Procedure : 2016/2013(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2016

Indgivne tekster :

A8-0029/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/02/2016 - 7.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0057

BETÆNKNING     
PDF 393kWORD 98k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, fra Belgien)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Tomáš Zdechovský

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, fra Belgien)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0001 – C80013/2016),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0029/2016),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.  der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, fastlægge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de samlede anslåede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.  der henviser til, at Belgien har indgivet ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS 2-regionerne Hainaut (BE 32) og Namur (BE 35) i Belgien, og at 412 afskedigede arbejdstagere samt 100 unge under 25 år fra Hainaut-regionen, der ikke er i beskæftigelse, uddannelse eller oplæring, forventes at deltage i foranstaltningerne; der henviser til, at 144 af disse arbejdstagere blev afskediget som følge af lukningen af produktionsanlægget i Roux (Hainaut), der ejes af AGC Europe SA, og 268 efter lukningen af produktionsanlægget i Auvelais (Namur-regionen), der ejes af Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  der henviser til, at selv om ansøgningen ikke opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen, blev den indgivet i henhold til kriterierne for intervention, som giver mulighed for dispensation under særlige omstændigheder, navnlig artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen for de afskedigede arbejdstagere, og artikel 6, stk. 2, i EGF-forordningen i forbindelse med NEET’er;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 2, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 095 544 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 1 825 907 EUR;

2.  bemærker, at de belgiske myndigheder indsendte ansøgningen om økonomisk støtte fra EGF den 19. august 2015, og at vurderingen heraf blev afsluttet af Kommissionen den 20. januar 2016 og meddelt Parlamentet den samme dag;

3.  bemærker, at handlen med glasprodukter i EU i de seneste år har været genstand for alvorlige forstyrrelser, og understreger, at mellem 2000 og 2010 faldt beskæftigelsen i glasindustrien generelt i Europa med 32 %; påpeger, at i Vallonien, som har en stærk tradition inden for glasproduktion, har flere af de store virksomheder haft problemer i de seneste år, og antallet af arbejdspladser inden for glasindustrien i Namur- og Hainaut-regionerne er faldet med 19 % mellem 2007 og 2012, og i Vallonien nedlagdes i 2013 1 236 stillinger og i 2014 1 878 stillinger;

4.  påpeger, at Hainaut i særdeleshed står over for en vanskelig situation på arbejdsmarkedet, idet beskæftigelsesfrekvensen er 9,2 % lavere end det nationale gennemsnit; bemærker, at arbejdsmarkederne i de to regioner desuden er kendetegnet ved en stor andel af dårligt kvalificerede arbejdskraft (ca. 50 % af de jobsøgende i begge regioner mangler en gymnasial uddannelse);

5.  bemærker, at Saint-Gobain-gruppen i 2013 blev tvunget til at lukke et andet produktionsanlæg i et deindustrialiseret område i Vallonien, hvilket var genstand for ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit vedrørende 257 afskedigelser i samme sektor; bemærker, at adskillige foranstaltninger i de to ansøgninger ligner hinanden;

6.  glæder sig over, at de belgiske myndigheder besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 10. september 2014, længe før den endelige afgørelse om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

7.  påpeger, at undtagelsen fra artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen i dette tilfælde vedrører en række afskedigelser, som ikke er væsentligt lavere end tærskelværdien på 500 afskedigelser; glæder sig over, at målgruppen for ansøgningen er yderligere 100 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse; 

8.  bemærker, at Belgien planlægger syv typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig: i) støtte/vejledning/tolkning, ii) hjælp til jobsøgning, iii) integreret uddannelse, iv) overførsel af erfaringer, v) støtte til virksomhedsetablering, vi) støtte til kollektive projekter, og vii) jobsøgningstillæg og uddannelsestillæg;

9.  bifalder støtten til kollektive projekter; opfordrer Kommissionen til at evaluere resultatet af denne form for foranstaltninger i andre ansøgninger med henblik på at fastlægge i hvilket omfang, de gavner modtagerne;

10.  glæder sig over, at ansøgningen omfatter foranstaltninger, der specifikt er rettet mod unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse; bemærker, at de individualiserede tilbud til unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, skal omfatte: i) mobilisering og vejledning for enten yderligere uddannelse eller indføringskurser, ii) uddannelse, iii) individuel opkvalificering, og iv) jobsøgning og tilskud til uddannelse;

11.  ser positivt på, at de tilskud og incitamenter, der vil blive ydet som del af de foreslåede foranstaltninger, er begrænset til 5,52 % af de samlede omkostninger;

12.  bemærker, at de individualiserede tilbud i den samordnede pakke er blevet udarbejdet i samråd med arbejdsmarkedets parter, virksomhederne og de offentlige arbejdsformidlinger;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og at den bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv økonomi;

14.  minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

15.  understreger, at hvis der indkommer flere ansøgninger fra det samme geografiske område, skal Kommissionen indsamle og analysere erfaringerne fra tidligere ansøgninger og sikre, at der tages behørigt hensyn til konklusionerne herfra i forbindelse med nye ansøgninger;

16.  anmoder Kommissionen om i fremtidige forslag at konkretisere de sektorer, hvori arbejdstagerne forventes at finde beskæftigelse, og præcisere, om den tilbudte uddannelse er tilpasset de fremtidige økonomiske udsigter og arbejdsmarkedets behov i de regioner, som er berørt af afskedigelserne;

17.  bemærker, at de belgiske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at fremlægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

18.  gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

19.  påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

20.  anmoder Kommissionen om at sikre aktindsigt i alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

21.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

22.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Belgien – EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(4), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(5), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

1)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

2)  EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(6).

3)  Den 19. august 2015 indgav Belgien en ansøgning om at anvende EGF i forbindelse med afskedigelser og ophør med aktiviteter i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS 2-regionerne i Hainaut (B 32) og Namur (B 35) i Belgien. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Denne ansøgning opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF som fastsat i artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

4)  I henhold til artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 har Belgien også besluttet at yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af EGF, til 100 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET).

5)  I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 vil ansøgningen fra Belgien kunne godkendes, da afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen og den lokale, regionale eller nationale økonomi.

6)  Som følge af Belgiens ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 095 544 EUR.

7)  Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2016 mobiliseres Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen således, at et beløb på 1 095 544 EUR stilles til rådighed i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra [datoen for vedtagelsen](7).

Udfærdiget i …

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(8) og i artikel 15 i forordning (EU) nr. 1309/2013(9) kan fonden ikke overstige et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(10) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Hainaut-Namur Glass-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 20. januar 2016 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Belgien til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget i 2 virksomheder, der er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 23 ("Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter") i NUTS(11) 2-regionerne i Hainaut (BE 32) og Namur (BE 35) i Belgien.

Dette er den første ansøgning, som skal behandles under 2016-budgettet, og den vedrører mobiliseringen af et samlet beløb fra EGF på 1 095 544 EUR til Belgien. Den vedrører 412 arbejdstagere, der er blevet afskediget, og op til 100 målrettede unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET’er).

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 19. august 2015 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 28. oktober 2015. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De belgiske myndigheder anfører, at de begivenheder, der gav anledning til afskedigelserne, er de udviklinger, der har berørt den europæiske og navnlig den belgiske glasindustri i de seneste år, og som har haft en betydelig indvirkning på glasproduktionssektoren i Vallonien. En stærk historisk tradition inden for glasproduktion i Vallonien står nu over for alvorlige forstyrrelser i Unionens handel med glasprodukter, en produktionsmæssig overkapacitet i Asien samt højere produktionsomkostninger og strengere miljønormer i Europa.

De individualiserede tilbud, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, omfatter syv typer af foranstaltninger: i) støtte/vejledning/tolkning, ii) hjælp til jobsøgning, iii) integreret uddannelse, iv) overførsel af erfaringer, v) støtte til virksomhedsetablering, vi) støtte til kollektive projekter, og vii) jobsøgningstillæg og uddannelsestillæg. De individualiserede tilbud til unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, skal omfatte: i) mobilisering og vejledning for enten yderligere uddannelse eller indføringskurser, ii) uddannelse, iii) individuel opkvalificering, og iv) jobsøgning og tilskud til uddannelse.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De belgiske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Belgien har meddelt Kommissionen, at kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er den vallonske offentlige arbejdsformidling (FOREM) og regionen Vallonien.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 095 544 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det første overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2016.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/jb D(2016)3679

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med ansøgning EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass fra Belgien (COM(2016)1) final)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets EGF-arbejdsgruppe støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører afskedigelse af 412 arbejdstagere i AGS Glass (144 arbejdstagere) og Sainte-Gobain Glass (268 arbejdstagere) i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS 2-regionerne Hainaut og Namur i Belgien i referenceperioden fra 31. august 2014 til 31. maj 2015; der henviser til, at ansøgningen yderligere vedrører 100 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET’er).

B)  der henviser til, at Belgien – for at fastslå en sammenhæng mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen – anfører, at efterspørgslen efter glasprodukter i Europa er stagneret i de seneste år, mens importen heraf er steget kraftigt, hvilket har forårsaget alvorlige forstyrrelser i handlen af glasprodukter i Den Europæiske Union; der henviser til, at en overskydende produktionskapacitet i Asien har ført til et pristryk i Europa; der henviser til, at beskæftigelsen i glasindustrien som helhed mellem faldt med 32% i Europa 2000 og 2010 (især i Tyskland, Polen, Frankrig og Belgien);

C)  der henviser til, at to produktionsanlæg i Vallonien (ejet af AGC Europe SA og Saint-Gobain Glass Benelux) blev lukket i 2014 som følge af den stærke konkurrence fra kinesiske og japanske producenter;

D)  der henviser til, at langt størstedelen (97,82%) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 2,18% er kvinder; der henviser til, at 71,12% af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, og at 23,54% er mellem 55 og 64 år;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den belgiske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Belgien derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  påpeger, at undtagelsen fra artikel 4, stk. 1, litra a), i forordningen i dette tilfælde vedrører en række afskedigelser, som ikke er væsentligt lavere end tærskelværdien på 500 afskedigelser; glæder sig over, at ansøgningen sigter mod at støtte yderligere 100 unge, som ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET’er);

3.  bemærker, at ansøgningen følger efter sag EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, en tidligere ansøgning fra Belgien vedrørende 257 afskedigelser i samme sektor; bemærker, at adskillige foranstaltninger i de to ansøgninger ligner hinanden

4.  bifalder støtten til kollektive projekter; opfordrer Kommissionen til at evaluere resultatet af denne form for foranstaltninger i andre ansøgninger med henblik på at konstatere, i hvilket omfang de gavner modtagerne;

5.  understreger, at hvis der indkommer flere ansøgninger fra det samme geografiske område, skal Kommissionen indsamle og analysere erfaringerne fra tidligere ansøgninger og sikre, at der tages behørigt hensyn til konklusionerne herfra i forbindelse med nye ansøgninger;

6.  glæder sig over, at ansøgningen omfatter foranstaltninger, der specifikt er rettet mod unge, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse;

7.  ser positivt på, at de tilskud og incitamenter, der vil blive ydet som del af de foreslåede foranstaltninger, er begrænset til 5,52 % af de samlede omkostninger;

8.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv økonomi;

Med venlig hilsen

Thomas HÄNDEL

Formand for EMPL

BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære Jean Arthuis

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 1. april:

-  COM(2016) 1 final foreslår EGF-støtte på 1 095 544 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at hjælpe 412 afskedigede arbejdstagere i sektoren for fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i NUTS 2-regionerne Hainault (B32) og Namur (B35) i Belgien.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

18.2.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

6

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(5)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr.1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(7)

  Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.

(8)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(9)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(10)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(11)

Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik