Ziņojums - A8-0029/2016Ziņojums
A8-0029/2016

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

19.2.2016 - (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Tomáš Zdechovský

Procedūra : 2016/2013(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0029/2016
Iesniegtie teksti :
A8-0029/2016
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (EGF regula),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0029/2016),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C.  tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, noteikt Savienības finansiālo ieguldījumu 60 % apmērā no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D.  tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar darbinieku atlaišanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 23. nodaļā (Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana), NUTS 2. līmeņa reģionos Eno (Hainaut) (BE32) un Namīrā (Namur) (BE35) Beļģijā, un tā kā paredzams, ka pasākumos piedalīsies 412 atlaistie darbinieki, kā arī 100 jaunieši no Eno reģiona, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET) un ir jaunāki par 25 gadiem; tā kā 144 no šiem darbiniekiem tika atlaisti saistībā ar uzņēmumam AGC Europe SA piederošas ražotnes slēgšanu Rū (Roux) (Eno reģionā) un 268 darbinieki — saistībā ar Saint-Gobain Sekurit Benelux piederošas ražotnes slēgšanu Ovelē (Auvelais) (Namīras reģionā);

E.  tā kā, lai gan pieteikums neatbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, tas ir iesniegts, pamatojoties uz intervences kritērijiem, kas ārkārtas gadījumos pieļauj atkāpi, proti, EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem attiecībā uz atlaistajiem darbiniekiem un EGF regulas 6. panta 2. punktā paredzētajiem kritērijiem attiecībā uz NEET,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 095 544 apmērā, kas ir 60% no kopējām izmaksām, proti, EUR 1 825 907;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 19. augustā un ka Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2016. gada 20. janvārī un tajā pašā dienā par to paziņoja Parlamentam;

3.  pieņem zināšanai, ka pēdējos gados stikla izstrādājumu tirdzniecībai Savienībā ir radušies nopietni traucējumi, un uzsver, ka Eiropā laikā no 2000. līdz 2010. gadam stikla ražošanas nozarē kopumā nodarbinātība samazinājās par 32 %; norāda, ka Valonijā, kur ir stipras vēsturiskās tradīcijas stikla ražošanā, vairāki lieli uzņēmumi pēdējos gados ir saskārušies ar grūtībām un darbvietu skaits stikla ražošanas nozarē Namīras un Eno reģionā laikā no 2007. līdz 2012. gadam ir samazinājies par 19 %, bet 2013. gadā Valonijā darbu zaudēja 1236 cilvēki un 2014. gadā — 1878 cilvēki;

4.  norāda, ka Eno reģionā ir vērojama sarežģīta situācija darba tirgū, kur nodarbinātības līmenis ir par 9,2 % zemāks nekā valsts vidējais rādītājs; norāda, ka turklāt abu reģionu darba tirgiem ir raksturīgs augsts nepietiekami kvalificēta darbaspēka īpatsvars (aptuveni 50 % darba meklētāju abos reģionos nav vidusskolas izglītības);

5.  norāda, ka grupa Saint-Gobain 2013. gadā bija spiesta slēgt vēl vienu ražotni deindustrializētā zonā Valonijā, par kuru tika iesniegts pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit par 257 darbinieku atlaišanu tajā pašā nozarē; norāda, ka vairāki pasākumi abos pieteikumos ir līdzīgi;

6.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 10. septembra — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

7.  norāda, ka atkāpe no EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem šajā gadījumā attiecas uz atlaisto darbinieku skaitu, kas nav ievērojami mazāks nekā noteiktais minimālais skaits — 500 darbinieki; atzinīgi vērtē to, ka pieteikuma mērķis ir sniegt atbalstu arī 100 NEET;

8.  norāda, ka Beļģija plāno īstenot septiņu veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) atbalsts/ieteikumi/integrācija, ii) atbalsts darba meklēšanā, iii) integrēta apmācība, iv) pieredzes nodošana, v) atbalsts uzņēmuma izveidei, vi) atbalsts kopīgiem projektiem un vii) darba meklēšanas un apmācību pabalsti;

9.  atzinīgi vērtē atbalstu kopīgiem projektiem; aicina Komisiju citos pieteikumos novērtēt šāda veida pasākuma rezultātus, lai konstatētu, kādu labumu gūst dalībnieki;

10.  atzinīgi vērtē to, ka pieteikumā ir pasākumi, kuru mērķis ir konkrēti palīdzēt NEET; norāda, ka NEET sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: i) mobilizāciju un vispārīgus norādījumus, lai iesaistītos vai nu turpmākā izglītībā/apmācībā, vai piedalītos īpašā ievadapmācībā, ii) apmācību, iii) individualizētu prasmju uzlabošanu un iv) darba meklēšanas un apmācību pabalstus;

11.  atzinīgi vērtē to, ka pabalsti un stimuli, ko paredzēts sniegt kā daļu no ierosinātajiem pasākumiem, ir tikai 5,52 % no visām aplēstajām izmaksām;

12.  norāda, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar sociālajiem partneriem, uzņēmumiem un valsts nodarbinātības dienestiem;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam EGF atbalstīto individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

14.  atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

15.  uzsver — gadījumā, ja tiek iesniegti secīgi pieteikumi no tā paša ģeogrāfiskā reģiona, Komisijai būtu jāapkopo un jāizanalizē pieredze no iepriekšējiem pieteikumiem un jānodrošina, ka jaunu pieteikumu gadījumā šādas analīzes secinājums tiek pienācīgi ņemts vērā;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos precīzāk norādīt nozares, kurās darbinieki varētu atrast darbu, un to, vai piedāvātā apmācība atbilst turpmākajām ekonomikas perspektīvām un darba tirgus vajadzībām reģionos, kuros notikusi atlaišana;

17.  uzsver — Beļģijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

18.  atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

19.  atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

20.  prasa, lai Komisija nodrošina publisku piekļuvi visiem dokumentiem par EGF pieteikumiem;

21.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

22.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

23.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Beļģijas pieteikums EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un palīdzēt viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)  EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 12. pantā.

(3)  Beļģija 2015. gada 19. augustā iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu un darbības izbeigšanu saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 23. nodaļā (Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana), NUTS 2. līmeņa reģionos Eno (BE32) un Namīrā (BE35) Beļģijā. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Minētais pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 6. panta 2. punktu Beļģija nolēma no EGF līdzfinansētos individualizētos pakalpojumus sniegt arī 100 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

(5)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktu Beļģijas pieteikumu uzskata par pieņemamu, jo darbinieku atlaišanai ir būtiska ietekme uz nodarbinātību un vietējo, reģionālo un valsts ekonomiku.

(6)  Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 095 544 apmērā saistībā ar Beļģijas iesniegto pieteikumu.

(7)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 095 544 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas datums][4].

[Vieta]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

 • [1]   OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [2]   OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [3]   Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
 • [4]   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

PASKAIDROJUMS

I. Priekšvēsture

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[2] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Hainaut-Namur Glass pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2016. gada 20. janvārī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Beļģijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kuri atlaisti 2 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. red. 23. nodaļas (“Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana”) NUTS[4] 2. līmeņa reģionos Eno (BE32) un Namīrā (BE35) Beļģijā.

Šis ir pirmais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2016. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Beļģijai par kopējo summu EUR 1 095 544. Tas attiecas uz 412 atlaistiem darbiniekiem un līdz 100 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET).

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2015. gada 19. augustā, un līdz 2015. gada 28. oktobrim tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus piemērojamos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Beļģijas iestādes norāda, ka notikumi, kas izraisīja darbinieku atlaišanu, ir izmaiņas, kas pēdējos gados skārušas Eiropas, un jo īpaši Beļģijas, stikla rūpniecību, kam ir bijusi liela ietekme uz stikla ražošanas nozari Valonijā. Valonija, kur ir stipras vēsturiskās tradīcijas stikla izgatavošanā, tagad saskaras ar nopietniem traucējumiem Savienības stikla izstrādājumu tirdzniecībā, ražošanas jaudas pārpalikumu Āzijā, kā arī augstākām ražošanas izmaksām un stingrākiem vides standartiem Eiropā.

Individualizētajos pakalpojumos, kas sniedzami atlaistajiem darbiniekiem, ir šādas septiņu veidu darbības: (i) atbalsts/ieteikumi/integrācija, (ii) atbalsts darba meklēšanā, (iii) integrēta apmācība, (iv) pieredzes nodošana, (v) atbalsts uzņēmuma izveidei, (vi) atbalsts kopīgiem projektiem un (vii) darba meklēšanas un apmācību pabalsti. NEET sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver: (i) mobilizāciju un vispārīgus norādījumus, lai iesaistītos vai nu turpmākā izglītībā/apmācībā, vai piedalītos īpašā ievadapmācībā, (ii) apmācību, (iii) individualizētu prasmju uzlabošanu un (iv) darba meklēšanas un apmācību pabalstus;

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Beļģijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

–  piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–  ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–  uzņēmumi, kuros atlaisti darbinieki un kuri pēc tam turpina veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem,

–  ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–  ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–  EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Beļģija ir paziņojusi Komisijai, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avoti Valonijas nodarbinātības dienests (FOREM) un Valonijas reģions.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 1 095 544.

Šis ir pirmais budžeta lēmējinstitūcijai 2016. gadā iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]  Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/jb D(2016)3679

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Beļģijas pieteikumu EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass (COM(2016)0001 final)

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir balstīts uz Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 2. punktu un ir saistīts ar 412 darbinieku atlaišanu uzņēmumā AGS Glass (144 darbinieki) un Sainte-Gobain Glass (268 darbinieki), kuri darbojas NACE 2. redakcijas 23. nodaļā (Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana) NUTS 2. līmeņa reģionos Eno un Namīrā Beļģijā, pārskata periodā no 2014. gada 31. augusta līdz 2015. gada 31. maijam; tā kā pieteikums attiecas arī uz 100 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET);

B)  tā kā, lai noteiktu saikni starp atlaišanas gadījumiem un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Beļģija norāda, ka pēdējos gados stikla izstrādājumu pieprasījums Eiropā ir saglabājies nemainīgs, bet imports ir krasi palielinājies, izraisot nopietnus traucējumus Eiropas Savienības stikla izstrādājumu tirdzniecībā; tā kā ražošanas jaudas pārpalikums Āzijā ir radījis spiedienu mazināt cenas Eiropā; tā kā Eiropā no 2000. līdz 2010. gadam stikla ražošanas nozarē kopumā nodarbinātība samazinājās par 32% (īpaši skarot Vāciju, Poliju, Franciju un Beļģiju);

C)  tā kā, ņemot vērā ļoti sīvo konkurenci ar galvenokārt Ķīnas un Japānas ražotājiem, 2014. gadā Valonijā tika slēgtas divas ražotnes (kas piederēja AGC Europe SA un Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  tā kā nepārprotami lielākā daļa (97,82%) darbinieku, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 2,18% — sievietes; tā kā 71,12% šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 23,54% — vecumā no 55 līdz 64 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Beļģijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 2. punktā paredzētie intervences kritēriji ir ievēroti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka atkāpe no regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajiem noteikumiem šajā gadījumā attiecas uz atlaisto darbinieku skaitu, kas nav ievērojami mazāks nekā noteiktais minimālais skaits — 500 darbinieki; atzinīgi vērtē to, ka pieteikums attiecas arī uz 100 jauniešiem, kuri nav nedz nodarbināti, nedz iesaistīti izglītībā vai apmācībā (NEET);

3.  norāda, ka pieteikums ir līdzīgs agrāk iesniegtam Beļģijas pieteikumam EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit par 257 darbinieku atlaišanu tajā pašā nozarē; norāda, ka vairāki pasākumi abos pieteikumos ir līdzīgi;

4.  atzinīgi vērtē atbalstu kopīgiem projektiem; aicina Komisiju turpmākajos pieteikumos novērtēt šāda veida pasākuma rezultātus, lai konstatētu, kādu labumu gūst dalībnieki;

5.  uzsver — gadījumā, ja tiek iesniegti secīgi pieteikumi no tā paša ģeogrāfiskā reģiona, Komisijai būtu jāapkopo un jāizanalizē pieredze no iepriekšējiem pieteikumiem un jānodrošina, ka jaunu pieteikumu gadījumā visi secinājumi tiek pienācīgi ņemti vērā;

6.  atzinīgi vērtē to, ka pieteikumā ir pasākumi, kuru mērķis ir konkrēti palīdzēt NEET;

7.  atzinīgi vērtē to, ka pabalsti un stimuli, ko paredzēts sniegt kā daļu no ierosinātajiem pasākumiem, ir tikai 5,52% no visām aplēstajām izmaksām;

8.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Thomas HÄNDEL

EMPL komitejas priekšsēdētājs

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Godātais Arthuis kungs!

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2016. gada 18. februārī.

  COM(2016)0001 final ir priekšlikums piešķirt EUR 1 095 544 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 412 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanas saimnieciskās darbības nozarē NUTS 2. līmeņa reģionos Eno (BE32) un Namīrā (BE35) Beļģijā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

18.2.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

29

6

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster