RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză

18.2.2016 - (COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportoare: Sylvia-Yvonne Kaufmann


Procedură : 2015/0134(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0028/2016
Texte depuse :
A8-0028/2016
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0303),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 77 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie Parlamentului (C8-0164/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8–0028/2016),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.  îi solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducerea unui model uniform de viză reprezintă un element important al politicii UE în materie de vize.

Un model uniform de viză trebuie să conțină toate informațiile necesare și să răspundă standardelor tehnice de cel mai înalt nivel, în special în ceea ce privește securizarea față de contrafacere și falsificare. De asemenea, acesta trebuie să fie adecvat pentru a fi utilizat de către toate statele membre și să cuprindă elemente de securizare universal recunoscute, care să fie vizibile cu ochiul liber.

Actualul concept de securitate pentru un model uniform de viză datează din 1995, fiind elaborat inițial în cadrul cooperării interguvernamentale Schengen. Regulamentul (CE) nr. 1683/1995 de instituire a unui model uniform de viză l-a preluat în legislația UE. De atunci, el a fost modificat de două ori în mod substanțial[1].

În ultimii câțiva ani au apărut autocolante de viză falsificate în mai multe state membre. Potrivit specialiștilor, actualul autocolant nu mai este sigur.

Comitetul instituit în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1683/1995 a organizat mai multe reuniuni în ultimii ani pentru a elabora un nou concept și design de securitate pentru a mări protecția împotriva falsificării. Pe baza rezultatelor obținute de acest comitet, în luna iunie a acestui an, Comisia a prezentat o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 de instituire a unui model uniform de viză. Regulamentul de modificare se bazează pe articolul 77 alineatul (2) litera (a) din TFUE.

În general, Comisia ar trebui să propună o reformare a regulamentului după cea de a treia modificare substanțială. Raportoarea consideră că argumentele prezentate de Comisie pentru a nu proceda astfel în acest caz sunt concludente și ușor de înțeles: Partea dispozitivă a regulamentului nu a fost supusă unor modificări substanțiale în propunerea Comisiei, aducându-se modificări numai anexei la regulament care cuprinde specificațiile tehnice secrete pentru producerea autocolantelor de viză. Având în vedere că circulă autocolante falsificate, trebuie luate urgent măsuri pentru a produce autocolante de viză noi, care să nu poată fi falsificate. În plus, Comisia a deschis posibilitatea ca regulamentul să poată face obiectul unei codificări după ce a fost adoptat.

Potrivit Comisiei, costul introducerii noului autocolant de viză nu se ridică deasupra nivelului costului pentru autocolantele anterioare.

În fine, raportoarea este convinsă, așadar, că propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată fără niciun fel de modificări pentru a finaliza cu rapiditate legislația care să permită producerea unor autocolante de viză care să nu poată fi falsificate.

12.1.2016

AVIZ al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1683/1995 al Consiliului din 29 mai 1995 de instituire a unui model uniform de viză

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Raportor: Angel Dzhambazki

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul (CE) nr. 1683/1995 al Consiliului de instituire a unui model uniform de viză a preluat modelul adoptat de statele Schengen și a stabilit, în considerentele sale, că aceste documente trebuie să conțină toate informațiile necesare și să respecte standarde tehnice foarte ridicate, îndeosebi în ceea ce privește măsurile de siguranță împotriva contrafacerii și a falsificării. După introducerea modelului uniform de viză, au fost adoptate două modificări substanțiale ale regulamentului inițial, care au contribuit la eliberarea de documente securizate ce îndeplinesc standarde tehnice foarte ridicate. Cu toate acestea, în mai multe state membre au fost constatate incidente grave de contrafacere și fraudă în ceea ce privește autocolantele de viză. În opinia Comisiei, securitatea autocolantului de viză actual, aflat în circulație de 20 de ani, trebuie considerată ca fiind compromisă. În acest context, Comisia a propus un nou model, prevăzut cu mai multe elemente de securitate, pentru a crește gradul de securitate a autocolantului de viză și a preveni contrafacerea. Nu se prevede nicio modificare de fond a părții dispozitive a acestui regulament; a fost înlocuită doar anexa, pentru a prezenta imaginea și descrierea generală a noului autocolant de viză.

Având în vedere considerațiile de mai sus, raportorul consideră că propunerea ar trebui aprobată fără modificări.

******

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, să propună Parlamentului să își adopte poziția în primă lectură preluând propunerea Comisiei.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Modelul uniform de viză

Referințe

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

JURI

6.7.2015

Raportor

Data numirii

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Examinare în comisie

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Data adoptării

11.1.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Modelul uniform de viză

Referințe

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Data prezentării la PE

24.6.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

15.9.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Examinare în comisie

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Data adoptării

16.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Data depunerii

18.2.2016

VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

55

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

  • [1]  Regulamentul (CE) nr. 334/2002 al Consiliului din 18 februarie 2002
    Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 al Consiliului din 20 noiembrie 2006