SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

19.2.2016 - (COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajca: Tomáš Zdechovský

Postup : 2016/2013(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0029/2016
Predkladané texty :
A8-0029/2016
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[1] (nariadenie o EGF),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2], a najmä na jeho článok 12,

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[3] (MID z 2. decembra 2013), a najmä na jej bod 13,

–  so zreteľom na postup trialógu uvedený v bode 13 MID z 2. decembra 2013,

–  so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–  so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0029/2016),

A.  keďže Únia vytvorila legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu alebo globálnej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť pri ich opätovnom začleňovaní na trh práce;

B.  keďže finančná pomoc Únie pre prepustených pracovníkov by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a s náležitým zreteľom na MID z 2. decembra 2013 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF);

C.  keďže prijatie nariadenia o EGF odráža dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament a Rada a ktorá sa týka opätovného zavedenia kritéria krízovej mobilizácie, stanovenia finančného príspevku Únie na 60 % celkových odhadovaných nákladov na navrhované opatrenia, zvýšenia efektívnosti pri spracúvaní žiadostí o príspevok z EGF v rámci Komisie, Európskeho parlamentu a Rady prostredníctvom skrátenia času na hodnotenie a schvaľovanie, rozšírenia oprávnených opatrení a okruhu príjemcov zahrnutím samostatne zárobkovo činných osôb a mladých ľudí a financovania stimulov na zakladanie vlastných podnikov;

D.  keďže Belgicko predložilo žiadosť EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass o finančný príspevok z EGF v dôsledku prepúšťania v hospodárskom sektore zaradenom podľa klasifikácie NACE Revision 2 do divízie 23 (Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgicku a keďže sa očakáva, že 412 prepustených pracovníkov, ako aj 100 mladých ľudí z regiónu Hainaut, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET) a sú vo veku do 25 rokov, sa bude podieľať na týchto opatreniach; keďže 144 z týchto pracovníkov bolo prepustených po zatvorení výrobného závodu v Roux (Hainaut), ktorý vlastní spoločnosť AGC Europe SA, a 268 po zatvorení výrobného závodu v Auvelais (región Namur), ktorý vlastní spoločnosť Saint-Gobain Glass Benelux;

E.  keďže žiadosť síce nespĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v článku 4 ods. 1 nariadenia o EGF, bola predložená na základe intervenčných kritérií, ktoré umožňujú výnimku za výnimočných okolností, najmä článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF v prípade prepustených pracovníkov a článku 6 ods. 2 nariadenia o EGF v prípade osôb NEET;

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia o EGF sú splnené, a že Belgicko má preto nárok na finančný príspevok vo výške 1 095 544 EUR podľa tohto nariadenia, čo predstavuje 60 % celkových nákladov (1 825 907 EUR);

2.  berie na vedomie, že belgické orgány predložili žiadosť o finančný príspevok z EGF 19. augusta 2015 a že Komisia dokončila jej posúdenie 20. januára 2016 a Parlament v ten istý deň o ňom informovala;

3.  konštatuje, že v posledných rokoch v oblasti obchodu Únie so sklenenými výrobkami došlo k vážnym narušeniam, a zdôrazňuje, že medzi rokmi 2000 a 2010 sa miera zamestnanosti v celom sklárskom sektore v Európe znížila o 32 %; poukazuje na to, že vo Valónsku, ktoré má silnú tradíciu v oblasti sklárstva, viaceré veľké podniky čelili v posledných rokoch ťažkostiam, pričom počet pracovných miest v odvetví sklárstva v regiónoch Hainaut a Namur poklesol medzi rokmi 2007 a 2012 o 19 % a vo Valónsku zaniklo 1 236 pracovných miest v roku 2013 a 1 878 pracovných miest v roku 2014;

4.  poukazuje na to, že najmä región Hainaut čelí zložitej situácii na trhu práce, pričom miera zamestnanosti je o 9,2 % nižšia ako celoštátny priemer; konštatuje, že pre trhy práce oboch regiónov je okrem toho charakteristický vysoký podiel pracovníkov s nedostatočnou kvalifikáciou (asi 50 % uchádzačov o zamestnanie v oboch regiónoch nemá vyššie sekundárne vzdelanie);

5.  konštatuje, že skupina Saint-Gobain bola v roku 2013 donútená uzavrieť iný výrobný závod v deindustrializovanej zóne vo Valónsku, ktorý bol predmetom žiadosti EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit týkajúcej sa 257 prepustených pracovníkov v tom istom odvetví; konštatuje, že niekoľko opatrení v oboch žiadostiach je podobných;

6.  víta skutočnosť, že belgické orgány začali poskytovať personalizované služby dotknutým pracovníkom 10. septembra 2014, teda v dostatočnom časovom predstihu pred prijatím rozhodnutia o udelení podpory z EGF na navrhovaný koordinovaný balík;

7.  konštatuje, že výnimka z článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia o EGF sa v tomto prípade vzťahuje na počet prepustených, ktorý nie je značne nižší ako prahová hodnota 500 prepustených pracovníkov; víta skutočnosť, že cieľom žiadosti je podpora ďalším 100 osobám NEET;

8.  poznamenáva, že Belgicko plánuje sedem typov opatrení pre prepustených pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje táto žiadosť: i) podpora/usmernenie/tlmočenie, ii) podpora pri hľadaní zamestnania, iii) integrované vzdelávanie, iv) výmeny skúseností, v) podpora zakladania podnikov, vi) podpora spoločných projektov a vii) príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu;

9.  víta podporu určenú na spoločné projekty; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výsledky tohto druhu opatrení v prípade iných žiadostí, a to s cieľom zistiť jeho výhody pre účastníkov;

10.  víta skutočnosť, že žiadosť obsahuje opatrenia osobitne zamerané na poskytovanie pomoci osobám NEET; berie na vedomie, že medzi personalizované služby poskytované osobám NEET patria: i) mobilizácia a usmerňovanie buď na účely ďalšieho vzdelávania/odbornej prípravy, alebo s cieľom absolvovať úvodné školenia, ii) odborná príprava, iii) individuálne zvyšovanie kvalifikácie a iv) príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu;

11.  oceňuje, že príspevky a stimuly, ktoré sa majú poskytovať ako súčasť navrhovaných opatrení, sú obmedzené na 5,52 % celkových odhadovaných nákladov;

12.  berie na vedomie, že koordinovaný balík personalizovaných služieb bol vypracovaný po dohode so sociálnymi partnermi, podnikmi a verejnými službami zamestnanosti;

13.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia o EGF by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb podporovaného z EGF mali vopred zohľadniť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné;

14.  pripomína, že je dôležité zvyšovať zamestnateľnosť všetkých pracovníkov prostredníctvom prispôsobenej odbornej prípravy a uznávaním zručností a schopností, ktoré nadobudli počas pracovnej kariéry; očakáva, že odborná príprava ponúkaná ako súčasť koordinovaného balíka bude prispôsobená nielen potrebám prepustených pracovníkov, ale aj aktuálnemu podnikateľskému prostrediu;

15.  zdôrazňuje, že v prípade následných žiadostí z toho istého geografického regiónu by Komisia mala zbierať a analyzovať skúsenosti z predchádzajúcich žiadostí a zabezpečiť, aby sa v prípade nových žiadostí primerane zohľadnili všetky závery tejto analýzy;

16.  žiada Komisiu, aby v budúcich návrhoch podrobne uvádzala sektory, v ktorých pracovníci pravdepodobne nájdu zamestnanie, a to, či ponúkaná odborná príprava zodpovedá budúcemu hospodárskemu vývoju a potrebám pracovného trhu v regiónoch dotknutých prepúšťaním;

17.  konštatuje, že belgické orgány potvrdzujú, že na oprávnené opatrenia nedostávajú pomoc z iných finančných nástrojov Únie; pripomína svoju výzvu Komisii, aby vo svojich výročných správach uvádzala komparatívne hodnotenie týchto údajov s cieľom zabezpečiť, aby sa plne dodržiavali platné nariadenia a aby nemohlo dochádzať k zdvojovaniu služieb financovaných Úniou;

18.  opätovne zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedajú podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

19.  oceňuje zlepšený postup, ktorý Komisia zaviedla v nadväznosti na žiadosť Európskeho parlamentu o rýchlejšie uvoľňovanie grantov; berie na vedomie časovú tieseň, ktorá vyplýva z nového harmonogramu, a jej možný dosah na účinnosť posudzovania prípadov;

20.  žiada Komisiu o zabezpečenie verejného prístupu ku všetkým dokumentom súvisiacim s prípadmi EGF;

21.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

22.  poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť Belgicka – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006[4], a najmä na jeho článok 15 ods. 4,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[5], a najmä na jej bod 13,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať podporu pracovníkom, ktorí boli prepustení, a samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré ukončili činnosť z dôvodu vážnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie, z dôvodu pokračovania celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy či z dôvodu novej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy, a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)  Ako sa stanovuje v článku 12 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013[6], EGF nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách z roku 2011).

(3)  Belgicko podalo 19. augusta 2015 žiadosť o mobilizáciu EGF v dôsledku prepúšťania a ukončenia činnosti v odvetví ekonomickej činnosti v rámci divízie 23 NACE Revision 2 (Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v belgických regiónoch Hainaut (B32) a Namur (B35) úrovne 2 NUTS. Žiadosť bola doplnená o dodatočné informácie v súlade s článkom 8 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013. Táto žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančného príspevku z EGF podľa článku 13 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013.

(4)  V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa Belgicko rozhodlo poskytnúť personalizované služby spolufinancované z EGF aj 100 mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

(5)  V súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sa žiadosť Belgicka považuje za prijateľnú, keďže prepúšťanie má vážny dosah na zamestnanosť a miestne, regionálne a národné hospodárstvo.

(6)  Preto by sa v súvislosti so žiadosťou predloženou Belgickom mal mobilizovať EGF s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 1 095 544 EUR.

(7)  S cieľom skrátiť čas potrebný na mobilizáciu EGF na minimum by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2016 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom poskytnúť sumu 1 095 544 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia rozhodnutia][7].

V

Za Európsky parlament  Za Radu

predseda  predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol vytvorený na poskytovanie dodatočnej podpory pracovníkom postihnutým dôsledkami veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení článku 12 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[8], a článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013[9] fond nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (podľa cien z roku 2011). Príslušné sumy sú zahrnuté do všeobecného rozpočtu Únie ako rezerva.

Čo sa týka postupu, podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení[10], Komisia na to, aby aktivovala fond v prípade kladného stanoviska k žiadosti, predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu a zároveň zodpovedajúcu žiadosť o presun finančných prostriedkov. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, začne sa trialóg.

II. Žiadosť Hainaut-Namur Glass a návrh Komisie

Komisia 20. januára 2016 prijala návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Belgicka na podporu opätovného začlenenia pracovníkov prepustených v dvoch podnikoch pôsobiacich v rámci divízie 23 klasifikácie NACE Revision 2 (Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v regiónoch úrovne NUTS[11] 2 Hainaut (BE32) a Namur (BE35) v Belgicku.

Toto je prvá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2016, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 095 544 EUR z EGF v prospech Belgicka. Týka sa 412 prepustených pracovníkov a až 100 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET).

Žiadosť bola Komisii zaslaná 19. augusta 2015 a do 28. októbra 2015 bola doplnená o ďalšie informácie. Komisia v súlade so všetkými uplatniteľnými ustanoveniami nariadenia o EGF dospela k záveru, že žiadosť spĺňa podmienky na udelenie finančného príspevku z EGF.

Belgické orgány tvrdia, že udalosťou, ktorá viedla k prepúšťaniu, je vývoj európskeho, a najmä belgického sklárskeho priemyslu v posledných rokoch, ktorý má významný vplyv na odvetvie výroby skla vo Valónsku. Silné historické tradície v oblasti sklárstva vo Valónsku sú v súčasnosti konfrontované s vážnym narušením obchodu Únie so sklenenými výrobkami a nadmernou výrobnou kapacitou v Ázii spolu s vyššími výrobnými nákladmi a prísnejšími environmentálnymi normami v Európe.

Personalizované služby, ktoré sa majú poskytovať prepusteným pracovníkom, pozostávajú zo siedmich typov opatrení: i) podpora/usmernenie/tlmočenie, ii) podpora pri hľadaní zamestnania, iii) integrované vzdelávanie, iv) výmeny skúseností, v) podpora zakladania podnikov, vi) podpora spoločných projektov a vii) príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu. Medzi personalizované služby poskytované osobám NEET patrí i) mobilizácia a usmerňovanie buď na účely ďalšieho vzdelávania/odbornej prípravy, alebo s cieľom absolvovať úvodné školenia, ii) odborná príprava, iii) individuálne zvyšovanie kvalifikácie a iv) príspevky na hľadanie zamestnania a príspevky na odbornú prípravu.

Podľa Komisie predstavujú opísané opatrenia aktívne opatrenia trhu práce zahrnuté do oprávnených opatrení stanovených v článku 7 nariadenia o EGF. Tieto opatrenia nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany.

Belgické orgány poskytli všetky potrebné uistenia o tom, že:

–  sa v rámci prístupu k navrhovaným opatreniam a pri ich vykonávaní budú dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie,

–  boli splnené požiadavky stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch a v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa hromadného prepúšťania,

–  prepúšťajúce podniky, ktoré po prepúšťaní pokračujú v činnostiach, si splnili právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie, a prijali primerané opatrenia týkajúce sa ich pracovníkov,

–  na navrhované opatrenia sa neposkytne finančná podpora z iných fondov ani finančných nástrojov Únie a zabráni sa akémukoľvek dvojitému financovaniu,

–  navrhované opatrenia doplnia opatrenia financované zo štrukturálnych fondov,

–  finančný príspevok z EGF bude v súlade s procesnými a materiálnymi pravidlami Únie o štátnej pomoci.

Belgicko oznámilo Komisii, že zdrojom vnútroštátneho predbežného financovania alebo spolufinancovania sú valónske verejné služby zamestnanosti (FOREM) a región Valónsko.

III. Postup

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun celkovej sumy 1 095 544 EUR z rezervy EGF (riadok 40 02 43) do rozpočtového riadka EGF (04 04 01).

Toto je prvý návrh na presun týkajúci sa mobilizácie fondu predložený rozpočtovému orgánu v roku 2016.

V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu, ako je stanovené v článku 15 ods. 4 nariadenia o EGF.

Podľa internej dohody by sa do tohto postupu mal zapojiť Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby poskytol konštruktívnu podporu a prispel k vyhodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ZP/jb D(2016)3679

pán Jean Arthuis

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 09G205

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgicko (COM(2016)0001 final)

Vážený pán predseda,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa žiadosti EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL v tejto súvislosti predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú presun platieb.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť vychádza z článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 (nariadenie o EGF) a týka sa 412 pracovníkov prepustených v spoločnosti AGS Glass (144 pracovníkov) a Sainte-Gobain Glass (268 pracovníkov) pôsobiacich podľa klasifikácie NACE Revision 2 v rámci divízie 23 (Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov) v regiónoch na úrovni NUTS 2 Hainaut a Namur v Belgicku počas referenčného obdobia od 31. augusta 2014 do 31. mája 2015; keďže táto žiadosť sa týka aj 100 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

B)  keďže s cieľom určiť súvislosť medzi prepúšťaním a veľkými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu v dôsledku globalizácie belgické orgány tvrdia, že v posledných rokoch dopyt po sklenených výrobkov stagnuje, kým dovoz sa dynamicky zvýšil, čo spôsobuje závažné narušenia obchodu s výrobkami zo skla v Európskej únii; keďže nadmerné výrobné kapacity v Ázii majú za následok tlak na znižovanie cien v Európe; keďže v rokoch 2000 – 2010 klesla zamestnanosť v celom sklárskom priemysle v Európe o 32% (zasiahnuté bolo najmä Nemecko, Poľsko, Francúzsko a Belgicko);

C)  keďže v dôsledku silnej konkurencie prevažne čínskych a japonských výrobcov boli dva výrobné závody vo Valónsku (vo vlastníctve AGC Europe SA a Saint-Gobain Glass Benelux) v roku 2014 uzavreté;

D)  keďže drvivú väčšinu (97,82 %) pracovníkov, na ktorých sú opatrenia zamerané, predstavujú muži a 2,18 % ženy; keďže 71,12 % pracovníkov je vo veku 30 až 54 rokov a 23,54 % vo veku 55 až 64 rokov;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy v súvislosti so žiadosťou Belgicka:

1.  súhlasí s Komisiou, že intervenčné kritériá stanovené v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 sú splnené, a že Belgicko je preto oprávnené na finančný príspevok podľa tohto nariadenia;

2.  konštatuje, že výnimka z článku 4 ods. 1 nariadenia sa v tomto prípade vzťahuje na počet prepustených, ktorý nie je značne nižší ako prahová hodnota 500 prepustených pracovníkov; víta skutočnosť, že žiadosť je zameraná na podporu ďalších 100 mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET);

3.  konštatuje, že táto žiadosť nasleduje po skoršej žiadosti z Belgicka – EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit – týkajúcej sa 257 prepustených pracovníkov v rovnakom odvetví; poznamenáva, že niektoré opatrenia sú v oboch týchto žiadostiach podobné;

4.  víta podporu určenú na spoločné projekty; vyzýva Komisiu, aby vyhodnotila výsledky tohto druhu opatrení v prípade opakujúcich sa žiadostí, a to s cieľom zistiť jeho výhody pre účastníkov;

5.  zdôrazňuje, že v prípade následných žiadostí z toho istého geografického regiónu by Komisia mala zbierať a analyzovať skúsenosti z predchádzajúcich žiadostí a zabezpečiť, aby sa v prípade nových žiadostí primerane zohľadnili všetky závery;

6.  víta skutočnosť, že žiadosť obsahuje opatrenia osobitne zamerané na poskytovanie pomoci osobám NEET;

7.  oceňuje skutočnosť, že príspevky a stimuly, ktoré sa majú poskytovať v rámci navrhovaných opatrení, sú obmedzené na 5,52 % celkových odhadovaných nákladov;

8.  pripomína, že podľa článku 7 nariadenia by sa v návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb mali vopred stanoviť budúce vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti a koordinovaný balík by mal byť kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné.

S úctou,

Thomas HÄNDEL

predseda výboru EMPL

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vážený pán Arthuis,

Vec:  Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Výboru pre regionálny rozvoj bol postúpený návrh Komisie na rozhodnutie o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF), aby k nemu zaujal stanovisko. Pokiaľ viem, správa o tomto návrhu má byť prijatá vo Výbore pre rozpočet 18. februára 2016:

-  COM(2016)0001 final obsahuje návrh na poskytnutie finančného príspevku z EGF vo výške 1 095 544 EUR na aktívne opatrenia trhu práce s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie 412 pracovníkov, ktorí boli prepustení v odvetví výroby ostatných nekovových minerálnych výrobkov v regiónoch na úrovni NUTS 2 Hainaut (B32) a Namur (B35) v Belgicku.

Pravidlá, ktoré sa uplatňujú na finančné príspevky z EGF, sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006.

Koordinátori výboru vyhodnotili tento návrh a požiadali ma, aby som Vám písomne tlmočila stanovisko väčšiny členov tohto výboru, ktorí nemajú žiadne námietky voči tejto mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a prideleniu vyššie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

18.2.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Andrey Novakov, Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

 • [1]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [2]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [3]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [4]    Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [5]    Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [6]    Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).
 • [7]    Dátum vloží Parlament pred uverejnením v úradnom vestníku.
 • [8]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
 • [9]  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855.
 • [10]  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
 • [11]  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1046/2012 z 8. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS), pokiaľ ide o zasielanie časových radov pre nové regionálne členenie (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2012, s 34).