Процедура : 2015/2128(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2016

Внесени текстове :

A8-0026/2016

Разисквания :

PV 07/03/2016 - 15
CRE 07/03/2016 - 15

Гласувания :

PV 08/03/2016 - 6.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0071

ДОКЛАД     
PDF 817kWORD 263k
12.2.2016
PE 565.164v03-00 A8-0026/2016

относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите

(2015/2128(INI))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик по становище: Бенедек Явор

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите

(2015/2128(INI))

Eвропейският парламент,

–  като взе предвид член 325, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид своите резолюции относно предходните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 31 юли 2015 г., озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Годишен доклад за 2014 г. относно борбата с измамите“ (COM(2015)0386), и придружаващите го работни документи на службите на Комисията (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 и SWD(2015)0156),

–  като взе предвид годишния доклад на OLAF за 2014 г.,

–  като взе предвид доклада за дейността на Надзорния съвет на OLAF за 2014 г.,

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2014 година, придружен от отговорите на институциите,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 8 октомври 2015 г., озаглавено „Защита на бюджета на ЕС до края на 2014 г.“ (COM(2015)0503),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 септември 2015 г., озаглавено „Борба с корупцията в ЕС: отговор на опасенията на предприятията и гражданското общество“ (CCMI/132),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 3 февруари 2014 г., озаглавен „Доклад на ЕС за борбата с корупцията“ (COM(2014)0038),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 250/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за създаване на програма за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (програма „Херкулес III“) и за отмяна на Решение № 804/2004/EО(1),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 17 юли 2013 г. за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM(2013)0534),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета(2),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 11 юли 2012 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (COM(2012)0363),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Eвратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията(4), своята декларация от 18 май 2010 г. относно усилията на Съюза за борбата с корупцията(5) и съобщението на Комисията от 6 юни 2011 г., озаглавено „Борба с корупцията в ЕС“ (COM(2011)0308),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности5,

–  като взе предвид доклада от 2015 г. относно несъответствието в приходите от ДДС, изготвен по поръчка на Европейската комисия,

–  като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата относно обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за сближаване,

–  като взе предвид решението на Съда на Европейския съюз по дело C-105/14 – Taricco и други,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по международна търговия, комисията по регионално развитие, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и комисията по конституционни въпроси (A8-0026/2016),

A.  като има предвид, че държавите членки и Комисията носят споделена отговорност за изпълнението на почти 80 % от бюджета на Съюза; като има предвид, че държавите членки носят най-голяма отговорност за събирането на собствените ресурси, наред с другото, под формата на ДДС и мита;

Б.  като има предвид, че доброто разходване на публични средства и защитата на финансовите интереси на ЕС следва да бъдат ключови елементи от политиката на ЕС за повишаване на доверието на гражданите, като се гарантира, че техните пари се използват правилно, ефективно и ефикасно; като има предвид, че това добро финансово управление следва да се комбинира с подход за „оптимално използване на всяко евро“;

В.  като има предвид, че постигането на добри резултати включва извършването на редовна оценка на вложените ресурси, създадените продукти, резултатите и въздействието чрез одити на изпълнението;

Г.  като има предвид, че различните правни и административни системи на държавите членки представляват една трудна среда за преодоляване на нередностите и провеждане на борба с измамите и като има предвид, че поради това Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че борбата с измамите се провежда ефективно и води до по-осезаеми и задоволителни резултати;

Д.  като има предвид, че Европейската служба за борба с измамите (OLAF) носи отговорността за защитата на финансовите интереси на Съюза, като разследва измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности; като има предвид, че нейният Надзорен съвет е създаден с цел повишаване и гарантиране на независимостта на OLAF чрез редовен мониторинг на изпълнението на разследващите функции на OLAF; като има предвид по-специално, че Надзорният съвет следи напредъка по отношение на прилагането на процедурните гаранции и продължителността на разследванията, с оглед на информацията, предоставяна от генералния директор съгласно член 7, параграф 8 от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013;

Е.  като има предвид, че корупцията засяга всички държави членки и коства на икономиката на ЕС близо 120 милиарда евро годишно, както сочи първият доклад на Комисията относно политиката на ЕС за борба срещу корупцията, публикуван през февруари 2014 г.;

Ж.  като има предвид, че корупцията може да помогне за финансирането на дейности на организираната престъпност или терористичните мрежи в Европа; като има предвид, че корупцията подкопава също така доверието на гражданите в институциите и демократичните процеси;

З.  като има предвид, че наред с цивилизационното съображение, основаващо се на етични принципи, залегнали в концепцията за правовата държава, борбата срещу измамите и корупцията допринася за конкурентоспособността на Съюза в рамките на световната икономика;

1.  отбелязва доклада на Комисията, озаглавен „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – Годишен доклад за 2014 г. относно борбата с измамите“; призовава Комисията в своите годишни доклади относно защитата на финансовите интереси на ЕС да отговаря по-своевременно на исканията на Парламента;

Откриване и докладване на нередности

2.  отбелязва, че всички докладвани нередности възлизат на обща сума от около 3,24 милиарда евро; подчертава, че общото финансово отражение на докладваните през 2014 г. свързани и несвързани с измами нередности е с 36% по-голямо от това през 2013 г., а броят на тези нередности се е увеличил с 48%; подчертава, че докладваните нередности, свързани с разходи, възлизат на 2,27 милиарда евро, което представлява 1,8% от общата сума на бюджетните кредити за плащания;

3.  подчертава, че от общо 16 473 нередности, докладвани на Комисията през 2014 г., 1 649 са били свързани с измами, в размер на 538,2 милиона евро; отбелязва, че свързаните с измами нередности, касаещи разходи, възлизат на 362 милиона евро, което представлява 0,26% от общата сума на бюджетните кредити за плащания, а тези, които се отнасят до приходи, възлизат на 176,2 милиона евро, което представлява 0,88% от брутния размер на традиционните собствени ресурси (ТСР), събрани през 2014 г.;

4.  подчертава, че общото финансово отражение на докладваните през 2014 г. несвързани с измами нередности е с 47% по-голямо, отколкото през 2013 г., а броят им е намалял с 5%; също така отбелязва, че несвързаните с измами нередности, отнасящи се до разходи, са засегнали 1,54% от общата сума на бюджетните кредити за плащания, а тези, които се отнасят до приходи, са засегнали 3,66% от ТСР, събрани през 2014 г.;

5.  настоятелно призовава Комисията да поеме пълна отговорност за възстановяване на средствата, които са платени неправомерно от бюджета на ЕС, както и за по-добро събиране на собствените ресурси, и да утвърди еднакви принципи за докладване във всички държави членки с цел събиране на подходящи, съпоставими и точни данни;

6.  подчертава, че несвързаните с измами нередности често се дължат на недостатъчното познаване на сложни правила и изисквания; счита, че опростяването на правилата и процедурите от страна на държавите членки и Комисията ще намали броя на този вид нередности; счита, че борбата срещу нередностите, включително измамите, изисква осведоменост на всички институционални участници на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и на широката общественост; отбелязва, че създаването на култура, улесняваща превенцията и борбата с измамите, е от жизненоважно значение за всички институции, участващи в усвояването на средства от фондовете, и призовава държавите членки да насърчават обмена на добри практики;

7.  припомня, че за да поставят финансите на по-устойчива основа, държавите членки предприеха текущата фискална консолидация и бюджетни ограничения, и твърдо вярва, че всички налични средства трябва да се използват за инвестиции в държавите членки с цел стимулиране на устойчив икономически растеж; счита, че трябва да се вземат всички необходими мерки за предотвратяване и спиране на всякакви дейности с цел измама в областта на търговската политика и свързаните с нея бюджетни кредити, като се съчетават всички приложими инструменти на политиките (като например наказателни разследвания, разработване на надеждни модели за анализ и усилия за справяне със слабостите и неуспехите, свързани с незадоволителната политика на Комисията); призовава държавите членки да положат още повече усилия за гарантиране на правилното използване на парите от бюджета на ЕС за проекти, допринасящи за растеж и създаване на работни места в Европа, както и за възстановяване на митническите задължения след разкриването на измами; подчертава, че като цяло борбата срещу незаконната търговия и незаконните финансови потоци следва да продължи да бъде първостепенен приоритет както за ЕС, така и за държавите членки;

8.  приветства приемането от Комисията на многогодишна стратегия за борба с измамите, която спомага за коригиране на значителните разлики в броя на докладваните от отделните държави членки нередности;

Приходи — собствени ресурси

9.  отбелязва със загриженост, че сумата на ТСР, засегнати от измами, е била със 191% по-голяма през 2014 г. в сравнение с 2013 г., а сумата, засегната от несвързани с измами нередности, е била със 146% по-голяма през 2014 г. в сравнение с предходната година;

10.  изразява загриженост във връзка с факта, че за 2014 г. средният процент на възстановяване на ТСР за отделна държава членка, за свързани и несвързани с измами нередности, е на исторически най-ниското си ниво – 24%; настоятелно призовава държавите членки да възстановяват по-бързо дължимите суми, и по-специално призовава тези държави членки, които имат най-големи суми за възстановяване, да подобрят процеса на възстановяване;

11.  изразява загриженост във връзка с несъответствието в приходите от ДДС и очакваните загуби от събирането на ДДС, възлизащи на сумата от 168 милиарда евро за 2013 г.; подчертава факта, че в 13 от 26-те държави членки, проверени през 2014 г., средната прогнозна загуба от ДДС надвишаваше 15,2%; посочва, че Комисията няма достъп до информацията, обменяна между държавите членки, с оглед предотвратяване и борба с т.нар. „верижна“ измама; призовава всички държави членки да участват във всички области на дейност на Еврофиск, за да се улесни обменът на информация с цел подпомагане на борбата с измамите; отново заявява, че Комисията има правомощията да контролира и проследява изпълнението на мерките, предприети от държавите членки; призовава Комисията да използва пълноценно своите изпълнителни правомощия, с цел упражняване на контрол и подпомагане на държавите членки в борбата им срещу измамите с ДДС и избягването на данъци; отбелязва, че от 2013 г. насам Комисията използва механизма за бързо реагиране за справяне с мащабни и внезапни измами с ДДС;

12.  насърчава Комисията да разработи механизъм, който би мотивирал дружествата да плащат редовно данъци, вместо да ги избягват;

13.  отбелязва растящия брой координационни центрове, подпомагани от Евроюст и Европол; приветства резултатите от трансграничните операции Vertigo 2 и 3 и ефикасното сътрудничество между правоприлагащите и съдебните органи в Германия, Полша, Нидерландия, Обединеното кралство, Белгия, Испания, Чешката република и Швейцария, което доведе до неутрализирането на престъпни мрежи, отговорни за измами на стойност около 320 милиона евро от данъчни постъпления, включително ДДС;

14.  изразява загриженост относно митническите проверки и свързаното с тях събиране на мита, които са един от собствените ресурси в бюджета на ЕС; посочва, че митническите органи на държавите членки отговарят за извършването на инспекции, за да проверят дали вносителите спазват правилата относно митническите тарифи и вноса, и подчертава констатацията на Сметната палата, че качеството на тези инспекции е различно в отделните държави членки; призовава Комисията да актуализира Ръководството за митнически одит, публикувано през 2014 г., за да отстрани установените от Сметната палата недостатъци, като например въпросите за третирането на вноса, който е освободен от митница в друга държава членка;

Разходи

15.  отбелязва със загриженост, че броят на свързаните с разходи нередности, докладвани като измами през 2014 г., е спаднал само с 4 % след увеличение от 76 % през 2013 г.; настоятелно призовава компетентните органи да предприемат всички необходими мерки за намаляване броя на нередностите, свързани с измами, без това да накърнява прилагането на стандартите за контрол;

16.  изразява загриженост относно непрекъснато увеличаващия се брой на докладваните нередности, несвързани с измами, при пряко управляваните фондове на ЕС – както по отношение на броя на случаите, така и по отношение на съответните суми; изразява учудване за това, че през 2014 г. броят на докладваните нередности, свързани с измами, се е увеличил четири пъти спрямо предходната година и призовава Комисията да предостави подробни обяснения и да предприеме необходимите действия за спиране на тази тенденция;

17.  следователно изразява загриженост, че през 2014 г. в сектора за развитие на селските райони бяха докладвани най-много нередности, свързани с измами, което показва максимално увеличение спрямо 2013 г.; изтъква, че 71% от общия брой нередности, свързани с измами, съобщени във връзка с природните ресурси (селско стопанство, развитие на селските райони и рибарство), са извършени в Унгария, Италия, Полша и Румъния;

18.  отбелязва, че възстановяването на средства от държавите членки по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) е под общото средно равнище и че до края на 2014 г. не са възстановени дори и половината от средствата във връзка с нередностите, разкрити през 2009 г.; посочва големите разлики в капацитета на отделните държави членки за възстановяване на средства във връзка с неправомерни плащания, разкрити в областта на общата селскостопанска политика (ОСП), и настоятелно призовава България, Франция, Гърция и Словакия да подобрят значително своите резултати; отбелязва, че механизмът за уравняване (правилото 50/50) предоставя силен стимул за държавите членки да възстановяват от бенефициентите недължими плащания по линия на ЕФГЗ в най-кратки срокове; изразява загриженост, че 2014 г. е третата поредна година, през която при ЕФГЗ е констатирано увеличение на броя на случаите на нередности, свързани с измами, и четвъртата поредна година, през която е отбелязано увеличение на броя на случаите на измама, докладвани в областта на развитието на селските райони; подчертава необходимостта от по-бързо възстановяване на средствата;

19.  отбелязва, че през 2014 г. нередностите, свързани с общата политика в областта на рибарството, са се върнали на равнище, сравнимо с това от 2012 г., след едногодишен рекорд през 2013 г.; отбелязва, че най-често констатираната категория нередности през периода 2010 – 2014 г. беше „недопустимост за подпомагане на дейности/проекти“, следвана от „нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки“;

20.  отбелязва, че през програмния период 2007–2013 г. за политиката на сближаване броят на нередностите, докладвани като измами, е намалял с 5% през 2014 г. спрямо 2013 г., с 306 докладвани случая; изразява сериозна загриженост относно увеличението с над 115 милиона евро (76%) на сумите, засегнати от свързани с измами нередности, през 2014 г. в сравнение с 2013 г., което се дължи основно на рязкото увеличение (660 %) на средствата по линия на Кохезионния фонд; отбелязва, че от общо 74 случая на установени измами по отношение на политиката на сближаване за периода 2008 – 2014 г., 61 случая (82%) са докладвани от три държави членки – Германия (42 случая), Полша (11 случая) и Словения (8 случая); изразява загриженост, че 14 държави членки имат 0% установени измами за този период от време, което може да породи някои въпроси относно ефикасността на техните системи за контрол;

21.  освен това изразява загриженост, че в областта на сближаването времето между извършването на дадена нередност, нейното разкриване и накрая нейното докладване пред Комисията се е увеличило общо на 3 години и 4 месеца; припомня, че след разкриване на нередността се задействат последващи процедури (нареждания за събиране на вземания, разследвания на OLAF и др.); настоятелно призовава Комисията да работи с държавите членки за подобряване на ефикасността на разкриването и докладването на нередности;

22.  приветства общия спад на докладваните нередности при предприсъединителната помощ; изразява съжаление относно постоянно засилващата се тенденция за допускане на нередности по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) от 2010 г. насам – както по отношение на сумите, така и по отношение на броя на случаите, като Турция допринася в най-голяма степен за тази неблагоприятна тенденция, и призовава Комисията да направи всичко възможно, за да подобри положението, по-конкретно в контекста на предстоящите усилия за засилване на сътрудничеството между ЕС и Турция;

Установени проблеми и необходими мерки

По-добро докладване

23.  отбелязва със загриженост, че въпреки многобройните призиви на Парламента за установяване на единни принципи за докладване във всички държави членки, положението остава крайно незадоволително и все още съществуват значителни разлики в броя на свързаните и несвързаните с измами нередности, докладвани от всяка държава членка; счита, че този проблем създава изкривена картина на реалното положение по отношение на равнището на извършвани нарушения и защитата на финансовите интереси на ЕС; настоятелно призовава Комисията да положи сериозни усилия за разрешаване на проблема с различните подходи на държавите членки за разкриване на нередности и различните тълкувания при прилагането на правната рамка на ЕС;

24.  приветства поетия от Комисията ангажимент да публикува два пъти годишно доклад на ЕС относно борбата с корупцията и очаква с нетърпение да прочете следващия доклад в началото на 2016 г.; призовава Комисията да добави раздел относно резултатите от дейността на институциите на ЕС във връзка с борбата срещу корупцията, като извърши допълнителен анализ на равнище европейски институции относно прилаганите политики, с цел да се набележат присъщите критични фактори, уязвимите области и рисковите фактори, които водят до корупция;

25.  призовава Комисията да хармонизира рамката за докладване на „предполагаеми измами“, както и да установи правила за докладването на всички съдебни действия, предприети в държавите членки по отношение на потенциални злоупотреби със средства на ЕС, което изисква при отчитането да се посочват конкретните съдебни действия, предприети въз основа на съдебните препоръки на OLAF;

26.  приканва Комисията да разработи система от строги показатели и лесно приложими единни критерии въз основа на изискванията, изложени в Стокхолмската програма, за измерване на равнището на корупция в държавите членки и оценка на политиките на държавите членки за борба с корупцията; изразява загриженост относно надеждността и качеството на данните, предоставяни от държавите членки; следователно призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за гарантиране на пълна, точна и надеждна информация, като се има предвид целта за пълно прилагане на схемата за единен одит; приканва Комисията да разработи индекс за корупцията с цел категоризиране на държавите членки;

27.  призовава Комисията, като част от годишната оценка на резултатите, постигнати в борбата с корупцията, да предоставя на държавите членки точни насоки относно начините за улесняване на постепенното и непрекъснато изпълнение на задълженията, поети от всяка държава във връзка с борбата с корупцията;

28.  отново призовава Комисията да насърчи бързо приемането на законодателство относно минималното ниво на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности, в ЕС; призовава европейските институции да изменят Правилника за длъжностните лица, за да се гарантира, че той не само официално задължава длъжностните лица да докладват за нередности, но и предвижда подходяща защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава европейските институции, които все още не са извършили това, както и другите органи незабавно да приложат разпоредбите на член 22, буква в) от Правилника за длъжностните лица; призовава решително всички институции на ЕС да приемат вътрешни правила относно подаването на сигнали за нередности от служители, както и задълженията на тези служители, като насочат вниманието си към защитата на лицата, подаващи сигнали за нередности; счита, че обхватът на тези правила следва да бъде изрично разширен, така че да включва и подаващите сигнали за нередности лица, които разкриват измами по отношение на международни споразумения, в това число и търговски споразумения;

29.  подчертава важността на достъпа до информация и прозрачността на лобирането, както и на използването на финансиране от ЕС за подкрепа на работата на независими организации в тази област, наред с другото, с цел осигуряване на финансова подкрепа за трансгранична разследваща журналистика;

30.  счита, че степента на прозрачност би могла да се повиши чрез създаването на „законодателен отпечатък“ за лобиране пред ЕС с цел преминаване от доброволен към задължителен регистър на ЕС за всички лобистки дейности пред всяка институция на ЕС;

31.  настоятелно призовава Комисията да продължава да прилага своята строга политика за временно прекъсване и спиране на плащанията съгласно съответното правно основание; приветства факта, че Комисията е приела ново решение относно механизма за ранно предупреждение; очаква с интерес създаването на всеобхватна система за ранно откриване и отстраняване на нередностите, по предложение на Комисията; призовава Комисията да информира по-добре държавите членки и местните органи на управление за изпълнението на своята политика, като се има предвид, че този процес не следва да бъде възпрепятстван от политически съображения;

32.  следователно призовава за хоризонтално прилагане на член 325 от ДФЕС във всички политики на ЕС, като не само се реагира на случаите на измами, а и се вземат мерки за предотвратяването им; призовава за прилагане на член 325 от ДФЕС, и по-специално на параграф 5 относно годишните доклади, което понастоящем закъснява вече с една година; призовава за опростяване по-специално на ползването на субсидии от ЕС във връзка с политиката на сближаване; призовава за следване на договорените процедури и за ратифициране на споразуменията относно борбата срещу измамите на регионално и международно равнище, сключени между Съюза и трети държави или организации – трети страни; призовава за предприемане на последващи действия във връзка с препоръките за план за действие, посочени в резолюцията на Парламента от 23 октомври 2013 г. относно „Организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети“, и по-специално препоръка 130 относно видимостта на мерките, предприети от държавите членки за борба срещу измамите и организираната престъпност, и параграф 131 относно общ план за действие за периода 2014 – 2019 г. срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (точки i-xxi); призовава за предоставяне на първоначалните резултати във връзка с прилагането на Директивата относно фалшифицирането на пари; освен това призовава за осигуряване на повече информация относно инструментите за борба срещу корупцията, използвани от OLAF, както и относно координацията на процедурите на държавите членки за възстановяване на получени чрез измама средства;

33.  призовава ЕС да кандидатства за членство в Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO);

34.  приветства факта, че през 2014 г. са били в сила 48 споразумения за административна взаимопомощ, които са включвали 71 държави, като с още 49 държави са се водили преговори, включително с основни търговски партньори като САЩ и Япония, и отправя искане Парламентът да бъде непрекъснато информиран за развитието на тези преговори; подчертава, че основният приоритет по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС и ефективната борба срещу измамите е да се гарантира прилагането на законодателството и спазването на съответните международни споразумения от всички страни, включително съответните клаузи за борба с измамите и корупцията, предвиждащи налагането на санкции; насърчава Комисията да продължи сътрудничеството си с други държави в областта на мерките за борба с измамите и да постигне нови договорености в областта на административното сътрудничество; приканва Комисията да продължи да включва разпоредби за борба с измамите и корупцията във всички международни договори на ЕС, за да проправи пътя към засилено сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, трафика и други форми на незаконна и неразрешена търговия;

35.  приветства ключовата роля на програмата на ЕС за макрофинансова помощ (МФП) за насърчаването на реформи в държавите, които са най-близки търговски партньори на ЕС; отправя искане към Комисията да продължи да докладва на Парламента и на държавите членки с цел да се гарантира, че всички средства се разходват в съответствие с основния регламент и с политиката за регионално сближаване и насърчаване на регионалната стабилност, като по този начин се ограничава рискът от злоупотреба със заеми, които трябва да бъдат връщани; отправя искане за дългосрочна оценка на ефекта от програмите за МФП върху усилията за справяне с корупцията и измамите в държавите получателки;

36.  отново призовава сметните палати на всички държави членки да публикуват националните декларации, отчитащи разходването на средства на ЕС;

37.  призовава Комисията и държавите членки да разработят на съответните си равнища взаимосвързани бази данни за нередности в областта на политиката на сближаване, включително за нередности, възникващи при обществените поръчки, тъй като такива бази данни могат да служат като основа за извършване на съдържателен и всеобхватен анализ на честотата, сериозността и причините за нередностите, както и на сумите, засегнати от свързани с измама нередности; подчертава необходимостта държавите членки да гарантират, че на Комисията се предоставят точни и съпоставими данни по подходящ и навременен начин, без непропорционално увеличаване на административната тежест;

По-добър контрол

38.  подчертава комплексното естество на нередностите; счита, че Комисията и държавите членки трябва да предприемат решителни действия срещу нередностите, свързани с измами; счита, че срещу несвързаните с измами нередности следва да се прилагат административни мерки, по-специално по-прозрачни и по-прости изисквания, по-голяма техническа помощ от Комисията за държавите членки и засилен обмен на добри практики и извлечени поуки; счита, че методологията за изчисляване на процентите на грешки трябва да бъде хармонизирана на равнище ЕС и на равнище държави членки;

39.  приветства факта, че предварителните и последващите проверки на Общността засичат все повече случаи на нередности и следователно счита, че тези проверки следва да бъдат допълнително насърчавани;

40.  призовава съответните органи в държавите членки да извършват по-добър контрол и да използват цялата налична информация с цел предотвратяване на грешки и нередовни плащания, включващи средства на ЕС;

41.  насърчава Комисията да засили допълнително своята надзорна роля чрез одитни, контролни и инспекционни дейности, планове за корективни мерки и писма за ранно предупреждение; призовава държавите членки да полагат повече усилия и да използват потенциала си за откриване и коригиране на грешки преди подаването на заявления за възстановяване на разходи до Комисията; подчертава в тази връзка особеното значение на превантивните мерки за предотвратяването на неправомерни плащания и по този начин – елиминиране на необходимостта от последващи искове за възстановяване на незаконно присвоени средства;

42.  повтаря призива си към Комисията да разработи система за обмен на информация между компетентните органи, за да се даде възможност за кръстосана проверка на счетоводни записи между две или повече държави членки, с цел да се предотвратят транснационални измами по отношение на структурните и инвестиционните фондове, като по този начин се гарантира широкообхватен подход към защитата на финансовите интереси на ЕС;

43.  приветства факта, че през 2014 г. всички служби на Комисията са разработили и приложили свои стратегии за борба с измамите; приканва агенциите, изпълнителните агенции и съвместните предприятия на ЕС да последват този пример; подчертава ролята на координационните служби за борба с измамите (AFCOSs) в борбата с измамите; приветства приемането на национални стратегии за борба с измамите от страна на България, Гърция, Хърватия, Малта и Словакия и призовава съответните държави членки да представят своите национални стратегии за борба с измамите възможно най-скоро; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на националните стратегии за борба с измамите;

44.  освен това иска да види по-тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията във връзка с начините за управление на средствата; призовава за цялостно обучение на служителите на органите, които участват в управлението на средствата, и по-специално на AFCOSs, за да могат да разработят свои собствени национални стратегии за борба с измамите;

45.  приветства положителните резултати от първия годишен преглед на програмата „Херкулес III“; изразява загриженост за това, че предвиденият за нея бюджет може да се окаже недостатъчен; изисква допълнителна информация, основана на постигнатите резултати от дейността, по-специално относно приноса на 55-те конференции и обучения за ефективността на мерките, предприети от държавите членки срещу измамите, корупцията и други незаконни действия, засягащи финансовите интереси на ЕС;

46.  припомня, че съгласно член 325, параграф 2 от ДФЕС държавите членки „приемат същите мерки за борба с измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за борба с измамата, засягаща собствените им финансови интереси“; счита, че тази разпоредба не се прилага в ЕС; смята, че Комисията следва да разработи хоризонтална политика относно борбата с измамите и корупцията; подчертава, че Комисията също отговаря за ефективното разходване на средствата, и следователно призовава Комисията да въведе вътрешни изисквания относно изпълнението;

47.  счита, че е необходимо по-голямо участие на гражданите на ЕС на етапите на програмиране и контрол, посредством лесно достъпни информационни инструменти, особено когато става въпрос за финансирането на основна инфраструктура; призовава Комисията да разгледа идеята за бюджетиране с гражданско участие, с цел включване на гражданите в контрола на разходването на средства на ЕС, и да създаде достъпно електронно бюро за докладване на случаи на измами;

48.  отбелязва, че продължават да съществуват различия между държавите членки по отношение на определянето, класификацията, разкриването и докладването на нередности, най-вече поради различия в определенията за нередности; счита, че е необходимо допълнително хармонизиране, и приветства в този контекст делегирания регламент на Комисията от 8 юли 2015 г. относно докладването на нередности, който допълва Регламента за общоприложимите разпоредби; призовава Комисията и държавите членки да установят съгласувани стратегии за третирането на нередности и за борба с измамите в областта на политиката на сближаване; подчертава превантивните и корективни мерки, предприети от Комисията за избягване на нередностите, свързани с измама, включително прекъсването на 193 плащания по линия на политиката на сближаване;

49.  припомня, че Регламентът за определяне на общоприложими разпоредби изисква управляващите органи да въведат ефективни и пропорционални мерки за борба срещу измамите, които следва да залегнат в националните стратегии за борба с измамите; призовава Комисията да засили превенцията; приветства във връзка с това създаването на система за ранно откриване на рискове и призовава по-конкретно за укрепване на техническия и административен капацитет на управляващите органи, за да се осигурят системи за по-строг контрол, които да са в състояние да намалят риска от измами и да повишат способността за разкриването им, включително в по-слабо развитите региони, без да налагат излишна финансова и административна тежест; подчертава, че превенцията следва да включва постоянно обучение и подкрепа за служителите, отговарящи за управлението и контрола на средствата в рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добри практики; припомня ключовата роля на местните и регионалните органи и партньори в борбата срещу измамите, гарантирането на прозрачност и предотвратяването на конфликти на интереси;

50.  оценява решението на Комисията да извърши през 2018 г. междинна оценка, за да установи дали новата регулаторна структура на политиката на сближаване допълнително предотвратява и намалява риска от нередности, включително и от измами, и очаква с нетърпение да получи подробна информация относно въздействието на новите правила в областта на управлението и системите за контрол, както по отношение на риска от нередности и измами, така и по отношение на общото прилагане на политиката;

51.  призовава Комисията и Сметната палата да допринесат за прозрачността на одитните данни чрез оповестяване на по-подробна информация по отношение на държавите членки с най-добри и с най-лоши резултати във всяка област на политиките и всеки сектор, за да могат заинтересованите лица да установят областите, в които има най-голяма нужда от помощ, и съобразно с това да планират действия;

Директива за защита на финансовите интереси и Регламент за създаване на Европейска прокуратура

52.  приветства изявлението на Комисията в нейния годишен доклад относно защитата на финансовите интереси за 2014 г., в което се припомня, че както Директивата за защита на финансовите интереси, така и Регламентът за създаване на Европейска прокуратура ще допълнят и укрепят правната рамка и значително ще подсилят борбата с измамите; припомня становището си, че съществува неотложна необходимост от възможно най-бързо приемане на Директивата за защита на финансовите интереси, като в нейния обхват следва да бъде включен и ДДС, както и от ясно определяне на нарушенията във връзка с тази директива, на минимални правила за максималните приложими наказания за лишаване от свобода и на минимални правила относно срока на давност; припомня делото Taricco, при което Съдът на Европейския съюз обръща внимание на факта, че измамите с ДДС всъщност са включени в определението за измама във връзка със защитата на финансовите интереси в Конвенцията за защита на финансовите интереси от 1995 г.;

53.  подчертава, че Регламентът за създаване на Европейска прокуратура следва също да бъде приет бързо и настоява Съветът да обясни причините за забавянето на преговорите;

Обществени поръчки

54.  отбелязва, че равнището на нередности, свързани с неспазване на правилата за обществените поръчки, продължава да бъде високо; призовава държавите членки да транспонират бързо в националното си законодателство Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно обществените поръчки(6), в която се предвижда задължително използване на електронни средства за комуникация при обществените поръчки и с която се въвеждат задължения за мониторинг и докладване, с цел намаляване на измамите при обществените поръчки и на други сериозни нередности; призовава Комисията да направи задължително публикуването на цялата документация, свързана с бенефициентите, и по-специално с подизпълнителите;

55.  отправя искане към Комисията да прилага стриктно мерките, отнасящи се до преценката и изключването по отношение на обществените поръчки, като във всички случаи се извършват подходящи цялостни проверки, и да прилага критериите за изключване, с цел изключване на дружества в случай на конфликт на интереси, което е от съществено значение за запазване на доверието в институциите;

56.  подчертава, че неспазването на правилата за възлагане на обществени поръчки беше значителен източник на грешки през програмния период 2007 – 2013 г., включително избягване на обявяването на обществени поръчки чрез разделяне на договорите на по-малки поръчки, с цел да се избегне надвишаване на праговете, както и използването на неподходящи процедури; посочва, че новите директиви за обществените поръчки трябва да бъдат приложени до април 2016 г.; подчертава, че за намаляване на случаите на нередности се изисква правилно прилагане на директивите от държавите членки; следователно призовава Комисията да изработи насоки за правилното прилагане на директивите; призовава Комисията да следи отблизо прилагането на директивите; счита, че обвързването с предварителни условия може да подобри възлагането на обществени поръчки; подчертава необходимостта от прозрачни и достъпни правила;

57.  призовава Комисията да разработи база данни за нередностите, която да може да послужи като основа за съдържателен и цялостен анализ на честотата, сериозността и причините за допускането на грешки при възлагането на обществени поръчки; призовава съответните органи на държавите членки да разработят и анализират свои собствени бази данни за нередностите, включително за тези в областта на обществените поръчки, както и да сътрудничат на Комисията за осигуряването на такива данни във формат и срокове, които да улесняват работата на Комисията;

58.  поставя под въпрос несвързаното с измами естество на растящия брой сериозни грешки, допуснати при процедури за възлагане на обществени поръчки, и отправя искане към Комисията да бъде особено бдителна в това отношение, не само чрез водене на диалог с държавите членки за по-добро прилагане на действащите и новите директиви в областта на обществените поръчки, но също така и чрез предаване на съответните случаи на OLAF за по-нататъшно разглеждане;

59.  посочва, че при извънредни ситуации, като например използването на финансови средства за бежанци, често има изключения от нормалните процедури за възлагане на обществени поръчки, включващи пряк достъп до финансови средства; изразява съжаление, че поради тази причина често са налице случаи на неправомерни действия; призовава Комисията да подобри ефективността на надзора върху използването на подобни изключения и широко разпространената практика на разделяне на договори за възлагане на обществени поръчки, така че да не се надвишават праговете, като по този начин се избягват редовните процедури за възлагане на обществени поръчки;

60.  отбелязва, че в Специалния си доклад № 10/2015, озаглавен „Необходими са повече усилия за решаване на проблемите с обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за сближаване“, Сметната палата анализира процедури, свързани с възлагането на обществени поръчки; отбелязва, че неспазването на правилата относно обществените поръчки води до грешки, които могат да доведат до забавяне на изпълнението и финансови корекции; призовава Комисията и държавите членки да осигурят пълно изпълнение на предварителните условия по отношение на ефективното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки до края на 2016 г.; призовава държавите членки да гарантират подходящо и бързо транспониране на пакета директиви от 2014 г. относно обществените поръчки;

61.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да използват пълноценно възможностите, предоставяни от инструментите в областта на информационните технологии (ИТ) при обществените поръчки, включително инструментите за електронни обществени поръчки, обмена на добри практики и превантивните инструменти за измерване на риска; оценява уеб-базирания инструмент за предупреждение за риск от измами Arachne, разработен от Комисията, чиято цел е да разпознава най-рисковите проекти въз основа на набор от показатели за риска, и призовава държавите членки да използват този инструмент;

Бюджетиране, основано на резултатите от изпълнението, и подход, съобразен с икономическата ефективност

62.  подчертава важността на даването на пример и горещо приветства междуинституционалния подход към прилагането на бюджетиране, основано на резултатите от изпълнението; призовава Комисията да приеме фазата на планиране, прилагане и контрол на многогодишната финансова рамка в съответствие с принципа за бюджетиране, основано на резултатите от изпълнението;

63.  отбелязва, че е важно да се продължи систематичното прилагане на мерки за избягването на нередности, свързани с измами, но също така отново призовава за приемане на нова методология, с акцент по-скоро върху резултатите от изпълнението, отколкото върху формалното оценяване на програмите, в съответствие с принципа за бюджет на ЕС, насочен към постигането на резултати; призовава Комисията да засили своите дейности във връзка с прилагането на показателите за ефикасност и ефективност във всички свои програми и да не се съсредоточава единствено върху процента на грешки; призовава Комисията освен това да не работи единствено по трите основни категории – икономичност, ефикасност и ефективност, а да започне да поставя акцент и върху новата триада (екология, равенство и етика);

64.  отбелязва, че отчитането на резултатите от изпълнението все още е слабо и че съществува необходимост от редовна оценка на входящите параметри (финансови, човешки, материални, организационни или регулаторни средства, необходими за изпълнението на програмата), създадените продукти и услуги (преките резултати от програмата), резултатите (непосредствените ефекти от програмата) и въздействието (дългосрочните промени в обществото);

65.  приветства изграждането на мрежа от национални точки за контакт на държавите членки и включването на цели за борба с корупцията в процеса на икономическо управление на Европейския семестър;

66.  настоятелно призовава Комисията да публикува незабавно своята оценка на всички споразумения с тютюневи дружества, с цел установяване на тяхната ефективност в борбата срещу измамите и фалшифицирането, засягащи финансовите интереси на ЕС, както и да прецени целесъобразността на подновяването на този вид споразумения;

67.  подчертава ролята на Сметната палата, върховните одитни институции, Комисията и управляващите органи в упражняването на контрол по отношение на редовността на публичните разходи и на постигнатите с тях резултати; призовава Сметната палата и Комисията към по-нататъшно подобряване на сътрудничеството си с върховните одитни институции в държавите членки, с оглед разширяване на обхвата и дела на одитираните средства и проекти;

Контрабанда с тютюневи изделия и фалшифицирани стоки

68.  изразява загриженост относно констатацията на Европейския омбудсман(7), че с изключение на ГД „Здравеопазване и политика за потребителите“ Комисията „не прилага в пълна степен правилата и насоките на СЗО на ООН относно прозрачността и лобирането във връзка с тютюневите изделия“; следователно счита, че доверието в Комисията и сериозното ѝ отношение са застрашени;

69.  настоятелно призовава всички компетентни институции на ЕС да прилагат член 5, параграф 3 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна в съответствие с препоръките, съдържащи се в насоките към нея; настоятелно призовава Комисията незабавно да публикува оценката си на споразуменията с производителите на тютюневи изделия, както и оценка на въздействието относно прилагането на Рамковата конвенция за контрол на тютюна;

70.  приветства успешните резултати от множеството съвместни митнически операции, включително сътрудничеството на OLAF и държавите членки с различни служби от трети държави, които доведоха до конфискация, наред с другото, на 1,2 милиона фалшиви стоки, в това число парфюми, резервни части за превозни средства, електронни устройства и 130 милиона цигари; подчертава факта, че контрабандата на стоки, облагани с високи данъци, причинява значителни загуби на приходи за бюджета на ЕС и на държавите членки и че според оценките преките загуби на митнически постъпления в резултат само на контрабандата на цигари надхвърлят 10 милиарда евро годишно; отбелязва, че трафикът на фалшифицирани стоки ощетява както приходите на ЕС и неговите държавите членки, така и европейските дружества;

71.  изразява дълбока загриженост във връзка със зачестяващите случаи на контрабанда, трафик и други форми на незаконна и неразрешена търговия, които не само се отразяват върху приходите от мита на държавите членки, а оттам и върху бюджета на ЕС, но са и тясно свързани с международната организирана престъпност, със заплахи за потребителите и отрицателни последствия за функционирането на единния пазар, и подкопават еднаквите условия на конкуренция за всички конкуриращи се дружества, особено за МСП; следователно отправя искане за подобряване на координацията между OLAF, митническите органи и органите за надзор на пазара не само за борба с тези явления, но и за ограничаване на търговията с продукти, които нарушават законите за интелектуалната собственост в ЕС;

72.  подчертава значението на това да се прави разграничение между законните генерични лекарства и фалшифицираните лекарства с цел измама, за да се избегне прекъсването на производството и законната търговия с генерични лекарства, и отново приканва всички онези държави членки, които са подписали, но все още не са ратифицирали Протокола на ООН за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, да завършат процеса на ратификация възможно най-скоро;

Разследвания и ролята на OLAF

73.  отбелязва ролята на OLAF в рамките на различни съвместни митнически операции за предотвратяване на загуби за бюджета на ЕС и отправя искане към OLAF да включи в своите бъдещи годишни доклади повече информация и конкретни данни относно своя принос за защитата на приходната част на бюджета на ЕС;

74.  приветства годишните междуинституционални срещи между Съвета, Комисията, Парламента, OLAF и неговия Надзорен съвет; настоява председателството им да се поема на ротационен принцип от трите европейски институции; приканва Комисията да подкрепи инициативата на Парламента и настоятелно призовава Съвета да преразгледа своята отрицателна позиция по този въпрос;

75.  отново отправя призива си, свързан с годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС(8), за бързо решаване на оставащите въпроси между OLAF и неговия Надзорен съвет; припомня, че нито OLAF, нито неговият Надзорен съвет могат да изпълняват ефективно своите правни задължения при настоящите условия на ограничено сътрудничество; отбелязва със загриженост липсата на напредък и следователно счита настоящата ситуация за неприемлива; призовава Комисията да изпълнява пълноценно ролята си и да работи активно за намиране на дългосрочно решение, което да бъде приложено незабавно;

76.  счита, че в съответствие с мандата на Надзорният съвет, неговите членове следва да са независими служители, които са отделени от администрацията на OLAF и се ползват с финансова автономност; призовава OLAF да предостави на Надзорния съвет достъп до документите, които Надзорният съвет счете за необходими за изпълнение на своите функции в съответствие със своите компетенции; настоятелно призовава Комисията да представи предложение за съответно изменение на Регламента за OLAF;

77.  отбелязва, че е налице несъответствие между информацията за измами, събрана от OLAF от публични и частни източници в държавите членки (Доклад на OLAF за 2014 г.), и твърде различното възстановяване на средства, препоръчано от OLAF на държавите членки; призовава Комисията да подкрепи инициативи, насочени към увеличаване на процента на събираемост на вземанията в случаи на измама;

78.  настоятелно призовава Комисията да осигури пълна прозрачност относно всички искания от национални прокурори за снемане на имунитета на служители на OLAF, включително на генералния ѝ директор;

79.  приветства доказаната ефективност на извършваните от OLAF разследвания за произхода във връзка с допустимостта на преференциални тарифни мерки и призовава държавите членки да разгледат тези разкрития и да предприемат всички необходими и подходящи мерки в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство на ЕС; призовава Комисията, с оглед предотвратяване на загуби за бюджета на ЕС, произтичащи от вноса на стоки, които не подлежат на преференциални тарифи съгласно преференциални търговски споразумения (ПТС), да продължи да проверява дали държавите членки подобряват ефективността на системите си за управление на риска и стратегиите си за контрол въз основа на известията за взаимна помощ; оправя също така искане към Комисията да проследява изпълнението на ангажимента си за провеждане на последващи оценки на ПТС със значително икономическо, социално и екологично въздействие, включително чрез система за периодично докладване от държавите бенефициенти на извършваните от тях дейности по управление и контрол на преференциалния произход;

80.  отбелязва, че систематичното преследване на престъпления, включително измами, корупция, изпиране на пари, свързана с тях организирана престъпност и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на ЕС, е задължително условие за ефективното функциониране на ЕС; подчертава необходимостта от редовно проследяване на изпълнението на препоръките на OLAF; счита, че проследяването на изпълнението на тези препоръки изисква въвеждането на процесуални права за OLAF в националните законодателства, за да се гарантира, че националните органи изпълняват и вземат предвид препоръките;

81.  призовава Комисията да изясни основните причини, поради които държавите членки не предприемат последващи действия във връзка с предполагаеми случаи на измами, засягащи финансовите интереси на ЕС, предоставени им от OLAF;

o

o    o

82.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Надзорния съвет на OLAF.

25.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите

(2015/2128(INI))

Докладчик по становище: Сандер Лонес

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че за да поставят финансите на по-устойчива основа, държавите членки пристъпиха към настоящата фискална консолидация и бюджетни ограничения и е твърдо убеден, че всички налични средства са необходими за инвестиране в държавите членки за стимулиране на устойчив икономически растеж; счита, че трябва да се предприемат всички необходими мерки за предотвратяване и спиране на всякакви дейности с цел измама в областта на търговската политика и свързаните с нея бюджетни кредити, като се съчетават всички приложими инструменти на политиките (като наказателни разследвания, разработване на надеждни модели за анализ и усилия за справяне със слабостите и неуспехите, свързани с незадоволителна политика от страна на Комисията); призовава държавите членки за още повече усилия за гарантиране на правилното използване на парите от бюджета на ЕС за проекти, които допринасят за растеж и работни места в Европа и за възстановяване на митническите задължения след разкриване на измами; подчертава, че като цяло борбата срещу незаконната търговия и незаконните финансови потоци следва да продължи да бъде първостепенен приоритет, както за ЕС, така и за държавите членки;

2.  е много разтревожен от зачестяващите случаи на контрабанда, трафик и други форми на незаконна и неразрешена търговия, които не само се отразяват върху събирането на мита от страна на държавите членки, а оттам и върху бюджета на ЕС, но са и тясно свързани с международната организирана престъпност, със заплахи за потребителите и отрицателни последствия за функционирането на единния пазар, и подкопават еднаквите условия на конкуренция за всички конкуриращи се дружества, особено за МСП; отправя искане следователно за подобряване на координацията между Европейската служба за борба с измамите (OLAF), митническите органи и органите за надзор на пазара не само за борба с тези явления, но и за ограничаване на търговията с продукти, които нарушават законите за интелектуална собственост в ЕС;

3.  приветства доказаната ефективност на извършваните от OLAF разследвания на произхода във връзка с допустимостта на преференциалните тарифни мерки и призовава държавите членки да разгледат тези разкрития и да предприемат всички необходими и подходящи мерки в съответствие с разпоредбите на митническото законодателство на ЕС; призовава Комисията, с оглед предотвратяване на загуби от бюджета на ЕС, произтичащи от вноса на стоки, които не подлежат на преференциални тарифи съгласно преференциални търговски споразумения (ПТС), да продължи да проверява дали държавите членки подобряват ефективността на системите си за управление на риска и стратегиите си за контрол на базата на взаимопомощ и комуникация; оправя също така искане към Комисията да изпълнява ангажимента си за провеждане на последващи оценки на ПТС със значително икономическо, социално и екологично въздействие, които да включват система за периодично докладване от държавите бенефициенти на извършваните от тях дейности по управление и контрол на преференциалния произход;

4.  отбелязва изпълнението на програма „Херкулес III“ в условията на новата финансова рамка и счита, че би било полезно тази програма да се използва за оказване на съдействие на правоприлагащите агенции на някои държави членки в борбата срещу незаконната и неразрешената търговия; надява се разпространението на тази програма да бъде засилено, за да стане тя по-ефективна и да се улесни достъпът до нея за националните и регионалните администрации, за които е предназначена; призовава ЕС без отлагане да създаде Европейска прокуратура;

5.  приветства факта, че през 2014 г. действаха 48 споразумения за административна взаимопомощ, които включваха 71 държави, като с още 49 държави се водеха преговори, включително с основни търговски партньори като САЩ и Япония, и отправя искане Парламентът да бъде непрекъснато информиран за развитието на тези преговори; подчертава, че основният приоритет по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС и ефективната борба срещу измамите е гарантирането на прилагането на законодателството и спазването на съответните международни споразумения от всички страни, включително на съответните клаузи за борба с измамите и корупцията, предвиждащи налагането на санкции; насърчава Комисията да продължи сътрудничеството си с други държави в областта на мерките за борба с измамите и да постигне нови договорености в областта на административното сътрудничество; приканва Комисията да продължи да включва разпоредби за борба с измамите и корупцията във всички международни договори на ЕС, за да проправи пътя към засилено сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, трафика и други форми на незаконна и неразрешена търговия;

6.   подчертава значението на това да се прави разграничение между законните генерични лекарства и фалшифицираните лекарства с цел измама, за да се избегне прекъсването на производството и законната търговия с генерични лекарства и отново приканва всички онези държави членки, които са подписали, но все още не са ратифицирали Протокола на ООН за премахване на незаконната търговия с тютюневи изделия, да завършат процеса на ратификация възможно най-скоро;

7.  припомня вътрешните стандарти на ЕС, отнасящи се до борбата срещу корупцията и защитата на подаващите сигнал за нередности лица и е убеден, че тази защита трябва да се разпростира и върху подаващите сигнали за нередности лица, които разкриват измами по отношение на международни споразумения, включително търговски споразумения;

8.  приветства ключовата роля на програмата на ЕС за макрофинансова помощ (МФП) за насърчаването на реформи в държавите, които са най-близки търговски партньори на ЕС; отправя искане към Комисията да продължи да докладва на Парламента и на държавите членки с цел да се гарантира изразходването на всички средства в съответствие с основния регламент и по начин, който да съответства на регионалното сближаване и насърчаването на регионална стабилност, като по този начин ограничава рискът от злоупотреба с кредите, които трябва да бъдат връщани; отправя искане за дългосрочна оценка на ефекта на програмите за МФП върху усилията за справяне с корупцията и измамите в държавите получателки.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

1.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Reimer Böge, Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Seán Kelly, Georg Mayer, Bolesław G. Piecha, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

13.11.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно Годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите

(2015/2128(INI))

Докладчик по становище: Дерек Вон

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства Годишния доклад, който е първият такъв доклад, приет от настоящата Комисия, а също и първият за новия програмен период 2014 – 2020 г.; подчертава, че средствата на ЕС трябва да бъдат управлявани правилно и използвани възможно най-ефективно, че защитата на финансовите интереси на ЕС да е залегнала в същността на Договора за функционирането на Европейския съюз, и че както Съюзът, така и държавите членки са отговорни за защитата на финансовите интереси на ЕС и борбата с измамите; отбелязва, че чрез серия от мерки Комисията и държавите членки повишиха ефективността си в борбата срещу общия брой на нередностите, свързани или несвързани с измама, с цел да гарантират, че средствата на ЕС са защитени от измама;

2.  отбелязва, от една страна, че политиката на сближаване не е областта с най-висок брой нередности, свързани с измама и, от друга страна, че най-голям дял на въпросните нередности в тази област на политиката засягат Европейския фонд за регионално развитие; изразява все пак загриженост във връзка с докладваните като свързани с измами 306 нередности в областта на политиката на сближаване и с докладваните като несвързани с измами 4 977 нередности; изразява също загриженост, че в сравнение с 2013 г. броят на докладваните случаи, свързани с измама е намалял със 7%, но свързаните с тях суми са се увеличили със 76%, докато броят на случаите, несвързани с измама се е увеличил със 7%, като свързаните с тях суми са нараснали с 33%; подчертава, че не всички нередности са измама, и че между нередностите, несвързани и свързани с измама, трябва да се направи разграничение;

3.  отбелязва, че различията между държавите членки по отношение на определението, класификацията и разкриването на и докладването за нередностите, продължават, най-вече поради различия в определенията на нередностите; счита, че е необходимо допълнително хармонизиране, и приветства в този контекст, делегирания регламент на Комисията от 8 юли 2015 г. относно докладването на нередности, който допълва Регламента за общоприложимите разпоредби; призовава Комисията и държавите членки да установят съгласувани стратегии за обработване на нередностите и за борба с измамите в областта на политиката на сближаване; подчертава превантивните и корективни мерки, предприети от Комисията за избягване на нередностите, свързани с измама, включително прекъсването на 193 плащания в рамките на политиката на сближаване;

4.  призовава Комисията и държавите членки да разработят, на съответните си равнища, взаимно свързани бази данни за нередностите в областта на политиката на сближаване, включително за нередности, възникващи при обществените поръчки, като се има предвид, че тези бази данни могат да предоставят основа за съдържателен и всеобхватен анализ на честотата, тежестта и причините за нередностите, както и за сумите, на които възлизат свързаните с измама нередности; подчертава необходимостта държавите членки да гарантират, че на Комисията се предоставят точни и съпоставими данни по подходящ и навременен начин, без непропорционално увеличаване на административната тежест;

5.  отбелязва, че в Специалния си доклад № 10/2015, озаглавен „Необходими са повече усилия за решаване на проблемите с обществените поръчки при разходването на средства на ЕС за сближаване“, Сметната палата анализира процедури, свързани с възлагането на обществени поръчки; отбелязва, че несъобразяването с правилата относно обществените поръчки води до грешки, които могат да доведат до забавяне на изпълнението и финансови корекции; призовава Комисията и държавите членки да гарантират цялостно съответствие с изискването за предварителни условия по отношение на ефективното прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки до края на 2016 г.; призовава държавите членки да гарантират подходящо и бързо транспониране на пакета директиви от 2014 г. относно обществените поръчки;

6.  подчертава, че нередностите, които не са свързани с измами, често се дължат на недостатъчно познаване на сложни правила и изисквания; счита, че опростяването на правилата и процедурите от страна на държавите членки и Комисията ще намали броя на този вид нередности; счита, че борбата срещу нередностите, включително измамите, изисква осведоменост на всички институционални участници на европейско, национално, регионално и местно равнище, както и на общественото мнение; отбелязва, че създаването на култура, предразполагаща към превенция и борба с измамите, е от жизненоважно значение за всички институции, участващи в изпълнението фондовете и призовава държавите членки да насърчават обмена на добри практики;

7.  припомня, че Регламентът за определяне на общоприложими разпоредби изисква управляващите органи да въведат ефективни и пропорционални мерки за борба срещу измамите, които следва да залегнат в националните стратегии за борба с измамите; призовава Комисията да укрепи дейността си по превенция; приветства във връзка с това създаването на система за ранно откриване на рискове и призовава по-конкретно за укрепване на техническия и административен капацитет на управляващите органи, за да се гарантират системи за по-строг контрол, които да са в състояние да намалят риска от измами и да повишат способността за разкриването им, включително в по-слабо развитите региони, без да се възлага излишна финансова и административна тежест; подчертава, че превенцията следва да включва постоянно обучение и подкрепа за екипа, отговарящ за управлението и контрола на измамите в рамките на компетентните органи, както и обмен на информация и най-добри практики; припомня ключовата роля на местните и регионалните органи и партньори в борбата срещу измамите, като се гарантира прозрачност и се предотвратяват конфликти на интереси;

8.  настоятелно призовава държавите членки и Комисията да използват пълноценно възможностите, предоставяни от инструментите на информационните технологии (ИТ) в областта на обществените поръчки, включително инструменти за електронни обществени поръчки, обмен на добри практики и превантивни инструменти за измерване на риска; оценява уеб-базирания инструмент за предупреждение за измами ARACHNE, разработен от Комисията, чиято цел е да идентифицира най-рисковите проекти въз основа на набор от показатели за риска, и призовава държавите членки да използват този инструмент;

9.  оценява решението на Комисията да извърши през 2018 г. междинна оценка, за да установи дали новата регулаторна структура за политиката на сближаване допълнително предотвратява и намалява риска от нередности, включително от измами и очаква с нетърпение да получи подробна информация относно въздействието на новите разпоредби в областта на управлението и системите за контрол, както по отношение на риска от нередности и измами, така и по отношение на общото прилагане на политиката; призовава Съвета да подкрепи предложението за директива относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред;

10.  призовава Съвета да подкрепи създаването на независима Европейска прокуратура, при условие че отношенията между Европейската прокуратура и други съществуващи институции и органи на ЕС бъдат допълнително определени и ясно разграничени, така че да се избегне неефективно припокриване на правомощия, в светлината на необходимостта от предприемане на подход за борба с измамите, който надхвърля националните граници;

11.  отбелязва, че е налице несъответствие между събраната от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) информация във връзка с измамите от публични и частни източници в държавите членки (Доклад на OLAF за 2014 г.) и високата степен на неравномерност при финансовото възстановяване, препоръчана от OLAF на държавите членки; призовава Комисията да подкрепя инициативи, насочени към увеличаване на процента на възстановяване при случаите на измама.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

12.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Julia Reid, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Andor Deli, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Claudia Schmidt, Hannu Takkula, Damiano Zoffoli, Milan Zver

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg, Claudiu Ciprian Tănăsescu

2.12.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно Годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите

(2015/2128(INI))

Докладчик по становище: Петър Йежек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че борбата срещу измамите, корупцията, изпирането на пари, и като цяло, защитата на финансовите интереси на Съюза следва да съставлява ключов елемент от политическия дневен ред на Съюза; като има предвид, че Европейският съюз и държавите членки са задължени да защитават финансовите интереси на Съюза от престъпления, които предизвикват значителни финансови щети;

Б.  като има предвид, че различните правни и административни системи на държавите членки представляват трудна среда за преодоляване на нередностите и провеждане на борба с измамите; като има предвид, че всяко неправилно използване на средствата на ЕС води не само до индивидуални, но и до колективни загуби;

В.  като има предвид неефективността на действащите инструменти като Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности („Конвенция за ЗФИ“) в борбата срещу измамите, корупцията, изпирането на пари и други нелегални дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, Комисията внесе две законодателни предложения, отнасящи се до наказателноправни инструменти – Директива за защита на финансовите интереси и Регламент за създаване на Европейска прокуратура, имащи за цел укрепване и повишаване на ефикасността на наказателното право за защитата на финансовите интереси на ЕС;

Г.  като има предвид, че създаването, в координация с компетентните органи на държавите членки, на Европейска прокуратура, компетентна да провежда наказателни производства за престъпения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, е от съществено значение за борбата срещу трансграничните измами и за да се гарантира, че на защитата на бюджета на ЕС навсякъде в Европа, се отделя приоритетно място;

Д.  като има предвид, че държавите членки носят основна отговорност за събирането на собствените ресурси, наред с другото, под формата на ДДС и мита;

Е.  като има предвид, че корупцията засяга всички държави членки и струва на икономиката на ЕС близо 120 милиарда евро годишно, както сочи първият доклад на Комисията относно политиката на Европейския съюз за борба срещу корупцията, публикуван през февруари 2014 г.;

Ж.  като има предвид, че корупцията може да помогне за финансирането на дейността на организираната престъпност или терористичните мрежи в Европа; като има предвид, че корупцията подкопава също така доверието на гражданите в институциите и демократичните процеси;

З.  като има предвид, че наред с цивилизационното съображение, основаващо се на етични принципи, залегнали в концепцията за правовата държава, борбата срещу измамите и корупцията допринася за конкурентоспособността на Съюза в глобалната икономика;

1.  приветства прилагането на нова политика за борба с измамите на равнището на ЕС от Комисията в съответствие с принципа на добро финансово управление и за да гарантира подходяща защита на финансовите интереси на ЕС;

2.  признава усилията на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на ефикасността на защитата на финансовите интереси на ЕС като предприема стъпки за приемането на предложението за Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред; насърчава Съвета да даде нов тласък на преговорите по Директивата за защита на финансовите интереси с цел да стабилизира действащата правна уредба чрез установяване на общи минимални правила за определяне на нарушенията, които обхващат всички видове поведение, което засяга неблагоприятно финансовите интереси на Съюза, като включи в обхвата й ДДС, и чрез определяне на санкции и минимални правила за погасителните срокове, приложими към тези случаи, особено с оглед на решението на Съда на Европейския съюз по делото Taricco, в което беше установено, че е налице пряка връзка между събирането на приходи от ДДС в държавите членки и финансовите интереси на ЕС;

3.  подновява призива си към Съвета да информира Парламента, който в крайна сметка трябва да одобри предложения правен акт, и да го приобщава активно към водените в момента преговори за създаване на Европейска прокуратура и припомня съдържащите се в резолюции от март 2014 г. и от април 2015 г. препоръки; подчертава, че Регламентът за създаване на Европейска прокуратура следва да бъде приет бързо, така че Европейската прокуратура да придобие правомощия за разследване на всички престъпления, обхванати от Директивата за защита на финансовите интереси;

4.  подчертава факта, че в много държави членки измамите с ДДС и избягването на данъци се задържат на постоянно високо равнище; изразява загрижеността си относно прогнозираните загуби от събиране на ДДС в рамките на ЕС, възлизащи на 168 милиарда евро през 2013 г.; призовава Комисията да използва пълноценно своите изпълнителни правомощия, с цел упражняване на контрол и подпомагане на държавите членки в борбата им срещу измамите с ДДС и избягването на данъци;

5.  отбелязва със загриженост, че броят на нередностите, засягащи разходите на ЕС, докладвани като измами през 2014 г., е спаднал само с 4 % след увеличение от 76 % през 2013 г.; подчертава значението на повишаването на равнището на докладване на дейности, свързани с измами в рамките на целия ЕС с цел да се предостави по-точна картина на ситуацията и за да могат да бъдат приложени необходимите механизми и процедури на предприемане на последващи действия, за де подходи към проблема по-ефективно; подчертава значението на представянето на данни от страна на Комисията, които точно да отразяват мащаба на свързаната с измами дейност в рамките на ЕС;

6.  насърчава държавите членки да сътрудничат в борбата срещу измамите в рамките на действащите инструменти и агенции като Европол, Евроюст и ОЛАФ, и да подобрят сътрудничеството и единодействието между тези органи;

7.  приветства създаването на мрежа от национални точки за контакт на държавите членки и включването на цели за борба с корупцията в процеса на икономическо управление на Европейския семестър;

8.  приветства първия доклад на Комисията за борба с корупцията и препоръките й до администрациите на държавите членки; призовава Комисията да публикува втори доклад за борба с корупцията не по-късно от началото на 2016 г. и да информира обществеността и всички равнища на публичната администрация относно публикацията;

9.  настоятелно призовава Комисията да насърчава годишната оценка от страна на държавите членки на постигнатото в областта на борбата против корупцията; приканва Комисията да разгледа разработването на система от показатели и критерии за измерване на равнището на корупция в държавите членки; следователно призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки за гарантиране на пълна, точна и надеждна информация;

10.  подчертава, че за да бъдат надеждни институциите на ЕС трябва да служат за пример и да се придържат към най-високите стандарти за цялостна прозрачност на публичните разходи,етичност и конфликт на интереси, най-вече с оглед на настоящите икономически предизвикателства; призовава Комисията да добави глава в този смисъл в предстоящия си доклад относно постиженията на институциите на ЕС в борбата срещу корупцията;

11.  призовава Комисията, като има предвид, че 85% от бюджета на ЕС се управлява от държавите членки, да осигури ефективна координация между организациите за борба срещу измамите и националните органи на всички държави членки чрез механизми за сътрудничество и обмен на информация;

12.  отново призовава Комисията да насърчи бързо приемането на законодателство относно минималното ниво на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности, в Европейския съюз; призовава европейските институции да изменят своя Правилник за длъжностните лица, за да се гарантира, че той не само официално задължава длъжностните лица да докладват за нередности, но и предвижда подходяща защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; призовава европейските институции, които все още не са извършили това, както и други органи незабавно да приложат разпоредбите на член 22, буква в) от Правилника за длъжностните лица;

13.  припомня, че съгласно член 325, параграф 2 от ДФЕС държавите членки „предприемат същите мерки за противодействие на измамата, засягаща финансовите интереси на Съюза, каквито предприемат за защитата на своите собствени финансови интереси“; счита, че тази разпоредба не се прилага в ЕС; счита, че Комисията следва да разработи хоризонтална политика относно борбата с измамите и корупцията; подчертава, че Комисията отговаря също така за ефективното разходване на средствата, и следователно призовава Комисията да въведе вътрешни изисквания относно изпълнението;

14.  отбелязва, че систематичното преследване на престъпления, включително измами и корупция, изпиране на пари или свързани с това организирани престъпления и всякакви други незаконни дейности, които засягат финансовите интереси на ЕС, е задължително условие за ефективното функциониране на ЕС; подчертава необходимостта от предприемането на системни последващи действия във връзка с препоръките на OLAF.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

30.11.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Louis Michel, Alessandra Mussolini, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Hedh, Petr Ježek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emilian Pavel, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jens Geier, Gabriele Preuß, Marco Zanni

7.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно годишния доклад за 2014 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба срещу измамите

(2015/2128(INI))

Докладчик по становище: Мерчедес Бресо

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че повишаването на надеждността, точността, ефективността, прозрачността, целесъобразността и съответствието на бюджета с принципа на добро финансово управление, с оглед запазване на доверието на гражданите в европейските институции и тяхното идентифициране с проекта за европейска интеграция, трябва да остане една от главните цели на политиката за защита на финансовите интереси на Съюза, които Комисията, със съгласието на държавите членки, трябва да преследва съгласно разпоредбите на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; за тази цел призовава за по-голяма прозрачност чрез засилено сътрудничество между институциите на ЕС;

2.  изразява дълбока загриженост относно валидността и качеството на данните, предоставяни от държавите членки за техния брутен национален доход (БНД), броя на започнатите и приключени случаи, както и липсата на отговори във връзка с разясненията, поискани от Комисията и Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

3.  отбелязва по-специално, че корупцията и измамите, засягащи бюджета на Съюза, са пряко пропорционални на липсата на прозрачност при процедурите за отпускане, управление и разходване на средства на ЕС; следователно призовава за по-добра комуникация между европейските институции и държавите членки във връзка с тези процедури, които следва да включват по-малко, но по-прозрачни правила, така че извършването на измами да стане практически невъзможно; за тази цел призовава за възможно най-широко разпространение на добри практики;

4.  приветства приемането от Комисията на многогодишна стратегия за борба с измамите, която спомага за коригиране на значителните разлики в броя на докладваните от отделните държави членки нередности;

5.  отново призовава съответните сметни палати на държавите членки да публикуват националните декларации, отчитащи разходването на средства на ЕС;

6.  призовава по-специално за ясно разграничение между измамите и грешките, както и за разпространението на информация относно най-често срещаните измами и грешки, включително и реални примери за тях, с цел по-добро информиране на ползвателите на средства от ЕС и органите, управляващи тези финансови средства, в това число за сериозните последствия от тях; подчертава, че също така е важно да се обърне повече внимание на резултатите от проектите, финансирани от Съюза, а не само на точността на отчетите; те следва да бъдат доказани чрез проверки на място, извършвани от квалифицирани независими служители, които не са обект на конфликти на интереси;

7.  подчертава, че е важно да се обърне специално внимание на измами и престъпления от транснационален характер, извършвани спрямо бюджета на ЕС от организираната престъпност;

8.  освен това желае засилване на сътрудничеството между държавите членки и Комисията във връзка с начините за управление на средствата; призовава за цялостно обучение на служителите на органите, които участват в управлението на средствата, и по-специално на служителите на координационните служби за борба с измамите, с цел разработване на техни национални стратегии за борба с измамите;

9.  призовава Комисията да добави раздел относно резултатите от дейността на институциите на ЕС в следващия си доклад относно борбата с корупцията в ЕС, който ще бъде публикуван в началото на 2016 г.;

10.  следователно призовава за хоризонтално прилагане на член 325 във всички политики на Съюза, като не само се реагира на случаите на измами, а и се вземат мерки за предотвратяването им; призовава за прилагане на член 325 от ДФЕС, и по-специално на параграф 5 относно годишните доклади, което понастоящем закъснява вече с една година; призовава за опростяване по-специално на ползването на субсидии от ЕС във връзка с политиката на сближаване; призовава за следване на договорените процедури и за ратифициране на споразуменията относно борбата срещу измамите на регионално и международно равнище, сключени между Съюза и трети държави или организации – трети страни; призовава за предприемане на последващи действия във връзка с плана за действие и препоръките в резолюцията на Парламента от 23 октомври 2013 г. относно организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, които следва да бъдат предприети, и по-специално препоръка 130 относно видимостта на мерките, предприети от държавите членки за борба срещу измамите и организираната престъпност, и препоръка 131 относно общ план за действие за периода 2014 – 2019 г. срещу организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари – точки i-xxi; призовава за предоставяне на първоначалните резултати във връзка с прилагането на Директивата относно фалшифицирането на пари; освен това призовава за предоставяне на повече информация относно инструментите за борба срещу корупцията, използвани от OLAF, както и относно координацията на процедурите на държавите членки за възстановяване на получени чрез измама средства;

11.  подчертава, че е важно да се създаде съгласувана и ефективна европейска система за разследване и наказателно преследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, и призовава за полагане на максимални усилия за гарантиране на бързо приемане на плана за Европейска прокуратура и Директивата относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (т.нар. Директива за защита на финансовите интереси); призовава Съвета да отдаде приоритет на тези важни досиета, както и да включи и информира редовно Парламента за хода на преговорите за създаване на Европейска прокуратура; посочва, че в своето решение по делото C-105/14 от 8 септември 2015 г. Съдът на Европейския съюз откри наличието на пряка връзка между събирането на ДДС в държавите членки и финансовите интереси на ЕС; в тази връзка припомня, че измамите с ДДС следва да се регламентират в Директивата за защита на финансовите интереси, за да може бъдещата Европейска прокуратура да получи правомощията за разследване на това нарушение, както и за наказателно преследване на заподозрените правонарушители; счита, че тези и други дейности биха могли да допринесат за възстановяване на общественото доверие в ефективното управление на средствата от ЕС;

12.  отново призовава Комисията да представи бързо законодателно предложение относно минималното равнище на защита в Европейския съюз за лицата, подаващи сигнали за нередности;

13.  отчита сложността на законодателството на ЕС и призовава за опростяване на нормативната уредба, приложима към бюджета на ЕС, с цел предотвратяване на измами и/или нередности, засягащи финансовите средства от ЕС;

14.  настоятелно призовава Комисията да публикува незабавно оценка на всички споразумения с тютюневи дружества, с цел установяване на тяхната ефективност в борбата срещу измами и дейности по фалшифициране, накърняващи финансовите интереси на ЕС, както и да прецени целесъобразността на подновяването на тези споразумения.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

3.12.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Kostas Chrysogonos, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Constance Le Grip, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Tapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski, Rainer Wieland

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Isabella Adinolfi, Sven Giegold, Charles Goerens, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Helmut Scholz

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Jonathan Arnott, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Caterina Chinnici, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

(1)

OВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 6.

(2)

OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

OВ C 51 E, 22.2.2013 г., стр. 121.

(5)

OВ C 161 E, 31.5.2011 г., стр. 62.

(6)

OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

(7)

http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark

(8)

Приети текстове, P8_TA(2015)0062.

Правна информация - Политика за поверителност