Menetlus : 2016/2013(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0029/2016

Esitatud tekstid :

A8-0029/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 25/02/2016 - 7.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0057

RAPORT     
PDF 386kWORD 99k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Tomáš Zdechovský

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006,(1) (edaspidi „EGFi määrus“),

–  võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,(2) eriti selle artiklit 12,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe“), eriti selle punkti 13,

–  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–  võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0029/2016),

A.  arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste või ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.  arvestades, et EGFi määruse vastuvõtmine kajastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele EGFi kriisi korral kasutamise kriteerium, kehtestada liidu rahalise toetuse suuruseks 60 % kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada EGFi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada rahastamiskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D.  arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, et saada EGFist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkondades Hainautʼs (BE32) ja Namuris (BE35), ning arvestades, et eeldatavalt osaleb meetmetes 412 koondatud töötajat ning 100 Hainautʼ piirkonna alla 25-aastast mittetöötavat ja mitteõppivat noort; arvestades, et 144 neist töötajaist koondati Rouxʼs (Hainaut) asuva ja ettevõtjale AGC Europe SA kuuluva tootmistehase sulgemise tõttu ning 268 Auvelaisʼs (Namuri piirkond) asuva ja ettevõtjale Saint-Gobain Glass Benelux kuuluva tootmistehase sulgemise tõttu;

E.  arvestades, et kuigi taotluse puhul ei ole täidetud EGFi määruse artikli 4 lõikes 1 sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumid, esitati see sekkumiskriteeriumide alusel, mis võimaldavad eriolukorras teha erandi, eriti koondatud töötajate puhul EGFi määruse artikli 4 lõike 2 alusel ning mittetöötavate ja mitteõppivate noorte puhul EGFi määruse artikli 6 lõike 2 alusel;

1.  nõustub komisjoniga, et EGFi määruse artikli 4 lõikes 2 sätestatud tingimused on täidetud ja et seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel 1 095 544 eurot rahalist toetust, mis moodustab 60 % 1 825 907 euro suurustest kogukuludest;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse EGFist rahalise toetuse saamiseks 19. augustil 2015 ning komisjon lõpetas hinnangu andmise 20. jaanuaril 2016 ja tegi selle samal päeval Euroopa Parlamendile teatavaks;

3.  märgib, et viimastel aastatel on liidus esinenud klaasitoodetega kauplemisel tõsiseid probleeme, ning rõhutab, et aastatel 2000–2010 vähenes tööhõive Euroopa klaasisektoris tervikuna 32 %; juhib tähelepanu, et Valloonias, kus klaasitootmisel on kauaaegsed traditsioonid, on viimastel aastatel mitu suurt ettevõtet sattunud raskustesse: aastatel 2007 kuni 2012 vähenes Namuri ja Hainautʼ piirkondades klaasisektori töökohtade arv 19 % ning Valloonias kadus 2013. aastal 1 236 ja 2014. aastal 1 878 töökohta;

4.  juhib tähelepanu, et Hainautʼ tööturu olukord on eriti problemaatiline ning sealne tööhõive määr on 9,2 % alla riigi keskmise; märgib, et nende kahe piirkonna tööturgudel on madala kvalifikatsiooniga tööjõu osakaal suur (ligikaudu 50 %-l mõlema piirkonna tööotsijatest puudub keskharidus);

5.  märgib, et Saint-Gobain Group oli 2013. aastal sunnitud sulgema oma teise tootmistehase Valloonia deindustrialiseeritud alal, mille kohta esitati taotlus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit seoses 257 koondamisega samas sektoris; märgib, et kahe taotluse mitu meedet on sarnased;

6.  väljendab heameelt tõsiasja üle, et Belgia ametiasutused alustasid individuaalsete teenuste osutamist koondatud töötajatele 10. septembril 2014, varakult enne seda, kui tehti otsus esildatud kooskõlastatud paketi jaoks EGFist toetuse andmise kohta;

7.  toonitab, et erand EGFi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud kriteeriumidest on käesoleval juhul seotud koondatud töötajate arvuga, mis ei ole oluliselt väiksem kui künniseks seatud 500 töötajat; väljendab heameelt, et taotluse abil soovitatakse toetada veel 100 mittetöötavat ja mitteõppivat noort;

8.  märgib, et Belgial on kavas võtta käesolevas taotluses käsitletud koondatud töötajate jaoks seitset liiki meetmeid: i) toetus, juhendamine, integratsioon, ii) tööotsingute hõlbustamine, iii) tervikkoolitus, iv) kogemuste edasiandmine, v) ettevõtte loomise toetus, vi) ühisprojektide toetamine ning vii) tööotsimis- ja koolitustoetused;

9.  väljendab heameelt ühisprojektide toetamise üle; kutsub komisjoni üles hindama seda liiki meetme tulemusi muude taotluste osas, et teha kindlaks meetmes osalejatele tulenevad eelised;

10.  väljendab heameelt, et taotlus sisaldab konkreetselt mittetöötavate ja mitteõppivate noorte abistamiseks ette nähtud meetmeid; märgib, et mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele osutatavad individuaalsed teenused sisaldavad järgmist: i) kaasamine ja juhendamine täiendõppe- või koolituskursustele või sissejuhatavatele loengutele suundumiseks, ii) koolitus, iii) individuaalsed täiendõppevõimalused ning iv) tööotsimis- ja koolitustoetused;

11.  tunneb heameelt, et kavandatavate meetmete raames antavad toetused ja stiimulid on piiratud 5,52 %-ga hinnangulistest kuludest kokku;

12.  märgib, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud tööturu osapoolte, ettevõtjate ja riiklike tööhõiveasutustega konsulteerides;

13.  tuletab meelde, et kooskõlas EGFi määruse artikliga 7 tuleks EGFist rahastatava individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel lähtuda tööturu tulevastest väljavaadetest ja nõutavatest oskustest ning see peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

14.  tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

15.  toonitab, et kui samast geograafilisest piirkonnast on esitatud mitu järjestikust taotlust, peaks komisjon koguma ja analüüsima eelmiste taotluste osas saadud kogemusi ja tagama selle, et uute taotluste puhul võetaks selle analüüsi tulemusi nõuetekohaselt arvesse;

16.  palub, et komisjon kirjeldaks tulevastes ettepanekutes täpsemalt, millistes sektorites võiksid töötajad tõenäoliselt tööd leida ning kas pakutav koolitus on kooskõlas majanduse tulevikuväljavaadete ning koondamistest mõjutatud piirkondade tööturu vajadustega;

17.  märgib, et Belgia ametiasutused on kinnitanud, et toetuskõlblikele meetmetele ei anta toetust liidu muudest rahastamisvahenditest; tuletab meelde, et on komisjonilt nõudnud nende andmete võrdleva analüüsi esitamist komisjoni aastaaruannetes, et tagada täielik vastavus kehtivatele eeskirjadele ja hoida ära liidu rahastatavate teenuste topeltrahastamine;

18.  kordab, et EGFi abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

19.  tunneb heameelt, et tulenevalt parlamendi nõudmisest toetuste eraldamist kiirendada kehtestas komisjon parandatud menetluse; võtab teadmiseks uue ajakavaga kaasneva ajalise surve ning võimaliku mõju juhtumi läbivaatamise tulemuslikkusele;

20.  palub komisjonil tagada üldsuse juurdepääsu kõigile EGFi vahendite kasutamisega seotud dokumentidele;

21.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

22.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

23.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006,(4) eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(5), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

ning arvestades järgmist:

(1)  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) eesmärk on toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud oluliste struktuurimuutuste, üleilmse finants- ja majanduskriisi jätkumise või uue üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid, kes on oma tegevuse lõpetanud, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)  Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(6) artikli 12 kohaselt ei tohi EGFist antav toetus ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)  19. augustil 2015 esitas Belgia taotluse EGFi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses koondamiste ja tegevuse lõpetamistega NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkondades Hainautʼs (BE32) ja Namuris (BE35). Taotluse kohta esitati lisateavet vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab EGFi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 6 lõikega 2 on Belgia teinud otsuse osutada EGFist kaasrahastatud individuaalseid teenuseid ka 100-le mittetöötavale ja mitteõppivale noorele.

(5)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõikega 2 käsitatakse Belgia esitatud taotlust vastuvõetavana, sest koondamistel on tõsine mõju tööhõivele ning kohalikule, piirkondlikule ja riiklikule majandusele.

(6)  Seega tuleks võtta kasutusele EGFi vahendid, et anda Belgia esitatud taotluse alusel rahalist toetust summas 1 095 544 eurot.

(7)  Selleks et minimeerida EGFi vahendite kasutuselevõtuks vajalikku aega, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates selle vastuvõtmise kuupäevast,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2016. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kulukohustuste ja maksete assigneeringutena kasutusele 1 095 544 eurot.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval. Seda kohaldatakse alates [vastuvõtmise kuupäev](7).

[koht], ... [kuupäev]

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond on loodud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(8) artikli 12 ja määruse (EL) nr 1309/2013(9) artikli 15 sätete kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluskorra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(10) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Ettevõtte Hainaut-Namur Glass taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 20. jaanuaril 2016 heaks ettepaneku võtta vastu otsus EGFi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada NACE Revision 2 osa 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) alla kuuluvas majandussektoris Belgias NUTS(11) 2. tasandi piirkondades Hainautʼs (BE32) ja Namuris (BE35) tegutsevas 2 ettevõttes koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on esimene, mida tuleb 2016. aasta eelarve raames käsitleda, ja see puudutab EGFist Belgia kasuks kokku 1 095 544 euro kasutuselevõtmist. See puudutab 412 koondatud töötajat ning kuni 100 sihtrühma kuuluvat mittetöötavat ja mitteõppivat noort.

Taotlus saadeti komisjonile 19. augustil 2015 ja selle kohta esitati täiendavat teavet kuni 28. oktoobrini 2015. Komisjon otsustas kooskõlas EGFi määruse kõikide kohaldatavate sätetega, et taotlus vastab EGFist rahalise toetuse andmise tingimustele.

Belgia ametiasutuste väitel põhjustasid töötajate koondamise viimastel aastatel Euroopa ja eriti Belgia klaasitööstust mõjutanud arengud, millel on olnud tugev mõju Valloonia klaasitootmissektorile. Kauaaegsete ajalooliste traditsioonidega klaasitootmine Valloonias seisab nüüd silmitsi tõsiste probleemidega liidus klaasitoodetega kauplemisel, liigse tootmisvõimsusega Aasias ning suuremate tootmiskulude ja karmimate keskkonnanõuetega Euroopas.

Koondatud töötajatele osutatavad individuaalsed teenused koosnevad seitset liiki meetmetest: i) toetus, juhendamine, integratsioon, ii) tööotsingute hõlbustamine, iii) tervikkoolitus, iv) kogemuste edasiandmine, v) ettevõtte loomise toetus, vi) ühisprojektide toetamine ning vii) tööotsimis- ja koolitustoetused. Mittetöötavatele ja mitteõppivatele noortele osutatavad individuaalsed teenused hõlmavad järgmist: i) kaasamine ja juhendamine täiendõppe- või koolituskursustele või sissejuhatavatele loengutele suundumiseks, ii) koolitus, iii) individuaalsed täiendõppevõimalused ning iv) tööotsimis- ja koolitustoetused.

Komisjon on seisukohal, et kirjeldatud meetmed on aktiivsed tööturumeetmed, mis on EGFi määruse artikli 7 kohaselt rahastamiskõlblikud. Need meetmed ei asenda passiivseid sotsiaalse kaitse meetmeid.

Belgia ametiasutused esitanud kõik vajalikud tagatised seoses järgmisega:

–  kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–  liikmesriigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–  töötajaid koondanud ettevõtted, kes on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ning oma töötajaid vastavalt toetanud;

–  kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–  kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–  EGFi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Belgia on teatanud komisjonile, et riiklikud eelfinantseerimise ja kaasfinantseerimise eraldised on teinud Valloonia riiklik tööhõiveasutus FOREM ja Vallooni piirkond.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtmiseks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 095 544 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 04 01).

See on 2016. aastal seni esimene ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks esitatud.

Arvamuste lahknemise korral algatatakse vastavalt EGFi määruse artikli 15 lõikele 4 kolmepoolne menetlus.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleks protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/jb D(2016)3679

Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass (Belgia) puhul (COM(2016)1 final)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning EGFi käsitlev töörühm pooldavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 (edaspidi „EGFi määrus”) artikli 4 lõikel 2 ning on seotud 412 töötaja koondamisega ettevõttes AGS Glass (144 töötajat) ja Sainte-Gobain Glass (268 töötajat), kes tegutsesid NACE Revision 2 osas 23 (muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine) NUTS 2. tasandi piirkondades Hainautʼs ja Namuris Belgias vaatlusperioodil 11. augustist 2014. aastal kuni 31. maini 2015. aastal; arvestades, et peale selle puudutab taotlus 100 mittetöötavat ja mitteõppivat noort;

B)  arvestades, et selleks et näidata seost koondamiste ja maailmakaubanduses globaliseerumise tagajärjel toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidab Belgia, et viimastel aastatel on nõudlus klaasitoodete järele püsinud Euroopas ühtlasel tasemel, kuid import on järsult suurenenud, mis põhjustab tõsiseid probleeme klaasitoodetega kauplemisel Euroopa Liidus; arvestades, et Aasia liigse tootmisvõimsuse tulemusena on hinnad Euroopas alla surutud; arvestades, et aastatel 2000–2010 vähenes tööhõive Euroopa klaasisektoris tervikuna 32 % (kõige rohkem mõjutas see Saksamaad, Poolat, Prantsusmaad ja Belgiat);

C)  arvestades, et peamiselt Hiina ja Jaapani tootjate tugeva konkurentsisurve tõttu suleti 2014. aastal kaks Valloonias asunud tootmistehast (mille omanikud olid AGC Europe SA ja Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  arvestades, et valdav osa (97,82%) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 2,18% on naised; arvestades, et 71,12% töötajatest on 30–54aastased ning 23,54% on 55–64aastased;

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 2 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et erand määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud kriteeriumidest on käesoleval juhul seotud koondatud töötajate arvuga, mis ei ole oluliselt väiksem kui künniseks seatud 500 töötajat; arvestades, et peale selle soovitakse taotlusega toetada 100 mittetöötavat ja mitteõppivat noort;

3.  märgib, et enne käesolevat taotlust esitas Belgia taotluse EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit seoses 257 koondamisega samas sektoris; märgib, et kahe taotluse mitu meedet on sarnased;

4.  väljendab heameelt ühisprojektide toetamise üle; kutsub komisjoni üles hindama seda liiki meetme tulemusi muude taotluste osas, et teha kindlaks meetmes osalejatele tulenevad eelised;

5.  toonitab, et kui samast geograafilisest piirkonnast on esitatud mitu järjestikust taotlust, peaks komisjon koguma ja analüüsima eelmiste taotluste osas saadud kogemusi ja tagama selle, et uute taotluste puhul võetaks neid järeldusi nõuetekohaselt arvesse;

6.  väljendab heameelt, et taotlus sisaldab konkreetselt mittetöötavate ja mitteõppivate noorte abistamiseks ette nähtud meetmeid;

7.  tunneb heameelt, et kavandatavate meetmete raames antavad toetused ja stiimulid on piiratud 5,52%-ga hinnangulistest kuludest kokku;

8.  tuletab meelde, et vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 tuleks kooskõlastatud individuaalse teenustepaketi koostamisel prognoosida tööturu väljavaateid ja seal vajatavaid oskusi ning kooskõlastatud pakett peaks olema kooskõlas ressursitõhusa ja jätkusuutliku majanduse eesmärgiga.

Lugupidamisega

Thomas HÄNDEL

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni esimees

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Jean ARTHUIS

Esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

Austatud hr Arthuis

Teema:    Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on arvamuse avaldamiseks esitatud Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „EGF“) kasutuselevõtmise kohta. Minu teada on eelarvekomisjonil kavas võtta vastu raport kõnealuse teema kohta 18. veebruaril 2016:

  COM(2016) 1 final, milles tehakse ettepanek kasutada EGFi vahendeid summas 1 095 544 eurot aktiivseteks tööturumeetmeteks, et hõlbustada tööturule tagasipöördumist 412 koondatud töötajale, kes koondati muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmise majandussektoris Belgias NUTS 2. tasandi piirkondades Hainautʼs (BE32) ja Namuris (BE35).

EGFist rahaliste toetuste maksmise eeskirjad on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrusega (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006.

Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid hindasid ettepanekut ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjoni enamusel ei ole vastuväiteid kõnealusele EGFi kasutuselevõtmisele ega Euroopa Komisjoni poolt kavandatud eelnimetatud summa eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA

VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

18.2.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

6

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(4)

  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(5)

  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(6)

  Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).

(7)

  Kuupäeva sisestab Euroopa Parlament enne Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

(8)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(9)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(10)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(11)

Komisjoni määrus (EL) nr 1046/2012, 8. november 2012, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1059/2003, millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS), seoses uueks piirkondlikuks jaotuseks vajalike aegridade edastamisega (ELT L 310, 9.11.2012, lk 34).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika