Menettely : 2015/0244(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0025/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0025/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/02/2016 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0053

MIETINTÖ     *
PDF 337kWORD 69k
4.2.2016
PE 572.848v02-00 A8-0025/2016

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Cora van Nieuwenhuizen

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston päätökseksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä tehdyn, Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välisen sopimuksen muutospöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta

(COM(2015)0518 – C8-0370/2015 – 2015/0244(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi (COM(2015)0518),

–  ottaa huomioon luonnoksen säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan, Euroopan yhteisön ja San Marinon tasavallan välisen sopimuksen muutospöytäkirjaksi (13448/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 115 artiklan, 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ja 8 kohdan toisen alakohdan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0370/2015),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 108 artiklan 7 kohdan sekä 50 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0025/2016),

1.  hyväksyy sopimuksen muutospöytäkirjan tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja San Marinon tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

PERUSTELUT

Euroopan unioni ja San Marino allekirjoittivat 8. joulukuuta 2015 finanssitilitietojen automaattista tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen, jolla pyritään parantamaan kansainvälistä veroyhteistyötä ja verosääntöjen noudattamista.

Sopimus on tärkeä askel meneillään olevissa toimissa, joilla pyritään estämään veropetoksia ja verovilppiä, ja sillä päivitetään vuoden 2004 sopimusta, jolla varmistettiin, että San Marino soveltaa säästöjen tuottamien korkotulojen verotusta koskevassa EU-direktiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä.

Uuden sopimuksen mukaisesti EU ja San Marino vaihtavat automaattisesti tietoja asukkaidensa finanssitilitiedoista vuodesta 2017 alkaen. Tavoitteena on puuttua tilanteisiin, joissa veronmaksaja yrittää piilottaa tulona tai varallisuutena pidettävää pääomaa, josta veroja ei ole maksettu.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa, että San Marino toteuttaa tehostettuja toimia, jotka vastaavat EU:n oikeudellista kehystä sellaisena kuin se on päivitetty joulukuussa 2014 (hallinnollista yhteistyötä koskevan direktiivin muutos, ”DAC2”), ja että San Marino noudattaa OECD:n vuoden 2014 globaalia standardia finanssitilitietojen automaattisesta vaihdosta.

OECD:n standardin mukaisesti sopimuksen muilla määräyksillä pyritään varmistamaan, ettei vaihdetuissa tiedoissa ole kyse ainoastaan korkojen ja osinkojen kaltaisista tuloista vaan myös tilisaldoista ja finanssivarallisuuden myyntituotoista. Uudessa sopimuksessa on myös määrättävä pyynnöstä tapahtuvasta tietojenvaihdosta ilman ehtoja OECD:n viimeaikaisen kehityksen ja EU:n tällä alalla tekemän työn mukaisesti.

Uuden sopimuksen perusteella jäsenvaltioiden ja San Marinon verohallinnot

–  tunnistavat asianomaisen veronmaksajan oikein ja yksiselitteisesti

–  hallinnoivat ja panevat täytäntöön verolakejaan rajat ylittävissä tilanteissa

–  arvioivat veron välttelyn todennäköisyyttä

–  välttävät tarpeettomia lisätutkimuksia.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti sopimukseen ja kannattaa sitä.

EU ja San Marino ovat sopineet, että sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 1. päivästä tammikuuta 2016, kunnes niiden omat sopimuksen virallista voimaantuloa koskevat sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen, ja esittelijä kehottaa painokkaasti tekemään ja ratifioimaan sopimuksen mahdollisimman nopeasti tämän jälkeen, jotta siirtymäkausi voidaan pitää mahdollisimman lyhyenä.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

10.9.2015

Hyväksytty (pvä)

3.2.2016

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö