Procedură : 2016/2013(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0029/2016

Texte depuse :

A8-0029/2016

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/02/2016 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0057

RAPORT     
PDF 628kWORD 142k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, prezentată de Belgia)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Tomáš Zdechovský

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, prezentată de Belgia)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0029/2016),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondială sau de criza economică și financiară mondială și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008 și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Belgia a depus cererea EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat în NACE Rev.2 diviziunea 23 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice) în regiunile de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) și Namur (BE35) din Belgia și întrucât se preconizează că la aceste măsuri vor participa 412 lucrători disponibilizați, precum și 100 de tineri sub vârsta de 25 de ani din Provincia Hainaut care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); întrucât 144 dintre acești lucrători au fost disponibilizați în urma închiderii uzinei din Roux (Hainaut), deținută de AGC Europe SA, iar 268, în urma închiderii uzinei din Auvelais (Provincia Namur), deținută de Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  întrucât, deși cererea nu îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG, aceasta a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție, care prevăd posibilitatea de a se acorda o derogare în împrejurări excepționale, mai exact în temeiul articolului 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG în cazul lucrătorilor disponibilizați și în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG în cazul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET),

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Belgia are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 095 544 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 1 825 907 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile belgiene au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 19 august 2015 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 20 ianuarie 2016, iar Parlamentul a fost notificat în aceeași zi cu privire la acest lucru;

3.  observă că, în ultimii ani, comerțul cu produse din sticlă din Uniune a fost grav afectat și subliniază că, în perioada 2000-2010, ocuparea forței de muncă din întregul sector al sticlei de la nivel european a scăzut cu 32 %; subliniază că în Regiunea Valonă, unde există o tradiție îndelungată de fabricare a sticlei, mai multe întreprinderi mari s-au confruntat cu dificultăți în ultimii ani, iar în provinciile Namur și Hainaut numărul locurilor de muncă din sectorul sticlei a scăzut cu 19 % între 2007 și 2012, în Regiunea Valonă înregistrându-se 1 236 de disponibilizări în 2013 și 1 878 de disponibilizări în 2014;

4.  subliniază că Provincia Hainaut, în special, se confruntă cu o situație deosebit de dificilă pe piața forței de muncă, cu o rată de ocupare a forței de muncă cu 9,2 % mai scăzută decât media pe țară; observă că piețele forței de muncă din cele două regiuni se caracterizează, de asemenea, printr-o pondere mare a forței de muncă slab calificate (aproape jumătate dintre solicitanții de locuri de muncă din ambele regiuni nu au absolvit învățământul secundar superior);

5.  observă că, în 2013, grupul Saint-Gobain a fost obligat să închidă o altă uzină din Regiunea Valonă, care a făcut obiectul cererii EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, referitoare la 257 de disponibilizări din același sector; remarcă faptul că în cele două cereri se menționează mai multe măsuri similare;

6.  salută faptul că autoritățile belgiene au început furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 10 septembrie 2014, cu mult înainte de decizia de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

7.  constată că, în acest caz, derogarea de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din regulament se referă la un număr de disponibilizări care nu este semnificativ mai scăzut decât pragul de 500 de disponibilizări; salută faptul că cererea urmărește și sprijinirea a 100 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

8.  constată că Belgia are în vedere șapte tipuri de măsuri pentru lucrătorii disponibilizați vizați de prezenta cerere: (i) sprijin/orientare/integrare, (ii) facilitarea căutării unui loc de muncă, (iii) formare integrată, (iv) transfer de experiență, (v) sprijin pentru înființarea de întreprinderi, (vi) sprijin pentru proiecte colective și (vii) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare;

9.  salută sprijinul pentru proiectele colective; solicită Comisiei să evalueze rezultatele acestui tip de măsuri în cazul altor cereri, pentru a determina avantajele pe care le prezintă acestea pentru participanți;

10.  salută faptul că cererea conține măsuri prin care se intenționează în mod expres să se ofere asistență tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET); constată că serviciile personalizate oferite tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) vor cuprinde următoarele: (i) mobilizare și orientare fie pentru a continua studiile/a urma cursuri de formare profesională, fie pentru a participa la sesiuni speciale de informare, (ii) formare, (iii) perfecționare personalizată și (iv) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare;

11.  ia act cu satisfacție de faptul că indemnizațiile și stimulentele care urmează să fie oferite în cadrul măsurilor propuse sunt limitate la 5,52% din costurile totale estimate;

12.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu partenerii sociali, întreprinderile și serviciile publice de ocupare a forței de muncă;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, atunci când se concepe pachetul coordonat de servicii personalizate finanțate din FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

14.  reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea abilităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

15.  subliniază că, în cazul unor cereri succesive provenind din aceeași regiune geografică, Comisia ar trebui să colecteze și să analizeze experiențele dobândite în urma cererilor anterioare și să se asigure că se ține seama de toate concluziile acestei analize atunci când se depun noi cereri;

16.  solicită Comisiei să prezinte, în propunerile viitoare, detalii suplimentare privind sectoarele în care lucrătorii ar putea să își găsească un loc de muncă și să precizeze dacă oferta în materie de formare corespunde perspectivelor economice și nevoilor viitoare de pe piața muncii din regiunile afectate de disponibilizări;

17.  observă că autoritățile belgiene confirmă că acțiunile eligibile nu beneficiază de asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii; își reiterează apelul adresat Comisiei de a prezenta o evaluare comparativă a acestor date în cadrul rapoartelor sale anuale, pentru a asigura deplina respectare a reglementărilor existente și pentru a evita dublarea serviciilor finanțate de Uniune;

18.  reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

19.  salută procedura îmbunătățită instituită de Comisie ca urmare a solicitării Parlamentului de a se accelera eliberarea subvențiilor; atrage atenția asupra timpului limitat prevăzut de noul calendar și asupra posibilului impact asupra eficacității prelucrării dosarelor;

20.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

21.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

22.  încredințează Președintei sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

23.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cerere din partea Belgiei EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(4), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(5), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011), astfel cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(6).

(3)  La 19 August 2015, Belgia a depus o cerere de mobilizare a FEG ca urmare a unor disponibilizări și încetări ale activităților care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 23 a NACE Rev. 2 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice) în regiunile de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) și Namur (BE35) din Belgia. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, Belgia a decis să furnizeze servicii personalizate cofinanțate prin FEG și unui număr de 100 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

(5)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013, cererea din partea Belgiei este considerată admisibilă, deoarece disponibilizările au un impact grav asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale și naționale.

(6)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 095 544 EUR ca urmare a cererii depuse de Belgia.

(7)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2016, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 095 544 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării sale](7).

Adoptată la

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(8) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(9), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(10), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea privind Hainaut-Namur Glass și propunerea Comisiei

La 20 ianuarie 2016, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Belgiei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor concediați de 2 întreprinderi a căror activitate se încadrează în diviziunea 23 a NACE Rev. 2 („Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”) în regiunile de nivel NUTS(11) 2 Hainaut (BE32) și Namur (BE35) din Belgia.

Aceasta este prima cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2016 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 095 544 EUR pentru Belgia. Cererea vizează 412 lucrători concediați și până la 100 de tineri vizați care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET).

Cererea i-a fost transmisă Comisiei la 19 august 2015, fiind completată cu informații suplimentare actualizate până la data de 28 octombrie 2015. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG.

Autoritățile belgiene afirmă că disponibilizările în cauză reprezintă rezultatul evoluțiilor care au afectat în ultimii ani industria sticlei din Europa, dar mai ales pe cea din Belgia, și care au avut un impact major asupra sectorului de producție a sticlei din Regiunea Valonă. Vechea tradiție a fabricării sticlei care este profund înrădăcinată în Regiunea Valonă suferă în prezent din cauza perturbărilor puternice care afectează comerțul european cu produse din sticlă și a capacității excedentare de producție înregistrate în Asia, acești factori fiind însoțiți de creșterea costurilor de producție și de înăsprirea standardelor de mediu în UE.

Serviciile personalizate care urmează să fie oferite lucrătorilor disponibilizați constă în șapte tipuri de măsuri: (i) sprijin/orientare/integrare, (ii) facilitarea căutării unui loc de muncă, (iii) formare integrată, (iv) transfer de experiență, (v) sprijin pentru înființarea de întreprinderi, (vi) sprijin pentru proiecte colective și (vii) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare. Serviciile personalizate oferite persoanelor NEET vor cuprinde (i) mobilizare și orientare fie pentru a continua studiile/a urma cursuri de formare profesională, fie pentru a participa la sesiuni speciale de informare, (ii) formare, (iii) perfecționare personalizată și (iv) indemnizații pentru căutarea unui loc de muncă și pentru formare.

Potrivit Comisiei, acțiunile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste acțiuni nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Autoritățile belgiene au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–  se vor respecta principiile egalității de tratament și nediscriminării în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–  au fost respectate cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE privind disponibilizările colective;

–  întreprinderile care au efectuat disponibilizări și care și-au continuat activitatea după respectivele disponibilizări și-au îndeplinit obligațiile legale care reglementează disponibilizările și au luat măsuri corespunzătoare pentru salariații lor;

–  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–  măsurile propuse vor fi complementare cu măsurile finanțate din fondurile structurale;

–  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și cele de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

Belgia a informat Comisia cu privire la faptul că sursele de prefinanțare sau de cofinanțare națională sunt reprezentate de Serviciul public de ocupare a forței de muncă din Regiunea Valonă (FOREM) și de Regiunea Valonă.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 095 544 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este prima propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2016.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/jb D(2016)3679

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass prezentat de Belgia (COM(2016)1 final)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere este întemeiată pe articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 412 lucrători disponibilizați de AGS Glass (144 de lucrători) și Saint-Gobain Glass (268 de lucrători), care își desfășoară activitatea în diviziunea 23 a NACE Rev.2 (Fabricarea altor produse din minerale nemetalice) în regiunile de nivel NUTS 2 Hainaut și Namur din Belgia în perioada de referință 31 august 2014-31 mai 2015; întrucât cererea vizează, de asemenea, un număr de 100 tineri care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

B)  întrucât pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore apărute în practicile comerciale mondiale ca urmare a globalizării, Belgia susține că, în ultimii ani, cererea de produse din sticlă a stagnat în Europa, în timp ce importurile au crescut dramatic, provocând perturbări puternice care au afectat comerțul cu produse din sticlă în Uniunea Europeană ; întrucât capacitatea excedentară de producție din Asia a dus la o presiune pentru reducerea prețurilor în Europa; întrucât în perioada 2000-2010, în întregul sector al sticlei, ocuparea forței de muncă a scăzut cu 32% în Europa (acest lucru afectând în special Germania, Polonia, Franța și Belgia);

C)  întrucât, din cauza concurenței puternice, îndeosebi din partea producătorilor chinezi și japonezi, în Regiunea Valonă au fost închise două uzine în 2014 (deținute de AGC Europe SA și Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  întrucât marea majoritate (97,82%) a lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 2,18% sunt femei; întrucât 71,12% dintre lucrători au între 30 și 54 de ani, iar 23,54% au între 55 și 64 de ani.

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Belgiei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Belgia are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  constată că, în acest caz, derogarea de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din regulament se referă la un număr de disponibilizări care nu este semnificativ mai scăzut decât pragul de 500 de disponibilizări; întrucât cererea vizează, de asemenea, un număr de 100 tineri care nu sunt încadrați în muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

3.  observă că această cerere vine în continuarea cererii EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, referitoare la 257 de disponibilizări în același sector; remarcă faptul că în cele două cereri se menționează mai multe măsuri similare;

4.  salută sprijinul pentru proiectele colective; solicită Comisiei să evalueze rezultatele acestui tip de măsuri în cazul cererilor repetitive, pentru a determina avantajele pe care le prezintă acestea pentru participanți;

5.  subliniază că, în cazul unor cereri succesive provenind din aceeași regiune geografică, Comisia ar trebui să colecteze și să analizeze experiențele dobândite în urma cererilor anterioare și să se asigure că se ține seama de toate concluziile acestei analize atunci când se depun noi cereri;

6.  salută faptul că cererea conține măsuri prin care se intenționează în mod expres să se ofere asistență tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET);

7.  ia act cu satisfacție de faptul că indemnizațiile și stimulentele care urmează să fie oferite în cadrul măsurilor propuse sunt limitate la 5,52% din costurile totale estimate;

8.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, atunci când se concepe pachetul coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția pe viitor a pieței muncii și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie durabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu deosebită considerație,

Thomas HÄNDEL

Președinte EMPL

ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Stimate domnule Arthuis,

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru această propunere în Comisia pentru bugete la 18 februarie 2016:

-  COM(2016)0001 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 095 544 EUR pentru măsuri active de facilitare a reintegrării pe piața forței de muncă a 412 lucrători disponibilizați în sectorul economic încadrat la diviziunea 23 a NACE Rev. 2, „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”, în regiunile de nivel NUTS 2 Hainaut (BE32) și Namur (BE35) din Belgia.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

18.2.2016

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

6

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(5)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(6)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(7)

  Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.

(8)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(9)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(10)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(11)

Regulamentul (UE) nr. 1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).

Notă juridică - Politica de confidențialitate