Postupak : 2016/2013(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0029/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0029/2016

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0057

IZVJEŠĆE     
PDF 551kWORD 125k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass koji je podnijela Belgija)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Tomáš Zdechovský

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass koji je podnijela Belgija)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europski parlament,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM2016)0001 – C8-0013/2016),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1),

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0029/2016),

A.  budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C.  budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o određivanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnoga procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika obuhvaćanjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D.  budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 23 Rev. 2 NACE-a (Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda) u regijama razine NUTS 2 Hainautu (BE32) i Namuru (BE35) u Belgiji te budući da se predviđa da će mjerama biti obuhvaćeno 412 radnika koja su proglašena viškom, kao i 100 mladih iz regije Hainaut koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET) te su mlađi od 25 godina; budući da je od tih radnika njih 144 proglašen viškom zbog zatvaranja proizvodnog postrojenja u Rouxu (Hainautu) koje je u vlasništvu poduzeća AGC Europe SA, a 268 zbog zatvaranja proizvodnog postrojenja u Auvelaisu (regija Namur) u vlasništvu poduzeća Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  budući da je zahtjev, s obzirom na to da ne ispunjava kriterije prihvatljivosti iz članka 4. stavka 1. Uredbe o EGF-u, podnesen na temelju intervencijskih kriterija koji su za otpuštene radnike navedeni u članku 4. stavku 2., odnosno članku 6. stavku 2. Uredbe o EGF-u za mlade iz skupine NEET, a kojima se u iznimnim okolnostima dopušta odstupanje od kriterija prihvatljivosti;

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 2. Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Belgija stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 095 544 EUR, što iznosi 60 % ukupnog troška od 1 825 907 EUR;

2.  napominje da su belgijske vlasti 19. kolovoza 2015. podnijele zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a te da je Komisija izradu ocjene zahtjeva završila 20. siječnja 2016. i o njoj istog dana obavijestila Parlament;

3.  prima na znanje da su posljednjih godina u sektoru trgovine proizvodima od stakla u Uniji prisutni poremećaji te ističe da se u razdoblju od 2000. do 2010. zaposlenost u cjelokupnom staklarskom sektoru u Europi smanjila za 32 %; ističe da se posljednjih godina nekoliko velikih poduzeća iz Valonije, koja je nadaleko poznata po tradiciji staklarstva, suočilo s poteškoćama, a u razdoblju od 2007. do 2012. broj se radnih mjesta u staklarskom sektoru u regijama Namuru i Hainautu smanjio za 19 %, zbog čega je u Valoniji 2013. izgubljeno 1236 radnih mjesta, a 2014. njih 1878;

4.  ističe da je regija Hainaut posebno pogođena teškom situacijom na tržištu rada, uz stopu zaposlenosti 9,2 postotna boda nižu od nacionalnog prosjeka; napominje da tržišta rada tih dviju regija nadalje odlikuje visok udio nedovoljno kvalificirane radne snage (oko 50 % osoba koje traže zaposlenje u objema regijama nije završilo srednju školu);

5.  prima na znanje da je grupa Saint-Gobain 2013. bila prisiljena zatvoriti još jedno proizvodno postrojenje u deindustrijaliziranoj zoni u Valoniji, za koje je podnesen zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit u pogledu otpuštanja 257 radnika iz istog sektora; napominje da je u okviru tih dvaju zahtjeva predloženo nekoliko sličnih mjera;

6.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti otpuštenim radnicima počele pružati usluge prilagođene potrebama 10. rujna 2014., znatno prije donošenja konačne odluke o odobrenju sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

7.  napominje da je izuzeće iz uvjeta navedenih u članku 4. stavku 1. točke (a) Uredbe o EGF-u u ovom slučaju povezano s brojem otpuštanja koji nije znatno niži od praga od 500 otpuštenih radnika; pozdravlja to što se tim zahtjevom namjerava podržati dodatnih 100 osoba iz skupine NEET;

8.  napominje da Belgija planira uvesti sedam vrsta mjera za radnike koji su proglašeni viškom i koje taj zahtjev obuhvaća: (i) potporu/usmjeravanje/interpretaciju, (ii) olakšavanje traženja posla, (iii) integrirano osposobljavanje, (iv) prijenos iskustava, (v) potporu za pokretanje poduzeća, (vi) potporu za skupne projekte i (vii) naknade za traženje posla i osposobljavanje;

9.  pozdravlja potporu kolektivnim projektima; poziva Komisiju da procijeni rezultate ove mjere u okviru drugih zahtjeva kako bi se utvrdila korist za njezine korisnike;

10.  pozdravlja činjenicu da zahtjev sadrži mjere s posebnim ciljem pružanja potpore osobama iz skupine NEET; napominje da usluge prilagođene potrebama koje će se pružati osobama iz skupine NEET obuhvaćaju: (i) mobilizaciju i usmjeravanje za nastavak s obrazovanjem/osposobljavanjem ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci, (ii) osposobljavanje, (iii) unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama i (iv) naknade za traženje posla i osposobljavanje;

11.  cijeni to što su naknade i poticaji koje treba pružiti u okviru predloženih mjera ograničeni na 5,52 % ukupnih predviđenih troškova;

12.  napominje da je usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama sastavljen u suradnji sa socijalnim partnerima, poduzećima i javnim službama za zapošljavanje;

13.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u pri osmišljavanju usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama financiranom iz EGF-a trebali predvidjeti budući izgledi na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo u kojemu se na učinkovit način gospodari resursima;

14.  podsjeća na važnost povećanja mogućnosti zapošljavanja svih radnika preko prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere ; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

15.  naglašava da bi u slučaju uzastopnih zahtjeva iz iste regije Komisija trebala prikupiti i analizirati iskustva u vezi s prethodnim zahtjevima i zajamčiti da se u slučajevima novih zahtjeva uzmu u obzir rezultati te analize;

16.  poziva Komisiju da u budućim prijedlozima preciznije navede sektore u kojima bi radnici mogli naći zaposlenje te je li ponuđeno osposobljavanje u skladu s budućim gospodarskim izgledima i potrebama tržišta rada u regijama pogođenim otpuštanjima;

17.  napominje da su belgijske vlasti potvrdile da za navedene mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima predstavi usporednu procjenu tih podataka kako bi se zajamčilo potpuno poštovanje postojećih odredbi te kako bi se zajamčilo da Unija neće dvostruko financirati usluge;

18.  ponavlja da ti doprinosi iz EGF-a ne smiju zamijeniti ni aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća ni mjere za restrukturiranje poduzeća ili sektora;

19.  cijeni unaprijeđene postupke koje je Komisija uvela nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

20.  traži od Komisije da omogući pristup javnosti svim dokumentima povezanima s predmetima EGF-a;

21.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

22.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

23.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev iz Belgije ‒ EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući o obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(4), a posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(5), te posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja potpore radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine prouzročenih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri ponovnom uključivanju na tržište rada;

(2)  EGF ne smije premašiti najviši godišnji iznos od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(6).

(3)  Dana 19. kolovoza 2015. Belgija je podnijela zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja i prestanaka djelatnosti u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 23 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda) u regijama razine NUTS 2 Hainautu (B32) i Namuru (B35) u Belgiji. Zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama dostavljenima u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)  U skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 Belgija je odlučila pružiti usluge prilagođene potrebama sufinancirane iz EGF-a i za 100 mladih koji nisu zaposleni, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET).

(5)  Smatra se da zahtjev iz Belgije ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 s obzirom na to da otpuštanja znatno utječu na zaposlenost te lokalno, regionalno i nacionalno gospodarstvo.

(6)  Stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se za zahtjev koji je podnijela Belgija osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 095 544 EUR.

(7)  Kako bi se sredstva iz EGF-a mogla što prije upotrijebiti, ova bi se Odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja.

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016. mobilizira se Europski fond za prilagodbu globalizaciji u iznosu od 1 095 544 EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma njezina donošenja](7).

Sastavljeno u

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

OBRAZLOŽENJE

I. Kontekst

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja dodatne potpore radnicima suočenima s posljedicama velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine.

U skladu s odredbama članka 12. Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojima se utvrđuje višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020.(8) i članka 15. Uredbe (EU) br. 1309/2013(9), Fond ne smije premašiti najveći godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.). Odgovarajući iznosi uneseni su u opći proračun Unije kao rezervacija.

Što se tiče postupka, u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(10), kako bi aktivirala Fond u slučaju pozitivne procjene zahtjeva Komisija predstavlja proračunskom tijelu prijedlog za mobilizaciju Fonda i u isto vrijeme odgovarajući zahtjev za prijenos. U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga.

II. Zahtjev Hainaut-Namur Glass i prijedlog Komisije

Komisija je 20. siječnja 2016. donijela prijedlog odluke o mobilizaciji EGF-a u korist Belgije radi pružanja podrške ponovnom uključivanju na tržište rada radnika koji su proglašeni viškom u dvama poduzećima koja djeluju u ekonomskom sektoru razvrstanom u odjeljak 23 NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda) u regijama razine NUTS(11) 2 Hainautu (BE32) i Namuru (BE35) u Belgiji.

To je prvi zahtjev koji se treba ispitati u okviru proračuna za 2016. i odnosi se na mobilizaciju ukupnog iznosa od 1 095 544 EUR iz EGF-a za Belgiju. Zahtjev se odnosi na 412 radnika koji su proglašeni viškom i do 100 ciljanih mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET).

Zahtjev je poslan Komisiji 19. kolovoza 2015. i dopunjen dodatnim podacima do 28. listopada 2015. Komisija je u skladu sa svim važećim odredbama iz Uredbe o EGF-u zaključila da zahtjev ispunjava uvjete za financijski doprinos iz EGF-a.

Belgijske vlasti navele su da su uzrok otpuštanja promjene u europskoj, a posebno belgijskoj staklarskoj industriji zabilježene posljednjih godina, koje su znatno utjecale na staklarski sektor u Valoniji. Duga povijesna tradicija staklarstva u Valoniji sada je suočena s ozbiljno narušenim sektorom trgovine proizvodima od stakla u Uniji, viškom proizvodnog kapaciteta u Aziji te višim troškovima proizvodnje i strožim ekološkim standardima u Europi.

Usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti otpuštenim radnicima obuhvaćaju sedam vrsta mjera: (i) potporu/usmjeravanje/interpretaciju (ii) olakšavanje traženja posla (iii) integrirano osposobljavanje, (iv) prijenos iskustava, (v) potporu za pokretanje poduzeća, (vi) potporu za skupne projekte i (vii) naknade za traženje posla i osposobljavanje; Usluge prilagođene potrebama koje će se pružiti osobama iz skupine NEET obuhvaćaju: (i) mobilizaciju i usmjeravanje za nastavak s obrazovanjem/osposobljavanjem ili za sudjelovanje u posebnoj uvodnoj obuci, (ii) osposobljavanje, (iii) unaprjeđenje vještina prilagođeno potrebama i (iv) naknade za traženje posla i osposobljavanje;

Opisane su mjere, prema Komisiji, aktivne mjere na tržištu rada u okviru prihvatljivih mjera iz članka 7. Uredbe o EGF-u. Te mjere ne zamjenjuju pasivne mjere socijalne zaštite.

Belgija je dostavila sva potrebna jamstva u vezi sa sljedećim:

–  u pristupu predloženim mjerama i njihovoj provedbi poštovat će se načela jednakog postupanja i nediskriminacije

–  ispunjeni su uvjeti koji se odnose na kolektivno otpuštanje, a koji su utvrđeni nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a

–  poduzeća koja su nastavila s radom nakon što su provela otpuštanja ispunila su svoje pravne obveze kojima se uređuju otpuštanja te su se u skladu s tim obvezama pobrinula za svoje radnike

–  za predložene se mjere neće primati financijska potpora iz drugih fondova ili financijskih instrumenata Unije i spriječit će se dvostruko financiranje

–  predložene mjere bit će komplementarne s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova

–  financijski doprinos iz EGF-a bit će u skladu s proceduralnim i materijalnim pravilima Unije o državnim potporama.

Belgija je obavijestila Komisiju da su izvori nacionalnog pretfinanciranja ili sufinanciranja valonska javna služba za zapošljavanje (FOREM) i regija Valonija.

III. Postupak

Kako bi se mobilizirao Fond, Komisija je proračunskom tijelu predala zahtjev za prijenos ukupnog iznosa od 1 095 544 EUR iz pričuve EGF-a (40 02 43) u proračunsku liniju EGF-a (04 04 01).

To je prvi prijedlog za prijenos za mobilizaciju Fonda koji je do sada predan proračunskom tijelu tijekom 2016.

U slučaju neslaganja pokreće se postupak trijaloga u skladu s člankom 15. stavkom 4. Uredbe o EGF-u.

U skladu s internim sporazumom, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja trebao bi biti uključen u postupak kako bi se pružila konstruktivna potpora i doprinos procjeni zahtjevâ za sredstva iz Fonda.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/jb D(2016)3679

M. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji sredstava Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass iz Belgije (COM(2016)1 final)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A)  budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i odnosi se na 412 radnika koji su proglašeni viškom u poduzećima AGS Glass (144 radnika) i Saint-Gobain Glass (268 radnika) koja su tijekom referentnog razdoblja od 31. kolovoza 2014. do 31. svibnja 2015. poslovala u okviru odjeljka 23. NACE-a Rev. 2 (Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda) u regijama razine NUTS 2 Hainautu i Namuru u Belgiji; budući da se zahtjev također odnosi i na 100 ciljanih mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET);

B)  budući da u pogledu utvrđivanja veze između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije Belgija tvrdi da u posljednjih nekoliko godina potražnja za proizvodima od stakla stagnira, dok se uvoz drastično povećao, što je dovelo do ozbiljnih poremećaja u trgovini proizvodima od stakla u Europskoj uniji; budući da je višak proizvodnih kapaciteta u Aziji izazvao pritisak na sniženje cijena u Europi; budući da se u razdoblju od 2000. do 2010. zaposlenost u cjelokupnom staklarskom sektoru u Europi smanjila za 32 % (posebno u Njemačkoj, Poljskoj, Francuskoj i Belgiji);

C)  budući da su se zbog snažne konkurencije pretežno kineskih i japanskih proizvođača 2014. u Valoniji zatvorila dva proizvodna pogona u vlasništvu poduzeća AGC Europe SA i Saint-Gobain Glass Benelux;

D)  budući da veliku većinu (97,82 %) radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 2,18 % žene; budući da je 71,12 % radnika u dobi od 30 do 54 godine, a 23,54 % radnika u dobi od 55 do 64 godine.

Stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije u vezi s belgijskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Belgija stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da je izuzeće iz uvjeta navedenih u članku 4. stavku 1. točke (a) Uredbe u ovom slučaju povezano s brojem otpuštanja koji nije znatno niži od praga od 500 otpuštenih radnika; pozdravlja to što se zahtjevom namjerava pružiti podrška za 100 ciljanih mladih osoba koje nisu zaposlene, ne školuju se i ne osposobljavaju (NEET);

3.  napominje da ovaj zahtjev slijedi nakon ranijeg zahtjeva iz Belgije EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit u pogledu 257 otpuštanja radnika iz istog sektora; napominje da ta dva zahtjeva obilježava provedba nekih sličnih mjera;

4.  pozdravlja potporu kolektivnim projektima; poziva Komisiju da procijeni rezultate ove mjere u okviru drugih zahtjeva kako bi se utvrdila korist za njezine korisnike;

5.  naglašava da bi u slučaju uzastopnih zahtjeva iz iste regije Komisija trebala prikupiti i analizirati iskustva u vezi s prethodnim zahtjevima i zajamčiti da se u slučajevima novih zahtjeva uzmu u obzir rezultati te analize;

6.  pozdravlja činjenicu da zahtjev sadrži mjere s posebnim ciljem pružanja potpore osobama iz skupine NEET;

7.  cijeni to što je udio naknada i poticaja koji će se isplatiti u okviru predloženih mjera ograničen na 5,52 % ukupnih procijenjenih troškova;

8.  podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebale predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa.

S poštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsjednik Odbora EMPL

PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:  Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Prema mojim saznanjima predviđeno je da Odbor za proračune 18. veljače 2016. usvoji izvješće o ovom prijedlogu:

-  u prijedlogu COM(2016) 1 final predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 095 544 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 412 radnika otpuštenih iz sektora proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda u regijama razine NUTS 2 Hainautu (BE32) i Namuru (BE35) u Belgiji.

Pravila koja se primjenjuju na financijski doprinos iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJAU NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

18.2.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

6

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

  SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(5)

  SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(6)

  Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(7)

  Datum unosi Parlament prije objave u SL-u.

(8)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(9)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(10)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(11)

Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti