Процедура : 2015/0134(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0028/2016

Внесени текстове :

A8-0028/2016

Разисквания :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Гласувания :

PV 01/06/2017 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0237

ДОКЛАД     ***I
PDF 693kWORD 119k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8‑0028/2016

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи

(COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Силвия-Ивон Кауфман

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 година за определяне на единен формат за визи

(COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0303),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8–0164/2015),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A8–0028/2016),

1.  приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въвеждането на единен формат за визи е важен елемент от политиката на ЕС в областта на визите.

Единният формат за визи следва да съдържа цялата необходима информация, както и да отговаря на високи технически стандарти, и по-точно за защита срещу подправяне и фалшификация. Освен това единният формат трябва да бъде пригоден за употреба във всички държави членки и трябва да съдържа общоприети елементи на защита, които да са ясно различими и да са видими с просто око.

Настоящата концепция за сигурност за единен формат за визи датира от 1995 г., когато първоначално беше разработена в рамките на междуправителственото Шенгенско сътрудничество. Регламент (ЕО) № 1683/1995 относно единния формат за визи я въведе в правото на Съюза. Оттогава са извършени две значителни промени(1).

През последните няколко години се увеличи броят на фалшифицираните визови стикери в няколко държави членки. Що се отнася до специалистите, настоящият стикер вече не е сигурен.

Комисията, създадена по силата на член 6 от Регламент (ЕО) № 1683/1995, проведе няколко заседания през последните години за създаване на нова концепция за сигурност и дизайн с цел повишаване на защитата срещу фалшифицирането. На основата на резултатите от тази комисия Комисията представи предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/1995 за определяне на единен формат за визи през юни тази година. Регламентът за изменение се основава на член 77, параграф 2, буква а) от ДФЕС.

Като цяло Комисията следва да предложи преработване на регламента след третото съществено изменение. Докладчикът счита, че аргументите, предоставени от Комисията, за да не предложи преработване в този случай, са обосновани и разбираеми: Разпоредителната част на регламента не съдържа съществени изменения от предложението на Комисията и изменения са направени само в приложението на регламента, който съдържа секретните технически спецификации за производството на визови стикери. Докато фалшифицираните стикери се разпространяват, има спешна нужда от действие за произвеждане на нови, неподлежащи на фалшифициране визови стикери. Освен това Комисията предложи като възможност регламентът да бъде кодифициран след като бъде приет.

Според Комисията разходите за представяне на новия визов стикер не надвишават предишните.

Накрая, по тази причина докладчикът е убеден, че предложението на Комисията следва да бъде прието без каквито и да било изменения с цел да се приеме незабавно законодателството относно фалшифицирането на визовите стикери.

12.1.2016

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1683/1995 от 29 май 1995 г. за определяне на единен формат за визи

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Докладчик по становище: Ангел Джамбазки

КРАТКА ОБОСНОВКА

В Регламент на Съвета (ЕО) № 1683/95 за определяне на единен формат за визи е възприето оформлението, прието от държавите от Шенген, като в съображенията на регламента се посочва, че тези документи трябва да съдържат цялата необходима информация, както и да отговарят на високи технически стандарти, и по-точно за защита срещу подправяне и фалшификация. След въвеждането на единния формат за визи са приети две съществени изменения на първоначалния регламент, които са допринесли за издаването на сигурни документи с много високи технически стандарти. Въпреки това сериозни инциденти на фалшифициране и измама, свързани с визовите стикери, са установени в няколко държави членки. Комисията счита, че настоящият визов стикер, който е в обръщение от 20 години, следва да бъде считан за недостатъчно сигурен. В контекста на гореизложеното е предложен нов модел с повече защитни елементи, за да бъде визовият стикер по-сигурен и да се предотврати подправяне на документи. Не са налице съществени промени в разпоредителната част на настоящия регламент; приложението просто се заменя, за да бъдат показани изображението и общото описание на новия визов стикер.

В светлината на гореизложеното докладчикът счита, че предложението следва да бъде одобрено без изменения.

******

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да предложи Парламентът да приеме на първо четене своята позиция, като приеме предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на единен формат за визи

Позовавания

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

6.7.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Разглеждане в комисия

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Дата на приемане

11.1.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Определяне на единен формат за визи

Позовавания

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Дата на представяне на ЕП

24.6.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

15.9.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Дата на приемане

16.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

55

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Дата на внасяне

18.2.2016

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

55

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Регламент (ЕО) № 334/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г.

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 ноември 2006 г.

Правна информация - Политика за поверителност