behörig myndighet beslutar sig för att själv tillhandahålla tjänsten, kan detta innebära att tjänsten utförs av anställda vid den berörda myndigheten eller operatörer som förordnats av myndigheten. Om sådana begränsningar tillämpas i samtliga TEN-T-hamnar på en medlemsstats territorium ska kommissionen informeras. Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat väljer denna lösning, bör den interna operatörens tillhandahållande av hamntjänster inskränkas till den eller de hamnar som dessa interna operatörer utsetts till. I sådana fall bör dessutom de hamnavgifter som tas ut av en sådan operatör underkastas kontroll av det oberoende tillsynsorganet.

(18) Hamnledningen eller de behöriga myndigheter som utsetts i en medlemsstat bör ha valfriheten att själva fatta beslut om att tillhandahålla hamntjänster eller att anförtro en intern operatör med utförandet av sådana tjänster. Ifall en behörig myndighet beslutar sig för att själv tillhandahålla tjänsten, kan detta innebära att tjänsten utförs av anställda vid den berörda myndigheten eller operatörer som förordnats av myndigheten. Om sådana begränsningar tillämpas i samtliga TEN-T-kusthamnar på en medlemsstats territorium ska kommissionen informeras. Om de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillhandahåller en hamntjänst inom ramen för den allmännyttiga skyldigheten, bör den interna operatörens tillhandahållande av hamntjänster inskränkas till den eller de hamnar som dessa interna operatörer utsetts till. I sådana fall bör dessutom de hamnavgifter som tas ut av en sådan operatör underkastas oberoende tillsyn.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Medlemsstaterna bör behålla befogenheten att garantera personalen i de företag som utför hamntjänster en adekvat socialförsäkringsnivå. Denna förordning ska inte påverka tillämpningen av socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i medlemsstaterna. Vid en begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer till följd av att undertecknandet av ett hamntjänstekontrakt kan leda till byte av tjänsteleverantör, bör de behöriga myndigheterna kunna kräva att den tjänsteleverantör som valts ut tillämpar bestämmelserna i rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.

(19) Medlemsstaterna bör behålla befogenheten att garantera personalen i de företag som utför hamntjänster en adekvat socialförsäkringsnivå. Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av socialförsäkrings- och arbetsrättsreglerna i medlemsstaterna och bör respektera artikel 28 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Om undertecknandet av ett hamntjänstekontrakt kan leda till byte av tjänsteleverantör, bör de behöriga myndigheterna vid överföring av personal kräva att den tjänsteleverantör som valts ut tillämpar bestämmelserna i rådets direktiv 2001/23/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter.

__________________

__________________

11 EUT L 82, 22.3.2001, p. 16.

11 EUT L 82, 22.3.2001, p. 16.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) När det gäller hamntjänster, som är en ytterst komplex och konkurrenskraftig sektor, är de nyanställdas utbildning och personalens livslånga lärande en avgörande faktor för hamnarbetarnas hälsa och säkerhet, tjänsternas kvalitet samt EU-hamnarnas konkurrenskraft. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att alla arbetstagare i hamnsektorn ska få relevant utbildning. Kommittén för dialog mellan hamnsektorns arbetsmarknadsparter på EU-nivå bör kunna utarbeta riktlinjer för utbildningskrav för att garantera en hög utbildningsnivå för hamnarbetare i syfte att minimera olycksrisken och tillgodose sektorns framtida behov mot bakgrund av tekniska och logistiska förändringar som införts på grund av kundernas efterfrågan.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b) Hamnsektorn i EU står inför ett antal utmaningar som kan påverka både konkurrenskraften och den sociala dimensionen. Utmaningarna omfattar bl.a. följande: den kontinuerligt ökande fartygsstorleken, konkurrensen från hamnar utanför EU, ökande marknadskraft på grund av allianser mellan rederier, behovet av att i god tid förhandla om nya arbetsmönster och tillhandahålla lämplig utbildning för tekniska innovationer samt minska de sociala konsekvenserna av dessa, de ökande volymerna som i allt högre grad grupperas, bristen på tillräckliga investeringar i infrastrukturer i inlandet, avlägsnandet av administrativa hinder för den inre marknaden, det föränderliga energilandskapet och de växande samhälleliga och miljömässiga påfrestningarna. Medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter bör ta itu med dessa utmaningar och vidta åtgärder i syfte att säkerställa både sektorns konkurrenskraft och förhindra otrygga arbetsförhållanden i hamnarna, trots den varierande efterfrågan på hamnarbetare.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 19c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19c) Kommissionen och medlemsstaterna bör stödja samtliga modeller för att organisera hamnarbetet som tryggar kvalitetsjobb och säkra arbetsvillkor. Eventuella nödvändiga anpassningar bör endast stödjas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, och kommissionen bör ta vederbörlig hänsyn till resultaten av dessa förhandlingar.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 19d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19d) Automatisering och tekniska innovationer erbjuder en möjlighet att åstadkomma förbättringar i hamnarnas effektivitet och säkerhet. Före införandet av betydande förändringar bör arbetsgivarna och hamnarbetarnas fackföreningar samarbeta för att garantera den utbildning och omskolning som krävs och för att hitta gemensamma lösningar för att minska den negativa inverkan som denna utveckling kan få på arbetsmiljö och anställbarhet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) I många hamnar beviljas leverantörer av lasthanterings- och passagerartjänster marknadstillträdet genom offentliga koncessionskontrakt. Denna typ av kontrakt kommer att omfattas av direktiv…/... [koncessioner]. Följaktligen bör kapitel II i denna förordning inte gälla tillhandahållande av lasthanterings- och passagerartjänster, men det bör ändå fortfarande stå medlemsstaterna fritt att fatta beslut om tillämpningen av reglerna i detta kapitel på dessa två typer av tjänster. För andra typer av kontrakt som används av myndigheter för att bevilja tillträde till marknaden för lasthanterings- och passagerartjänster, har Europeiska unionens domstol bekräftat att de behöriga myndigheterna är bundna av principerna om öppenhet och icke-diskriminering när dessa kontrakt sluts. Dessa principer är till fullo tillämpliga på hamntjänster.

(20) Kapitel II i denna förordning bör inte gälla tillhandahållande av lasthanterings- och passagerartjänster. För andra typer av kontrakt än offentliga koncessionskontrakt som används av myndigheter för att bevilja tillträde till marknaden för lasthanterings- och passagerartjänster, har Europeiska unionens domstol bekräftat att de behöriga myndigheterna är bundna av principerna om öppenhet och icke-diskriminering när dessa kontrakt sluts. Dessa principer är till fullo tillämpliga på hamntjänster.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Enligt Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) resolution A.960 kräver varje lotsområde utvecklad specialistkunskap och lokalkännedom från lotsens sida. Eftersom IMO anser att lotsning bör förvaltas regionalt eller lokalt bör lotsning inte omfattas av kapitel II i denna förordning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Enligt mekanismen Ett sammanlänkat Europa ska hamnarna i det transeuropeiska nätet kunna få EU-stöd under pågående period 2014–2020. Kommissionen avser för övrigt att fastställa en ny ram om statligt stöd till hamnar, och eftersom Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU1a även fastställer en ny lagstiftningsram om tilldelning av koncessioner som också påverkar hamntjänster som tillhandahålls genom koncession, behöver strikta bestämmelser om att de finansiella flödena ska vara öppna införas i denna förordning för att undvika uppkomsten av illojal konkurrens eller dumpning mellan unionens hamnar.

 

_______________

 

1aEuropaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (EUT L 94, 28.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Det är nödvändigt att ledningen för en hamn som erhåller offentlig finansiering åläggs att föra räkenskaper som skiljer på den verksamhet som den bedriver i egenskap av hamnledning och den som är konkurrensutsatt, för att därigenom garantera lika konkurrensvillkor, skapa insyn i tilldelningen och användningen av offentliga medel och undvika marknadssnedvridning. Under alla omständigheter måste reglerna om statligt stöd följas.

(22) Det är nödvändigt att ledningen för en hamn som erhåller offentlig finansiering åläggs att föra räkenskaper som skiljer på den offentligt finansierade verksamhet som den bedriver i egenskap av hamnledning och den som är konkurrensutsatt, för att därigenom garantera lika konkurrensvillkor, skapa insyn i tilldelningen och användningen av offentliga medel och undvika marknadssnedvridning. Under alla omständigheter måste reglerna om statligt stöd följas.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Kusthamnar med en omsättning under tröskelvärdet i kommissionens direktiv 2006/111/EG bör uppfylla de krav på insyn som anges i artikel 12 i denna förordning på ett proportionellt sätt, utan att för den skull omfattas av en oproportionell administrativ börda.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 22b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22b) Kommissionen bör för att säkerställa rättvis konkurrens och minska den administrativa bördan skriftligen klargöra begreppet statligt stöd i fråga om finansiering av hamninfrastruktur, med beaktande av att allmän tillträdes- och försvarsinfrastruktur, till sjöss eller på land, som är tillgänglig för alla potentiella användare på lika och icke-diskriminerande villkor, och infrastruktur i samband med tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, är av icke-kommersiell karaktär eftersom deras mål företrädesvis är av offentlig karaktär. Sådan infrastruktur omfattas av statens ansvar att tillgodose befolkningens allmänna behov.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 22c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22c) Kommissionen bör dessutom, i god tid och i samråd med sektorn, fastställa vilka offentliga investeringar i hamninfrastruktur som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (allmänna gruppundantagsförordningen)1a.

 

_________________

 

1aKommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23) Hamnavgifter som tas ut av hamntjänsteleverantörer som inte har utsetts enligt ett öppet, transparent och icke-diskriminerande förfarande medför en större risk för prismissbruk på grund av deras monopol- eller oligopolställning och det faktum att deras marknad inte är konkurrensutsatt. Samma sak gäller avgifter som tas ut av operatörer i den mening som avses i denna förordning. I avsaknad av rättvisa marknadsmekanismer bör förfaranden införas för att se till att de avgifter som tas ut för dessa tjänster avspeglar de normala villkoren på den berörda marknaden och att de fastställs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

(23) Hamnavgifter som tas ut av hamntjänsteleverantörer som inte har utsetts enligt ett öppet, transparent och icke-diskriminerande förfarande samt avgifter som tas ut av leverantörer av lotsningstjänster som inte är konkurrensutsatta medför en större risk för prismissbruk. I avsaknad av rättvisa marknadsmekanismer bör förfaranden införas för att se till att de avgifter som tas ut för dessa tjänster inte är oproportionella i förhållande till den tillhandahållna tjänstens ekonomiska värde och att de fastställs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24) För att hamninfrastrukturavgifterna ska kunna fungera effektivt, bör avgifterna i varje enskild hamn fastställas på ett öppet och självständigt sätt i enlighet med hamnens egna affärs- och investeringsstrategi.

(24) Hamnledningens roll är bland annat att underlätta handel och agera som mellanhand mellan regional industri och transportoperatörer. Av effektivitetsskäl bör avgifterna i varje enskild hamn därför fastställas på ett öppet och självständigt sätt i enlighet med hamnens egna affärs- och investeringsstrategi.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25) Variationen i hamninfrastrukturavgifterna bör tillåtas för att främja närsjöfart och attrahera miljövänliga fartyg eller energi- och koldioxidsnåla transportmetoder, särskilt offshore- eller onshore-transporter, som är bättre än genomsnittet. Detta torde gynna såväl miljö- och klimatpolitiken som en hållbar utveckling av hamnarna och deras omgivning, särskilt genom att delvis begränsa miljöpåverkan från fartyg som anlöper och ligger i hamnen.

(25) Variationen i hamninfrastrukturavgifterna är ett viktigt verktyg för hamnledningen som bör tillåtas. Hamninfrastrukturavgifter kan variera för att till exempel främja närsjöfart och attrahera miljövänliga fartyg eller energi- och koldioxidsnåla transportmetoder, särskilt offshore- eller onshore-transporter, som är bättre än genomsnittet. Detta torde gynna såväl miljö- och klimatpolitiken som en hållbar utveckling av hamnarna och deras omgivning, särskilt genom att delvis begränsa miljöpåverkan från fartyg som anlöper och ligger i hamnen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) Lämpliga system bör finnas för att se till att de hamnanvändare som är skyldiga att betala avgift för hamninfrastruktur eller hamntjänster regelbundet kontaktas när hamninfrastruktur- eller hamnavgifterna fastställs eller ändras. Hamnledningen bör också regelbundet samråda med övriga berörda parter i viktiga frågor som rör en sund utveckling av hamnen, dess resultat och dess förmåga att attrahera och skapa ekonomisk verksamhet (t.ex. samordning av hamntjänster inom hamnområdet, effektiviteten i förbindelserna med inlandet och administrativa förfaranden i hamnarna).

(26) Det bör säkerställas att de hamnanvändare som är skyldiga att betala avgift för hamninfrastruktur eller hamntjänster regelbundet kontaktas när hamninfrastruktur- eller hamnavgifterna fastställs eller ändras. Hamnledningen bör också regelbundet samråda med övriga berörda parter i viktiga frågor som rör en sund utveckling av hamnen, dess resultat och dess förmåga att attrahera och skapa ekonomisk verksamhet (t.ex. samordning av hamntjänster inom hamnområdet, effektiviteten i förbindelserna med inlandet och administrativa förfaranden i hamnarna). Hamnledningen bör involvera privata investerare, som gör stora investeringar i hamnar, i hållbart samråd om hamnutvecklingsplaner.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) För att säkerställa en korrekt och verkningsfull tillämpning av denna förordning, bör ett oberoende tillsynsorgan, som kan vara ett redan befintligt organ, utses i varje medlemsstat.

(27) För att säkerställa att en självständig mekanism för klagomål finns på plats bör ett eller flera organ som utför oberoende tillsyn utses i varje medlemsstat. Det bör vara möjligt för redan befintliga organ, såsom konkurrensmyndigheter, domstolar, ministerier och departement inom ministerier, som inte har någon koppling till hamnledningen, att utses för detta ändamål.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) De olika oberoende tillsynsorganen bör utbyta information om sitt arbete och samarbeta för att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning.

(28) Vid gränsöverskridande tvister eller klagomål bör de olika organ som utför oberoende tillsyn samarbeta med varandra och utbyta information om sitt arbete.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a) Förhållandena mellan arbetsmarknadens parter i hamnarna har stor betydelse för hur hamnarna fungerar. Därför bör kommittén för dialog mellan hamnsektorns arbetsmarknadsparter på EU-nivå ge arbetsmarknadens parter en ram för att fastställa resultaten i fråga om arbetsorganisation och arbetsvillkor, såsom arbetsmiljö, utbildning och kvalifikationer, EU:s politik när det gäller bränslen med låg svavelhalt samt sektorns förmåga att locka till sig unga och kvinnor som arbetstagare.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29) I syfte att komplettera och ändra vissa mindre väsentliga delar av denna förordning, och särskilt för att främja en enhetlig tillämpning av miljörelaterade avgifter, stärka den sammanlagda samstämmigheten mellan miljöavgifter samt för att säkerställa gemensamma avgiftsprinciper för att främja närsjöfarten, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen när det gäller gemensamma klassificeringar av fartyg, bränslen och typer av insatser, enligt vilka infrastrukturavgifterna kan fastställas på olika sätt, samt gemensamma avgiftsprinciperna för hamninfrastruktur. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför nödvändiga samråd under sitt förberedande arbete, särskilt på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds till Europaparlamentet och rådet samtidigt, inom rimlig tid och på lämpligt sätt.

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30) För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter för lämpliga arrangemang för utbyte av information mellan oberoende tillsynsorgan. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter13.

utgår

__________________

 

13 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(30a) Kommissionen uppmanas att lägga fram ett lagstiftningsförslag om intyg om lotsdispens för att uppmuntra till användningen av dem i alla medlemsstater och därmed förbättra effektiviteten i hamnar, och framför allt att stimulera närsjöfarten när säkerhetsförhållandena så tillåter. De särskilda kraven för att utfärda sådana intyg ska fastställas av medlemsstaterna efter en riskbedömning och bör ta hänsyn till lokala förhållanden. Kraven bör vara öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionerliga.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31) Målet för denna förordning, som är att säkerställa en modernisering av hamntjänsterna och inrätta en lämplig ram för att locka nödvändiga investeringar till alla hamnar inom det transeuropeiska transportnätet, kan på grund av frågans europeiska dimension, hamnarnas och sjöfartssektorns internationella och gränsöverskridande natur inte i tillräcklig grad uppnås av medlemsstaterna själva. Lika konkurrensvillkor inom EU behövs därför, eftersom målet lättare kan uppnås på unionsnivå i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(31) Målet för denna förordning, som är att säkerställa en ram för organisering av hamntjänsterna och inrätta en lämplig ram för att locka nödvändiga investeringar till alla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet, kan på grund av frågans europeiska dimension, hamnarnas och sjöfartssektorns internationella och gränsöverskridande natur inte i tillräcklig grad uppnås av medlemsstaterna själva. Lika konkurrensvillkor inom EU behövs därför, eftersom målet lättare kan uppnås på unionsnivå i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål. EU:s hamnar bör skyddas mot hamnar i tredjeländer som inte omfattas av de organisations- och driftskriterier som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(31a) Förhållandet mellan arbetsmarknadens parter i hamnarna har stor betydelse för hamnarnas verksamhet och funktion. Därför bör EU:s branschvisa dialogkommitté för hamnar kunna erbjuda arbetsmarknadens parter en ram som gör det möjligt för dem att anta gemensamma resultat i sociala frågor som rör förhållandet mellan arbetsmarknadens parter i hamnarna. Kommissionen bör vid behov underlätta och stödja förhandlingarna samt tillhandahålla teknisk hjälp, samtidigt som arbetsmarknadsparternas självständighet respekteras. Parterna på EU:s arbetsmarknader bör ha möjlighet att rapportera eventuella framsteg, om de så önskar, så att kommissionen kan beakta resultaten när den rapporterar om effekterna av denna förordning.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) en tydlig ram för tillträde till marknaden för hamntjänster.

(a) en tydlig ram för organisering av hamntjänster.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) gemensamma regler för ledningsorgan eller hamntjänsteleverantörer med avseende på finansiell insyn och avgifter.

(b) gemensamma regler för ledningsorgan eller hamntjänsteleverantörer med avseende på finansiell insyn och avgifter som omfattas av denna förordning.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) muddring,

utgår

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessutom ska artikel 12.2 i denna förordning även tillämpas på muddring.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Denna förordning ska tillämpas på alla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet, i enlighet med definitionen i bilaga I till förordning XXX [förordningen om TEN-T-riktlinjerna].

3. Denna förordning ska tillämpas på alla kusthamnar inom det transeuropeiska transportnätet, som förtecknas i bilaga II till förordning (Europaparlamentets och rådets förordning EU nr 1315/20131a).

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Denna förordning ska inte påverka de hamnstrukturer som respekterar principerna som anges i punkterna 1 a och 1 b.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Medlemsstaterna får besluta att inte tillämpa denna förordning på kusthamnar i det övergripande transeuropeiska transportnätet belägna i de yttersta randområden som avses i artikel 349 i EUF-fördraget. Om medlemsstaterna beslutar att inte tillämpa denna förordning på sådana kusthamnar, ska de anmäla beslutet till kommissionen.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. lasthanteringstjänster: organisation och hantering av last mellan fraktfartyget och land, oavsett om det gäller export, import eller transitering av lasten eller beredning, transport och tillfällig förvaring av lasten i den relevanta lasthanteringsterminalen och i direkt anknytning till transporten av lasten, men inte magasinering, undanskaffande, ompackning eller andra mervärdestjänster som rör den hanterade lasten.

2. lasthanteringstjänster: organisation och hantering av last mellan fraktfartyget och land, oavsett om det gäller export, import eller transitering av lasten eller beredning, surrning, lossning av surrning, stuvning, transport och tillfällig förvaring av lasten i den relevanta lasthanteringsterminalen och i direkt anknytning till transporten av lasten, men inte magasinering, undanskaffande, ompackning eller andra mervärdestjänster som rör den hanterade lasten, såvida inget annat fastställs av medlemsstaten.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. behörig myndighet: ett offentligt eller privat organ som på lokala, regionala eller nationella myndigheters vägnar har rätt att i enlighet med nationella lagar eller förordningar bedriva sådan verksamhet som rör organisation och förvaltning av hamnverksamhet, i samverkan med eller alternativt till hamnledningen.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. muddring: avlägsnande av sand, sediment eller annat material från botten av en vattenväg till en hamn, så att fartyg kan anlöpa hamnen; muddring omfattar både det initiala avlägsnande (nymuddring) och underhållsmuddring, i syfte att hålla vattenvägen öppen.

3. muddring: avlägsnande av sand, sediment eller annat material från botten av en vattenväg till en hamn, så att fartyg kan anlöpa hamnen; muddring omfattar både det initiala avlägsnande (nymuddring) och underhållsmuddring i syfte att hålla vattenvägen öppen; det är inte en hamntjänst som erbjuds användarna.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. hamnledning: ett offentligt eller privat organ vars uppgift, oavsett om den utförs i samband med annan verksamhet eller inte, är att i enlighet med nationella lagar eller förordningar administrera och sköta hamnens infrastruktur, hamntrafiken, samordningen och, i tillämpliga fall, kontrollen av den verksamhet som bedrivs av operatörerna i den berörda hamnen.

5. hamnledning: ett offentligt eller privat organ vars uppgift, oavsett om den utförs i samband med annan verksamhet eller inte, är att i enlighet med nationella lagar eller förordningar administrera och sköta hamnens infrastruktur och, i tillämpliga fall, samordningen utförandet, organiserandet eller kontrollen av den verksamhet som bedrivs av operatörerna i den berörda hamnen samt att administrera och sköta hamntrafiken och utvecklingen av hamnområdet.

 

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. förtöjning: de förtöjningstjänster som krävs när ett fartyg ligger för ankar eller på annat sätt är förtöjt vid kaj eller förankrat utmed vattenvägen till hamnen.

6. förtöjning: de förtöjningstjänster i säkerhet som krävs för att förtöja ett fartyg vid kaj

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. lotsning: vägledningstjänst för fartyg som utförs av lots eller lotsstation för att garantera att fartyget på ett säkert sätt kan anlöpa och avgå från hamnen via vattenvägen till hamnen.

8. lotsning: vägledningstjänst för fartyg som utförs av lots eller lotsstation för att garantera att fartyget via vattenvägen till hamnen på ett säkert sätt kan anlöpa och avgå från hamnen eller på ett säkert sätt kan navigera i hamnen.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. hamninfrastrukturavgift: en direkt eller indirekt avgift som tas ut till förmån för hamnledningen och som betalas av fartygsoperatörer eller lastägare för utnyttjande av de anläggningar och tjänster som gör att fartyg kan anlöpa och avgå från hamnen och de vattenvägar som leder in till de hamnarna, samt för tillgång till tjänster för hantering av passagerare och last.

9. hamninfrastrukturavgift: en direkt eller indirekt avgift som tas ut till förmån för hamnledningen och som betalas av fartygsoperatörer eller lastägare för utnyttjande av de infrastrukturer, anläggningar och tjänster som gör att fartyg kan anlöpa och avgå från hamnen och de vattenvägar som leder in till hamnen, om sådana vattenvägar omfattas av hamnledningens rättsliga behörighet, samt för tillgång till tjänster för hantering av passagerare och last, men som inte omfattar arrendeavgifter och avgifter med motsvarande verkan.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

12. hamntjänstekontrakt: ett formellt och rättsligt bindande avtal mellan en hamntjänsteleverantör och en behörig myndighet, genom vilket myndigheten utser en hamntjänsteleverantör med ansvar för tillhandahållandet av hamntjänster efter ett förfarande för att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer.

12. hamntjänstekontrakt: ett formellt och rättsligt bindande avtal mellan en hamntjänsteleverantör och hamnledningen eller en behörig myndighet, genom vilket hamnledningen eller den behöriga myndigheten utser en hamntjänsteleverantör med ansvar för tillhandahållandet av hamntjänster efter ett förfarande för att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16. kusthamn: land- och vattenområde som består av anläggningar och utrustning som i första hand möjliggör mottagande av fartyg, lastning och lossning av fartyg, lagring av varor, mottagande och leverans av varor, ombord- och landstigning av passagerare samt annan infrastruktur som är nödvändig för transportoperatörer inom hamnområdet.

16. kusthamn: det avgränsade land- och vattenområde som administreras av hamnledningen och som består av infrastruktur och anläggningar som i första hand möjliggör mottagande av fartyg, lastning och lossning av fartyg, lagring av varor, mottagande och leverans av varor, ombord- och landstigning av passagerare och personal.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

17. bogsering: assistans till ett fartyg med bogserbåt som gör att fartyget på ett säkert sätt kan anlöpa eller avgå från hamn genom assisterad manövrering.

17. bogsering: assistans till ett fartyg med bogserbåt, varigenom fartyget på ett säkert sätt kan anlöpa eller avgå från hamn eller på ett säkert sätt kan navigera i hamnen genom assisterad manövrering.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

18. vattenväg till hamn: vattenväg till hamnen från öppet hav, t.ex. hamninlopp, farleder, floder, kanaler och fjordar.

18. vattenväg till hamn: vattenväg till hamnen från öppet hav, t.ex. hamninlopp, farleder, floder, kanaler och fjordar, om en sådan vattenväg omfattas av hamnledningens rättsliga behörighet.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Marknadstillträde

Organisering av hamntjänster

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

utgår

Friheten att tillhandahålla tjänster

 

1. Friheten att tillhandahålla tjänster i kusthamnar som omfattas av denna förordning ska på de villkor som anges i detta kapitel tillämpas på hamntjänsteleverantörer som är etablerade inom unionen.

 

2. Hamntjänsteleverantörerna ska ha tillträde till hamnanläggningar i den utsträckning som krävs för att de ska kunna bedriva sin verksamhet. Tillträdesvillkoren ska vara rättvisa, skäliga och icke-diskriminerande.

 

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Friheten att organisera hamntjänster

 

1. Med beaktande av denna förordning kan organiseringen av hamntjänsterna som omfattas av detta kapitel underkastas

 

(a) minimikrav på hamntjänsteleverantörerna,

 

(b) begränsning av antalet leverantörer,

 

(c) skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster,

 

(d) interna operatörer,

 

(e) fritt och öppet tillträde till marknaden för hamntjänster.

 

2. När de hamntjänster som avses i punkt 1 ska organiseras ska de villkor som fastställs i detta kapitel respekteras.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Hamnledningen får kräva att hamntjänsteleverantörerna uppfyller minimikraven för att utföra de aktuella hamntjänsterna.

1. Utan att det påverkar möjligheten att ålägga leverantörer allmännyttiga skyldigheter, såsom anges i artikel 8, får hamnledningen eller den behöriga myndigheten kräva att hamntjänsteleverantörerna, och deras underleverantörer, uppfyller minimikraven för att utföra de aktuella hamntjänsterna.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Minimikraven i punkt 1 får, i förekommande fall, endast avse

2. Minimikraven i punkt 1 avser

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) den utrustning som behövs för att tillhandahålla de relevanta hamntjänsterna under normala och säkra omständigheter samt kapaciteten att hålla denna utrustning i lämpligt skick.

(b) den utrustning som behövs för att tillhandahålla de relevanta hamntjänsterna under normala, och säkra kontinuerliga omständigheter samt den tekniska och finansiella kapaciteten att hålla denna utrustning i erforderligt skick.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) hamntjänstens tillgänglighet utan avbrott vid samtliga kajplatser dygnet runt, året om för samtliga användare,

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c) efterlevnaden av sjösäkerhetskraven och bestämmelserna om säkerhets- och skyddsåtgärder i hamnen och i fråga om tillträde till hamnområdet, anläggningarna och utrustningen samt personsäkerhet.

(c) efterlevnaden av sjösäkerhetskraven och bestämmelserna om säkerhets- och skyddsåtgärder i hamnen och i fråga om tillträde till hamnområdet, anläggningarna och utrustningen samt arbetstagarnas och övriga personers säkerhet.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da) efterlevnaden av den nationella social- och arbetsmarknadslagstiftningen i den medlemsstat där den berörda hamnen är belägen, samt villkoren i kollektivavtalen,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db) hamntjänstleverantörens goda anseende, som medlemsstaten fastställt.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Genomförandet av denna förordning får under inga omständigheter utgöra skäl för att sänka minimikraven för tillhandahållandet av sådana hamntjänster som redan åläggs av medlemsstaterna eller behöriga myndigheter.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I de fall där minimikraven omfattar särskild lokalkännedom eller förtrogenhet med lokala förhållanden, ska hamnledningen, på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, se till att det finns tillfredsställande tillgång till relevant fortbildning, såvida inte sådan fortbildning garanteras av medlemsstaten.

4. I de fall där minimikraven omfattar särskild lokalkännedom eller förtrogenhet med lokala förhållanden, ska hamnledningen, på ett öppet och icke-diskriminerande sätt, se till att det finns tillfredsställande tillgång till information.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. I de fall som anges i punkt 1 ska hamnledningen senast den 1 juli 2015 ha offentliggjort de minimikrav som avses i punkt 2 tillsammans med förfarandet för beviljande av rätten att tillhandahålla hamntjänster, eller, för minimikrav som är tillämpliga efter detta datum, minst tre månader före den dag då kraven blir tillämpliga. Hamntjänstleverantörer ska underrättas i förväg om varje förändring av kriterierna och förfarandet.

5. I de fall som anges i punkt 1 ska hamnledningen senast den...* ha offentliggjort de minimikrav som avses i punkt 2 tillsammans med förfarandet för beviljande av rätten att tillhandahålla hamntjänster, eller, för minimikrav som är tillämpliga efter detta datum, minst tre månader före den dag då kraven blir tillämpliga. Hamntjänstleverantörer ska underrättas i förväg om varje förändring av kriterierna och förfarandet.

 

__________________

 

* EUT: inför datum 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5a. För att garantera sjösäkerheten och miljöskyddet får medlemsstaten och den behöriga myndigheten kräva att fartyg som används för bogsering eller förtöjning registreras i den medlemsstat där den berörda hamnen är belägen och för den medlemsstatens flagg.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska behandla hamntjänsteleverantörer likvärdigt och förfara på ett öppet sätt.

1. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska behandla hamntjänsteleverantörer likvärdigt och förfara på ett öppet, objektivt, icke-diskriminerande och proportionerligt sätt.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Hamnledningen ska, inom en månad efter det att ansökan inkommit, bevilja eller förvägra en leverantör rätten att tillhandahålla hamntjänster enligt de minimikrav som fastställs i artikel 4. Varje avslag ska motiveras på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella kriterier.

2. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska bevilja eller förvägra en leverantör rätten att tillhandahålla hamntjänster enligt de minimikrav som fastställs i artikel 4. Den ska göra detta inom rimlig tid, dock senast inom fyra månader efter det att ansökan och nödvändiga handlingar inkommit. Varje avslag ska motiveras på grundval av objektiva, öppet redovisade, icke-diskriminerande och proportionella kriterier.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1. I de fall som avses i artikel 9 i denna förordning, när hamnledningen inte är en upphandlande myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU ska denna artikel inte tillämpas.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 3 får hamnledningen begränsa antalet leverantörer av en viss hamntjänst av ett eller flera av följande skäl:

1. Utan att det ska påverka tillämpningen av de olika befintliga modellerna för att organisera hamntjänster får hamnledningen eller den behöriga myndigheten begränsa antalet leverantörer av en viss hamntjänst av ett eller flera av följande skäl:

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a) Utrymmesbrist eller reserverad markanvändning, förutsatt att hamnledningen kan påvisa att marken utgör en del av hamnanläggningen som är avgörande för tillhandahållandet av hamntjänster och att begränsningen stämmer överens med den formella hamnutvecklingsplan som antagits av hamnledningen, och i tillämpliga fall eventuella andra behöriga myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.

(a) Utrymmesbrist eller reserverad markanvändning, förutsatt att hamnledningen kan påvisa att marken utgör en hamnanläggning som är avgörande för tillhandahållandet av hamntjänster och att begränsningen i tillämpliga fall stämmer överens med beslut eller planer som antagits av hamnledningen och, i tillämpliga fall, eventuella andra behöriga myndigheter i överensstämmelse med nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) Bristen på vattenutrymme i de fall då vattenutrymmet utgör en väsentlig faktor för möjligheten att kunna tillhandahålla den berörda hamntjänsten på ett säkert och effektivt sätt.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) Hamntrafiken är av sådan karaktär att den inte möjliggör att flera hamntjänsteleverantörer är verksamma i hamnen på ekonomiskt tillfredsställande villkor.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac) Behovet av att säkerställa tillhandahållandet av en säker eller miljömässigt hållbar hamnverksamhet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Varje begränsning av hamntjänsteleverantörerna ska ske enligt ett urvalsförfarande som ska vara öppet för alla berörda parter, icke-diskriminerande och öppet. Hamnledningen ska förse alla berörda parter med alla nödvändiga uppgifter om hur man planerar att genomföra urvalsförfarandet, tidsfristen för ansökning samt alla relevanta tilldelningskriterier och krav. Tidsfristen för ansökning ska vara tillräckligt lång för att alla berörda parter ska kunna göra en meningsfull värdering och utarbeta sina ansökningar och under normala omständigheter ska minimifristen vara 30 dagar.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Om hamnledningen själv eller genom en i rättsligt hänseende fristående enhet under sin direkta eller indirekta kontroll utför hamntjänster, kan medlemsstaten anförtro beslutet om att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer åt en myndighet som är oberoende av hamnledningen. Om medlemsstaten anförtror en sådan myndighet beslutet att begränsa antalet hamntjänsteleverantörer, får antalet leverantörer inte vara lägre än två.

4. Om hamnledningen själv eller genom en i rättsligt hänseende fristående enhet under sin direkta eller indirekta kontroll utför hamntjänster, ska medlemsstaten vidta nödvändiga åtgärder för att undvika intressekonflikter. I avsaknad av sådana åtgärder får antalet leverantörer inte vara lägre än två, såvida inte något av de skäl som anges i punkt 1 motiverar en begränsning till en enda leverantör.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

utgår

Förfarande för en begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer

 

1. Varje begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer i enlighet med artikel 6 ska ske enligt ett urvalsförfarande som ska vara öppet för alla berörda parter, icke-diskriminerande och öppet.

 

2. Om det beräknade värdet av hamntjänsten överskrider det tröskelvärde som fastställs i punkt 3, bör reglerna för tilldelningsförfarandet, rättssäkerhetsgarantierna och den maximala varaktigheten för koncessioner enligt direktiv…/… [koncession] tillämpas.

 

3. Tröskelvärdet och metoden för at beräkna värdet av hamntjänsterna ska dock vara de som framgår av de relevanta och tillämpliga bestämmelserna i direktiv …/… [koncession].

 

4. Den eller de utvalda leverantörerna och hamnledningen ska sluta ett hamntjänstekontrakt.

 

5. Vid tillämpningen av denna förordning ska varje väsentlig ändring i den mening som avses i direktiv.../... [koncession] av bestämmelserna i ett hamntjänstekontrakt under löptiden anses utgöra ett nytt hamntjänstekontrakt, och kräver därför ett nytt förfarande av det slag som avses i punkt 2.

 

6. Punkterna 1–5 i denna artikel ska inte tillämpas i de fall som avses i artikel 9.

 

7. Denna förordning påverkar inte tillämpningen av direktiv.../... [koncession]15, direktiv…/… [allmänna tjänster]16 och direktiv.../... [offentlig upphandling]17.

 

__________________

 

15 Förslag till direktiv om tilldelning av koncessioner, KOM(2011) 897 slutlig

 

16 Förslag till direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster KOM(2011) 895 slutlig)

 

17 Förslag till direktiv om offentlig upphandling, KOM(2011) 896 slutlig)

 

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna får fatta beslut om att ålägga leverantörer allmännyttiga skyldigheter med koppling till hamntjänster för att säkerställa att

1. Medlemsstaterna ska utse den behöriga myndigheten inom deras territorium som ska utgöra hamnens förvaltare och som har befogenhet att ålägga leverantörer allmännyttiga skyldigheter med koppling till hamntjänster för att säkerställa åtminstone ett av följande villkor

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) samtliga användare har tillgång till tjänsten, och

(b) samtliga användare har tillgång till tjänsten, i förekommande fall på lika villkor, och

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) hamnverksamhetens säkerhet eller miljömässiga hållbarhet,

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) tillhandahållande av lämpliga transporttjänster åt allmänheten och territoriell sammanhållning,

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utse behöriga myndigheter inom sitt territorium med ansvar för att ålägga leverantörer sådana allmännyttiga skyldigheter. Hamnledningen kan vara den behöriga myndigheten.

utgår

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. När den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med punkt 3 är en annan än hamnledningen, ska den behöriga myndigheten utöva de befogenheter som fastställs i artiklarna 6 och 7 om begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer med utgångspunkt i den allmännyttiga skyldigheten.

4. När den behöriga myndighet som utsetts i enlighet med punkt 1 i denna artikel är en annan än hamnledningen, ska den behöriga myndigheten utöva de befogenheter som fastställs i artikel 6 om begränsning av antalet hamntjänsteleverantörer med utgångspunkt i den allmännyttiga skyldigheten.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Om en behörig myndighet fattar beslut om att i en medlemsstat införa allmännyttiga skyldigheter i alla kusthamnar som omfattas av denna förordning, ska den anmäla dessa skyldigheter till kommissionen.

5. Om en medlemsstat fattar beslut om att i en medlemsstat införa allmännyttiga skyldigheter i alla kusthamnar som omfattas av denna förordning, ska den anmäla dessa skyldigheter till kommissionen.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Vid en störning i hamntjänster som omfattas av en allmännyttig skyldighet eller när det föreligger en överhängande risk för sådan störning, får den behöriga myndigheten vidta nödåtgärder. Nödåtgärden kan bestå i en direkttilldelning så att tjänsterna åläggs en annan leverantör under en period av högst ett år. Under den perioden ska den behöriga myndigheten antingen inleda ett nytt förfarande för att välja en hamntjänsteleverantör i enlighet med artikel 7 eller tillämpa artikel 9.

6. Vid en störning i hamntjänster som omfattas av en allmännyttig skyldighet eller när det föreligger en överhängande risk för sådan störning, får den behöriga myndigheten vidta nödåtgärder. Nödåtgärden kan bestå i en direkttilldelning så att tjänsterna åläggs en annan leverantör under en period av högst ett år. Under den perioden ska den behöriga myndigheten antingen inleda ett nytt förfarande för att välja en hamntjänsteleverantör eller tillämpa artikel 9. Kollektiva stridsåtgärder som vidtas i enlighet med nationell lagstiftning i respektive medlemsstat och/eller gällande avtal mellan arbetsmarknadens parter ska inte anses vara en störning av hamntjänster som kan föranleda nödåtgärder.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. I de fall som avses i artikel 6.1 b kan den behöriga myndigheten fatta beslut om att tillhandahålla en hamntjänst inom ramen för själva den allmännyttiga skyldigheten eller att ställa detta krav direkt på en i rättsligt hänseende fristående enhet, över vilken den utövar kontroll på ett liknande sätt som över sina egna avdelningar. I fall som detta ska hamntjänsteleverantören, med avseende på denna förordning, betraktas som en intern operatör.

1. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten kan fatta beslut om att tillhandahålla en hamntjänst själv eller genom en i rättsligt hänseende fristående enhet, över vilken den utövar kontroll på ett liknande sätt som över sina egna avdelningar, under förutsättning att artikel 4 tillämpas i lika grad på alla leverantörer som tillhandahåller den berörda tjänsten. I fall som detta ska hamntjänsteleverantören, med avseende på denna förordning, betraktas som en intern operatör.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den behöriga myndigheten ska anses utöva kontroll över en i rättsligt hänseende fristående enhet på ett liknande sätt som över sina egna avdelningar endast om myndigheten utövar ett avgörande inflytande i fråga om den juridiska personens strategiska mål och betydelsefulla beslut.

2. Hamnledningen eller den behöriga myndigheten ska anses utöva kontroll över en i rättsligt hänseende fristående enhet på ett liknande sätt som över sina egna avdelningar endast om hamnledningen eller myndigheten utövar ett avgörande inflytande i fråga om den berörda juridiska personens strategiska mål och betydelsefulla beslut.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Den interna operatören får utföra den tilldelade hamntjänsten endast i de hamnar som omfattas av tillståndet att tillhandahålla hamntjänster.

3. I de fall som anges i artikel 8 får den interna operatören utföra den tilldelade hamntjänsten endast i de hamnar som omfattas av tillståndet att tillhandahålla hamntjänster.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och unionslagstiftning, inklusive kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, får hamnledningen begära att den hamntjänsteleverantör som utsetts i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 7 – om denne leverantör är en annan än den tidigare hamntjänsteleverantören – tillförsäkrar den personal som varit anställd av den tidigare hamntjänsteleverantören samma rättigheter som skulle ha gällt om det varit fråga om en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av nationell lagstiftning och unionslagstiftning, inklusive representativa kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter, ska den behöriga myndigheten begära att den hamntjänsteleverantör som har utsetts tillförsäkrar personalen sådana arbetsförhållanden som grundar sig på bindande nationella, regionala eller lokala sociala normer. Vid överföring av personal till följd av byte av tjänsteleverantör ska den personal som varit anställd av den tidigare hamntjänsteleverantören tillförsäkras samma rättigheter som skulle ha gällt om det varit fråga om en överlåtelse enligt direktiv 2001/23/EG.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om hamnledningarna kräver att hamntjänsteleverantörer följer vissa socialskyddsnormer när det gäller tillhandahållandet av relevanta hamntjänster, ska anbudshandlingarna och hamntjänstekontrakten innehålla dels en förteckning över den berörda personalen, dels klara och tydliga uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna kommer att kopplas till hamntjänsterna.

3. Hamnledningarna eller den behöriga myndigheten ska kräva att alla hamntjänsteleverantörer följer alla socialskydds- och arbetsnormer i enlighet med unionslagstiftningen och/eller nationell lagstiftning inklusive tillämpliga kollektivavtal i enlighet med nationella seder och bruk. Om det i samband med tillhandahållandet av relevanta hamntjänster sker en överföring av personal ska anbudshandlingarna och hamntjänstekontrakten innehålla dels en förteckning över den berörda personalen, dels klara och tydliga uppgifter om deras avtalsenliga rättigheter och de villkor på vilka arbetstagarna kommer att kopplas till hamntjänsterna.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Utbildning och arbetstagarskydd

 

1. Arbetsgivaren ska se till att de anställda erhåller nödvändig utbildning för att få goda kunskaper om hur deras arbete bedrivs och så att de har rätt utbildning för att möta de risker som arbetet kan medföra.

 

2. Med full respekt för självständigheten för arbetsmarknadens parter uppmanas EU:s branschvisa dialogkommitté för hamnar att utveckla riktlinjer för utbildningskrav för att förhindra olyckor och garantera säkrast tänkbara arbetsmiljö för anställda. Sådana utbildningskrav ska regelbundet uppdateras för att fortlöpande minska förekomsten av olyckor på arbetsplatsen.

 

3. Arbetsmarknadens parter ska utforma modeller som säkerställer en balans mellan å ena sidan variationerna i efterfrågan på hamnarbete och den flexibilitet som krävs i hamnarnas verksamhet och å andra sidan arbetstagarnas behov av fortsatt anställning och anställningsskydd.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Detta kapitel och övergångsbestämmelserna i artikel 24 ska inte tillämpas på lasthanterings- och passagerartjänster.

Detta kapitel, med undantag av artikel 10a, och övergångsbestämmelserna i artikel 24 ska inte tillämpas på lasthanterings-, passagerar- och lotstjänster.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Om den hamnledning som erhåller offentliga medel själv tillhandahåller hamntjänster, ska den föra separata räkenskaper över hamntjänsteverksamhet på ett sådant sätt att

2. Om den hamnledning som erhåller offentliga medel själv tillhandahåller hamntjänster eller muddring, ska räkenskaperna för den verksamhet eller investering som finansieras med offentliga medel hållas separata från räkenskaperna för övrig verksamhet, på ett sådant sätt att

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om en hamnledning eller en sammanslutning av hamnar själv utför muddring och mottar offentliga medel för denna verksamhet ska den inte utföra muddring i andra medlemsstater.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. De offentliga medel som avses i punkt 1 ska omfatta aktiekapital eller kapital av liknande art som aktiekapital, icke återbetalningspliktigt eller endast under vissa omständigheter återbetalningspliktigt stöd, beviljande av lån (däribland överdragningsrätter och förskott på kapitaltillskott), garantier som hamnledningen beviljats av behöriga myndigheter, utbetalad utdelning och balanserade vinstmedel eller andra former av offentligt ekonomiskt stöd.

3. De offentliga medel som avses i punkt 1 ska omfatta aktiekapital eller kapital av liknande art som aktiekapital, icke återbetalningspliktigt eller endast under vissa omständigheter återbetalningspliktigt stöd, beviljande av lån (däribland överdragningsrätter och förskott på kapitaltillskott), garantier som hamnledningen beviljats av behöriga myndigheter eller andra former av offentligt ekonomiskt stöd.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Hamnledningen ska förvara uppgifterna om de finansiella förbindelser som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel på ett sådant sätt att kommissionen och det behöriga oberoende tillsynsorgan som avses i artikel 17 kan få tillgång till dem under fem år efter utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser.

4. Hamnledningen ska förvara uppgifterna om de finansiella förbindelser som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel på ett sådant sätt att kommissionen och det organ som har utsetts i enlighet med artikel 17 kan få tillgång till dem under fem år efter utgången av det räkenskapsår som uppgifterna avser.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Hamnledningen ska, på begäran, förse kommissionen och det behöriga oberoende tillsynsorganet med eventuella ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för att kunna genomföra en ingående granskning av de uppgifter som tillhandahållits och bedöma efterlevnaden av denna förordning. Uppgifterna ska översändas inom två månader från dagen för begäran.

5. Hamnledningen ska vid ett formellt klagomål och på begäran förse kommissionen och det organ som har utsetts i enlighet med artikel 17 med eventuella ytterligare uppgifter som anses nödvändiga för att kunna genomföra en ingående granskning av de uppgifter som tillhandahållits och bedöma efterlevnaden av denna förordning. Uppgifterna ska översändas inom två månader från dagen för begäran.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. Medlemsstaterna får besluta att punkt 2 i denna artikel inte ska tillämpas på dem av deras hamnar inom det övergripande nätet som inte uppfyller kriterierna i artikel 20.2 a eller b i förordning (EU) nr 1315/2013 i händelse av oproportionerliga administrativa bördor, förutsatt att alla offentliga medel som har erhållits samt användningen av dessa medel för tillhandahållande av hamntjänster förblir fullt transparenta i räkenskapssystemet. Om medlemsstaterna beslutar detta ska de informera kommissionen innan beslutet träder i kraft.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Avgifterna för tjänster som tillhandahålls av en intern operatör i den mening som avses i artikel 9 och de avgifter som tas ut av hamntjänstleverantörer som – i fall av ett begränsat antal operatörer – inte utsetts genom öppna, transparenta och icke-diskriminerande förfaranden, ska fastställas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. Dessa avgifter ska återspegla villkoren på en relevant konkurrensutsatt marknad och inte vara oproportionerliga i förhållande till den tillhandahållna tjänstens ekonomiska värde.

1. Avgifterna för tjänster som tillhandahålls av en intern operatör med en allmännyttig skyldighet, avgifterna förlotstjänster som inte är konkurrensutsatta och de avgifter som tas ut av hamntjänsteleverantörer enligt den mening som avses i artikel 6.1 b ska fastställas på ett öppet och icke-diskriminerande sätt. Dessa avgifter ska i så hög grad som möjligt återspegla villkoren på en relevant konkurrensutsatt marknad och inte vara oproportionerliga i förhållande till den tillhandahållna tjänstens ekonomiska värde.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Hamntjänsteleverantören ska på begäran av det behöriga oberoende tillsynsorgan som avses i artikel 17 tillhandahålla uppgifter om beräkningsgrunden för att fastställa strukturen och nivån på de hamnavgifter som omfattas av tillämpningen av punkt 1 i denna artikel. Uppgifterna ska även omfatta metoden för fastställande av hamnavgifter med beaktande av de anläggningar och tjänster som dessa hamnavgifter hänför sig till.

3. Hamntjänsteleverantören ska vid ett formellt klagomål eller på begäran förse det organ som har utsetts i enlighet med artikel 17 med uppgifter om beräkningsgrunden för att fastställa strukturen och nivån på de hamnavgifter som omfattas av tillämpningen av punkt 1 i denna artikel. Uppgifterna ska även omfatta metoden för fastställande av hamnavgifter med beaktande av de anläggningar och tjänster som dessa hamnavgifter hänför sig till.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att bidra till ett effektivt system för infrastrukturavgifter, ska infrastrukturavgiftens struktur och omfattning fastställas av hamnledningen på ett oberoende sätt i enlighet med dess egen affärsstrategi och investeringsplan samt återspegla konkurrensvillkoren på den berörda marknaden och stå i samklang med reglerna om statligt stöd.

3. För att bidra till ett effektivt system för infrastrukturavgifter, ska infrastrukturavgiftens struktur och omfattning fastställas av hamnledningen på ett oberoende sätt i enlighet med dess egen affärsstrategi och investeringsplan samt stå i samklang med reglerna om statligt stöd och konkurrensreglerna.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 kan infrastrukturavgifterna variera antingen utifrån affärsmetoder som bygger på användningsfrekvens, främjandet av en effektivare användning av hamninfrastrukturen, närsjöfarten eller omfattningen av transporternas miljö-, energi- eller koldioxidvinster. De kriterier som tillämpas på sådana variationer ska vara relevanta, objektiva, öppna och icke-diskriminerande samt med vederbörlig efterlevnad av konkurrensreglerna. Dessa variationer måste särskilt kunna utnyttjas av samtliga berörda hamntjänsteanvändare och på lika villkor.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 kan infrastrukturavgifterna variera i enlighet med hamnens ekonomiska strategi och hamnens politik för fysisk planering, bland annat med avseende på vissa kategorier av användare, eller i syfte att främja en effektivare användning av hamninfrastrukturen, närsjöfarten eller omfattningen av transporternas miljö-, energi- eller koldioxidvinster. De kriterier som tillämpas på sådana variationer ska vara rättvisa, icke-diskriminerande vad gäller nationalitet samt följa reglerna för statligt stöd och konkurrensreglerna. Hamnledning får ta hänsyn till externa kostnader när den fastställer avgifter. Hamnledningen får variera infrastrukturavgifterna i överensstämmelse med handelsbruk.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att, vid behov, anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21 om gemensamma klassificeringar av fartyg, bränslen och typer av insatser, enligt vilka infrastrukturavgifterna kan variera samt gemensamma avgiftsprinciper för hamninfrastrukturavgifter.

utgår

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Hamnledningen ska underrätta hamnanvändarna och företrädarna för eller sammanslutningarna av hamnanvändare om den struktur och de kriterier som tillämpas för att fastställa hamninfrastrukturavgifternas belopp, inklusive de totala kostnader och intäkter som ligger till grund för att fastställa hamninfrastrukturavgifternas struktur och nivå. Den ska senast tre månader i förväg informera hamninfrastrukturanvändarna om eventuella förändringar av hamninfrastrukturavgifternas omfattning, struktur eller kriterier för att fastställa sådana avgifter.

6. Hamnledningen ska på ett öppet sätt underrätta hamnanvändarna och företrädarna för eller sammanslutningarna av hamnanvändare om den struktur och de kriterier som tillämpas för att fastställa hamninfrastrukturavgifternas belopp. Den ska senast tre månader i förväg informera hamninfrastrukturanvändarna om eventuella förändringar av hamninfrastrukturavgifternas omfattning, struktur eller kriterier för att fastställa sådana avgifter. Hamnledningen ska inte behöva redovisa skillnader i avgifterna som är resultat av individuella förhandlingar.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Hamnledningen ska, på begäran, förse det behöriga oberoende tillsynsorganet och kommissionen med de uppgifter som avses i punkt 4 och de ingående kostnads- och intäktsuppgifter som ligger till grund för att fastställa strukturen och nivån på hamninfrastrukturavgifterna samt den metod som använts för att fastställa hamninfrastrukturavgifterna med beaktande av vilka anläggningar och tjänster som dessa hamnavgifter hänför sig till.

7. Hamnledningen ska vid ett formellt klagomål och på begäran förse det organ som har utsetts i enlighet med artikel 17 och kommissionen med de uppgifter som avses i punkt 4 i denna artikel och information om nivån på hamninfrastrukturavgifterna samt den metod som använts för att fastställa hamninfrastrukturavgifterna med beaktande av vilka anläggningar och tjänster som dessa hamnavgifter hänför sig till.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska inrätta en kommitté bestående av företrädare för fartygsoperatörer, lastägare och andra hamnanvändare som är skyldiga att betala en infrastrukturavgift eller en hamnavgift eller båda. Kommittén ska kallas rådgivande hamnanvändarkommittén.

utgår

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. En gång om året, inför fastställandet av hamninfrastrukturavgifterna, ska hamnledningen samråda med användarkommittén om strukturen och nivån på dessa avgifter. En gång om året, inför fastställandet av hamninfrastrukturavgifterna, ska hamntjänsteleverantörerna i den mening som avses i artiklarna 6 och 19 samråda med användarkommittén om strukturen och nivån på dessa avgifter. Hamnledningen ska erbjuda lämpliga lokaler för dessa samråd och hamntjänsteleverantörerna informera ledningen om resultaten av dessa samråd.

2. Hamnledningen ska säkerställa att det finns lämpliga mekanismer för samråd med hamnanvändare, inklusive relevanta transporttjänsteoperatörer. Den ska samråda med hamnanvändarna vid väsentliga ändringar av hamninfrastrukturavgifterna. Hamntjänsteleverantörerna ska förse hamnanvändarna med adekvat information om den struktur som gäller för hamninfrastrukturavgifterna och de kriterier som använts för att fastställa dem. En gång om året, inför fastställandet av hamninfrastrukturavgifterna, ska interna operatörer som tillhandahåller tjänster enligt en allmännyttig skyldighet och hamntjänsteleverantörerna i den mening som avses i artikel 6.1 b samråda med hamnanvändarna om strukturen och nivån på dessa avgifter. Hamnledningen ska erbjuda lämpliga mekanismer för dessa samråd och hamntjänsteleverantörerna informera ledningen om resultaten av dessa samråd.

 

De ovannämnda skyldigheterna kan åläggas ett organ, även av fristående natur, som redan finns etablerat i hamnen.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Hamnledningen ska regelbundet samråda med berörda parter, t.ex. företag etablerade i hamnen, hamntjänsteleverantörer, fartygsoperatörer, lastägare, landtransportoperatörer och behöriga myndigheter som verkar inom hamnområdet om följande:

1. Hamnledningen ska regelbundet samråda med berörda parter samt med offentliga myndigheter med ansvar för transportinfrastrukturplanering i förekommande fall om

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) konsekvenserna av planering och beslut om fysisk planering när det gäller miljömässiga resultat,

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb) åtgärder för att garantera och förbättra hamnsäkerheten, inklusive arbetsmiljö och tillgång till utbildning för hamnarbetare.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Oberoende tillsynsorgan

Oberoende tillsyn

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att ett oberoende tillsynsorgan kontrollerar och övervakar tillämpningen av denna förordning i samtliga av denna förordning omfattade kusthamnar på varje medlemsstats territorium.

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns effektiva mekanismer för handläggning av klagomål i samtliga av denna förordning omfattade kusthamnar på varje medlemsstats territorium. Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ i detta syfte.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Det oberoende tillsynsorganet ska i rättsligt hänseende vara fristående från och funktionellt oberoende av varje hamnledningsorgan eller hamntjänsteleverantör. Medlemsstater som äger eller kontrollerar hamnar eller hamnförvaltningar ska garantera en faktisk strukturell uppdelning mellan funktionerna för tillsynen och övervakningen av denna förordning och sådan verksamhet som hänger samman med ägandet eller kontrollen. Det oberoende tillsynsorganet ska utöva sina befogenheter på ett oberoende och öppet sätt och med vederbörlig respekt för rätten att bedriva affärsverksamhet.

2. Den oberoende tillsynen ska utföras på ett sätt som utesluter intressekonflikter och i rättsligt hänseende är fristående från och funktionellt oberoende av varje hamnledningsorgan eller hamntjänsteleverantör. Medlemsstater som äger eller kontrollerar hamnar eller hamnförvaltningar ska garantera att det finns en faktisk strukturell uppdelning mellan funktionerna för handläggningen av klagomål och sådan verksamhet som hänger samman med ägandet eller kontrollen. Den oberoende tillsynen ska vara opartisk och öppen för insyn och ska vederbörligen respektera rätten att fritt bedriva affärsverksamhet.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Det oberoende tillsynsorganet ska hantera klagomål från en part med legitimt intresse och tvister som uppstår i samband med tillämpningen av denna förordning.

3. Medlemsstaterna ska se till att hamnanvändare och övriga berörda parter informeras om var och hur klagomål ska lämnas in, inbegripet angivelse av de organ som ansvarar för hanteringen av klagomål som avses i artiklarna 12.5, 13.3 och 14.7.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. I händelse av tvist mellan parter som är etablerade i olika medlemsstater ska det oberoende tillsynsorganet i den medlemsstat i vilken hamnen där tvisten anses ha sitt ursprung vara behörigt att lösa tvisten.

4. I händelse av tvist mellan parter som är etablerade i olika medlemsstater ska den medlemsstat i vilken hamnen där tvisten anses ha sitt ursprung vara behörig att lösa tvisten. De berörda medlemsstaterna ska samarbeta med varandra och utbyta information om sitt arbete.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Den oberoende tillsynsmyndigheten har rätt att kräva att hamnledningar, hamntjänsteleverantörer och hamnanvändare lämnar in de uppgifter som behövs för att säkerställa övervakning och tillsyn av tillämpningen av denna förordning.

5. Om ett formellt klagomål anförs av en part med legitimt intresse har det relevanta organ som utför den oberoende tillsynen rätt att kräva att hamnledningar, hamntjänsteleverantörer och hamnanvändare lämnar in de uppgifter som behövs.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Det oberoende tillsynsorganet får avge yttranden på eget initiativ eller på begäran av en behörig myndighet i den berörda medlemsstaten i alla frågor som rör tillämpningen av denna förordning.

utgår

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Den oberoende tillsynsmyndigheten får samråda med den berörda hamnens rådgivande hamnanvändarkommitté, när den handlägger reklamationer eller tvister.

utgår

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8. Det oberoende tillsynsorganets beslut ska ha bindande verkan, utan att detta påverkar möjligheten till rättslig prövning.

8. De beslut som fattas av det relevanta organ som utför den oberoende tillsynen ska ha bindande verkan, utan att detta påverkar möjligheten till rättslig prövning.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9. Medlemsstaterna ska senast den 1 juli 2015 meddela kommissionen vilket organ som utsetts till oberoende tillsynsorgan och därefter eventuella ändringar av detta. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera förteckningen över de oberoende tillsynsorganen.

9. Medlemsstaterna ska senast den... * meddela kommissionen vilka mekanismer och förfaranden som har införts för att uppfylla kraven i punkterna 1 och 2 i denna artikel, och därefter utan dröjsmål eventuella ändringar av dessa. Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra och uppdatera förteckningen över de relevanta organen.

 

__________________

 

* EUT: inför datum 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 18

utgår

Samarbete mellan oberoende tillsynsorgan

 

1. De oberoende tillsynsorganen ska informera varandra om sitt arbete, sina beslutsprinciper och sin praxis så att denna förordning kan genomföras på ett enhetligt sätt. I detta syfte ska de delta i och samarbeta inom ett nätverk som håller regelbundna möten åtminstone en gång om året. Kommission ska delta i, samordna och ge sitt stöd till nätverkets arbete.

 

2. De oberoende tillsynsorganen ska utöva ett nära samarbete för att ömsesidigt bistå varandra i sina uppgifter, också med att genomföra de undersökningar som krävs för att hantera klagomål och tvister i fall som inbegriper hamnar i olika medlemsstater. I detta syfte ska de oberoende tillsynsorganen, efter en vederbörligt motiverad ansökan, förse varandra med de uppgifter som är nödvändiga för att organet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning.

 

3. Medlemsstaterna ska se till att det ansvariga tillsynsorganet förser kommission med de uppgifter som den behöver för att utföra sitt uppdrag. De uppgifter som kommissionen begär in ska stå i proportion till utförandet av uppgifterna.

 

4. Om det oberoende tillsynsorganet betraktar uppgifterna som förtroliga i enlighet med EU-regler eller nationella regler om affärssekretess, ska det andra tillsynsorganet och kommissionen säkerställa att deras förtroliga karaktär respekteras. Dessa uppgifter får endast användas för det syfte för vilket de har begärts.

 

5. Med utgångspunkt i de fristående tillsynsorganens erfarenheter och verksamheten inom det nätverk som anges i punkt 1 samt för att säkerställa effektivt samarbete får kommissionen anta gemensamma principer om lämpliga sätt för utbyte av uppgifter mellan de oberoende tillsynsorganen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det undersökningsförfarande som avses i artikel 22.2.

 

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje part med ett legitimt intresse har rätt att vända sig till en oberoende överklagandeinstans för att överklaga de beslut eller enskilda åtgärder som hamnledningen eller det oberoende tillsynsorganet fattat eller vidtagit i enlighet med denna förordning. Denna instans kan vara en domstol.

1. Varje part med ett legitimt intresse har rätt att vända sig till en oberoende överklagandeinstans för att överklaga de beslut eller enskilda åtgärder som hamnledningen eller det organ som har utsetts i enlighet med artikel 17 fattat eller vidtagit i enlighet med denna förordning. Denna instans kan vara en domstol.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 20 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa vilka påföljdsregler som är tillämpliga på överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De påföljder som fastställs ska vara effektiva, proportionerliga och ha avskräckande effekt. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen om dessa påföljder senast den 1 juli 2015 och utan dröjsmål underrätta den om varje senare ändring som påverkar dem.

Medlemsstaterna ska fastställa vilka påföljdsregler som är tillämpliga på överträdelser av bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De påföljder som fastställs ska vara effektiva, proportionerliga och ha avskräckande effekt. Medlemsstaterna ska anmäla dessa bestämmelser till kommissionen senast den … och utan dröjsmål anmäla alla senare ändringar av dem.

 

__________________

 

* EUT: inför datum 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 21

utgår

Utövande av de delegerade uppgifterna

 

1. Befogenheten att delegera akter ska överföras på kommission enligt villkoren i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 14 ska överföras på kommissionen för en begränsad tidsperiod.

 

3. Den delegering av befogenheter som avses i artikel 14 kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett återkallandebeslut innebär att den delegering av befogenheter som anges i beslutet ska upphöra. Det ska träda i kraft dagen efter offentliggörandet av beslutet i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare tillfälle som anges i beslutet. Det ska inte påverka giltigheten i några delegerade akter som redan är i kraft.

 

4. Så snart som kommissionen antar en delegerad akt, ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

 

5. En delegerad akt antagen i enlighet med artikel 14 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. På initiativ av Europaparlamentet eller rådet kan denna period förlängas med två månader.

 

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 22

utgår

Kommittéförfarande

 

1. Kommissionen ska bistås av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kommitté I den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2. Om hänvisningar görs till denna punkt, ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 gälla.

 

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast tre år efter ikraftträdandet av denna förordning ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om tillämpningen och effekten av denna förordning, som i tillämpliga fall ska åtföljas av lämpliga förslag.

Regelbundna rapporter ska läggas fram för Europaparlamentet och rådet, och dessa ska ligga till grund för en utvärdering av tillämpningen och effekten av denna förordning. Senast den ...* ska kommissionen lägga fram en första rapport och därefter regelbundna rapporter vart tredje år, som i tillämpliga fall ska åtföljas av lämpliga förslag. I sina rapporter ska kommissionen beakta de framsteg som gjorts i EU:s kommitté för dialog mellan hamnsektorns arbetsmarknadsparter.

 

________________

 

* EUT, inför datum: Fyra år efter datum för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Den ska tillämpas från och med den… *.

 

__________________

 

* EUT: inför datum 24 månader efter denna förordnings ikraftträdande.

  • [1]  EUT C 327, 12.11.2013, s. 111.
  • [2]  EUT C 114, 15.4.2014, s. 57.

MOTIVERING

Bakgrund

Kommissionens förslag syftar till att bidra till ett TEN-T som fungerar på ett mer effektivt, sammanhängande och hållbart sätt genom inrättandet av en ram som förbättrar hamnars resultat och hjälper dem att klara av ändrade transport- och logistikkrav.

Huvudsyftet med förslaget är att modernisera hamntjänster och hamnverksamhet och att skapa ramvillkor för att attrahera investeringar i hamnar. I denna förordning strävar kommissionen efter att motverka svag konkurrens och eventuella marknadsmissbruk, i syfte att göra hamntjänsterna mer effektiva.

Lasthantering och passagerartjänster har undantagits från kapitel II om marknadstillträde. Dessa tjänster tillhandahålls ofta med koncessionskontrakt och faller därmed inom tillämpningsområdet för direktivet om tilldelning av koncessioner. Därför ska denna förordning behandlas i kombination med direktiv 2014/23/EU (koncessioner).

En grundläggande förutsättning för sund konkurrens mellan hamnar på lika villkor är en tydlig ram för regler för statligt stöd. Kommissionen arbetar för närvarande med översynen av omfattningen för gruppundantagsförordningen i syfte att inkludera kriterier för hamninfrastruktur senast i december 2015.

Detta förslag är i linje med andra viktiga EU-strategier och mål såsom vitboken om transport, Fonden för ett sammanlänkat Europa och Blue Belt-initiativet.

Förordningen kommer att vara tillämplig på alla kusthamnar i riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet. Kommissionen menar att förordningen inte kommer att innebära en större arbetsbörda för de hamnar som redan fungerar bra, men att den skapar förutsättningar för övriga hamnar att ta itu med sina strukturella utmaningar.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder kommissionens förslag, framför allt när det gäller frågan om finansiell insyn, men han vill föreslå ett antal ändringsförslag som syftar till att förbättra förslaget.

Förordningen bör endast omfatta de hamntjänster som erbjuds direkt till användarna. Därför stryks muddring från listan av tjänster, eftersom muddring inte erbjuds till enskilda användare, utan snarare är underhållsarbete för att garantera hamnens tillgänglighet.

Föredraganden inser att det i dag finns olika system för att organisera hamnar och hamntjänster. För att inte föreskriva endast en modell stryks bestämmelserna om marknadstillträde i kapitel II. I det ändrade kapitlet hänvisas till organisationen av hamntjänster med bestämmelser om minimikrav, begränsning av antalet leverantörer, tjänster enligt allmännyttiga skyldigheter och sociala skyddsmekanismer.

Sociala föreskrifter om regleringen av arbetskraft i hamnar har till stor del utelämnats i denna förordning, och diskuteras i kommittén för dialog mellan hamnbranschens arbetsmarknadsparter, som inledde sitt arbete den 19 juni 2013. Trots detta anser föredraganden att det är viktigt att göra en tydlig markering mot tillfällig arbetskraft och för bättre utbildning och bättre säkerhet. Efterlevnaden av nationella sociala normer har lagts till som ett av minimikriterierna. Dessutom bör medlemsstaterna säkerställa arbetstagarnas rättigheter vid överlåtelse av företag eller verksamhet.

Utöver utrymmesbrist i hamnen och vid skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster anser föredraganden att utrymmesbrist på vattnet och marknadens storlek också bör beaktas som giltiga skäl för att begränsa antalet tjänsteleverantörer, för att man ska kunna ta hänsyn till hamnars olika storlek och geografiska särdrag. Om antalet tjänsteleverantörer måste begränsas för att en trygg, säker och miljövänlig hamnverksamhet ska kunna garanteras, bör hamnledningen kunna fatta beslut om detta.

På grund av lotstjänsternas stora betydelse för säkra hamnoperationer anser föredraganden att denna tjänst inte bör omfattas av kapitel II.

I fråga om infrastrukturavgifter har föredraganden ändrat förslaget på ett sätt som möjliggör för hamnledningarna att fastställa avgifterna självständigt och i enlighet med deras företagsstrategi. I detta syfte begränsas kommissionens befogenhet att anta delegerade akter till sådana som avser klassificering av fartyg och bränslen. Klassificeringssystemen bör endast ligga till grund för beviljande av prisvariationer, men bör inte påverka hamnledningens befogenhet att självständigt fastställa avgiftsnivån, i enlighet med gällande bestämmelser.

Dessutom utökas utrymmet för handelsförhandlingar mellan hamnledningen och hamnens användare, samtidigt som vissa centrala öppenhetsprinciper följs.

Föredraganden stöder idén om ordentliga samråd med hamnanvändarna. Så fungerar det dock redan i många hamnar. Därför bör man undvika en ordning som ska gälla för alla, och olika arrangemang bör vara möjliga under förutsättning att alla användare kan delta i tillräckligt stor utsträckning i samråden.

Föredraganden föredrar ”oberoende tillsyn” framför ”det oberoende tillsynsorganet”, eftersom betoningen flyttas från inrättandet av organet till den uppgift som organet ska utföra, nämligen att tillhandahålla en oberoende klagomålsmekanism. Det är viktigt att alla användare informeras och har möjlighet att inge klagomål till ett oberoende organ. Föredraganden förtydligar att befintliga organ kan fungera som ett sådant organ utan några extra byråkratiska bördor.

För att få till stånd en realistisk tidsplan, samtidigt som vikten av snabb tillämpning beaktas, har föredraganden anpassat datumet för när denna förordning ska träda i kraft till rådets strategi om 24 månader.

Slutligen har föredraganden förbättrat de aspekter i kommissionens förslag som han stöder. Genom ändringsförslagen betonas betydelsen av att hamnledningen är oberoende, så att den kan agera i enlighet med sin ekonomiska strategi, samtidigt som vissa huvudprinciper måste respekteras. Dessutom undviker föredraganden en ökad administrativ börda i samband med tillämpningen av denna förordning. Resultatet bör vara en förordning som skapar rättslig förutsebarhet för hamnarna och bidrar till det transeuropeiska transportnätets framgång.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar

Referensnummer

COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD)

Framläggande för parlamentet

21.5.2013

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

10.6.2013

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

10.6.2013

EMPL

10.6.2013

IMCO

10.6.2013

REGI

10.6.2013

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

22.7.2014

IMCO

18.6.2013

REGI

22.9.2014

 

Föredragande

       Utnämning

Knut Fleckenstein

16.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

5.5.2015

15.6.2015

12.10.2015

 

Antagande

25.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

13

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Knut Fleckenstein, Theresa Griffin, Franck Proust, Matthijs van Miltenburg

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Raymond Finch, Eugen Freund, Carlos Iturgaiz, Clare Moody

Ingivande

17.2.2016