Menettely : 2015/0134(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0028/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0028/2016

Keskustelut :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Äänestykset :

PV 01/06/2017 - 7.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0237

MIETINTÖ     ***I
PDF 377kWORD 102k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0303),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0164/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0028/2016),

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Yhtenäisen viisumin kaavan käyttöönotto on tärkeä osa EU:n viisumipolitiikkaa.

Yhtenäisen viisumin kaavan olisi sisällettävä kaikki tarpeelliset tiedot, ja sen olisi oltava erittäin korkeiden teknisten vaatimusten mukainen, erityisesti jäljentämisen ja väärentämisen estämiseksi tarvittavien takeiden osalta. Lisäksi kaavan on myös sovelluttava käytettäväksi kaikissa jäsenvaltioissa ja siinä on oltava yleisesti tunnistettavat turvaominaisuudet, jotka voidaan paljain silmin selvästi erottaa.

Yhtenäistä viisumikaavaa koskeva nykyinen turvallisuuskonsepti on peräisin vuodelta 1995, jolloin se alun perin kehitettiin hallitustenvälisen Schengen-yhteistyön puitteissa. Se siirrettiin yhtenäisestä viisumin kaavasta annetulla asetuksella (EY) N:o 1683/1995 osaksi EU:n lainsäädäntöä. Sen jälkeen sitä on muutettu olennaisesti kaksi kertaa(1).

Väärennettyjä viisumitarroja on havaittu useissa jäsenvaltioissa viime vuosien aikana. Nykyinen tarra ei ole asiantuntijoiden mukaan enää turvallinen.

Asetuksen (EY) N:o 1683/1995 6 artiklalla perustettu komitea on pitänyt useita kokouksia viime vuosina laatiakseen uuden turvallisuuskonseptin ja mallin, jotta voidaan lisätä suojaa väärentämistä vastaan. Komitean työn tulosten perusteella komissio antoi tämän vuoden kesäkuussa ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta. Muutosasetus perustuu SEUT-sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohtaan.

Normaalisti komission olisi ehdotettava asetuksen uudelleenlaatimista kolmannen huomattavan muutoksen jälkeen. Esittelijä katsoo, että komission esittämät perustelut siitä, että tässä tapauksessa ei tehdä näin, ovat vakuuttavia ja ymmärrettäviä, sillä komission ehdotuksessa ei tehty huomattavia muutoksia asetuksen artiklaosaan ja muutoksia tehdään ainoastaan asetuksen liitteeseen, joka sisältää viisumitarrojen tuotantoa koskevat salassa pidettävät tekniset eritelmät. Koska liikkeellä on väärennettyjä tarroja, on pikaisesti ryhdyttävä toimiin sellaisten uusien viisumitarrojen tuottamiseksi, joita ei voida väärentää. Komissio on lisäksi tuonut esille mahdollisuuden, että asetus voitaisiin kodifioida sen hyväksymisen jälkeen.

Komission mukaan uusien viisumitarrojen käyttöönoton kustannukset eivät kasva vanhojen tarrojen kustannuksia suuremmiksi.

Esittelijä on tämän vuoksi vakuuttunut, että komission ehdotus olisi hyväksyttävä ilman tarkistuksia, jotta voidaan nopeasti saada aikaan säädös, joka koskee viisumitarroja, joita ei voida väärentää.

12.1.2016

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhtenäisestä viisumin kaavasta 29 päivänä toukokuuta 1995 annetun asetuksen (EY) N:o 1683/1995 muuttamisesta

(COM(2015)0303 – C8‑0164/2015 – 2015/0134(COD))

Valmistelija: Angel Dzhambazki

LYHYET PERUSTELUT

Yhtenäisestä viisumin kaavasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1683/1995 omaksuttiin Schengen-valtioiden hyväksymä malli ja asetuksen johdanto-osassa esitetään, että kyseisten asiakirjojen on sisällettävä kaikki tarpeelliset tiedot ja oltava erittäin korkeiden teknisten vaatimusten mukaisia erityisesti jäljentämisen ja väärentämisen estävien turvaominaisuuksien osalta. Yhtenäisen viisumin kaavan käyttöönoton jälkeen alkuperäiseen asetukseen on hyväksytty kaksi olennaista muutosta, jotka ovat edistäneet erittäin korkeiden teknisten vaatimusten mukaisten turvallisten asiakirjojen myöntämistä. Useissa jäsenvaltioissa on kuitenkin havaittu vakavia viisumitarrojen väärennös- ja petostapauksia. Komissio katsoo, että nykyistä 20 vuotta käytössä ollutta viisumitarraa ei voida enää pitää turvallisena. Tämän vuoksi se on ehdottanut uutta, turvaominaisuuksiltaan kattavampaa mallia tehdäkseen viisumitarrasta turvallisemman ja ehkäistäkseen väärennöksiä. Tämän asetuksen artiklaosaan ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia: liite on vain korvattu uudella liitteellä, joka sisältää uuden viisumitarran kuvan ja yleisen kuvauksen.

Edellä esitetyn johdosta valmistelija katsoo, että ehdotus olisi hyväksyttävä ilman muutoksia.

******

Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhtenäinen viisumin kaava

Viiteasiakirjat

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

6.7.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Valiokuntakäsittely

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.1.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Yhtenäinen viisumin kaava

Viiteasiakirjat

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.6.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

15.9.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Hyväksytty (pvä)

16.2.2016

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.2.2016

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18. helmikuuta 2002.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1791/2006, annettu 20. marraskuuta 2006.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö