Procedure : 2015/0134(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0028/2016

Indgivne tekster :

A8-0028/2016

Forhandlinger :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Afstemninger :

PV 01/06/2017 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0237

BETÆNKNING     ***I
PDF 372kWORD 89k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa

(COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa

(COM(2015)0303 – C8–0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0303),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 77, stk.2 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0164/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Retsudvalget (A8-0028/2016),

1.  vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Indførelsen af ensartet udformning af visa er et vigtigt skridt i EU's visumpolitik.

En ensartet udformning af visa skal indeholde alle nødvendige oplysninger og opfylde særdeles høje tekniske krav, især med hensyn til beskyttelse mod efterligning og forfalskning. Det skal desuden kunne anvendes i alle medlemsstater og være forsynet med universelt genkendelige sikkerhedstræk, som kan ses med det blotte øje.

Den nuværende sikkerhedskoncept for ensartet udformning af visa går tilbage til 1995, hvor det oprindeligt blev udviklet som led i det mellemstatslige Schengen-samarbejde. Med forordning (EF) nr. 1683/1995 om ensartet udformning af visa blev det indarbejdet i EU-retten. Siden da er det blevet ændret betydeligt to gange(1).

I løbet af de sidste par år er forfalskede visummærkater blevet set i flere medlemsstater. Det nuværende mærkat er i følge specialister ikke længere sikker.

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 1683/1995, har afholdt adskillige møder i løbet af de seneste år med henblik på at udarbejde et nyt sikkerhedskoncept og en udformning, der skal øge beskyttelsen mod forfalskning. Kommissionen fremlagde i juni i år et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1683/1995 om ensartet udformning af visa, der baserer sig på dette udvalgs arbejde. Ændringsforordningen er baseret på artikel 77, stk. 2, litra a), i TEUF.

Generelt bør Kommissionen foreslå en omarbejdning af en forordning efter tredje væsentlige ændring. Ordføreren mener, at de argumenter, der er fremsat af Kommissionen for ikke at gøre det, i dette tilfælde er entydige og forståelige: den disponerende tekst i forordningen er ikke blevet væsentligt ændret af Kommissionens forslag, og der er kun foretaget ændringer i bilaget til den forordning, der indeholder de hemmelige tekniske specifikationer for produktionen af visummærkater. Da forfalskede mærkater er i omløb, er der et presserende behov for at udarbejde nye visummærkater, der ikke kan forfalskes. Kommissionen har desuden givet udsigt til, at forordningen kan stå over for en kodificering, efter at den er vedtaget.

Ifølge Kommissionen overstiger udgifterne til indførelsen af den nye visummærkat ikke de gamle.

Endelig er ordføreren overbevist om, at Kommissionens forslag bør vedtages uden ændringer, således at der hurtigt kan gennemføres en lovgivning om forfalskningssikre visummærkater.

12.1.2016

UDTALELSE fra Retsudvalget

til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1683/1995 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Ordfører for udtalelse: Angel Dzhambazki

KORT BEGRUNDELSE

I Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa overtoges den model, der blev vedtaget af Schengenstaterne, og i forordningens betragtninger anføres det, at disse dokumenter skal indeholde alle nødvendige oplysninger og opfylde særdeles høje tekniske krav, navnlig med hensyn til sikring mod efterligning og forfalskning. Siden indførelsen af den ensartede udformning af visa er der vedtaget to betydelige ændringer af den oprindelige forordning, hvilket har bidraget til udstedelsen af sikrede dokumenter, der opfylder meget høje tekniske krav. Der er imidlertid konstateret alvorlige tilfælde af efterligning og forfalskning i forbindelse med visummærkaten i flere medlemsstater. Kommissionen mener, at den nuværende visummærkat, der har været i omløb i 20 år, må betragtes som truet. Den har på den baggrund foreslået en ny model med flere sikkerhedselementer med henblik på at gøre visummærkaten mere sikker og forhindre forfalskning. Der er ingen væsentlige ændringer i den pågældende forordnings dispositive bestemmelser; bilaget bliver blot erstattet med et nyt med et billede og en generel beskrivelse af den nye visummærkat.

I lyset af ovenstående mener ordføreren, at forslaget bør godkendes uden ændringer.

******

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Ensartet udformning af visa

Referencer

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

6.7.2015

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Behandling i udvalg

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Dato for vedtagelse

11.1.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Ensartet udformning af visa

Referencer

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Dato for høring af EP

24.6.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

15.9.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Dato for vedtagelse

16.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Dato for indgivelse

18.2.2016

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002.

Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006 af 20. november 2006.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik