Procedure : 2015/0134(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0028/2016

Ingediende teksten :

A8-0028/2016

Debatten :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Stemmingen :

PV 01/06/2017 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0237

VERSLAG     ***I
PDF 381kWORD 102k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

over het voorstel voor een verordening van het Europese Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0303),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 77, lid 2, letter a) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0164/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie juridische zaken (A8-0028/2016),

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

TOELICHTING

Invoering van een uniform visummodel is een belangrijk element van het visumbeleid van de EU.

Een uniform visummodel moet alle nodige informatie bevatten en aan zeer hoge technische normen beantwoorden onder meer op het punt van beveiliging tegen namaak en vervalsing. Voorts moet het ook geschikt zijn om door alle lidstaten te worden gebruikt en van universeel herkenbare veiligheidskenmerken zijn voorzien die met het blote oog duidelijk waarneembaar zijn.

Het huidige beveiligingsconcept voor een uniform visummodel dateert nog van 1995, toen het voor het eerst werd uitgewerkt in het kader van de intergouvernementele Schengensamenwerking. Bij Verordening (EG) nr. 1683/95 betreffende een uniform visummodel werd het model in het EU-recht overgenomen. Sindsdien werden er twee substantiële wijzigingen in aangebracht(1).

De laatste paar jaar zijn in meerdere lidstaten vervalste visumstickers aangetroffen. De huidige sticker biedt volgens specialisten geen voldoende beveiliging meer.

Het comité dat is ingesteld bij artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1683/1995 is de laatste jaren meerde malen bijeengekomen om aan een nieuw beveiligingsconcept en ontwerp te werken die meer bescherming bieden tegen fraude. Op grond van de resultaten van dit comité heeft de Commissie in juni van dit jaar een voorstel voorgelegd voor een verordening van het Europees parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel. De wijzigingsverordening is gebaseerd op artikel 77, lid 2(a) VWEU.

Normaliter moet bij een derde substantiële wijziging van een verordening door de Commissie een herschikking worden voorgesteld. De rapporteur acht de argumenten van de Commissie om dat hier niet te doen, overtuigend en begrijpelijk: Het regelgevende gedeelte van de verordening wordt door het commissievoorstel namelijk niet substantieel gewijzigd, alleen in de bijlage, die de geheime technische specificaties voor de vervaardiging van de nieuwe visumsticker bevat, worden wijzigingen aangebracht. Omdat er valse stickers in omloop zijn moet er snel worden opgetreden om nieuwe, fraudebestendige visumstickers te doen vervaardigen. De Commissie heeft bovendien een codificatie van de verordening in het vooruitzicht gesteld zodra deze eenmaal is vastgesteld.

Volgens de Commissie zijn met de invoering van de nieuwe visumsticker geen hogere kosten gemoeid dan met de oude.

De rapporteur is er dan ook van overtuigd dat het voorstel van de Commissie zonder wijzigingen dient te worden aangenomen, zodat deze spoedeisende wetgeving voor fraudebestendige visumstickers kan worden afgerond.

12.1.2016

ADVIES van de Commissie juridische zaken

aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

inzake het voorstel voor een verordening van Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1683/1995 van de Raad van 29 mei 1995 betreffende de invoering van een uniform visummodel

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Rapporteur voor advies: Angel Dzhambazki

BEKNOPTE MOTIVERING

In Verordening (EG) nr. 1683/95 van de Raad betreffende de invoering van een uniform visummodel werd het door de Schengenstaten vastgestelde ontwerp overgenomen en volgens de overwegingen van die verordening moeten deze documenten alle noodzakelijke gegevens bevatten en moeten zij aan zeer hoge technische normen voldoen, meer bepaald met betrekking tot de garanties tegen namaak en vervalsing. Sinds de invoering van het uniforme visummodel werden er in de oorspronkelijke verordening twee substantiële wijzigingen aangebracht, wat heeft bijgedragen tot de afgifte van beveiligde documenten, die voldoen aan zeer hoge technische normen. In diverse lidstaten zijn echter ernstige gevallen van namaak en fraude in verband met de visumstickers geconstateerd. De Commissie is van oordeel dat de huidige visumsticker, die al twintig jaar wordt gebruikt, als fraudegevoelig moet worden beschouwd. Zij stelt in verband hiermee een nieuw ontwerp voor, met meer beveiligingskenmerken, die de visumsticker veiliger moeten maken en vervalsing moeten voorkomen. Het regelgevende gedeelte van de verordening wordt niet substantieel gewijzigd. De bijlage wordt vervangen door een nieuwe bijlage, die een afbeelding en de algemene beschrijving van de nieuwe visumsticker bevat.

Gezien bovenstaande is uw rapporteur van oordeel dat het voorstel ongewijzigd dient te worden goedgekeurd.

******

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken voor te stellen dat het Europees Parlement zijn standpunt in eerste lezing vaststelt en het voorstel van de Commissie overneemt.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Uniform visummodel

Document- en procedurenummers

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

JURI

6.7.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Behandeling in de commissie

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Datum goedkeuring

11.1.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

21

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Uniform visummodel

Document- en procedurenummers

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Datum indiening bij EP

24.6.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Geen advies

       Datum besluit

AFET

15.9.2015

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Datum goedkeuring

16.2.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

55

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Datum indiening

18.2.2016

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

55

+

ALDE-Fractie

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Verklaring van de symbolen:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

(1)

Verordening (EG) nr. 334/2002 van de Raad van 18 februari 2002

Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006

Juridische mededeling - Privacybeleid