Procedura : 2016/2013(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0029/2016

Teksty złożone :

A8-0029/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/02/2016 - 7.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0057

SPRAWOZDANIE     
PDF 635kWORD 130k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass złożony przez Belgię)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Tomáš Zdechovský

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass złożony przez Belgię)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0029/2016),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C.  mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę w sprawie ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, ustalenia wkładu finansowego Unii na 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, poprawy skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzania, w sprawie rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz w sprawie finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D.  mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniami w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 23 według NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Hainaut (BE32) i Namur (BE35) w Belgii, a także mając na uwadze, że zakłada się, iż ze środków skorzysta 412 zwolnionych pracowników oraz 100 mających mniej niż 25 lat osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET) z regionu Hainaut; mając na uwadze, że 144 pracowników zwolniono w następstwie zamknięcia zakładu produkcyjnego w Roux (Hainaut), będącego własnością AGC Europe SA, natomiast 268 pracowników zwolniono w następstwie zamknięcia zakładu produkcyjnego w Auvelais (region Namur), którego właścicielem jest Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  mając na uwadze, że choć wniosek nie spełnia kryteriów kwalifikowalności przewidzianych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG, został on złożony na podstawie kryteriów interwencji, które umożliwiają odstępstwo w wyjątkowych okolicznościach, zgodnie zwłaszcza z art. 4 ust. 2 tego rozporządzenia w przypadku zwolnionych pracowników i z art. 6 ust. 2. tego rozporządzenia w przypadku młodzieży NEET;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Belgia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 095 544 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60% łącznych kosztów wynoszących 1 825 907 EUR;

2.  zauważa, że władze Belgii przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG w dniu 19 sierpnia 2015 r., a dnia 20 stycznia 2016 r. Komisja sfinalizowała ocenę wniosku i przekazała ją tego dnia Parlamentowi;

3.  zauważa, że unijny handel wyrobami ze szkła uległ znacznym zakłóceniom w ostatnich latach, i podkreśla, że w latach 2000–2010 zatrudnienie w całym europejskim przemyśle szklarskim spadło o 32%; wskazuje, że w Walonii, która tradycyjnie specjalizuje się w produkcji szkła, kilka dużych przedsiębiorstw doświadczyło w ostatnich latach pewnych trudności, zaś liczba miejsc pracy w sektorze szklarskim w regionach Namur i Hainaut spadła w latach 2007–2012 o 19%, a liczba utraconych miejsc pracy w Walonii wyniosła 1236 w 2013 r. i 1878 w 2014 r.;

4.  zauważa, że trudna sytuacja panuje zwłaszcza na rynku pracy w regionie Hainaut, gdzie wskaźnik zatrudnienia jest o 9,2% niższy od średniej krajowej; odnotowuje, że rynki pracy obu regionów charakteryzuje ponadto wysoki odsetek pracowników o niskich kwalifikacjach (niemal połowa osób poszukujących pracy w tych regionach nie posiada kwalifikacji na poziomie szkoły średniej II stopnia);

5.  zauważa, że grupa Saint-Gobain zmuszona była w 2013 r. do zamknięcia innego zakładu produkcyjnego w zdezindustrializowanej strefie w Walonii, co stanowiło przedmiot wniosku EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit dotyczącego 257 zwolnień w tym samym sektorze; zauważa, że w tych dwóch wnioskach jest kilka podobnych środków;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że władze Belgii rozpoczęły świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 10 września 2014 r., na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet;

7.  zauważa, że odstępstwo od przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG dotyczy w tym przypadku liczby zwolnień, która nie jest znacząco niższa od progu 500 zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje, że wniosek ma na celu wsparcie dalszych 100 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET);

8.  zauważa, że Belgia planuje siedem rodzajów środków dla zwalnianych pracowników, których dotyczy wniosek: (i) wsparcie/doradztwo/integracja, (ii) ułatwienie poszukiwania pracy, (iii) zintegrowane szkolenie, (iv) przekazywanie doświadczeń, (v) wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw, (vi) wsparcie dla wspólnych projektów oraz (vii) dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

9.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla wspólnych projektów; zwraca się do Komisji, by oceniła wyniki tego rodzaju środka w innych wnioskach w celu określenia korzyści, jakie przynosi uczestnikom;

10.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek zawiera środki ukierunkowane konkretnie na wspieranie młodzieży NEET; zwraca uwagę, że zindywidualizowane usługi świadczone na rzecz młodzieży NEET obejmują następujące działania: (i) mobilizowanie i poradnictwo, aby albo podjąć dalszą naukę czy wziąć udział w szkoleniu, albo uczestniczyć w sesji wprowadzającej, (ii) szkolenie, (iii) zindywidualizowane podnoszenie kwalifikacji oraz (iv) dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie;

11.  wyraża zadowolenie, że dodatki i zachęty, jakie mają zostać zapewnione w ramach proponowanych środków, są ograniczone do 5,52% całkowitych przewidywanych kosztów;

12.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług sporządzono w drodze konsultacji z partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami i publicznymi służbami zatrudnienia;

13.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług wspieranego z EFG należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

14.  przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

15.  podkreśla, że w razie kolejnych wniosków z tego samego obszaru geograficznego Komisja powinna zebrać i przeanalizować doświadczenia z wcześniejszych wniosków i dopilnować, by przy nowych wnioskach odpowiednio uwzględniać wszelkie wnioski z tej analizy;

16.  zwraca się do Komisji, aby w przyszłych wnioskach w większym stopniu precyzowała, w których sektorach pracownicy mają szanse znaleźć zatrudnienie i czy oferta szkoleniowa jest dostosowana do przyszłych perspektyw rozwoju gospodarczego i potrzeb rynku pracy w regionach dotkniętych problemem zwolnień;

17.  zauważa, że władze belgijskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania w sprawozdaniach rocznych analizy porównawczej tych danych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania dublowaniu usług finansowanych przez Unię;

18.  ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

19.  docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

20.  zwraca się do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

21.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

22.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

23.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek Belgii – EGF/2015/007 - BE/Hainaut-Namur Glass)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(4), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(5), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)  Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(6).

(3)  W dniu 19 sierpnia 2015 r. Belgia złożyła wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami i przypadkami zaprzestania działalności w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 23 według NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Hainaut (BE32) i Namur (BE35) w Belgii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)  Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 Belgia zdecydowała się na świadczenie zindywidualizowanych usług współfinansowanych przez EFG także na rzecz 100 młodych osób niepracujących, niekształcących się ani nieszkolących się (młodzieży NEET).

(5)  Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 wniosek Belgii uznaje się za dopuszczalny, ponieważ zwolnienia mają poważny wpływ na zatrudnienie oraz gospodarkę lokalną, regionalną i krajową.

(6)  Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 1 095 544 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Belgię.

(7)  W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia środków z EFG niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 095 544 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [the date of its adoption](7).

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(8) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(9), środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(10), w celu uruchomienia funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Hainaut-Namur Glass i wniosek Komisji

W dniu 20 stycznia 2016 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Belgii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w dwóch przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziale 23 klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych”) w zaliczanych do poziomu NUTS(11) 2 regionach Hainaut (BE32) i Namur (BE35) w Belgii.

Jest to pierwszy wniosek analizowany w ramach budżetu na 2016 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 1 095 544 EUR z EFG na rzecz Belgii. Dotyczy 412 zwolnionych pracowników i maksymalnie 100 objętych pomocą młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET).

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 19 sierpnia 2015 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 28 października 2015 r. Zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Belgii twierdzą, że do zwolnień doprowadziły zmiany, które zaszły w ostatnich latach w europejskim, a szczególnie w belgijskim, przemyśle szklarskim i które wywarły duży wpływ na sektor produkcji szkła w Walonii. Walonia, która posiada utrwaloną tradycję produkcji szkła, boryka się teraz z poważnymi zakłóceniami w unijnym handlu wyrobami ze szkła, z nadwyżką mocy produkcyjnych w Azji oraz z wyższymi kosztami produkcji i surowszymi normami środowiskowymi.

Zindywidualizowane usługi, które mają być świadczone zwolnionym pracownikom, obejmują siedem rodzajów środków: (i) wsparcie/doradztwo/integracja, (ii) ułatwienie poszukiwania pracy, (iii) zintegrowane szkolenie, (iv) przekazywanie doświadczeń, (v) wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw, (vi) wsparcie dla wspólnych projektów oraz (vii) dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie. Zindywidualizowane usługi świadczone na rzecz młodzieży NEET obejmują (i) mobilizowanie i poradnictwo, aby albo podjąć dalszą naukę czy wziąć udział w szkoleniu, albo uczestniczyć w sesji wprowadzającej, (ii) szkolenie, (iii) zindywidualizowane podnoszenie kwalifikacji oraz (iv) dodatki na poszukiwanie pracy i szkolenie.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Belgii przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–  w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–  spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–  zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

–  na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–  proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–  wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami proceduralnymi i materialnymi Unii w zakresie pomocy państwa.

Belgia powiadomiła Komisję, że źródłami krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowej lub współfinansowania krajowego są walońskie publiczne służby zatrudnienia (FOREM) oraz region Walonii.

III. Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 095 544 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to pierwszy wniosek o przesunięcie środków na uruchomienie funduszu przedłożony dotychczas władzy budżetowej w 2016 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/jb D(2016)3679

Pan Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku z wnioskiem EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass z Belgii (COM(2016) 1 final)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyły uruchomienie EFG w sprawie EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass i przyjęły poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku ze wspomnianym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i dotyczy 412 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwach AGS Glass (144 pracowników) i Saint-Gobain Glass (268 pracowników) prowadzących działalność w dziale 23 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych) w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Hainaut i Namur w Belgii, w okresie odniesienia od 31 sierpnia 2014 r. do 31 maja 2015 r.; mając na uwadze, że wniosek dotyczy ponadto 100 młodych osób, które nie kształcą się, nie pracują ani się nie szkolą (młodzież NEET);

B)  mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, Belgia twierdzi, że w ostatnich latach popyt na wyroby ze szkła w Europie utrzymywał się na stałym poziomie, podczas gdy nastąpił gwałtowny wzrost przywozu, co spowodowało poważne zakłócenia w handlu wyrobami ze szkła w Unii Europejskiej; mając na uwadze, że nadwyżka mocy produkcyjnych w Azji spowodowała presję na spadek cen w Europie; mając na uwadze, że w latach 2000–2010 zatrudnienie w całym europejskim przemyśle szklarskim spadło o 32% (szczególnie w Niemczech, Polsce, Francji i Belgii);

C)  mając na uwadze, że na skutek silnej konkurencji głównie ze strony producentów chińskich i japońskich w 2014 r. zamknięto dwa zakłady produkcyjne w Walonii (będące w posiadaniu AGC Europe SA i Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  mając na uwadze, że zdecydowana większość (97,82%) pracowników objętych omawianymi środkami to mężczyźni, a 2,18% to kobiety; mając na uwadze, że 71,12% pracowników ma od 30 do 54 lat, a 23,54% pracowników to osoby w wieku od 55 do 64 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Belgii następujących wskazówek:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że w związku z tym Belgia ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

2.  zauważa, że odstępstwo od przepisów art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia dotyczy w tym przypadku liczby zwolnień, która nie jest znacząco niższa od progu 500 zwolnień; z zadowoleniem przyjmuje, że wniosek ma na celu wsparcie dalszych 100 młodych osób niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (młodzież NEET);

3.  zauważa, że niniejszy wniosek wiąże się ze sprawą EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit – wcześniejszym wnioskiem z Belgii dotyczącym 257 zwolnień w tym samym sektorze; zauważa, że w tych dwóch wnioskach jest kilka podobnych środków;

4.  z zadowoleniem przyjmuje wsparcie dla wspólnych projektów; zwraca się do Komisji, by oceniła wyniki tego rodzaju środka w powtarzających się wnioskach w celu określenia korzyści, jakie przynosi uczestnikom;

5.  podkreśla, że w razie kolejnych wniosków z tego samego obszaru geograficznego Komisja powinna zebrać i przeanalizować doświadczenia z wcześniejszych wniosków i dopilnować, by przy nowych wnioskach odpowiednio uwzględniać wszelkie wnioski;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wniosek zawiera środki ukierunkowane konkretnie na wspieranie młodzieży NEET;

7.  wyraża zadowolenie, że dodatki i zachęty, jakie mają zostać zapewnione w ramach proponowanych środków, są ograniczone do 5,52% całkowitych przewidywanych kosztów;

8.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien ponadto wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

Z wyrazami szacunku

Thomas HÄNDEL

Przewodniczący komisji EMPL

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 18 lutego 2016 r.:

-  COM(2016) 1 final to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 095 544 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 412 pracownikom zwolnionym w sektorze produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych w zaliczanych do poziomu NUTS 2 regionach Hainaut (BE32) i Namur (BE35) w Belgii.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO

W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

18.2.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

6

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(5)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(6)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(7)

  Date to be inserted by the Parliament before the publication in OJ.

(8)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(9)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(10)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(11)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności