Postopek : 2016/2013(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2016

Predložena besedila :

A8-0029/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 25/02/2016 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0057

POROČILO     
PDF 610kWORD 123k
19.2.2016
PE 575.348v02-00 A8-0029/2016

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgija)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Tomáš Zdechovský

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass, Belgija)

(COM(2016)0001 – C8-0013/2016 – 2016/2013(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0001 – C8-0013/2016),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljevanju: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (v nadaljevanju: medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0029/2016),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije določi kot 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker je Belgija vložila vlogo EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja presežnih delavcev v gospodarskem sektorju v oddelku 23 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov) v belgijskih regijah Hainaut (BE32) in Namur (BE35) na ravni 2 NUTS in ker naj bi v ukrepih sodelovalo 412 presežnih delavcev, pa tudi 100 mladih iz regije Hainaut, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET) in so mlajši od 25 let; ker je bilo 144 presežnih delavcev odpuščenih po zaprtju proizvodnega obrata podjetja AGC Europe SA v kraju Roux (Hainaut), 268 delavcev pa po zaprtju proizvodnega obrata podjetja Saint-Gobain Glass Benelux v kraju Auvelais (Namur);

E.  ker vloga sicer ne izpolnjuje običajnih meril za upravičenost iz člena 4(1) uredbe o ESPG, vendar je bila vložena v skladu z merilom za pomoč, ki omogoča odstopanje v izjemnih okoliščinah, in sicer členom 4(2) te uredbe v primeru presežnih delavcev ter členom 6(2) v primeru mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(2) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Belgija na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.095.544 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1.825.907 EUR;

2.  ugotavlja, da so belgijski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 19. avgusta 2015, Komisija pa je njeno oceno dokončala 20. januarja 2016 in še istega dne obvestila Parlament;

3.  ugotavlja, da je trgovina z izdelki iz stekla v Uniji v zadnjih letih doživela resne motnje, in poudarja, da se je zaposlenost v celotnem steklarskem sektorju med letoma 2000 in 2010 zmanjšala za 32 %; poudarja, da so se v Valoniji, ki ima močno steklarsko tradicijo, številna velika podjetja v zadnjih letih soočala s težavami, tako da se je število delovnih mest v steklarskem sektorju v regijah Namur in Hainaut med letoma 2007 in 2012 zmanjšalo za 19 %, v Valoniji pa je bilo v letu 2013 izgubljenih 1.236 delovnih mest in v letu 2014 1.878 mest;

4.  poudarja, da se zlasti regija Hainaut sooča s težavnimi razmerami na trgu dela, saj je stopnja zaposlenosti za 9,2 % nižja od državnega povprečja; ugotavlja, da je za trg dela v obeh regijah poleg tega značilen velik delež premalo kvalificirane delovne sile (približno polovica iskalcev zaposlitve nima višje sekundarne izobrazbe);

5.  ugotavlja, da je bilo podjetje Saint-Gobain Group leta 2013 prisiljeno zapreti drug proizvodni obrat v deindustrializiranem območju v Valoniji, ki je bil predmet vloge EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit v zvezi z 257 presežnimi delavci v isti panogi; ugotavlja, da je več ukrepov v obeh vlogah podobnih;

6.  pozdravlja dejstvo, da so začeli belgijski organi prilagojene ukrepe izvajati 10. septembra 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj;

7.  ugotavlja, da se odstopanje od člena 4(1)(a) te uredbe v tem primeru nanaša na število presežnih delavcev, ki ni občutno nižje kot prag 500 delavcev; pozdravlja, da vloga namerava podpreti tudi 100 mladih, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo;

8.  je seznanjen, da Belgija načrtuje sedem vrst ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi: pomoč/informiranje in svetovanje/vključevanje, (ii) spodbujanje pri iskanju zaposlitve, (iii) integrirano usposabljanje, (iv) prenos izkušenj, (v) podporo za ustanavljanje podjetja, (vi) podporo za skupne projekte ter (vii) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje.

9.  pozdravlja podporo skupnim projektom; poziva Komisijo, naj oceni rezultate tovrstnih ukrepov v drugih vlogah, da bi ugotovila, ali prinašajo koristi udeležencem;

10.  je zadovoljen, da vloga vsebuje ukrepe, katerih cilj je izključno zagotoviti pomoč mladim, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo; ugotavlja, da bodo prilagojene storitve za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, zajemale: mobilizacijo ter informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali posebno uvajanje, (ii) usposabljanje, (iii) individualno izpopolnjevanje ter (iv) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje;

11.  ceni, da so nadomestila in spodbude, zagotovljene v okviru predlaganih ukrepov, omejene na 5,52 % skupnih predvidenih stroškov;

12.  ugotavlja, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s socialnimi partnerji, podjetji in javnimi zavodi za zaposlovanje;

13.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev, ki bodo podprte s sredstvi ESPG, predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

14.  opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

15.  poudarja, da bi morala Komisija v primeru zaporednih vlog iz iste geografske regije zbrati in analizirati izkušnje, pridobljene pri prejšnjih vlogah, in zagotoviti, da se bodo zaključki te analize ustrezno upoštevali pri novih vlogah;

16.  poziva Komisijo, naj v prihodnjih predlogih podrobneje navede sektorje, v katerih naj bi delavci najverjetneje našli zaposlitev, in to, ali je ponujeno usposabljanje prilagojeno gospodarskim obetom in potrebam na trgu delovne sile v regijah, kjer je prišlo do odpuščanja;

17.  ugotavlja, da so belgijski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; ponovno poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila polno upoštevanje veljavnih uredb in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

18.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

19.  ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

20.  poziva Komisijo, naj javnosti omogoči vpogled v vse dokumente, povezane z vlogami za sredstva ESPG;

21.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

22.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

23.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga Belgije – EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(4), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je namenjen podpori za delavce, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za samozaposlene osebe, ki so iz istih razlogov opustile dejavnost, pa tudi za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(6).

(3)  Belgija je 19. avgusta 2015 vložila vlogo EGF/2015/007 BE/Hainaut-Namur Glass za finančni prispevek iz ESPG po odpuščanju in prenehanju dejavnosti v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 23 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov), v belgijskih regijah Hainaut (BE32) in Namur (BE35) na ravni 2 NUTS. Dopolnila jo je z dodatnimi informacijami, predloženimi v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)  V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je Belgija sklenila, da prilagojene storitve, sofinancirane iz ESPG, zagotovi tudi 100 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo (NEET).

(5)  V skladu s členom 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013 je vloga Belgije ocenjena za sprejemljivo, ker je imelo odpuščanje hude posledice za zaposlenost ter lokalno, regionalno in državno gospodarstvo.

(6)  Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.095.544 EUR za vlogo, ki jo je vložila Belgija.

(7)  Da bi čim bolj skrajšali čas, potreben za uporabo sredstev ESPG, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2016 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi znesek 1.095.544 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa](7).

V

Za Evropski parlament  Za Svet

Predsednik  Predsednik

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(8) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(9) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(10) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Hainaut-Namur Glass in predlog Komisije

Komisija je 20. januarja 2016 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Belgije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v dveh podjetjih v panogi, razvrščeni v oddelek 23 NACE po reviziji 2 (Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov), v belgijskih regijah Hainaut (BE32) in Namur (BE35) na ravni 2 NUTS(11), na trg dela.

To je prva vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2016, zadeva pa uporabo skupnega zneska 1.095.544 EUR iz ESPG za Belgijo. Nanaša se na 412 presežnih delavcev in največ 100 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Vloga je bila Komisiji poslana 19. avgusta 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 28. oktobra 2015. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za finančni prispevek iz ESPG.

Belgijski organi pojasnjujejo, da so odpuščanje povzročile okoliščine, v katerih se je v zadnjih letih znašla evropska, še zlasti pa belgijska steklarska industrija in ki so močno vplivale na proizvodnjo stekla v Valoniji. Ta valonski gospodarski sektor z dolgo tradicijo se sooča s hudimi motnjami v trgovini s steklenimi proizvodi v Uniji, presežno proizvodnjo v Aziji ter višjimi proizvodnimi stroški in strožjimi okoljskimi standardi v Evropi.

Prilagojene storitve, ki bodo na voljo odpuščenim delavcem, zajemajo naslednje ukrepe: pomoč/informiranje in svetovanje/vključevanje, (ii) spodbujanje pri iskanju zaposlitve, (iii) integrirano usposabljanje, (iv) prenos izkušenj, (v) podporo za ustanavljanje podjetja, (vi) podporo za skupne projekte ter (vii) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje. Prilagojene storitve za mlade, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, pa obsegajo: (i) mobilizacijo ter informiranje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje/usposabljanje ali posebno uvajanje, (ii) usposabljanje, (iii) individualno izpopolnjevanje ter (iv) nadomestila za iskanje zaposlitve in usposabljanje;

Opisani ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialnega varstva.

Belgijski organi so predložili vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–  pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

–  upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju,

–  podjetja, ki so po odpuščanju nadaljevala svoje dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in so ustrezno poskrbela za svoje delavce,

–  za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje,

–  predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov,

–  finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Belgija je Komisijo obvestila, da sta vira nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja Javni zavod za zaposlovanje Valonije (FOREM) in valonska regija.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.095.544 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je prvi predlog za uporabo sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2016.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/jb D(2016)3679

Jean ARTHUIS

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass iz Belgije (COM(2016)1)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG), sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2015/007 BE/Hainaut Namur Glass in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL izhaja iz naslednjega:

A)  ker ta vloga temelji na členu 4(2) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 412 delavcev podjetij AGS Glass (144 delavcev) in Sainte-Gobain Glass (268 delavcev), ki poslujeta v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 23 NACE po reviziji 2 („Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih proizvodov“), v belgijskih regijah Hainaut in Namur na ravni 2 NUTS, ki so postali presežni v referenčnem obdobju od 31. avgusta 2014 do 31. maja 2015; ker se vloga nanaša tudi na 100 mladih, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

B)  ker je Belgija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, pojasnila, da je povpraševanje po steklenih proizvodih v Evropi v zadnjih letih stagniralo, uvoz pa se je precej povečal, zaradi česar je prišlo do resnih motenj pri trgovini s steklenimi proizvodi v Evropski uniji; ker je zaradi presežne zmogljivosti proizvodnje v Aziji prišlo do negativnega pritiska na cene v Evropi; ker se je med letoma 2000 in 2010 v steklarskem sektorju kot celoti zaposlenost v Evropi zmanjšala za 32% (zlasti so bile prizadete Nemčija, Poljska, Francija in Belgija);

C)  ker sta bila zaradi močne konkurence zlasti kitajskih in japonskih proizvajalcev v letu 2014 zaprta dva obrata v Valoniji (v lasti AGC Europe SA in Saint-Gobain Glass Benelux);

D)  ker je velika večina (97,82%) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, žensk pa je le 2,18%; ker je 71,12% delavcev starih od 30 do 54 let, 23,54% delavcev pa od 55 do 64 let;

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Belgije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so merila za uporabo iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1309/2013) izpolnjena, zato je Belgija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

2.  ugotavlja, da se odstopanje od člena 4(1)(a) te uredbe v tem primeru nanaša na število presežnih delavcev, ki ni občutno nižje kot prag 500 delavcev; pozdravlja, da se vloga nanaša tudi na podporo 100 mladim, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo;

3.  ugotavlja, da se vloga zgleduje po primeru EGF/2013/011 BE/Saint Gobain Sekurit, eni od prejšnjih vlog Belgije, ki se nanaša na 257 presežnih delavcev v istem sektorju; ugotavlja, da je več ukrepov v obeh vlogah podobnih;

4.  pozdravlja podporo skupnim projektom; poziva Komisijo, naj oceni rezultate tovrstnih ukrepov v ponavljajočih se vlogah, da bi ugotovila, ali prinašajo koristi udeležencem;

5.  poudarja, da bi morala Komisija v primeru zaporednih vlog iz iste geografske regije zbrati in analizirati izkušnje, pridobljene pri prejšnjih vlogah, in zagotoviti, da se bodo zaključki ustrezno upoštevali pri novih vlogah;

6.  je zadovoljen, da vloga vsebuje ukrepe, katerih cilj je izključno zagotoviti pomoč mladim, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo ali usposabljajo;

7.  ceni, da so nadomestila in spodbude, zagotovljene v okviru predlaganih ukrepov, omejene na 5,52% skupnih predvidenih stroškov;

8.  opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na z viri gospodarno in trajnostno gospodarstvo;

S spoštovanjem,

Thomas HÄNDEL

Predsednik odbora EMPL

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

Predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Spoštovani gospod Arthuis!

Zadeva:  Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Odbor za proračun naj bi poročilo o tem predlogu sprejel 18. februarja 2016:

-  COM(2016)1 je predlog za prispevek iz ESPG v višini 1.095.544 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, da se omogoči ponovna vključitev 412 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju proizvodnje drugih nekovinskih mineralnih proizvodov v belgijskih regijah Hainault (B32) in Namur (B35) na ravni NUTS 2.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

18.2.2016

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

6

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Younous Omarjee, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Pavel Poc, Nils Torvalds, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Birgit Collin-Langen, Nathan Gill, Dietmar Köster

(1)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

  UL 347, 20.12.2013, str. 884.

(5)

  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(6)

  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 20. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(7)

  Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.

(8)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(9)

UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(10)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(11)

Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov