Postup : 2016/2013(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0029/2016

Předložené texty :

A8-0029/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/02/2016 - 7.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0057

ZPRÁVA     
PDF 563kWORD 122k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, podaná Belgií)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Tomáš Zdechovský

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass, podaná Belgií)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0029/2016),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013, pokud jde o přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů navrhovaných opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Belgie podala žádost EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 23 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v regionech na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgii, a vzhledem k tomu, že těchto opatření se má účastnit 412 propuštěných pracovníků a dále 100 mladých lidí z regionu Hainaut, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET), ve věku do 25 let; vzhledem k tomu, že 144 z těchto pracovníků bylo propuštěno v důsledku uzavření výrobního závodu v Roux (Hainaut) patřícího společnosti AGC Europe SA a 268 jich bylo propuštěno v důsledku uzavření výrobního závodu v Auvelais (region Namur) patřícího společnosti Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  vzhledem k tomu, že ačkoli tato žádost nesplňuje kritéria způsobilosti stanovená v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG, byla podána na základě kritérií pro pomoc, jež za mimořádných okolností umožňují výjimku, především čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG v případě propuštěných pracovníků a čl. 6 odst. 2 nařízení o EFG v případě osob, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 2 nařízení o EFG jsou splněny, a Belgie má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 095 544 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 1 825 907 EUR;

2.  bere na vědomí, že belgické orgány podaly žádost o finanční příspěvek z EFG dne 19. srpna 2015 a že Komise dokončila její posouzení dne 20. ledna 2016 a ve stejný den o tom informovala Parlament;

3.  konstatuje, že v posledních letech došlo v Unii k vážnému narušení obchodu se sklářskými výrobky, a zdůrazňuje, že v období 2000–2010 poklesla v Evropě zaměstnanost ve sklářském odvětví celkově o 32 %; poukazuje na to, že ve Valonsku, které má dlouhou sklářskou tradici, se v posledních letech dostalo do potíží několik velkých podniků a že v odvětví sklářství v regionech Namur a Hainaut se mezi lety 2007 a 2012 snížil počet pracovních míst o 19 % a ve Valonsku poklesl v roce 2013 počet pracovních míst o 1 236 a v roce 2014 o 1 878;

4.  upozorňuje na to, že zejména Hainaut se potýká s obtížnou situací na trhu práce, neboť zaměstnanost v tomto regionu je o 9,2 % nižší než celostátní průměr; bere na vědomí, že pracovní trhy obou regionů se navíc vyznačují vysokým podílem nekvalifikované pracovní síly (přibližně 50 % uchazečů o zaměstnání v obou regionech nemá vyšší sekundární vzdělání);

5.  konstatuje, že společnost Saint-Gobain Group byla v roce 2013 donucena ukončit výrobu v dalším závodě v deindustrializované zóně ve Valonsku, což bylo předmětem žádosti EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, jež se týkala propuštění 257 pracovníků v tomtéž odvětví; bere na vědomí, že některá opatření v obou žádostech jsou podobná;

6.  vítá, že belgické orgány dne 10. září 2014 – tedy se značným předstihem před rozhodnutím o poskytnutí finanční podpory z fondu EFG pro navrhovaný koordinovaný soubor opatření – zahájily poskytování individualizovaných služeb dotčeným pracovníkům;

7.  konstatuje, že výjimka z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG se v tomto případě týká počtu propuštěných pracovníků, který není výrazně nižší než stanovených 500 propuštěných pracovníků; vítá skutečnost, že žádost má podpořit dalších 100 lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy;

8.  bere na vědomí, že pro propuštěné pracovníky, na něž se vztahuje tato žádost, plánuje Belgie sedm druhů opatření: i) podpora/vedení/tlumočení, ii) pomoc při hledání zaměstnání, iii) integrovaná odborná příprava, iv) předávání zkušeností, v) podpora při zakládání podniků, vi) podpora kolektivních projektů a vii) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu;

9.  vítá podporu kolektivních projektů; žádá Komisi, aby v zájmu posouzení, jaké přínosy má tento druh opatření pro účastníky, posuzovala u dalších žádostí výsledky takových opatření;

10.  vítá skutečnost, že žádost obsahuje opatření specificky určená na pomoc osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy; bere na vědomí, že individualizované služby poskytované těmto osobám budou zahrnovat: i) mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání / odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách, ii) odbornou přípravu, iii) individualizované zvyšování kvalifikace a iv) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu;

11.  oceňuje, že příspěvky a pobídky, jež mají být poskytovány v rámci tohoto navrhovaného opatření, jsou omezeny na 5,52 % celkových odhadovaných nákladů;

12.  bere na vědomí, že při vypracovávání koordinovaného balíčku individualizovaných služeb byly vedeny konzultace se sociálními partnery, podniky a veřejnými službami pro zaměstnanost;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z fondu EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun směrem k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

14.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je v rámci koordinovaného balíčku nabízena, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

15.  zdůrazňuje, že v případě po sobě jdoucích žádostí z téhož geografického regionu by měla Komise shromáždit a analyzovat zkušenosti z předchozích žádostí a zajistit, aby byly všechny závěry této analýzy u nových žádostí řádně zohledněny;

16.  žádá Komisi, aby v příštích návrzích uvedla více podrobností o tom, v jakých odvětvích dotčení pracovníci pravděpodobně naleznou práci, a o tom, zda je nabízené vzdělávání přizpůsobeno budoucím ekonomickým vyhlídkám a potřebám pracovního trhu v regionu, v němž k propouštění došlo;

17.  konstatuje, že belgické orgány potvrdily, že na způsobilé akce není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby bylo zajištěno plné dodržování stávajících předpisů a aby se zamezilo zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

18.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

19.  oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla účinnější postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na efektivitu posuzování případu;

20.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s případy pomoci z EFG;

21.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

22.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

23.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Belgie EGF/2015/007 – BE/Hainaut-Namur Glass)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(4), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(5), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) má poskytovat podporu propuštěným pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)  EFG nesmí překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(6).

(3)  Dne 19. srpna 2015 podala Belgie žádost o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění a ukončení činností v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 23 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v regionech na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgii. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 se Belgie rozhodla poskytnout individualizované služby spolufinancované z EFG také 100 mladým lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET).

(5)  V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 je žádost Belgie považována za přípustnou, neboť propouštění má závažný dopad na zaměstnanost a na místní, regionální a národní hospodářství.

(6)  V souvislosti s uvedenou žádostí Belgie by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 095 544 EUR.

(7)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 095 544 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [the date of its application](7).

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Všeobecný rámec:

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl vytvořen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(8), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(9) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(10)stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost Hainaut-Namur Glass a návrh Komise

Dne 20. ledna 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Belgie, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni ze dvou podniků zařazených do oddílu 23 klasifikace NACE Revize 2 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků) v regionech na úrovni NUTS 2(11) Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgii.

Jedná se o první žádost posuzovanou v rámci rozpočtu na rok 2016, na jejímž základě mají být uvolněny prostředky z EFG v celkové výši 1 095 544 EUR ve prospěch Belgie. Týká se 412 propuštěných pracovníků a až 100 cílových mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET);

Žádost byla zaslána Komisi dne 19. srpna 2015 a do 28. října 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG dospěla Komise k závěru, že žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z tohoto fondu.

Belgické orgány uvádějí, že důvodem uvedeného propouštění je vývoj ovlivňující evropské, a zejména belgické sklářství v posledních letech, jenž má velký dopad na odvětví sklářské výroby ve Valonsku. Dlouhá sklářská tradice Valonska je nyní konfrontována se závažným oslabením obchodu se sklářskými výrobky v Unii, nadměrnou výrobní kapacitou v Asii a vyššími náklady na výrobu a přísnějšími environmentálními normami v Evropě.

Individualizované služby pro propuštěné pracovníky zahrnují sedm typů opatření: i) podpora/vedení/tlumočení, ii) pomoc při hledání zaměstnání, iii) integrovaná odborná příprava, iv) předávání zkušeností, v) podpora při zakládání podniků, vi) podpora kolektivních projektů a vii) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu. Individualizované služby poskytované osobám, které nejsou zaměstnány ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy, budou zahrnovat i) mobilizaci a vedení buď za účelem dalšího vzdělávání / odborné přípravy, nebo za účelem účasti na iniciačních schůzkách, ii) odbornou přípravu, iii) individualizované zvyšování kvalifikace a iv) příspěvky na hledání zaměstnání a odbornou přípravu.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Belgické orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–  budou dodržovány zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–  byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními a unijními právními předpisy, které se týkají hromadného propouštění,

–  propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržely své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

–  navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a bude zamezeno dvojímu financování,

–  navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–  finanční příspěvek z fondu EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie, kterými se řídí státní podpora.

Belgie sdělila Komisi, že zdroji předběžného vnitrostátního financování či spolufinancování jsou veřejné služby pro zaměstnanost Valonska (FOREM) a region Valonsko.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 095 544 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o první návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl předložen rozpočtovému orgánu v roce 2016.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

ZP/jb D(2016)3679

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) ve věci EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass, podané Belgií (COM(2016)0001)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Výbor EMPL vychází z těchto skutečností:

A)  vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) č. 1309/2013 („nařízení o EFG“) a týká se 412 propuštěných pracovníků společností AGS Glass (144 pracovníků) a Saint-Gobain Glass (268 pracovníků) působících v hospodářském odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 23 (Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků), v regionech na úrovni NUTS 2 Hainaut a Namur v Belgii v referenčním období od 31. srpna 2014 do 31. května 2015; vzhledem k tomu, že žádost se dále týká 100 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnaní ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

B)  vzhledem k tomu, že Belgie odůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací argumentem, že v posledních letech poptávka pro sklářských výrobcích stagnuje, avšak dovoz prudce vzrostl, což závažně narušilo obchod se sklářskými výrobky v Evropské unii; vzhledem k tomu, že přebytek výrobní kapacity v Asii vedl k tlaku na pokles cen v Evropě; vzhledem k tomu, že zaměstnanost v celém sklářském odvětví poklesla v Evropě mezi roky 2000 a 2010 o 32 % (postiženy byly zejména Německo, Polsko, Francie a Belgie);

C)  vzhledem k tomu, že silná konkurence zejména ze strany čínských a japonských výrobců vedla v roce 2014 k zavření dvou výrobních závodů ve Valonsku (vlastněných podniky AGC Europe SA a Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (97,82 %), zatímco ženy tvoří 2,18 %; vzhledem k tomu, že 71,12 % těchto pracovníků je ve věku 30 až 54 let a 23,54 % ve věku 55 až 64 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tedy vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se belgické žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 2) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Belgie má proto nárok na finanční příspěvek podle tohoto nařízení;

2.  konstatuje, že výjimka z kritérií uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení se v tomto případě týká počtu propuštěných pracovníků, který není výrazně nižší než stanovených 500 propuštěných pracovníků; vítá skutečnost, že žádost má podpořit dalších 100 mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (NEET);

3.  konstatuje, že tato žádost následuje po dřívější belgické žádosti EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, jež se týkala propuštění 257 pracovníků v tomtéž odvětví; bere na vědomí, že některá opatření v obou žádostech jsou podobná;

4.  vítá podporu kolektivních projektů; žádá Komisi, aby v zájmu posouzení, jaké přínosy má tento druh opatření pro účastníky, posuzovala u opakujících se žádostí výsledky takových opatření;

5.  zdůrazňuje, že v případě po sobě jdoucích žádostí z téhož geografického regionu by měla Komise shromáždit a analyzovat zkušenosti z předchozích žádostí a zajistit, aby byly všechny závěry u nových žádostí řádně zohledněny;

6.  vítá skutečnost, že žádost obsahuje opatření specificky určená na pomoc lidem, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy;

7.  oceňuje, že příspěvky a pobídky, jež mají být poskytovány v rámci tohoto navrhovaného opatření, jsou omezeny na 5,52% celkových odhadovaných nákladů;

8.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S úctou

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL

PŘÍLOHA: DOPIS Výboru pro regionální rozvoj

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 18. února 2016:

  COM(2016)0001 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 095 544 EUR na aktivní opatření na pracovním trhu, která by pomohla znovu začlenit na pracovní trh 412 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví výroby ostatních nekovových minerálních výrobků v regionech na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgii.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí, žádné námitky.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

18.2.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

6

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(7)

  Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.

(8)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(10)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)

Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

Právní upozornění - Ochrana soukromí