Förfarande : 2015/0134(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0028/2016

Ingivna texter :

A8-0028/2016

Debatter :

PV 01/06/2017 - 4
CRE 01/06/2017 - 4

Omröstningar :

PV 01/06/2017 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0237

BETÄNKANDE     ***I
PDF 382kWORD 102k
18.2.2016
PE 569.500v02-00 A8-0028/2016

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

(COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0303),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0164/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0028/2016).

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Införandet av en enhetlig utformning av visumhandlingar är en viktig del av EU:s viseringspolitik.

Denna enhetliga utformning bör innehålla alla nödvändiga uppgifter och uppfylla mycket högt ställda tekniska krav, framför allt i fråga om garantier mot efterbildningar och förfalskningar. Den måste även vara av ett sådant slag att den kan användas i samtliga medlemsstater samt innefatta säkerhetsdetaljer som är allmänt igenkännliga och kan uppfattas med blotta ögat.

Det nuvarande säkerhetskonceptet för en enhetlig utformning av viseringar går tillbaka till 1995, då det ursprungligen utvecklades inom ramen för det mellanstatliga Schengensamarbetet. Genom rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar införlivades det i EU-rätten. Sedan dess har det företagits två betydande ändringar av den förordningen(1).

Under de senaste åren har förfalskade viseringsmärken upptäckts i flera medlemsstater. Det nuvarande viseringsmärket är enligt specialister på området inte säkert längre.

Den kommitté som inrättades genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1683/1995 har sammanträtt ett antal gånger under de senaste åren för att ta fram ett nytt säkerhetskoncept med en ny utformning för att stärka skyddet mot förfalskningar. På grundval av resultaten av denna kommittés arbete lade kommissionen i juni innevarande år fram förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar. Ändringsförordningen grundar sig på artikel 77.2 a i EUF-fördraget.

Generellt bör kommissionen föreslå en omarbetning av en förordning efter den tredje betydande ändringen av förordningen i fråga. Föredraganden anser att kommissionens argument för att avvika från denna regel är avgörande och begripliga: Kommissionens förslag medför inga materiella ändringar i artikeldelen i förordningen, utan ändringarna görs endast i den bilaga till förordningen som innehåller de hemliga tekniska specifikationerna för framställning av viseringsmärken. Med tanke på att förfalskade märken är i bruk krävs det snabba åtgärder för att framställa nya viseringsmärken som inte kan förfalskas. Kommission har också framhållit att en kodifiering av förordningen kan ske efter det att den antagits.

Enligt kommissionen kommer kostnaderna för införandet av det nya viseringsmärket inte att överstiga kostnaderna för de gamla märkena.

Avslutningsvis är föredraganden av ovannämnda skäl av den bestämda uppfattningen att kommissionens förslag bör antas utan ändringar så att man utan dröjsmål kan få till stånd lagstiftning om viseringsmärken som inte kan förfalskas.

12.1.2016

YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1683/1995 av den 29 maj 1995 om en enhetlig utformning av visumhandlingar

(COM(2015)0303 – C8‑0164/2015 – 2015/0134(COD))

Föredragande av yttrande: Angel Dzhambazki

KORTFATTAD MOTIVERING

Rådets förordning (EG) nr 1683/95 om en enhetlig utformning av visumhandlingar övertog den konstruktion som utformats av Schengenstaterna och fastställer i sina skäl att dessa dokument måste innehålla alla nödvändiga uppgifter och svara mot mycket högt ställda tekniska krav, särskilt i fråga om garantier mot efterbildningar och förfalskningar. Sedan införandet av den enhetliga utformningen av visumhandlingar har det företagits två betydande ändringar av den ursprungliga förordningen, vilka bidragit till säkrare handlingar som uppfyller mycket högt ställda tekniska krav. I flera medlemsstater har det dock förekommit efterbildningar och bedrägerier i samband med viseringsmärken. Kommissionen anser därför att det nuvarande viseringsmärket, som varit i bruk i 20 år, inte längre kan betraktas som säkert. Mot denna bakgrund har kommissionen föreslagit en ny modell med fler säkerhetsdetaljer som gör viseringsmärket säkrare och förhindrar förfalskningar. Artikeldelen i den här förordningen innehåller inte några materiella ändringar, men bilagan ersätts med en ny bilaga som innehåller en bild på och en allmän beskrivning av det nya viseringsmärket.

Med beaktande av ovanstående anser föredraganden att förslaget bör förslaget godkännas utan ändringar.

******

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Enhetlig utformning av visumhandlingar

Referensnummer

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

6.7.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Angel Dzhambazki

13.7.2015

Behandling i utskott

12.11.2015

3.12.2015

 

 

Antagande

11.1.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constance Le Grip, Stefano Maullu, Angelika Niebler, Virginie Rozière

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Enhetlig utformning av visumhandlingar

Referensnummer

COM(2015)0303 – C8-0164/2015 – 2015/0134(COD)

Framläggande för parlamentet

24.6.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.7.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

6.7.2015

JURI

6.7.2015

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

AFET

15.9.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Sylvia-Yvonne Kaufmann

3.9.2015

 

 

 

Behandling i utskott

13.10.2015

30.11.2015

16.2.2016

 

Antagande

16.2.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Marina Albiol Guzmán, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Petr Ježek, Emil Radev, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Petri Sarvamaa, Barbara Spinelli, Elissavet Vozemberg-Vrionidi

Ingivande

18.2.2016

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

55

+

ALDE-gruppen:

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström

ECR-gruppen

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

EFDD-gruppen

Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Kristina Winberg

GUE/NGL-gruppen

Marina Albiol Guzmán, Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Barbara Spinelli

NI

Udo Voigt

PPE-gruppen

Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Emil Radev, Petri Sarvamaa, Traian Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tomáš Zdechovský

S&D-gruppen

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE-gruppen

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

1

-

ENF-gruppen

Lorenzo Fontana

0

0

 

 

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Rådets förordning (EG) nr 334/2002 av den 18 februari 2002.

Rådets förordning (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy