Procedūra : 2015/0134(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0028/2016

Pateikti tekstai :

A8-0028/2016

Debatai :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Balsavimas :

PV 01/06/2017 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0237

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 604kWORD 112k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Sylvia-Yvonne Kaufmann

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0303),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0164/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto nuomonę (A8-0028/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą savo poziciją, perimdamas Komisijos pasiūlymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

AIŠKINAMOJI DALIS

Vienodos vizų formos įvedimas yra svarbus ES vizų politikos elementas.

Vienoda vizų forma turėtų apimti visą būtiną informaciją ir atitikti labai aukštus techninius standartus, ypač susijusius su apsaugos nuo padirbimo ir klastojimo priemonėmis. Be to, ji taip pat turi būti tinkama naudoti visose valstybėse narėse ir turėti visuotinai atpažįstamus apsaugos požymius, kurie būtų aiškiai matomi plika akimi.

Dabartinė vienodos formos saugumo koncepcija užsimezgė 1995 m. ir iš pradžių buvo vystoma tarpvyriausybinio bendradarbiavimo Šengeno klausimais pagrindu. Reglamentu (EB) Nr. 1683/95, nustatančiu vienodą vizų formą, ji perkelta į ES teisę. Nuo tada ji buvo iš esmės pakeista du kartus(1).

Per keletą pastarųjų metų suklastotos vizos įklijos pasirodė keliose valstybėse narėse. Specialistų nuomone, dabartinė įklija nebesaugi.

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1683/95 6 straipsnį įkurtas komitetas pastarųjų metų laikotarpiu buvo surengęs ne vieną posėdį, skirtą naujai saugumo koncepcijai ir dizainui parengti, siekiant užtikrinti tvirtesnę apsaugą nuo klastojimo. Remdamasi šio komiteto darbo rezultatais, Komisija šių metų birželio mėn. pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą. Iš dalies keičiantis reglamentas grindžiamas SESV 77 straipsnio 2 dalies a punktu.

Paprastai naują reglamento redakciją Komisija siūlo po to, kai jis iš esmės pakeičiamas trečią kartą. Pranešėjos nuomone, Komisijos pateikti argumentai dėl to, kodėl šiuo atveju štai nebūtina, yra įtikinami ir visapusiški: esminių pakeitimų, susijusių su dėstomąja dalimi, Komisijos pasiūlyme nėra – iš dalies pakeistas tik reglamento priedas, į kurį įtrauktos vizos įklijų gamybai taikomos slaptos techninės specifikacijos. Kadangi suklastotos įklijos cirkuliuoja, būtina nedelsiant imtis veiksmų siekiant pagaminti naujas vizos įklijas, kurių nebūtų įmanoma padirbti. Be to, Komisija laikosi nuomonės, kad reglamentą priėmus jis galėtų būti kodifikuotas.

Pasak Komisijos, naujos vizos įklijos įvedimo sąnaudos neviršija senųjų.

Pagaliau pranešėja įsitikinusi, kad, atsižvelgiant į tai, Komisijos pasiūlymas turėtų būti priimtas be pakeitimų, siekiant greitai baigti rengti teisės aktą dėl nepadirbamų vizos įklijų.

12.1.2016

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ

pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 1995 m. gegužės 29 d. Reglamentas (EB) Nr. 1683/1995, nustatantis vienodą vizų formą

(COM(2015) 0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Nuomonės referentas: Angel Dzhambazki

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1683/95, nustatančiame vienodą vizų formą, perimtas Šengeno valstybių priimtas pavyzdys, o jo konstatuojamosiose dalyse pažymima, kad šie dokumentai turi apimti visą reikalingą informaciją ir atitikti labai aukštus techninius standartus, pirmiausia susijusius su apsaugos nuo padirbimo ir klastojimo priemonėmis. Nuo tada, kai pradėta naudoti vienoda vizų forma, buvo priimti du esminiai pirminio reglamento pakeitimai, kuriais prisidėta prie saugių, labai aukštus techninius standartus atitinkančių dokumentų išdavimo. Tačiau keliose valstybėse narėse užfiksuota rimtų vizų įklijų klastojimo ir su jomis susijusių sukčiavimo incidentų. Komisijos nuomone, 20 metų cirkuliavusi dabartinė vizos įklija turi būti laikoma nepatikima. Atsižvelgdama į tai, ji pasiūlė naują daugiau saugumo elementų turintį pavyzdį, kad vizos įklija būtų saugesnė ir apsaugota nuo klastojimo. Esminių pakeitimų šio reglamento dėstomojoje dalyje nėra. Pakeistas tik priedas, siekiant parodyti, kaip atrodo naujoji vizos įklija, ir pateikti bendrą jos aprašymą.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, pranešėjas laikosi nuomonės, kad pasiūlymas turėtų būti priimtas be pakeitimų.

******

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą siūlyti Europos Parlamentui priimti per pirmąjį svarstymą savo poziciją perimant Komisijos pasiūlymą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vienoda vizų forma

Nuorodos

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

6.7.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Svarstymas komitete

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Priėmimo data

11.1.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

21

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Vienoda vizų forma

Nuorodos

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.6.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

AFET

15.9.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Priėmimo data

16.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Pateikimo data

18.2.2016

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

55

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 334/2002;

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1791/2006.

Teisinė informacija - Privatumo politika