Eljárás : 2016/2013(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0029/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0029/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 25/02/2016 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0057

JELENTÉS     
PDF 474kWORD 131k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2015. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Költségvetési Bizottság

A vélemény előadója: Tomáš Zdechovský

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2015. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Az Európai Parlament

tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) (2013. december 2-i intézményközi megállapodás), és különösen annak 13. pontjára,

–  tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában foglalt háromoldalú egyeztető eljárásra,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8-0029/2016),

A.  mivel az Unió létrehozta a jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében;

C.  mivel az EGAA-rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D.  mivel Belgium „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámon az EGAA igénybevételére irányuló kérelmet nyújtott be a belgiumi Hainaut (BE32) és Namur (BE35) NUTS II. szintű régióiban a NACE Rev 2. rendszer alatti 23. ágazat (Nemfém ásványi termék gyártása) szerinti gazdasági ágazatban bekövetkezett elbocsátások tekintetében, és mivel az intézkedésekben várhatóan 412 elbocsátott munkavállaló, valamint a hainauti régióban élő 100 munkanélküli, képzésben vagy oktatásban nem részesülő, 25 év alatti fiatal (NEET-fiatal) fog részt venni; mivel e munkavállalók közül 144-et az AGC Europe SA tulajdonában lévő roux-i (Hainaut) telep, 268-at pedig a Saint-Gobain Glass Benelux tulajdonában lévő auvelais-i (Namur régió) telep bezárását követően bocsátottak el;

E.  mivel bár a kérelem nem teljesíti az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdésében megállapított támogathatósági feltételeket, a beavatkozási kritérium alapján került benyújtásra, amely – az elbocsátott munkavállalók esetében az EGAA-rendelet 4. cikkének (1) bekezdése, a NEETs-fiatalok esetében pedig az EGAA-rendelet 6. cikkének (2) bekezdése értelmében – kivételes esetben lehetővé teszi az eltérést;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 095 544 eurós pénzügyi hozzájárulásra, ami az 1 825 907 eurót kitevő összes kiadás 60%-a;

2.  megállapítja, hogy a belga hatóságok 2015. augusztus 19-én nyújtották be az EGAA-ból való pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2016. január 20-án fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy az elmúlt években az üvegtermékek uniós kereskedelmében súlyos zavarok következtek be, és rámutat, hogy Európában 2000 és 2010 között a foglalkoztatás az üvegágazat egészében 32%-kal esett vissza; rámutat, hogy Vallóniában, ahol erős történelmi hagyománya van az üveggyártásnak, számos nagyvállalat szembesült nehézségekkel az elmúlt években, a namuri és hainaut-i régiókban az üveggyártási ágazatbeli munkahelyek száma 2007 és 2012 között 19%-kal csökkent, és Vallóniában emellett 2013-ban 1236, 2014-ben pedig 1878 munkahely szűnt meg;

4.  rámutat, hogy Hainaut-ban különösen nehéz a munkaerő-piaci helyzet, mivel a foglalkoztatási ráta az országos átlagnál 9,2%-kal alacsonyabb; megjegyzi, hogy a két régió munkaerőpiacait emellett nagyarányú képzetlen munkaerő jellemzi (a két régióban az álláskeresők majdnem fele nem rendelkezik középfokú képesítéssel);

5.  tudomásul veszi, hogy a Saint-Gobain Group 2013-ban arra kényszerült, hogy egy másik termelőüzemet is bezárjon Vallónia azon részében, ahol felszámolták az ipart, ami az „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú, ugyanebben az ágazatban történt 257 elbocsátás kapcsán benyújtott kérelem tárgyát képezi; észrevételezi, hogy a két kérelemben több intézkedés hasonló;

6.  üdvözli, hogy a belga hatóságok már 2014. szeptember 10-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat előtt elkezdték nyújtani az érintett munkavállalók számára a személyre szabott szolgáltatásokat;

7.  rámutat arra, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjától való eltérés ebben az esetben az elbocsátott munkavállalók számára vonatkozik, amely jelentősen nem alacsonyabb az 500 fős határértéknél; üdvözli, hogy a kérelem további 100 NEET-fiatal támogatását is célozza;

8.  tudomásul veszi, hogy Belgium a támogatás tárgyát képező elbocsátott munkavállalók részére hétféle intézkedést tervez: i. segítségnyújtás/tanácsadás/integráció, ii. a munkakeresés elősegítése, iii. integrált képzés, iv. tapasztalatcsere, v. vállalkozás létrehozásához nyújtott támogatás, vi. a kollektív projektek támogatása, és vii. álláskeresési és képzési támogatás.

9.  üdvözli a kollektív projektek támogatását; felhívja a Bizottságot, hogy a résztvevők számára jelentette előnyök felmérése céljából értékelje az ilyen típusú intézkedések eredményeit más kérelmek esetén;

10.  üdvözli, hogy a kérelem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek kifejezetten a NEET-fiataloknak próbálnak segítséget nyújtani; tudomásul veszi, hogy a NEET-fiataloknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások a következő intézkedéseket foglalják magukban: i. továbbtanulási/továbbképzési, illetve bevezetési célú mobilizáció és útmutatás, ii. képzés, iii. személyre szabott továbbképzés, és iv. munkakeresési és képzési támogatás;

11.  tudatában van, hogy a javasolt intézkedések keretében nyújtandó juttatások és ösztönzők a teljes becsült költségek 5,52%-ában vannak korlátozva;

12.  megállapítja, hogy a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja a szociális partnerekkel, a vállalatokkal és az állami foglalkoztatási szolgálatokkal egyeztetve készült el;

13.  emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban az EGAA által támogatott, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

14.  emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

15.  hangsúlyozza, hogy az ugyanabból a földrajzi régióból érkező egymást követő kérelmek esetén a Bizottságnak össze kellene gyűjtenie és elemeznie kellene a korábbi kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatokat, és gondoskodnia kellene arról, hogy az új kérelmek esetén az elemzések megállapításait kellő mértékben figyelembe vegyék;

16.  kéri a Bizottságot, hogy a jövőben térjen ki arra is javaslatában, hogy a munkavállalókat előreláthatólag melyik ágazatban lehet újra foglalkoztatni, és hogy a kínált képzés igazodik-e az elbocsátásokban érintett régió jövőbeli gazdasági kilátásaihoz és munkaerő-piaci igényeihez;

17.  tudomásul veszi, hogy a belga hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartásának biztosítása érdekében tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését, és hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

18.  ismételten leszögezi, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok feladata a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

19.  nagyra értékeli a Parlament támogatások kiutalásának felgyorsítására irányuló kérése nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

20.  kéri a Bizottságot, hogy biztosítson hozzáférést a nyilvánosság számára az összes EGAA-kérelemmel kapcsolatos dokumentumhoz;

21.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

22.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

23.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Belgium „EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(4) és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(5) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal hozták létre, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)  Az EGAA maximális éves összege az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(6) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően (2011-es árakon számítva) 150 millió EUR.

(3)  2015. augusztus 19-én Belgium kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 23. ágazatban (Nemfém ásványi termék gyártása) a belgiumi Hainaut (BE32) és Namur (BE35) NUTS 2 szintű régiókban történt elbocsátásokat és tevékenységek megszüntetését követően. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból folyósított pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)  Belgium úgy határozott, hogy az 1309/2013/EU rendelet 6. cikkének (2) bekezdése szerinti, az EGAA által társfinanszírozott, személyre szabott szolgáltatásokat 100 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatal (NEET-fiatalok) számára is biztosítja.

(5)  Az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében Belgium kérelme elfogadható, mivel az elbocsátások súlyos hatással vannak a foglalkoztatásra és a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra.

(6)  Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Belgium által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 095 544 euró összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(7)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2016. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 095 544 euró összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba. Ezt a határozatot [az elfogadás dátuma](7)-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt:

az Európai Parlament részéről  a Tanács részéről

az elnök  az elnök

INDOKOLÁS

I. Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(8) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet(9) 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(10) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. A Hainaut-Namur Glass-kérelem és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2016. január 20-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Belgium javára történő igénybevételére, hogy támogassa a belgiumi Hainaut (BE32) és Namur (BE35) NUTS II. szintű(11) régióiban a NACE Rev 2. rendszer alatti 23. ágazat (Nemfém ásványi termék gyártása) szerinti gazdasági ágazatban működő két vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2016. évi költségvetés keretében vizsgálandó első kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 095 544 euró igénybevételére irányul Belgium javára. A kérelem 412 elbocsátott munkavállalóra és megközelítőleg 100 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalra (NEET-fiatalok) vonatkozik.

A kérelmet 2015. augusztus 19-én nyújtották be a Bizottságnak, és 2015. október 28-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy a kérelem esetében teljesülnek az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás feltételei.

A belga hatóságok szerint az elbocsátásokra az európai, és különösen a belga üvegipart az elmúlt években sújtó, a vallóniai üveggyártást nagy mértékben érintő fejlemények következtében került sor. A Vallóniában erős történelmi hagyományokkal rendelkező üveggyártás az üvegtermékek uniós kereskedelmének súlyos visszaesése, az ázsiai többlettermelés, valamint a magas európai előállítási árak és a szigorúbb környezetvédelmi szabályok miatt hátrányba került.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó, személyre szabott szolgáltatások a következő hét intézkedést foglalják magukban: i. segítségnyújtás/tanácsadás/integráció, ii. a munkakeresés elősegítése, iii. integrált képzés, iv. tapasztalatcsere, v. vállalkozás létrehozásához nyújtott támogatás, vi. a kollektív projektek támogatása, és vii. álláskeresési és képzési támogatás; A NEET-fiatalok esetében nyújtandó személyre szabott szolgáltatások között szerepel: i. továbbtanulási/továbbképzési, illetve bevezetési célú mobilizáció és útmutatás, ii. képzés, iii. személyre szabott továbbképzés, és iv. munkakeresési és képzési támogatás.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedéseknek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A belga hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–  a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–  a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–  az elbocsátó vállalkozások, amelyek a leépítések után folytatták tevékenységeiket, eleget tettek az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóikkal szemben is ennek megfelelően jártak el;

–  a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–  a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–  az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Belgium értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozás vagy társfinanszírozás forrása a FOREM (Vallónia Állami Foglalkoztatási Szolgálta) és Vallónia régiója.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 095 544 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2016-ban ez az alap igénybevételére irányuló első átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/jb D(2016)3679

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak Belgium „EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass” hivatkozási számú kérelme esetében történő igénybevételéről (COM(2016)0001)

Tisztelt Elnök Úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

Az EMPL bizottság és az EGAA-val foglalkozó munkacsoport támogatja az alap e kérelem esetében történő igénybevételét. Az EMPL bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

Az EMPL bizottság megjegyzései az alábbi megfontolásokon alapult:

A)  mivel ez a kérelem az 1309/2013/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikkének (2) bekezdésén alapul, és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 23. ágazatban („Nemfém ásványi termék gyártása”) a 2014. augusztus 31. és 2015. május 31. közötti referencia-időszakban a belgiumi Hainaut és Namur NUTS 2. szintű régiókban az AGS Glass-tól (144 munkavállaló) és a Sainte-Gobain Glass-tól (268 munkavállaló) elbocsátott összesen 412 munkavállalóra vonatkozik; mivel a kérelem továbbá 100 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalra (NEET-fiatalok) is vonatkozik;

B)  mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Belgium azzal érvel, hogy az elmúlt években az európai üvegipari termékek iránti kereslet stagnált, míg a behozatal drámai mértékben nőtt, ami súlyos visszaesést okozott az üvegipari termékek kereskedelmében az Európai Unióban; mivel az ázsiai gyártási kapacitástöbblet leszorította az árakat Európában; mivel a foglalkoztatás Európában 2000 és 2010 között az üvegágazat egészében 32%-kal esett vissza (különösen érintve Németországot, Lengyelországot, Franciaországot és Belgiumot);

C)  mivel az elsősorban kínai és japán gyártók jelentette erős verseny miatt Vallóniában 2014-ben két (az AGC Europe SA és a Saint-Gobain Glass Benelux tulajdonában lévő ) gyárat be kellett zárni;

D)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók túlnyomó többsége (97,82%-a) férfi és 2,18%-a nő; mivel a munkavállalók 71,12%-a 30 és 54 év közötti, és 23,54%-uk 55 és 64 év közötti;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy a belga kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az 1309/2013/EU rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott beavatkozási kritériumok teljesülnek, és hogy ezért Belgium jogosult a rendelet értelmében nyújtandó pénzügyi hozzájárulásra;

2.  rámutat arra, hogy a rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjától való eltérés ebben az esetben az elbocsátott munkavállalók számára vonatkozik, amely jelentősen nem alacsonyabb az 500 fős határértéknél; üdvözli, hogy a kérelem 100 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő fiatalra (NEET-fiatalok) is vonatkozik;

3.  megjegyzi, hogy a kérelmet a Belgium által korábban az ugyanabban az ágazatban elbocsátott 257 munkavállalóval kapcsolatban benyújtott„EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú kérelmet követően nyújtották be; megjegyzi, hogy a két kérelemben számos hasonló intézkedés szerepel;

4.  üdvözli a kollektív projektek támogatását; felhívja a Bizottságot, hogy a résztvevők számára jelentette előnyök felmérése céljából értékelje az ilyen típusú intézkedések eredményeit visszatérő kérelmek esetén;

5.  hangsúlyozza, hogy az ugyanabból a földrajzi régióból érkező egymást követő kérelmek esetén a Bizottságnak össze kellene gyűjtenie és elemeznie kellene a korábbi kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatokat, és gondoskodnia kellene arról, hogy az új kérelmek esetén az elemzések megállapításait kellő mértékben figyelembe vegyék;

6.  üdvözli, hogy a kérelem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek kifejezetten a NEET-fiataloknak próbálnak segítséget nyújtani;

7.  tudatában van, hogy a javasolt intézkedések keretében nyújtandó juttatások és ösztönzők a teljes becsült költségek 5,52%-ában vannak korlátozva;

8.  emlékeztet arra, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

Tisztelettel:

Thomas HÄNDEL

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke

MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap felhasználása

Véleményezés céljából a Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a tervek szerint 2016. február 18-án kerül elfogadásra a Költségvetési Bizottságban.

- a COM(2016)0001 javaslat 1 095 544 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik a belgiumi Hainault (B32) és Namur (B35) NUTS 2. szintű régiókban a „Nemfém ásványi termék gyártása” gazdasági ágazatban elbocsátott 412 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYEAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Az elfogadás dátuma

18.2.2016

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

6

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

  HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(5)

  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(6)

  A Tanács 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom rendelete a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(7)

  A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.

(8)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(9)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(10)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(11)

A Bizottság 1046/2012/EU rendelete (2012. november 8.) az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat