ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση από το Βέλγιο - EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass)

19.2.2016 - (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Tomáš Zdechovský

Διαδικασία : 2016/2013(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0029/2016
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0029/2016
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση από το Βέλγιο - EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] (κανονισμός ΕΤΠ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και συγκεκριμένα το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0029/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά από απολύσεις στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 23 της NACE αναθ. 2 («Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων») στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32) και Namur (BE35) στο Βέλγιο και ότι αναμένεται να συμμετάσχουν στα μέτρα 412 απολυθέντες εργαζόμενοι και 100 νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ) κάτω των 25 ετών από την περιφέρεια Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι 144 από αυτούς τους εργαζόμενους απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στο Roux (Hainaut), η οποία ανήκε στην εταιρεία AGC Europe SA, και 268 μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής στο Auvelais (περιοχή Namur), η οποία ανήκε στην εταιρεία Saint-Gobain Glass Benelux·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός ότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ, υποβλήθηκε με βάση τα κριτήρια παρέμβασης, που επιτρέπουν παρεκκλίσεις σε εξαιρετικές περιστάσεις, και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ στην περίπτωση των απολύσεων και με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού στην περίπτωση των ΕΕΑΚ·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού για το ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 095 544 EUR δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους 1 825 907 EUR·

2.  επισημαίνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Αυγούστου 2015, και ότι η αξιολόγησή της οριστικοποιήθηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιανουαρίου 2016 και κοινοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι, κατά τα τελευταία έτη, το εμπόριο γυάλινων προϊόντων στην Ένωση έχει υποστεί σοβαρές διαταραχές και υπογραμμίζει ότι, μεταξύ 2000 και 2010, η απασχόληση στον κλάδο της υαλουργίας στο σύνολό του στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 32%· επισημαίνει ότι στη Βαλλονία, η οποία έχει μεγάλη παράδοση στην υαλουργία, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν δυσκολίες τα τελευταία χρόνια και ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της υαλουργίας στις περιφέρειες Namur και Hainaut μειώθηκε κατά 19% μεταξύ 2007 και 2012, ενώ σημειώθηκε απώλεια 1 236 θέσεων εργασίας το 2013 και 1 878 το 2014 στη Βαλλονία·

4.  επισημαίνει ότι ειδικά η περιφέρεια Hainaut, αντιμετωπίζει μια δύσκολη κατάσταση στην αγορά εργασίας, καθώς το ποσοστό απασχόλησης εκεί είναι κατά 9,2% χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο· σημειώνει ότι οι αγορές εργασίας των δύο περιοχών χαρακτηρίζονται επιπλέον από υψηλό ποσοστό εργαζομένων με ανεπαρκή προσόντα (περίπου το 50% των ατόμων που αναζητούν εργασία σε αμφότερες τις περιοχές δεν διαθέτουν απολυτήρια ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)·

5.  σημειώνει ότι ο όμιλος Saint-Gobain αναγκάστηκε το 2013 να κλείσει ακόμα μία μονάδα παραγωγής σε μια αποβιομηχανοποιημένη ζώνη στη Βαλλονία, η οποία αποτέλεσε αντικείμενο της αίτησης EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit·και αφορούσε 257 απολύσεις στον ίδιο τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι όμοια·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι βελγικές αρχές άρχισαν να παρέχουν τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πληγέντες εργαζομένους στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

7.  σημειώνει ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ στην προκειμένη περίπτωση αφορά τον αριθμό απολύσεων που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερος από το κατώτατο όριο των 500 απολύσεων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι με την αίτηση επιδιώκεται η στήριξη και 100 ΕΕΑΚ·

8.  σημειώνει ότι το Βέλγιο σχεδιάζει επτά ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) υποστήριξη/καθοδήγηση/διερμηνεία, (ii) διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας, (iii) ολοκληρωμένη κατάρτιση, (iv) μεταφορά εμπειριών, (v) υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, (vi) υποστήριξη συλλογικών σχεδίων, και (vii) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

9.  επιδοκιμάζει την υποστήριξη συλλογικών σχεδίων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του μέτρου αυτού του είδους σε άλλες αιτήσεις προκειμένου να προσδιοριστούν τα οφέλη του για τους συμμετέχοντες·

10.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αίτηση περιέχει μέτρα ειδικά για την παροχή βοήθειας σε ΕΕΑΚ· σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ΕΕΑΚ περιλαμβάνουν: (i) κινητοποίηση και καθοδήγηση είτε για περαιτέρω εκπαίδευση/κατάρτιση είτε για παρακολούθηση μαθημάτων εισαγωγικής κατάρτισης, (ii) κατάρτιση, (iii) εξατομικευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και (iv) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης·

11.  εκφράζει την επιδομικασία του για το γεγονός ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα που πρόκειται να δοθούν ως μέρος των προτεινόμενων μέτρων περιορίζονται στο 5,52% του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους·

12.  επισημαίνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που στηρίζονται από το ΕΤΠ θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

14.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

15.  υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση διαδοχικών αιτήσεων από την ίδια γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξει και να αναλύσει τις εμπειρίες από προηγούμενες αιτήσεις και να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση νέων αιτήσεων όλα τα συμπεράσματα της εν λόγω ανάλυσης λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίζει περισσότερο, σε μελλοντικές προτάσεις της, τους τομείς στους οποίους είναι πιθανό να βρουν απασχόληση οι εργαζόμενοι καθώς και εάν η κατάρτιση που προσφέρεται είναι ευθυγραμμισμένη με τις μελλοντικές οικονομικές προοπτικές και ανάγκες της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες που πλήττονται από τις απολύσεις·

17.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δε λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να περιλαμβάνει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών και να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

18.  επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

19.  επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνητικό αντίκτυπό της στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των περιπτώσεων·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

21.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

22.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

23.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από το Βέλγιο - EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[4], και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[5], και ιδίως την παράγραφο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στοχεύει στην παροχή στήριξης στους εργαζομένους που απολύονται και στους αυτοαπασχολούμενους των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)  Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[6].

(3)  Στις 19 Αυγούστου 2015 το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ μετά από απολύσεις και παύση των δραστηριοτήτων στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 23 της NACE αναθ. 2 («Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων») στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32) και Namur (BE35) στο Βέλγιο. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από το ΕΤΠ, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, το Βέλγιο αποφάσισε να παράσχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ και σε 100 νέους εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ).

(5)  Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, η αίτηση του Βελγίου θεωρείται παραδεκτή, δεδομένου ότι οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία.

(6)  Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 095 544 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο.

(7)  Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοσθεί από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 095 544 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έγκρισής της][7].

Έγινε στ...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργηθεί για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[8] και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[9], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[10], για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση Hainaut-Namur Glass και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 20 Ιανουαρίου 2016, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, για να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν σε 2 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 23 της NACE αναθ. 2 («Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων») στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2[11] του Hainaut (BE32) και του Namur (BE35) στο Βέλγιο.

Αυτή είναι η πρώτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2016 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 095 544 EUR από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου. Αφορά 412 εργαζόμενους που απολύθηκαν και σχεδόν 100 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 19 Αυγούστου 2015 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 28 Οκτωβρίου 2015. Αφού εξέτασε την εν λόγω αίτηση υπό το πρίσμα όλων των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι όροι για χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι βελγικές αρχές ισχυρίζονται ότι το γεγονός που οδήγησε στις απολύσεις αυτές είναι οι εξελίξεις που επηρέασαν την ευρωπαϊκή και ειδικότερα τη βελγική υαλουργία τα τελευταία έτη, οι οποίες είχαν σημαντικές επιπτώσεις στον τομέα της υαλουργίας στη Βαλλονία. Η μεγάλη ιστορική παράδοση του τομέα της υαλουργίας στη Βαλλονία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σοβαρές διαταραχές του ενωσιακού εμπορίου γυάλινων προϊόντων, με μία πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ασία συνδυασμένη με υψηλότερο κόστος παραγωγής και με αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ευρώπη.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζομένους συνίστανται στα εξής επτά είδη μέτρων: (i) υποστήριξη/καθοδήγηση/διερμηνεία, (ii) διευκόλυνση της αναζήτησης εργασίας, (iii) ολοκληρωμένη κατάρτιση, (iv) μεταφορά εμπειριών, (v) υποστήριξη για τη δημιουργία επιχειρήσεων, (vi) υποστήριξη συλλογικών σχεδίων, και (vii) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης· Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους ΕΕΑΚ περιλαμβάνουν (i) κινητοποίηση και καθοδήγηση είτε για περαιτέρω εκπαίδευση/κατάρτιση είτε για παρακολούθηση μαθημάτων εισαγωγικής κατάρτισης, (ii) κατάρτιση, (iii) εξατομικευμένη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και (iv) αναζήτηση εργασίας και επιδόματα κατάρτισης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι βελγικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα εξής:

–  θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων στο πλαίσιο της πρόσβασης στις προτεινόμενες δράσεις και της εφαρμογής τους,

–  οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν εκπληρωθεί,

–  οι απολύουσες επιχειρήσεις που έχουν συνεχίσει τις δραστηριότητές τους μετά τις απολύσεις έχουν συμμορφωθεί προς τις νόμιμες υποχρεώσεις που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους,

–  οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

–  οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

–  η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Το Βέλγιο ενημέρωσε την Επιτροπή ότι οι πηγές εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης της Βαλλονίας (FOREM) και η Περιφέρεια της Βαλλονίας.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 095 544 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την πρώτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2016.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb D(2016)3679

κ. Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass από το Βέλγιο (COM(2016)1 τελικό)

Κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

A)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕTΠ) και αφορά 412 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την AGS Glass (144 εργαζόμενοι) και την Sainte-Gobain Glass (268 εργαζόμενοι), οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο 23 της NACE αναθ. 2 («Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων») στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 του Hainaut και του Namur στο Βέλγιο στην περίοδο αναφοράς από την 31η Αυγούστου 2014 έως την 31η Μαΐου 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αφορά ακόμη 100 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

B)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο, προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, υποστηρίζει ότι, κατά τα τελευταία έτη, η ζήτηση γυάλινων προϊόντων έχει παραμείνει στάσιμη στην Ευρώπη, ενώ οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί δραματικά, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές του εμπορίου γυάλινων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην Ασία έχει πιέσει προς τα κάτω τις τιμές στην Ευρώπη· μεταξύ του 2000 και του 2010, στον τομέα της υαλουργίας συνολικά, η απασχόληση μειώθηκε κατά 32% στην Ευρώπη (ιδίως στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Γαλλία και το Βέλγιο)·

Γ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού από Κινέζους και Ιάπωνες παραγωγούς δύο μονάδες παραγωγής στην Βαλλονία (που ανήκαν στην εταιρεία AGC Europe SA και στην Saint-Gobain Glass Benelux) έκλεισαν το 2014·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (97,82%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 2,18% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71,12% των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και το 23,54% μεταξύ 55 και 64 ετών.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι η παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού στην προκειμένη περίπτωση αφορά τον αριθμό απολύσεων που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερος από το κατώτατο όριο των 500 απολύσεων· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αίτηση έχει σκοπό να στηρίξει ακόμη 100 νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ)·

3.  σημειώνει ότι η αίτηση έπεται της υπόθεσης EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, προηγούμενη αίτηση από το Βέλγιο που αφορούσε 257 απολύσεις στον ίδιο τομέα· σημειώνει ότι αρκετά μέτρα στις δύο αιτήσεις είναι όμοια·

4.  επιδοκιμάζει την υποστήριξη συλλογικών σχεδίων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του μέτρου αυτού του είδους σε επανεμφανιζόμενες αιτήσεις προκειμένου να διαπιστωθούν τα οφέλη του για τους συμμετέχοντες·

5.  υπογραμμίζει ότι σε περίπτωση διαδοχικών αιτήσεων από την ίδια γεωγραφική περιοχή, η Επιτροπή θα πρέπει να συλλέξει και να αναλύσει τις εμπειρίες από προηγούμενες αιτήσεις και να εξασφαλίσει ότι σε περίπτωση νέων αιτήσεων όλα τα συμπεράσματα λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

6.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αίτηση περιέχει μέτρα ειδικά για την παροχή βοήθειας σε ΕΕΑΚ·

7.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι τα επιδόματα και τα κίνητρα που πρόκειται να δοθούν μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων περιορίζονται στο 5,52% του συνόλου του εκτιμώμενου κόστους·

8.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα έπρεπε να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια οικονομία αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και βιώσιμη·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Thomas HÄNDEL

Πρόεδρος Επιτροπής EMPL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριο Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 18 Φεβρουαρίου 2016:

-  Το έγγραφο COM(2016)1 τελικό περιέχει πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 1 095 544 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 412 εργαζομένων που απολύθηκαν στον τομέα παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 Hainaut (BE32) και Namur (BE35) στο Βέλγιο.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

18.2.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

 • [1]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
 • [2]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
 • [3]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
 • [4]    ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
 • [5]    ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
 • [6]    Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).
 • [7]    Να εισαχθεί η ημερομηνία από το Κοινοβούλιο πριν τη δημοσίευση στην ΕΕ.
 • [8]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
 • [9]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
 • [10]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
 • [11]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310 της 9.11.2012, σ. 34).