Pranešimas - A8-0029/2016Pranešimas
A8-0029/2016

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“)

19.2.2016 - (COM(2016) 0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėjas: Tomáš Zdechovský

Procedūra : 2016/2013(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0029/2016
Pateikti tekstai :
A8-0029/2016
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“)

(COM(2016) 0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0001 – C8-0013/2016),

–  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1],

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3], ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą 2013 m. gruodžio 2 d. Tarpinstitucinio susitarimo (TIS) 13 punkte,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0029/2016),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir kuo greičiau ir veiksmingiau prieinama;

C.  kadangi priimtasis EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl pradėti taikyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų išlaidų pagal siūlomas priemones, padidinti EGF paraiškų nagrinėjimo Komisijoje, Parlamente ir Taryboje veiksmingumą sutrumpinant jų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą į jį įtraukiant savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“ dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 23 skyriui (Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) ir Namiūro (BE35) regionuose, ir kadangi tikimasi, kad 412 atleisti darbuotojai, taip pat 100 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunimas), jaunesnių nei 25 metų amžiaus, iš Heno regiono turėtų pasinaudoti šiomis priemonėmis; kadangi 144 iš šių darbuotojų buvo atleisti uždarius gamyklą esančią, Roux (Heno regionas) ir priklausančią bendrovei „AGC Europe SA“, ir 268 darbuotojai atleisti uždarius gamyklą, esančią Ovelėje (Namiūro regionas) ir priklausančią bendrovei „Saint-Gobain Glass Benelux“;

E.  kadangi, nors paraiška neatitinka EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytų tinkamumo kriterijų, ji buvo pateikta remiantis intervencijos kriterijais, pagal kuriuos išskirtinėmis aplinkybėmis leidžiama taikyti išimtis, t. y. pagal EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalį dėl ateistų darbuotojų ir pagal EGF reglamento 6 straipsnio 2 dalį dėl NEET jaunimo;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos ir kad todėl Belgija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 095 544 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 1 825 907 EUR;

2.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos 2015 m. rugpjūčio 19 d. pateikė paraišką dėl EGF finansinės paramos ir kad 2016 m. sausio 20 d. Komisija baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad pastaraisiais metais Sąjungos prekyba stiklo gaminiais susidūrė su rimtais sunkumais, ir pabrėžia, kad 2000–2010 m. užimtumas stiklo sektoriuje visoje Europoje sumažėjo 32 proc.; atkreipia dėmesį į tai, kad pastaraisiais metais gilias stiklo gamybos tradicijas turinčiame Valonijos regione kelios didelės bendrovės patyrė sunkumų ir darbo vietų skaičiaus stiklo sektoriuje Namiūro ir Heno regionuose 2007–2012 m. sumažėjo 19 proc., Valonijoje 2013 m. prarastos 1 236 darbo vietos, o 2014  m. – 1 878 darbo vietos;

4.  pažymi, kad Heno regione susiklostė ypač sudėtinga darbo rinkos padėtis, nes šioje vietovėje užimtumo lygis yra 9,2 proc. mažesnis už nacionalinį vidurkį; nurodo, kad šių dviejų regionų darbo rinkoms taip pat būdingas didelis nekvalifikuotų darbuotojų skaičius (maždaug 50 proc. darbo ieškančių asmenų šiuose regionuose neturi vidurinio išsilavinimo);

5.  pažymi, kad 2013 m. įmonė „Saint-Gobain Group“ buvo priversta Valonijoje uždaryti dar vieną gamyklą, dėl kurios buvo pateikta paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“, susijusi su 257 atleidimais iš darbo tame pačiame sektoriuje; pažymi, kad abejose paraiškose kelios priemonės yra panašios;

6.  teigiamai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos nukentėjusiems darbuotojams pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas 2014 m. rugsėjo 10 d., t. y. gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui;

7.  pažymi, kad nukrypti nuo EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkto leidžianti nuostata šiuo atveju taikoma nedaug mažesniam nei nustatyta 500 darbuotojų riba atleidžiamų darbuotojų skaičiui; palankiai vertina tai, kad šia paraiška siekiama paramą teikti dar 100 nesimokančių, nedirbančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių;

8.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriuos apima ši paraiška, Belgija planuoja taikyti septynių tipų priemones: i) parama, konsultacijos ir (arba) vertimo žodžiu paslaugos, ii) darbo paieškos palengvinimas, iii) integruotas mokymas, iv) patirties perdavimas, v) parama įmonėms steigti, vi) parama kolektyviniams projektams ir vii) darbo paieškos ir mokymo išmokos;

9.  palankiai vertina paramą kolektyviniams projektams; ragina Komisiją, siekiant nustatyti naudą dalyviams, įvertinti šio tipo priemonės rezultatus kitose paraiškose;

10.  palankiai vertina tai, kad paraiška apima priemones, skirtas būtent paramai nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui teikti; pažymi, kad prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teikiamos NEET jaunimui, apima: i) įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis arba pasiūlant specialius įvadinius kursus, ii) mokymą, iii) prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą, vii) darbo paieškos ir mokymo išmokas;

11.  palankiai vertina tai, kad išmokos ir paskatos, kurios sudaro dalį teikiamų siūlomų priemonių, negali viršyti 5,52 proc. visų numatytų išlaidų;

12.  pažymi, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su socialiniais partneriais, įmonėmis ir viešosiomis įdarbinimo tarnybomis;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant EGF lėšomis remiamą suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų numatyti būsimos darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius, be to, jis turėtų būti pritaikytas perėjimui prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

14.  primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

15.  pabrėžia, kad tuo atveju, jei iš to paties geografinio regiono bus dar pateikta paraiškų, Komisija turėtų kaupti ir analizuoti su ankstesnėmis paraiškomis įgytą patirtį, ir užtikrinti, kad sprendžiant dėl naujų paraiškų būtų tinkamai atsižvelgta į visas tos analizės išvadas;

16.  prašo Komisijos būsimuose pasiūlymuose išsamiau nurodyti sektorius, kuriuose darbuotojai galėtų įsidarbinti, ir tai, ar siūlomas mokymas atitinka ateities ekonomines perspektyvas ir darbo rinkos poreikius tuose regionuose, kuriuose buvo atleisti darbuotojai;

17.  pažymi, kad Belgijos valdžios institucijos patvirtino, jog tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į savo metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamų reglamentų ir kad Sąjungos finansuojamos paslaugos nesidubliuotų;

18.  primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos bendrovės, nei bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

19.  palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą paspartinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, kurį lemia naujas tvarkaraštis, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

20.  prašo Komisijos užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais su EGF paramos teikimo atvejais susijusiais dokumentais;

16.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo

(Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[4], ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[5], ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[6] 12 straipsnyje;

(3)  2015 m. rugpjūčio 19 d. Belgija pateikė paraišką dėl finansinės paramos iš EGF atleidus darbuotojus ir nutraukus veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 23 skyriui (Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba) NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) ir Namiūro (BE35) regionuose. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  remdamasi Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 6 straipsnio 2 dalimi, Belgija nusprendė 100 nedirbančių ir nesimokančių jaunuolių (NEET) taip pat teikti iš EGF bendrai finansuojamas prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

(5)  pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalį Belgijos paraiška laikoma priimtina, kadangi dėl darbuotojų atleidimo daromas didelis poveikis užimtumui ir vietos, regiono ir šalies ekonomikai;

(6)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 095 544 EUR suma finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti;

(7)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2016 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 095 544 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [sprendimo priėmimo data][7].

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[8], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013[9] 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[10] 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „Hainaut-Namur Glass“ ir Komisijos pasiūlymas

2016 m. sausio 20 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo siekiant Belgijai padėti remti darbuotojų, atleistų iš 2 įmonių, veikiančių NACE 2 red. 23 skyriuje nurodytame ekonominės veiklos sektoriuje (Kitų ne metalo mineralinių produktų gamyba) NUTS[11] 2 lygmens Belgijos Heno (BE32) ir Namiūro (BE35) regionuose, grįžimą į darbo rinką.

Tai pirmoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2016 m. biudžetą ir pagal kurią Belgijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 1 095 544 EUR. Ji susijusi su 412 atleistų darbuotojų ir ne daugiau nei 100 tikslinių nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET).

Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. rugpjūčio 19 d., papildoma informacija pateikta iki 2015 m. spalio 28 d. Vadovaudamasi visomis taikytinoms EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Belgijos valdžios institucijos teigia, kad darbuotojai buvo atleidžiami dėl pastaraisiais metais Europoje ir visų pirma Belgijos stiklo pramonės sektoriuje įvykusių pokyčių, kurie turėjo didelį poveikį Belgijos Valonijos stiklo gamybos sektoriui. Gilias stiklo gamybos tradicijas turintis Valonijos regionas šiuo metu patiria rimtus sunkumus, kurie iškilo Sąjungos prekybos stiklo gaminiais sektoriuje, ir, be to, Azijoje esama perteklinių gamybos pajėgumų, o Europoje yra didesnes gamybos sąnaudos ir galioja griežtesni aplinkos apsaugos standartai.

Prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas, teiktinas atleistiems darbuotojams, sudaro septynių rūšių priemonės: i) parama, konsultacijos ir (arba) vertimo žodžiu paslaugos, ii) darbo paieškos palengvinimas, iii) integruotas mokymas, iv) patirties perdavimas, v) parama įmonėms steigti, vi) parama kolektyviniams projektams ir vii) darbo paieškos ir mokymo išmokos. Prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos, teikiamos NEET jaunimui, apima: i) įtraukimą ir konsultavimą nukreipiant mokytis arba pasiūlant specialius įvadinius kursus, ii) mokymą, iii) prie individualių poreikių pritaikytą kvalifikacijos kėlimą, vii) darbo paieškos ir mokymo išmokas.

Kaip nurodo Komisija, aprašyti siūlomi veiksmai yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Belgijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–  bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

–  buvo laikytasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–  darbuotojus atleidusios įmonės, tęsusios veiklą po atleidimo, patenkino visus teisinius reikalavimus, susijusius su atleidimais, ir tinkamai parėmė tuos darbuotojus;

–  siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–  siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–  finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Belgija pranešė Komisijai, kad Nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo dalį skirs Valonijos valstybinė užimtumo tarnyba (FOREM) ir Valonijos regionas.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 095 544 EUR sumą.

2016 m. iki šiol tai yra pirmas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/jb D(2016)3679

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass“ (COM(2016) 1 final))

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass“ ir patvirtino toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad būtų mobilizuotos fondo lėšos pagal minėtąją paraišką. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytais motyvais:

A)  kadangi ši paraiška yra pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 2 dalimi ir yra susijusi su 412 darbuotojų atleidimu iš įmonių „AGS Glass“ (144 darbuotojai) ir „Sainte-Gobain Glass“ (268 darbuotojai), kurios ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. rugpjūčio 31 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. vykdė NACE 2 red. 23 skyriaus (Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba) veiklą Belgijos NUTS 2 lygmens Heno ir Namiūro regionuose; kadangi ši paraiška taip pat yra susijusi su 100 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunimas);

B)  kadangi Belgija, siekdama įrodyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais struktūriniais pasaulio prekybos sistemos pokyčiais dėl globalizacijos, teigia, kad pastaraisiais metais stiklo gaminių paklausa nepakito, tuo tarpu labai padidėjo importo apimtis ir tai sukėlė rimtų prekybos stiklo gaminiais Europos Sąjungoje sunkumų; kadangi Azijos pertekliniai gamybos pajėgumai sąlygojo spaudimą Europoje mažinti kainas; kadangi 2000–2010 m. visame Europos stiklo gamybos sektoriuje užimtumas sumažėjo 32 proc. (ypač Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje ir Belgijoje);

C)  kadangi dėl didelės konkurencijos, kurią visų pirma kelia Kinijos ir Japonijos gamintojai, 2014 m. buvo uždarytos dvi gamyklos (priklausančios bendrovėms „AGC Europe SA“ ir „Saint-Gobain Glass Benelux“) Valonijoje;

D)  kadangi didžioji dauguma (97,82 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 2,18 proc. – moterys; kadangi 71,12 proc. darbuotojų yra 30–54 metų amžiaus, o 23,54 proc. – 55–64 metų amžiaus.

Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 2 dalyje nustatyti intervencijos kriterijai ir kad dėl šios priežasties Belgija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  atkreipia dėmesį į tai, kad nukrypti nuo reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkto leidžianti nuostata šiuo atveju taikoma nedaug mažesniam nei nustatyta 500 darbuotojų riba atleidžiamų darbuotojų skaičiui; palankiai vertina tai kad šia paraiška siekiama remti dar 100 nedirbančių, nesimokančių ir mokymuose nedalyvaujančių jaunuolių (NEET jaunimas);

3.  pažymi, kad ši paraiška pateikta po anksčiau pateiktos Belgijos paraiškos „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“, susijusios su 257 atleidimais iš darbo tame pačiame sektoriuje; pažymi, kad kelios priemonės yra panašios abejose paraiškose;

4.  pritaria paramai kolektyviniams projektams; ragina Komisiją, siekiant nustatyti naudą dalyviams, įvertinti šio tipo priemonės rezultatus vėliau pateikiamose paraiškose;

5.  pabrėžia, kad tuo atveju, jei iš to paties geografinio regiono bus dar pateikta paraiškų, Komisija turėtų kaupti ir analizuoti su ankstesnėmis paraiškomis įgytą patirtį, ir užtikrinti, kad sprendžiant dėl naujų paraiškų būtų tinkamai atsižvelgta į visas išvadas;

6.  palankiai vertina tai, kad paraiška apima priemones, skirtas būtent paramai nesimokančiam, nedirbančiam ir mokymuose nedalyvaujančiam jaunimui teikti;

7.  palankiai vertina tai, kad išmokos ir paskatos, kurios gali būti teikiamos pagal siūlomas priemones, negali viršyti 5,52 proc. visų numatytų išlaidų;

8.  primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus įgūdžius ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

Pagarbiai

Thomas HÄNDEL

EMPL komiteto pirmininkas

PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto pirmininkui

Europos Parlamentas

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2015 m. gruodžio 10 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

-  COM(2016) 1 final pateikiamas pasiūlymas skirti 1 095 544 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 412 darbuotojų, atleistų iš kitų ne metalo mineralinių produktų gamybos ekonomikos sektoriaus NUTS 2 lygmens Belgijos Heno (B32) ir Namiūro (B35) regionuose.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006,

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

18.2.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

6

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

 • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [4]    OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [5]    OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [6]    Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).
 • [7]    Datą įrašo Parlamentas prieš paskelbiant sprendimą Oficialiajame leidinyje.
 • [8]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
 • [9]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
 • [10]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
 • [11]  2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 11 9, p. 34).