Postup : 2015/0134(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0028/2016

Predkladané texty :

A8-0028/2016

Rozpravy :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Hlasovanie :

PV 01/06/2017 - 7.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0237

SPRÁVA     ***I
PDF 540kWORD 114k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Sylvia-Yvonne Kaufmann

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0303),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0164/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0028/2016),

1.  prijíma návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zavedenie jednotného formátu víz je dôležitým prvkom vízovej politiky EÚ.

Jednotný formát víz by mal obsahovať všetky potrebné informácie a spĺňať veľmi vysoké technické normy, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Okrem toho musí byť zároveň koncipovaný tak, aby ho mohli používať všetky členské štáty, a musí mať univerzálne rozoznateľné bezpečnostné prvky, ktoré sú voľným okom jasne viditeľné.

Súčasná bezpečnostná koncepcia jednotného formátu víz siaha do roku 1995, keď bola pôvodne vyvinutá v rámci medzivládnej schengenskej spolupráce. Nariadením (ES) č. 1683/1995 o jednotnom formáte víz sa táto koncepcia prevzala do právnych predpisov EÚ. Odvtedy bola dvakrát podstatným spôsobom zmenená(1).

V posledných rokoch sa v niekoľkých členských štátoch objavili falošné vízové ​nálepky. Súčasné nálepky už podľa názoru odborníkov nie sú bezpečné.

Výbor zriadený podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 1683/1995 sa v posledných rokoch viackrát stretol s cieľom vypracovať novú bezpečnostnú koncepciu a podobu víz v záujme zvýšenia ochrany proti falšovaniu. Na základe výsledkov práce tohto výboru Komisia v júni tohto roka predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 stanovujúce jednotný formát víz. Pozmeňujúce nariadenie vychádza z článku 77 ods. 2 písm. a) ZFEÚ.

Komisia by mala po tretej zásadnej zmene spravidla navrhnúť prepracovanie nariadenia. Spravodajkyňa sa domnieva, že argumenty, ktoré Komisia poskytla s cieľom zdôvodniť, prečo tak v tomto prípade neurobí, sú presvedčivé a zrozumiteľné: normatívne ustanovenia tohto nariadenia sa v návrhu Komisie podstatným spôsobom nezmenili a zmeny sa týkajú len prílohy k nariadeniu, ktorá obsahuje tajné technické špecifikácie na výrobu vízových nálepiek. Keďže v obehu sú falšované nálepky, je naliehavo potrebné prijať opatrenia na výrobu nových nesfalšovateľných vízových nálepiek. Komisia sa okrem toho vyjadrila, že po prijatí tohto nariadenia by sa mohla uskutočniť jeho kodifikácia.

Výdavky na zavedenie novej vízovej nálepky podľa Komisie neprevyšujú výdavky na staré nálepky.

Spravodajkyňa je preto presvedčená, že návrh Komisie by mal byť bez zmien prijatý s cieľom rýchlo dokončiť právne predpisy o nesfalšovateľných vízových nálepkách.

12.1.2016

STANOVISKO Výboru pre právne veci

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1683/1995 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Angel Dzhambazki

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V nariadení Rady (ES) č. 1683/95 stanovujúcom jednotný formát víz je prevzatý návrh víz prijatý štátmi schengenského priestoru a v jeho odôvodneniach sa stanovuje, že tieto doklady musia obsahovať všetky potrebné informácie a spĺňať veľmi vysoké technické normy, najmä pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu a pozmeňovaniu. Od zavedenia jednotného formátu víz sa prijali dve zásadné zmeny pôvodného nariadenia, ktoré prispeli k vydávaniu zabezpečených dokladov s veľmi vysokými technickými normami. Vo viacerých členských štátoch však došlo k odhaleniu závažných prípadov falšovania a podvodov v súvislosti s vízovými nálepkami. Komisia sa domnieva, že súčasná vízová nálepka, ktorá sa používala uplynulých 20 rokov, sa musí považovať za nepostačujúcu. Vzhľadom na tieto skutočnosti Komisia navrhla nový model s väčším počtom bezpečnostných prvkov v záujme lepšej ochrany vízovej nálepky a predchádzania falšovaniu. V normatívnych ustanoveniach tohto nariadenia nenastali žiadne podstatné zmeny. Nahradila sa len príloha s cieľom ukázať zobrazenie a všeobecný popis novej vízovej nálepky.

So zreteľom na uvedené sa spravodajca domnieva, že návrh by sa mal schváliť bez zmien.

******

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor navrhol, aby Parlament prijal návrh Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní.

POSTUP – VÝBOR POŽIADANÝ O STANOVISKO

Názov

Jednotný formát víz

Referenčné čísla

COM(2015)0303 – C7-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

6.7.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Prerokovanie vo výbore

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Dátum prijatia

11.1.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Jednotný formát víz

Referenčné čísla

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Dátum predloženia v EP

24.6.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

AFET

15.9.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Dátum prijatia

16.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

55

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Dátum predloženia

18.2.2016

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

55

+

ALDE Group

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERT/ALE

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

(1)

Nariadenie Rady (ES) č. 334/2002 z 18. februára 2002.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1791/2006 z 20. novembra 2006.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia