Menetlus : 2015/0134(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0028/2016

Esitatud tekstid :

A8-0028/2016

Arutelud :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Hääletused :

PV 01/06/2017 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0237

RAPORT     ***I
PDF 377kWORD 103k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Sylvia-Yvonne Kaufmann

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0303),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 77 lõike 2 punkti a, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0164/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning õiguskomisjoni arvamust (A8-0028/2016),

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

SELETUSKIRI

Ühtse viisavormi kehtestamine on ELi viisapoliitika oluline osa.

Ühtne viisavorm peaks sisaldama kogu vajalikku teavet ja vastama väga kõrgetele tehnilistele standarditele, eriti järeletegemise ja võltsimise vastaste kaitsemeetmete valdkonnas. Lisaks peab see sobima kasutamiseks kõikides liikmesriikides ja olema varustatud üldiselt äratuntavate turvaelementidega, mis on palja silmaga selgesti nähtavad.

Ühtse viisavormi praegune turvakontseptsioon pärineb 1995. aastast, mil see töötati algselt välja valitsustevahelises koostöös Schengeni lepingu raames. Määrusega (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta võeti see üle ELi õigusesse. Sellest ajast saadik on määrust oluliselt muudetud kaks korda(1).

Paari viimase aasta jooksul on mitmes liikmesriigis välja tulnud võltsitud viisakleebised. Praegune kleebis ei ole spetsialistide arvates enam turvaline.

Määruse (EÜ) nr 1683/95 artikliga 6 loodud komitee on viimastel aastatel pidanud mitmeid koosolekuid, et töötada välja uus turvakontseptsioon ja kujundus võltsimisvastase kaitse suurendamiseks. Komitee töö tulemusel esitas komisjon käesoleva aasta juunis ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta. Muutev määrus põhineb ELi toimimise lepingu artikli 77 lõike 2 punktil a.

Tavaliselt peaks komisjon pärast kolmandat olulist muutmist esitama ettepaneku määruse uuesti sõnastamise kohta. Raportöör leiab, et komisjoni esitatud argumendid selle kohta, miks seda käesoleval juhul ei tehtud, on veenvad ja arusaadavad: komisjoni ettepanekuga ei tehtud olulisi muudatusi määruse regulatiivosas, muudatusi tehti üksnes määruse lisas, mis sisaldab viisakleebiste valmistamise salajast tehnilist kirjeldust. Kuna võltsitud kleebised on ringluses, tuleb viivitamata võtta meetmeid, et valmistada uusi, võltsimiskindlaid viisakleebiseid. Lisaks on komisjon esile toonud, et määrus võidakse pärast vastuvõtmist kodifitseerida.

Komisjoni sõnul ei ületa uue viisakleebise kasutuselevõtmine vana kleebisega kaasnevaid kulusid.

Raportöör on seega veendunud, et komisjoni ettepanek tuleks vastu võtta ilma muudatusettepanekuteta, et viia kiiresti lõpule õigusakti menetlemine võltsimiskindlate viisakleebiste valmistamiseks.

12.1.2016

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 29. mai 1995. aasta määrust (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Arvamuse koostaja: Angel Dzhambazki

LÜHISELGITUS

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1683/95 ühtse viisavormi kohta võeti üle Schengeni riikide poolt vastu võetud kujundus ning määruse põhjendustes on sätestatud, et need dokumendid peavad sisaldama kogu vajalikku informatsiooni ja vastama väga kõrgetele tehnilistele nõudmistele, eriti järeletegemist ja võltsimist välistavate kaitsemeetmete osas. Pärast ühtse viisavormi kasutuselevõtmist on vastu võetud kaks algse määruse olulist muudatust, mis on aidanud kaasa väga kõrgete tehniliste standarditega turvaliste dokumentide väljastamisele. Mitmes liikmesriigis on siiski tuvastatud viisakleebiste järeletegemist ja nendega seotud pettust puudutavaid tõsiseid juhtumeid. Komisjoni arvates ei saa praegust viisakleebist, mis on olnud käibel 20 aastat, lugeda enam turvaliseks. Sellest tulenevalt on komisjon esitanud ettepaneku uue mudeli kohta, millel on rohkem turvaelemente, et muuta viisakleebis turvalisemaks ja hoida ära võltsimist. Määruse regulatiivosas olulisi muudatusi ei ole; asendatud on üksnes lisa, et tuua ära uue viisakleebise kujutis ja üldine kirjeldus.

Eeltoodut arvesse võttes on arvamuse koostaja seisukohal, et ettepanek tuleks muudatusteta heaks kiita.

******

Õiguskomisjon palub vastutaval kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonil teha Euroopa Parlamendile ettepanek võtta vastu esimese lugemise seisukoht, võttes üle komisjoni ettepaneku.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühtne viisavorm

Viited

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

6.7.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

11.1.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühtne viisavorm

Viited

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

EP-le esitamise kuupäev

24.6.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

AFET

15.9.2015

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Vastuvõtmise kuupäev

16.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

55

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Esitamise kuupäev

18.2.2016

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

55

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

Nõukogu 18. veebruari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 334/2002.

Nõukogu 20. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1791/2006.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika