Процедура : 2016/2013(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2016

Внесени текстове :

A8-0029/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/02/2016 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0057

ДОКЛАД     
PDF 653kWORD 133k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Томаш Здеховски

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 година за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0029/2016),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в стопанския сектор, класифициран в разделение 23 на NACE Rev. 2 (Производство на изделия от други неметални минерални суровини) в регионите на ниво 2 по NUTS Ено (BE32) и Намюр (BE35) в Белгия, и като има предвид, че в тези мерки се очаква да участват 412 съкратени работници, както и 100 млади хора под 25-годишна възраст от регион Ено, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs); като има предвид, че 144 от тези работници бяха съкратени след закриването на промишленото предприятие в Ру (Ено), собственост на AGC Europe SA, а 268 след закриването на промишленото предприятие в Овле (регион Намюр), собственост на Saint-Gobain Glass Benelux;

Д.  като има предвид, че въпреки че заявлението не отговаря на критериите за допустимост, определени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, то беше подадено по критериите за намеса, с които се дава възможност за дерогация при изключителни обстоятелства, а именно член 4, параграф 2 от същия регламент в случая със съкратените работници и член 6, параграф 2 от същия регламент в случая с NEETs;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане в размер на 1 095 544 EUR по този регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 1 825 907 EUR;

2.  отбелязва, че белгийските органи са подали заявлението за финансово участие по линия на ЕФПГ на 19 август 2015 г. и че Комисията е приключила оценката му на 20 януари 2016 г. и е уведомила за него Парламента на същия ден;

3.  отбелязва, че в последните години търговията със стъклени изделия в Съюза претърпя сериозни сътресения, и подчертава, че между 2000 г. и 2010 г. заетостта в стъкларския сектор като цяло в Европа е намаляла с 32%; посочва, че във Валония, която има силни традиции в производството на стъкло, през последните години няколко големи предприятия са имали трудности, като броят на работните места в стъкларския сектор в регионите Намюр и Ено е намалял с 19% между 2007 г. и 2012 г. и 1236 работни места са били съкратени през 2013 г. и 1878 през 2014 г. във Валония;

4.  посочва, че по-специално регион Ено е изправен пред трудна ситуация на трудовия пазар, тъй като заетостта е 9,2% по-ниска от средната за страната; отбелязва, че трудовите пазари на двата региона се характеризират освен това и с висок дял на ниско квалифицирания труд (около 50% от хората, търсещи работа в двата региона, нямат завършено средно образование);

5.  отбелязва, че групата Saint-Gobain през 2013 г. беше принудена да закрие друго производствено предприятие в един деиндустриализиран район във Валония, което беше предмет на заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, свързано със съкращаването на 257 лица в същия сектор; отбелязва, че няколко от мерките в двете заявления са сходни;

6.  приветства факта, че белгийските органи са започнали прилагането на персонализирани мерки за засегнатите работници на 10 септември 2014 г., много преди решението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

7.  отбелязва, че дерогацията от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ в този случай се отнася до броя на съкращенията, който не е значително по-нисък от прага от 500 съкращения; приветства обстоятелството, че заявлението цели да подкрепи още 100 NEETs;

8.  отбелязва, че Белгия планира седем вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) подкрепа/ориентиране/тълкуване, (ii) улесняване на търсенето на работа, (iii) интегрирано обучение, (iv) предаване на опит, (v) подкрепа за създаването на предприятия, (vi) подкрепа за колективни проекти и (vii) помощи при търсене на работа и при обучение;

9.  приветства подкрепата за колективни проекти; призовава Комисията да оцени резултатите от този вид мерки при други заявления, за да определи ползите от тях за участниците;

10.  приветства обстоятелството, че заявлението съдържа мерки, целящи конкретно да предоставят помощ на NEETs; отбелязва, че персонализираните мерки, предоставяни на NEETs, включват: (i) мобилизиране и ориентиране за по-нататъшно образование/обучение или за въвеждащо обучение, (ii) обучение, (iii) персонализирано повишаване на уменията и (iv) помощи при търсене на работа и при обучение;

11.  оценява факта, че помощите и стимулите, които ще бъдат предоставяни като част от предлаганите мерки, са ограничени до 5,52% от общите прогнозни разходи;

12.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен след консултации със социалните партньори, предприятията и обществените служби по заетостта;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги, ползващ се с подкрепата на ЕФПГ, следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, в която ресурсите се използват ефективно;

14.  припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

15.  подчертава, че в случай на последователни заявления от един и същи географски регион Комисията следва да събере и анализира опита от предишните заявления и да гарантира, че в случай на нови заявления всички заключения от този анализ се вземат надлежно предвид;

16.  изисква от Комисията да предоставя в бъдещите предложения допълнителни подробности относно секторите, в които работниците има вероятност да намерят работа, и дали предлаганото обучение е съобразено с икономическите перспективи и потребностите на пазара на труда в регионите, засегнати от съкращенията;

17.  отбелязва, че белгийските органи потвърждават, че отговарящите на условията за допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансирани от Съюза услуги;

18.  отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

19.  оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

20.  изисква от Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

21.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

22.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass от Белгия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(4), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 година между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(5), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е преустановена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаващата световна финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, и осигуряване на помощ за тяхната повторна интеграция на пазара на труда.

(2)  Както е определено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(6), ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 19 август 2015 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на ЕФПГ във връзка със съкращения и преустановяване на дейността в стопанския сектор, класифициран в разделение 23 на NACE Rev. 2 (Производство на изделия от други неметални минерални суровини) в регионите на ниво 2 по NUTS Ено (BE32) и Намюр (BE35) в Белгия. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Това заявление отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Белгия взе решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, и на 100 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs).

(5)  В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 заявлението на Белгия се счита за допустимо, тъй като съкращенията влияят сериозно на заетостта и на местната, регионалната и националната икономика.

(6)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за осигуряване на финансово участие в размер на 1 095 544 EUR по подаденото от Белгия заявление.

(7)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз, съставен за финансовата 2016 година, от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизира сума от 1 095 544 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящето решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на неговото приемане](7).

Съставено в … на […] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работниците, засегнати от последиците от значими структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(8) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(9) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в бюджета на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(10), за да мобилизира средства от Фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на Фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Hainaut-Namur Glass и предложението на Комисията

На 20 януари 2016 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Белгия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от 2 предприятия, осъществяващи дейност в разделение 23 на NACE Rev. 2 (Производство на изделия от други неметални минерални суровини) в два региона на ниво 2 по NUTS(11) – Ено (BE32) и Намюр (BE35) в Белгия.

Това е първото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2016 г., и то се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 1 095 544 EUR от ЕФПГ за Белгия. То се отнася до 412 съкратени работници и до 100 целеви млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs).

Заявлението е изпратено на Комисията на 19 август 2015 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 28 октомври 2015 г. Комисията е стигнала до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ.

Белгийските органи посочват, че събитията, довели до тези съкращения, са същите, засегнали европейското и особено белгийското производство на стъкло през последните години, които оказват силно въздействие върху стъкларския сектор във Валония. Силната историческа традиция на Валония в производството на стъкло понастоящем е изправена пред сериозни затруднения в търговията на Съюза със стъклени изделия и производствен свръхкапацитет в Азия в допълнение към по-високи производствени разходи и по-строги екологически стандарти в Европа.

Персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, включват седем вида мерки: (i) подкрепа/ориентиране/тълкуване, (ii) улесняване на търсенето на работа, (iii) интегрирано обучение, (iv) предаване на опит, (v) подкрепа за създаването на предприятия, (vi) подкрепа за колективни проекти и (vii) помощи при търсене на работа и при обучение; Персонализираните услуги, предоставяни на NEETs, включват: (i) мобилизиране и ориентиране за по-нататъшно образование/обучение или за въвеждащо обучение, (ii) обучение, (iii) персонализирано повишаване на уменията и (iv) помощи при търсене на работа и при обучение;

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Белгийските органи са представили всички необходими гаранции по отношение на следното:

–  при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–  спазени са изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения;

–  когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

–  за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато дублиране на финансирането;

–  предложените действия ще допълват други действия, финансирани от структурните фондове;

–  финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи.

Белгия уведоми Комисията, че източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране са Обществената служба по заетостта на Валония (FOREM) и Регион Валония.

III. Процедура

За да се мобилизира Фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 095 544 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е първото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от Фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2016 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до Фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/jb D(2016)3679

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass, подадено от Белгия (COM(2016)1 окончателен)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на Фонда във връзка с настоящото искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламент за ЕФПГ) и се отнася до 412 съкратени работници в AGS Glass (144 работници) и Sainte-Gobain Glass (268 работници), опериращи в разделение 23 на NACE Rev. 2 (Производство на изделия от други неметални минерални суровини) в регионите на ниво 2 по NUTS Ено и Намюр в Белгия през референтния период от 31 август 2014 г. до 31 май 2015 г.; като има предвид, че заявлението се отнася освен това за 100 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs);

Б)  като има предвид, че цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, белгийските органи твърдят, че през последните години търсенето на стъклени изделия в Европа е в застой, а вносът се е увеличил рязко, като това поражда сериозни затруднения в търговията със стъклени изделия в Европейския съюз; като има предвид, че производственият свръхкапацитет в Азия е довел до натиск за намаляване на цените в Европа; като има предвид, че между 2000 г. и 2010 г. в стъкларския сектор като цяло заетостта е намаляла с 32% в Европа (като особено засегнати са Германия, Полша, Франция и Белгия);

В)  като има предвид, че поради силна конкуренция главно от китайски и японски производители две производствени предприятия във Валония (собственост на AGC Europe SA и Saint-Gobain Glass Benelux) бяха закрити през 2014 г;

Г)  като има предвид, че по-голямата част (97,82%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и 2,18% са жени; като има предвид, че 71,12% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, а 23,54% са на възраст между 55 и 64 години.

Комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Белгия, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово участие по този регламент;

2.  отбелязва, че дерогацията от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента в този случай се отнася до броя на съкращенията, който не е значително по-нисък от прага от 500 съкращения; приветства обстоятелството, че заявлението цели да подкрепи още 100 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEETs);

3.  отбелязва, че заявлението следва случая със заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, предишно заявление от Белгия, свързано с 257 съкращения в същия сектор; отбелязва, че няколко от мерките в двете заявления са сходни;

4.  приветства подкрепата за колективни проекти; призовава Комисията да оцени резултатите от този вид мерки при повтарящи се заявления, за да определи ползите от тях за участниците;

5.  подчертава, че в случай на последователни заявления от един и същи географски регион Комисията следва да събере и анализира опита от предишните заявления и да гарантира, че в случай на нови заявления всички заключения се вземат надлежно предвид;

6.  приветства обстоятелството, че заявлението съдържа мерки, целящи конкретно да предоставят помощ на NEETs;

7.  оценява факта, че помощите и стимулите, които ще бъдат предоставяни като част от предлаганите мерки, са ограничени до 5,52% от общите прогнозни разходи;

8.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Томас ХЕНДЕЛ

председател на комисията по заетост и социални въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Eвропейски парламент

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:  Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 18 февруари 2016 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2016)1 окончателен предлага участие по линия на ЕФПГ в размер на 1 095 544 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на повторната интеграция на 412 съкратени работници в сектора на дейностите по „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“ в регионите на ниво 2 по NUTS в Ено (B32) и Намюр (B35) в Белгия.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

18.2.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(5)

  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(6)

  Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(7)

  Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

(8)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(9)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(10)

ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(11)

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).

Правна информация - Политика за поверителност